AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Iwona Chodyna, 2011-06-16
Pułtusk

Język angielski, Plany pracy

Program autorski teatralnego kółka języka angielskiego

- n +

PROGRAM AUTORSKI TEATRALNEGO

KÓŁKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

OPRACOWAŁA:

mgr IWONA CHODYNA

Szkoła Podstawowa

w Pniewie

WSTĘP

W dobie obecnych czasów, częstym aspektem w uzyskaniu pracy staje się znajomość języka angielskiego. Idąc naprzeciw temu wyzwaniu, że już niedługo na rynku pracy, niezbędna będzie umiejętność biegłego posługiwania się tym językiem w mowie i w piśmie, a także mając na względzie wszechstronny rozwój osobowości uczniów, oraz uwrażliwienie ich na odbiór słowa mówionego na scenie, podjęłam się zorganizowania na zajęciach pozalekcyjnych - koła teatralnego.

Teatr w życiu ucznia jest bardzo ważnym czynnikiem wspomagającym rozwój,podobnie jak zabawa i lektura. Choć jest to bardzo trudna forma pracy, to może ona przynieść znakomite efekty i dać możliwość kształtowania własnego bytu w takim stopniu, na jaki nie pozwala życie realne. Oprócz wiedzy przekazywanej w atrakcyjny sposób, spełnia wiele funkcji wychowawczych i korzystnie wpływa na rozwój emocjonalny uczniów.

Szeroko uaktywnia się fantazja ucznia, a także marzenia i zainteresowania. Współczesne założenia metodyki nauczania języków obcych uczniów w szkole podstawowej, zalecają stosowanie technik teatralnych, wychodzących naprzeciw naturalnej tendencji uczniów do zabawy w odgrywanie ról. Szczególną ich odmianę stanowią inscenizacje, będące świetnym sposobem integracji umiejętności i wiedzy uczniów z różnych dziedzin, a nadto niosą wiele korzyści w zakresie poszerzenia ich kompetencji językowych, stanowiąc szczególną formę aktywności i ekspresji twórczej. Teatr jest jedną z najciekawszych technik nauczania języka angielskiego, ponieważ stwarza możliwość prowadzenia dialogów, wypowiedzi językowych poprzez naśladowanie sytuacji rzeczywistych, codziennych w sposób zabawowy, a jednocześnie jest on adekwatny do zainteresowań uczniów – aktorstwo, zabawa w teatr, przebieranie się w stroje.

Celem programu jest nie tylko uatrakcyjnienie zajęć pozalekcyjnych, ale jednocześnie wniesienie radości i uśmiechu w twórczą działalność dziecka. Bycie aktorem dowartościowuje dzieci, sprawia, że zaczynają wierzyć w siebie, zwłaszcza, gdy inni patrzą na nich z podziwem. Udział w spektaklu wiąże się też z przełamaniem wstydu i nieśmiałości. Program kółka przedstawiany będzie na uroczystościach szkolnych i międzyszkolnych.

Myślę, że taki rodzaj pracy z uczniem wzbogaci ofertę edukacyjną i wychowawczą naszej szkoły, a zajęcia te staną się dla dzieci przyjemnością, zabawą i ciekawym sposobem spędzania wolnego czasu.

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE :

Nowa podstawa programowa z języka angielskiego zaleca organizowanie dzieciom również pozalekcyjnych form nauki języka obcego nowożytnego. Oprócz umiejętności językowych szkoła, poprzez nauczanie języka obcego nowożytnego, powinna również kształtować postawy ciekawości, tolerancji i otwartości wobec innych kultur. Uczeń w trakcie zajęć będzie recytować wierszyki i rymowanki, a także śpiewać piosenki z repertuaru dziecięcego.

Założeniem programu jest więc wspomaganie rozwoju kompetencji językowych ucznia, rozwijanie ciekawości wobec innych kultur, przygotowywanie do samodzielności w procesie uczenia się języka angielskiego i umacnianie wiary we własne możliwości językowe, co zwiększy motywację do nauki. Uczestnictwo w zajęciach kółka teatralnego zapewni dzieciom dodatkowe dwie godziny w tygodniu kontaktu z językiem, umożliwi stosowanie go jako narzędzia przy wykonywaniu prac plastycznych czy odgrywaniu inscenizacji a użycie autentycznych tekstów interesujących dzieci wyzwoli w nich naturalne procesy przyswajania języka.

