AWANS Dla nauczyciela Dla ucznia


Katalog

Aneta Kędra, 2011-06-14
Tomaszów Lubelski

Język angielski, Prezentacje

Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego

- n +

Tomaszów Lub., 07 czerwca 2010r.
Opiekun stażu: Aneta K.
Zespół Szkół Nr 4 im. Jarosława Dąbrowskiego
w Tomaszowie Lubelskim

Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty, Anny P., ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego
1.Imię i nazwisko nauczyciela: Anna P.

2.Okres stażu: 1 września 2009r. – 31 maja 2010r.
3.Wykształcenie: wyższe licencjackie (3-letnie) w zakresie filologii angielskiej
4.Zajmowane stanowisko: nauczyciel języka angielskiego
5.Nazwa szkoły: Zespół Szkół Nr 4 im. Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Lubelskim
6.Ocena dorobku zawodowego i jej uzasadnienie:
Pani Anna P., nauczycielka języka angielskiego w Zespole Szkół Nr 4 w Tomaszowie Lubelskim, ubiegająca się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego, rzetelnie spełniała wymagania oraz sumiennie wykonywała zadania wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2004r. Nr 260, poz. 2593) (paragraf 6, punkt 1,2), zawarte w opracowanym, konsultowanym z opiekunem stażu i zatwierdzonym przez dyrektora szkoły planie rozwoju zawodowego. Systematycznie gromadząc odpowiednią dokumentację w terminie wywiązywała się z poszczególnych zadań.

1.Zna organizację, zadania i zasady funkcjonowania szkoły
Poznała przepisy związane z funkcjonowaniem szkoły.
a)poznała i opanowała zasady prowadzenia dokumentacji obowiązującej w szkole (dziennika lekcyjnego, arkusza ocen, dziennika zajęć pozalekcyjnych, świadectwa szkolnego, zeszytu zastępstw)
b) przeanalizowała Statut Szkoły, poznała zadania i kompetencje szkoły oraz regulaminy działania jej organów
c) przeanalizowała i realizowała Wewnątrzszkolny System Oceniania
d) zapoznała się ze Szkolnym Programem Profilaktycznym i Programem Wychowawczym Szkoły, a jako wychowawca klasy 1 również z tematyką godzin wychowawczych, którą realizowała w powierzonej jej klasie
e) zapoznała się z przepisami dotyczącymi zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy
f) zapoznała się z pracą biblioteki szkolnej

2. Wykazała się umiejętnością prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły
a)prawidłowo realizowała przygotowane przez siebie rozkłady materiału (My Profession, Horizons)
b)w swojej pracy wykorzystywała technologię komputerową przy tworzeniu sprawdzianów i pomocy dydaktycznych
c)systematycznie sprawdzała osiągnięcia swoich uczniów zarówno w formie pisemnej jak i ustnej
d)właściwie realizowała podstawę programowej
e)właściwie opracowywała konspekty-scenariusze zajęć edukacyjnych. Nauczycielka prawidłowo formułowała cele operacyjne i zadania wychowawcze. Podczas prowadzonych zajęć wykazywała się inwencją twórczą w stosowaniu różnorodnych form i metod pracy, czyniąc je atrakcyjnymi i wyzwalając aktywność u swoich uczniów. Lekcje prowadzone przez panią Annę planowane były bardzo starannie, metody dobierane w zależności od tematu, zainteresowań i uzdolnień uczniów. Uczniowie aktywizowani przez prowadzącą do podejmowania działań wykonywali wiele zadań indywidualnie i grupowo. Lekcje stażystki świadczyły o umiejętnym doborze metod, technik i form, umiejętnym operowaniu oceną szkolną, systematycznym kontrolowaniu wiedzy, zeszytów, prac domowych.
Pani Anna P. poprawnie planowała i realizowała swoje czynności dydaktyczne i wychowawcze.
f)przeprowadziła pedagogizację rodziców uczniów klasy 1e dotyczącą Statutu Szkoły