Na zajęciach realizowany jest program autorski teatralnego kółka języka angielskiego, opracowany przez nauczyciela prowadzącego. W zajęciach uczestniczą uzdolnieni językowo uczniowie klas IV, którzy chcą poszerzyć znajomość języka angielskiego i spróbować swoich sił „na scenie” oraz inni chętni uczniowie z tychże klas. Program zakłada pracę z 8 – 15 osobową grupą uczniów. Założeniem programu jest udział w nim uczniów z podstawowym przygotowaniem językowym, a co za tym idzie - pewne różnice w poziomie językowym uczestników programu nie będą stanowiły przeszkody w jego realizacji.

Program dostosowany jest do warunków i możliwości szkoły. Realizowany będzie w ciągu roku szkolnego w wymiarze dwóch godzin tygodniowo. Zajęcia będą odbywać się w sali lekcyjnej. Program przewiduje przygotowywanie inscenizacji, spektakli teatralnych, jak również prezentację swojego dorobku na forum macierzystej szkoły oraz innych szkół na terenie gminy. W trakcie spotkań uczestnicy pracują nad perfekcją słowa i ruchu, a także nad umacnianiem wiary w siebie. Sprawdzają i rozwijają swoje umiejętności: autorskie, literackie, plastyczne, wokalne, a także organizacyjne. Poprzez ekspresję dzieci mają możliwość uzewnętrznienia siebie, wyjścia ku światu. Drama i krótkie inscenizacje uczą współpracy w zespole, odpowiedzialności, tolerancji, kształtują ogromne więzi emocjonalne między członkami zespołu.

Myślę, że zajęcia te staną się dla uczniów nauką poprzez zabawę i atrakcyjnym sposobem spędzania wolnego czasu.

ADRESAT

Kółko teatralne jest adresowane do uczniów zainteresowanych pogłębianiem swojej wiedzy w zakresie sprawności językowych, chcących poznać bliżej kraje anglojęzyczne, potrafiących bawić się teatrem... czyli dla ucznia zdolniejszego. Oczywiście, mile widziany jest każdy chętny, gdyż nawet uczeń słabszy coś zyska podczas zajęć w grupie.

METODY PRACY :

zabawy i gry dramowe,

inscenizacje,

pantomima,

układanie dialogów,

dyskusja,

ćwiczenie kultury słowa – zajęcia kształcące dykcję, modulację głosu, postawę i chód na scenie,
tworzenie prac plastycznych, stroi do przedstawień,

teatr pacynek i kukiełek,

zabawy rozwijające zmysły, wyobraźnię,

fantazję, refleks, taniec, śpiew, ruch twórczy.

prezentacja spektakli.

FORMY PRACY :

indywidaulna, grupowa i zespołowa

praca z tekstem.

„wchodzenie” w rolę – gry sceniczne.

ćwiczenia dykcyjne.

ćwiczenia ruchowe.

zabawy tematyczne.

Powyższe metody i formy mają pozwolić uczniom w sposób ciekawy zdobyć wiadomości i umiejętności.

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE :

W celu realizacji programu niezbędne będą następujące pomoce:

scenaruisze przedstawień w języku angielskim

pomoce wizualne – obrazki, rekwizyty, stroje

nożyczki, kredki, papier kolorowy, karton, bloki rysunkowe itp.

CD z piosenkami, płyty DVD, odtwarzacz DVD.

CELE I ZADANIA :

Cele ogólne:

rozbudzanie zainteresowań językiem angielskim poprzez

przygotowanie do użycia poznanego słownictwa oraz struktur językowych w realnych sytuacjach

rozbudzanie zainteresowań uczniów teatrem, a tym samym przygotowanie do prawidłowego, świadomego i krytycznego odbioru sztuk teatralnych.

kształtowanie postaw twórczych, rozwijanie wrażliwości estetycznej i wyobraźni.

zapoznanie uczniów z tradycjami i świętami krajów anglojęzycznych pod kątem planowanych przedstawień

naukę współdziałania w zespole/grupie

udział w życiu kulturalnym szkoły.

dostarczanie emocji, wzbogacanie przeżyć.

Koło daje również uczniom możliwość propozycji zadań, pomysłów ich realizacji , jest otwarte na sugestie młodzieży.

Cele szczegółowe:

poprawienie wymowy,oraz poszerzenie zakresu poznanego słownictwa

wzbogacenie wiadomości o krajach anglojęzycznych

rozwijanie pomysłowości, wyobraźni artystycznej przez tworzenie scenografii

pokonanie nieśmiałości w wypowiedzi poprzez wcielanie się w rolę - umacnianie wiary we własne siły

poznawanie pozawerbalnego sposobu komunikowania się

pozyskanie nowych cech osobowości społecznej ( uczeń nauczy się dyscypliny, pójścia na kompromis, porozumiewania się z innymi, wspólnego dochodzenia do wniosków, tworzenia planów działania)

rozwijanie wyobraźni oraz samodzielności ruchowej i językowej

przygotowywanie do odbioru i prezentowania sztuki - nauka dykcji, ruchu i gestu scenicznego oraz uzewnętrzniania emocji

przygotowanie do użycia poznanego słownictwa oraz struktur językowych w realnych sytuacjach

pobudzanie uczniów do różnych działań artystycznych,

poznanie tekstów piosenek, rymowanek

kształtowanie wrażliwości na sztukę teatralną

podniesienie motywacji do nauki języka angielskiego poprzez zaangażowanie emocjonalne i intelektualne dzieci

kształtowanie pozytywnego stosunku do nauki języka obcego poprzez zabawę w teatr

kształtowanie wśród uczniów postawy odpowiedzialności za wizerunek szkoły w środowisku lokalnym.

ZAKRES TREŚCI PROGRAMU DO REALIZACJI

1. Wzbudzanie zainteresowań językiem angielskim.

słuchanie nagrań angielskich w wykonaniu “native speakers”

słuchanie piosenek w języku angielskim, tłumaczenie utworów

oglądanie kaset video w oryginale

przedstawianie scenek rodzajowych

gry i zabawy dydaktyczne ćwiczące umiejętności językowe

głośne odczytywanie utworów do inscenizacji z podziałem na role ćwiczenia wymowy, intonacji, akcentu zdaniowego)

2. Poznawanie kultury i zwyczajów krajów anglojęzycznych.

poznanie kultury, zwyczajów i tradycji UK

przygotowanie inscenizacji do wybranych tradycji, świąt UK

3. Wzbudzanie zainteresowania teatrem

dokonywanie wyboru i analizy treści utworu do wystawienia na scenie

adaptacja utworu do wystawienia – napisanie scenariusza skróconej wersji

zapoznanie się z istniejącymi ekranizacjami i inscenizacjami

odgrywanie krótkich scenek na zadany temat – improwizacje

podział ról, próby indywidualne, w parach, grupach i całości

ćwiczenia związane z grą aktorską:

o emisja głosu: tempo, barwa, głośność, nacechowanie emocjami i dykcja

o ekspresja: ruch, gest i mimika twarzy na scenie

o praca z rekwizytem

o ćwiczenia pamięciowe i relaksacyjne – opanowanie stresu

przygotowanie inscenizacji

o opracowanie muzyki, oświetlenia, scenografii, kostiumów, charakteryzacji

o wystawienie adaptacji utworu

redagowanie zaproszeń i przygotowywanie materiałów promujących działalność koła: prowadzenie kroniki lub segregatora koła teatralnego

przekazywanie informacji o działalności koła teatralnego, relacji z przedstawień przygotowanych przez koło, zdjęć na stronie internetowej szkoły

4. Udział w organizowaniu imprez ogólnoszkolnych, okolicznościowych

- "Dzień Nauczyciela"
- "Dzień Matki"

5. Ocena własnej pracy, analiza mocnych i słabych stron

• „tarcza strzelecka”, która polega na zaznaczaniu przez uczniów swojego udziału na zajęciach w odpowiednim miejscu na tarczy podzielonej na pola odpowiednio: wiedza/pomoce, zaangażowanie/atmosfera, koncentracja, uwagi/prowadzący oraz współpraca z innymi/koledzy

• „kosz na śmieci i walizka” - umieszczone na tablicy lub ścianie symbole śmietnika i walizeczki są miejscem, gdzie uczniowie po zajęciach przyczepiają małe karteczki z odpowiedzią na pytania:

- „Co podobało ci się na dzisiejszych zajęciach i chciałbyś zabrać ze sobą?”

„Co Ci się dzisiaj nie podobało i co chciałbyś wyrzucić z pamięci?”

„dokończ zdanie” to ankieta, która dostarcza prowadzącemu wielu

informacji na temat zajęć, atmosfery czy emocji uczniów związanych z wykonywanymi przez nie zadaniami.

Przykładowe początki zdań do dokończenia przez uczniów:

o Jestem z siebie zadowolony, ponieważ…

o Na zajęciach najbardziej podobało mi się …

o Na zajęciach najbardziej przeżywałem…

o Dobrze czułem się w granej przez siebie roli, ponieważ…

o Nie czułem się najlepiej w granej roli, gdyż…

o Dobrze grałem swoją rolę, bo…

o Dzisiaj zrozumiałem…

Udział w prezentacji dorobku przed publicznością innych szkół gminnych.

zaprezentowanie inscenizacji w innej szkole w gminie

PROPOZYCJA PLANU PRACY ANGIELSKIEGO KOŁA TEATRALNEGO:

Układ treści w planie pracy koła teatralnego wyznaczony został zasadą, że praca nad pobudzeniem twórczej aktywności uczniów musi być rozłożona w czasie i musi być prowadzona etapami.
Zagadnienia planu pracy koła teatralnego zostały tak ułożone, aby można było dokonywać wśród nich swobodnych wyborów, dopasowywać ćwiczenia do aktualnych potrzeb grupy teatralnej.
Układając plan jednostkowych zajęć starałam się zadbać o to, aby przeplatać ze sobą różne treści i rodzaje ćwiczeń. Chodzi tu nie tylko o urozmaicenie spotkań, ale też o sprawę równie istotną - gwarancję atrakcyjnego przebiegu zajęć dla ich uczestników i prowadzącego.
Układu treści ma charakter "luźny", czym stwarza szansę na wypełnienie go pomysłami uczniów, albowiem elastyczność planu zajęć to też element twórczy. Niedookreślenie formalne stwarza wprawdzie element ryzyka, ale też działa mobilizująco na uczniów i nauczyciela, pobudza energię twórczą, stanowiąc dodatkowe źródło mocnych indywidualnych doświadczeń.
Proponowany plan pracy koła nie stawia przed nauczycielem wielkich celów, nie rości sobie praw do funkcjonowania koła teatralnego na zasadach teatru zawodowego i nie zamieni w uczniów profesjonalnych artystów. Głównym zadaniem jest , rozwinięcie poprawnej wymowy angielskich fraz (co przydaje się nie tylko na scenie), czytania angielskich tekstów literackich, wyposażenie młodych artystów w podstawowe umiejętności aktorskie, a w przyszłości - uczynienie z nich świadomych, wrażliwych odbiorców i uczestników życia kulturalnego.

Zakładamy angielskie koło teatralne:

nazwa koła

wspólne ustalenie regulaminu

Uczeń: potrafi stworzyć regulamin owocnej współpracy w grupie opartej na odpowiedzialności.

Przygotowanie repertuaru piosenek angielskich do przedstawienia na Dzień Edukacji Narodowej

Uczeń: potrafi dokonać wyboru piosenek ze zwróceniem uwagi na ich treść.

Praca na przygotowaniem inscenizacji na Dzień Edukacji Narodowej

przydzielenie ról – praca na tekstem

oprawa choreograficzna – podział na zespoły, które wykonywać bedą swoje zadania

ćwiczenia doskonalące wymowę, dykcję, czystość śpiewu

Uczeń: uczy się współpracy w grupie

Przedstawienie dorobku poszczególnych zespołów, próba generalna

Uczeń: rozumie czytany tekst, rozwiązuje sytuacje problemowe związane przydziałem ról, wykazuje się inwencją twórczą

Prezentacja inscenizacji na uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Uczeń: uczestniczy w życiu szkoły, czerpie radość i zadowolenie z osiąganych sukcesów

Przygotowanie relacji z wystąpienia na uroczystości na forum strony internetowej szkoły.

Uczeń: potrafi zredagować sprawozdanie ze spektaklu

Halloween – poznajemy zwyczaje innych krajów, organizacja tego dnia w naszej szkole, przydział czynności, przygotowanie rekwizytów, strojów, pomocy

Uczeń: wykonuje zlecone mu czynność

8. Oglądanie nagrania DVD przedstawiającego serial telewizyjny dla dzieci w wieku przedszkolnym lub w okresie nauczania początkowego Lippy & Messy części 1 i 2 – materiału audiowizualnego do “zabawy

w angielski”

Uczeń: słucha nagrań angielskich w wykonaniu “native speakers”, dokonuje całościowej analizy elementów składających się na przygotowanie i wystawienie sztuki teatralnej – gra aktorów, scenografia, rekwizyty.

9.Przygotowanie do adaptacji oglądanego nagrania audiowizualnego do wystawienia na szkolnej scenie.

Uczeń: dokonuje przydziału zadań, podziału na role, planuje swoją pracę, dokonuje spisu materiałów, pomocy, rekwizytów, strojów potrzebnych do realizacji swoich zadań.

10.Wykonywanie pracy poszczególnych zespołów, przygotowujących inscenizację Lippy & Messy cz. 1 i 2

Uczeń: wykonanie plakatu do spektaklu, zaproszeń, scenografii,

rekwizytów, czytanie tekstów literackich z właściwą intonacją, dykcją, ćwiczenia nad mimiką, gestami i ruchem scenicznym.

11. Zabawy pantomimiczne – przygotowanie do bycia “aktorem”

Uczeń: posiada umiejętność przekazywania określonych treści nie tylko

słowem, ale także ruchem ciała.

12. Gra dramatyczna z tekstem – próba z aktorami odtwarzającymi role pierwszo- i drugoplanowe

Uczeń: rozumie czytany tekst, rozwiązuje sytuacje problemowe związane

z przydziałem ról, wykazuje się inwencją twórczą

13. Generalna próba przygotowanej inscenizacji – prezentacja pracy całego

zespołu, scalenie spektaklu poprzez zgranie ruchu i kolejności scen

z wykorzystaniem kostiumów, rekwizytów, muzyki, oświetlenia

Uczeń: pokona nieśmiałość w wypowiedzi poprzez wcielanie się w rolę, umocni wiarę we własne siły

14. Obejrzenie spektaklu na DVD lub video – wymiana wrażeń, omówienie błędów i niedociągnięć, wskazanie sposobów udoskonalenia pracy całego zespołu w przyszłości.

Uczeń: wyciąga wnioski i potrafi wskazać pozytywne rozwiązania

15. Zaprezentowanie przygotowanego spektaklu przed szkolną

społecznością.

Uczeń: uczy się wiary we własne siły, czerpie radość I zadowolenie z osiąganych sukcesów

Merry Christmas – jak obchodzimy święta Bożego Narodzenia w innych krajach.

Uczeń: utrwala i wzbogaca zasób słownictwa, śpiewa kolędy ilustrując słowa piosenek ruchem, mimiką, gestem

Przygotowanie inscenizacji części 2 i 3 Lippy & Messy, oraz kolejnych podwójnych odcinków zgodnie z tematyką od pkt. 8 do 15.

Przygotowanie uczestników do II edycji Festiwalu piosenki angielskiej“ I sing for you”

Easter – święta Wielkanocne w innych krajach, organizacja tego dnia w naszej szkole, przydział czynności, przygotowanie rekwizytów, strojów, pomocy

Uczeń: wykonuje zlecone mu czynności

Obchodzimy Dzień Matki – Mother's Day – zapoznanie uczniów z bajką słuchową “The Magic Thread” (Magiczna nić) Elżbiety Kopocz

Uczeń: słucha nagrań angielskich w wykonaniu “native speakers”

Praca nad tekstem opowiadania “The Magic Thread”

Uczeń: potrafi dokonać adaptacji utworu przygotowując spektakl teatralny

Przygotowanie spektaklu dla mam

Uczeń: dokonuje przydziału zadań, podziału na role, planuje swoją pracę, dokonuje spisu materiałów, pomocy, rekwizytów, strojów potrzebnych do realizacji swoich zadań.

Wykonywanie pracy poszczególnych zespołów, przygotowujących inscenizację dla mam

Uczeń: wykonanie plakatu do spektaklu, zaproszeń, scenografii, rekwizytów, czytanie tekstów literackich z właściwą intonacją, dykcją, ćwiczenia nad mimiką, gestami i ruchem scenicznym.

Gra dramatyczna z tekstem – próba z aktorami odtwarzającymi role pierwszo- i drugoplanowe

Uczeń: rozumie czytany tekst, rozwiązuje sytuacje problemowe związane z przydziałem ról, wykazuje się inwencją twórczą

Generalna próba przygotowanej inscenizacji – prezentacja pracy całego

zespołu, scalenie spektaklu poprzez zgranie ruchu i kolejności scen z wykorzystaniem kostiumów, rekwizytów, muzyki, oświetlenia

Uczeń: pokona nieśmiałość w wypowiedzi poprzez wcielanie się w rolę,

umocni wiarę we własne siły

Obejrzenie spektaklu na DVD lub video – wymiana wrażeń, omówienie błędów i niedociągnięć, wskazanie sposobów udoskonalenia pracy całego zespołu w przyszłości.

Uczeń: wyciąga wnioski i potrafi wskazać pozytywne rozwiązania

Zabawy przy piosence wspólnie z mamami – nauka piosenek i ruchu przy piosenkach

Uczeń: czerpie radość ze wspólnej zabawy z mamą.

Zaprezentowanie przygotowanego spektaklu przed szkolną społecznością.

Uczeń: uczy się wiary we własne siły, czerpie radość i zadowolenie z osiąganych sukcesów

Przygotowanie relacji z wystąpienia na uroczystości na forum strony internetowej szkoły.

Uczeń: potrafi zredagować sprawozdanie ze spektaklu

Praca nad kroniką lub segregatorem koła teatralnego – dokonywanie wpisów na bieżąco, wklejanie zdjęć, pisanie sprawozdań.

Uczeń: systematycznie wykonuje zadania związane z prowadzeniem kroniki lub segregatora

Dokonywanie ewaluacji

Uczeń: potrafi dokonać samooceny własnej pracy na spotkaniach,dostrzega błędy i próbuje je eliminować

EWALUACJA:

Treści edukacji teatralnej spełniają przede wszystkim funkcje wychowawcze. Głównym celem w tym obszarze jest kształtowanie sylwetki ucznia aktywnego, świadomego, wrażliwego i odpowiedzialnego za sztukę.

Mając na uwadze stawiane edukacji teatralnej cele, należy z dużą starannością zaplanować i przeprowadzić ewaluację zajęć.

Ewaluacja jest informacją zwrotną od uczniów pod kątem atrakcyjności zajęć, możliwości wykorzystania ich wiedzy, umiejętności i zdolności oraz dalszych oczekiwań.

Formy ewaluacji:

obserwacja działalności uczniów w trakcie zajęć, przedstawień;

widoczne dokonania edukacyjne (osiągnięcia, sukcesy, porażki)

ankieta;

wywiad.

ocena własnej pracy, analiza mocnych i słabych stron

rozmowy z rodzicami i uczniami,

sprawozdania

nagrania DVD

Na zebraniu Rady Pedagogicznej podsumowującym rok szkolny 2010/ 2011 przedstawię sprawozdanie z przebiegu zajęć koła teatralnego i jego dokonań oraz zaprezentuję Dyrektorowi szkoły i gronu pedagogicznemu wyniki ankiet ewaluacyjnych (z pytaniami zamkniętymi i otwartymi) skierowanych do uczniów tworzących grupę teatralną oraz ich rodziców.

ANKIETA EWALUACYJNA DLA UCZNIA :

Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Czy chętnie uczestniczysz w zajęciach teatralnych?

tak


raczej tak


raczej nie


nie

Czy podobają Ci się zajęcia kółka teatralnego?

tak


raczej tak


raczej nie


nie

Czy dzięki tym zajęciom rozwijasz swoje zainteresowania?

tak


raczej tak


raczej nie


nie

Czy wiesz co zrobić, aby prawidłowo zagrać swoją rolę?

tak


raczej tak


raczej nie


nie

Czy chętnie wykonujesz ćwiczenia zalecane przez nauczyciela?

tak


raczej tak


raczej nie


nie

Czy czujesz się kimś ważnym w zespole?

tak


raczej tak


raczej nie


nie

Czy chciałbyś (-abyś) zmienić coś w zajęciach kółka teatralnego?

tak


raczej tak


raczej nie


nie

Jeżeli tak, to co?

….....................................................................................................................

….....................................................................................................................

ANKIETA EWALUACYJNA DLA RODZICA :

Czy państwa dziecko chętnie uczestniczy w zajęciach kółka teatralnego?

tak


raczej tak


raczej nie


nie

Co państwa zdaniem rozwijają u dziecka takie zajęcia?

…...................................................................................................................................................................................................................................................

Czy byli państwo w jakiś sposób zaangażowani w życie kółka tatralnego ?

tak


raczej tak


raczej nie


nie

Jeżeli tak to proszę powiedzieć w jaki sposób ?

…...................................................................................................................................................................................................................................................

Czy chcieliby państwo żeby wasze dziecko dalej brało aktywny udział

w takich zajęciach?

tak


raczej tak


raczej nie


nie

Dziękuję bardzo za wypełnienie ankiety

BIBLIOGRAFIA :

Pankowski k., Edukacja przez dramę Warszawa, WSiP 1997

Szczepańska M., Program autorski-jak go napisać? Wyd. IMANE 1999

Wierzbicka U., Szkolny teatr małych form w moim dośwaidczeniu

pedagogicznym Warszawa, WSiP 1979

Kubeczek M.:Kółko teatralne w szkole podstawowej i gimnazjum,

Warszawa 2003
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 5079


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.