3. Posiada wiedzę z zakresu środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy z tym środowiskiem
a)zapoznała się z treścią informacji Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, dotyczących wyników badań kilku uczniów, nie tylko swojej klasy, i w swojej pracy dydaktycznej dostosowała się do zaleceń specjalistów
b)w celu nawiązania prawidłowych relacji z kilkoma uczniami sprawiającymi kłopoty wychowawcze (lekceważący stosunek do nauczyciela, arogancka postawa, brak dyscypliny na lekcji) utrzymuje stały kontakt z pedagogiem szkolnym i konsultuje się z wychowawcami klas w sprawach wychowawczych swoich uczniów
c)zapoznawała się w miarę potrzeb z fachową literaturą metodyczną, psychologiczną i pedagogiczną
Bardzo ważnym doświadczeniem w pracy stażystki było spełnienie się w roli nauczyciela-wychowawcy klasy I Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Cierpliwa, opanowana i serdeczna w krótkim czasie zyskała sympatię i uznanie uczniów. Szybko nawiązała z nimi kontakt, inspirowała ich do podejmowania różnych działań, starała się integrować zespół, interesowała się problemami młodych ludzi. Zapoznała się z sytuacją domową i rodzinną swoich uczniów. Rozwiązywała na bieżąco wszystkie problemy wychowawcze z jakimi spotykała się na swoich lekcjach. Poznawała uczniów i ich problemy. Poruszała z nimi ważne i trudne tematy, takie jak: alkoholizm, nikotynizm, narkomania, agresja czy sekty.Ukazywała właściwe postępowanie, kształciła w uczniach odpowiedzialność za siebie i innych. Uczyła wrażliwości, życzliwości i tolerancji. Organizowała spotkania z pielęgniarką szkolną – spotkania dotyczyły m.in. pierwszej pomocy i profilaktyki grypy. Uczestnicząc w spotkaniach z rodzicami (wywiadówki, rozmowy indywidualne) umiejętnie nawiązywała z nimi kontakt – rozmawiając o porażkach i sukcesach uczniów. Stażystka Anna P. w swojej pracy wychowawczej wykazywała się dużą serdecznością i troską zarówno wobec uczniów jak i ich rodziców.
4. Umiejętnie omawiała własne i obserwowane zajęcia
a)uczestniczyła w charakterze obserwatora w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu
Obserwowała zajęcia prowadzone przez opiekuna stażu. Podczas obserwacji moich lekcji umiejętnie odczytywała cele lekcji oraz stopień ich realizacji. Potrafiła dokonać analizy poprawności lekcji: dostrzec jej zalety jak również popełnione błędy.
b)przeprowadziła zajęcia dydaktyczne w obecności opiekuna stażu, które każdorazowo uzgodniła wcześniej, przedstawiła do konsultacji szczegółowe konspekty i sygnalizowała problemy metodyczne.
Na podstawie obserwacji jej lekcji stwierdzam, że jest zawsze dobrze przygotowana do zajęć dydaktycznych. Każda obserwowana przeze mnie lekcja była dobrze przemyślana i zaplanowana. Zajęcia uatrakcyjniała dobranymi środkami dydaktycznymi, stosowała metody aktywizujące, angażując wszystkich uczniów, nawet najbardziej biernych i nieśmiałych.Ma doskonały kontakt ze swoimi uczniami, we właściwy sposób motywuje ich do pracy. Dokonywała analizy prowadzonych zajęć oraz wyciągała z nich wnioski. Trafny dobór treści i form gwarantował realizację założonych celów oraz motywował uczniów do aktywności. Bardzo dobrze i efektywnie wykorzystywała czas zajęć. W czasie lekcji panowała przyjazna atmosfera, a nauczyciel wykazywał miły i serdeczny stosunek do ucznia, cierpliwość, życzliwość i wyrozumiałość. Umiejętnie reagowała na różne sytuacje w klasie, mając zawsze na uwadze dobro ucznia i podmiotowe traktowanie go. Na lekcjach posługiwała się językiem prostym i zrozumiałym dla ucznia. Wykazała się umiejętnością omawiania własnych zajęć. Potrafiła dokonać ewaluacji swoich zajęć poprzez ukazanie ich zalet i wad oraz ocenę stopnia realizacji założonych celów nauczania. Na lekcji stwarzała atmosferę życzliwości, zachęcając i aktywizując zarówno uczniów zdolnych, jak i słabych. Efektywnie wykorzystywała czas na lekcji.
c)przeprowadziła również zajęcia dydaktyczne w obecności dyrekcji szkoły.

Pani Anna P. uczestniczyła w ciągu roku szkolnego w różnych formach doskonalenia zawodowego, co z pewnością przyczyniło się do wzbogacenia warsztatu pracy, podniosło umiejętności dydaktyczne:
- podjęła uzupełniające studia magisterskie na KUL – specjalność język angielski
- ukończyła podstawowy kurs dla nauczycieli w zakresie BHP i p.poż
- uczestniczyła w posiedzeniach Rady Pedagogicznej i zespołu samokształceniowego nauczycieli języków obcych (wygłosiła referat pn. Dysfunkcje grafomotoryczne (dysleksja, dysgrafia i dysortografia) na lekcjach języka obcego)
- organizowała i współorganizowała: imprezy pozalekcyjne (kiermasz, Dzień Języków Obcych), uroczystości szkolne, audycje, konkursy ( konkurs „Polska w NATO”, Ogólnopolska Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK – etap szkolny)

W miłej i koleżeńskiej atmosferze przebiegała też współpraca z opiekunem stażu. Pani Anna była otwarta na sugestie i propozycje z mojej strony. Terminowo wywiązywała się z zaplanowanych przedsięwzięć, skrupulatnie gromadziła dokumentację, przestrzegała umów zawartych w kontrakcie. Posiada wystarczający zasób wiedzy i umiejętności merytorycznych i metodycznych, dobrze opracowuje plany dydaktyczno – wychowawcze, programy i scenariusze zajęć. Jest otwarta na uwagi i propozycje innych nauczycieli, chętnie korzysta z ich pomocy i doświadczenia. Rozwiązując problemy wychowawcze wykazywała takt pedagogiczny i znajomość psychologii ucznia szkoły średniej. Nauczycielkę charakteryzuje wysoka kultura osobista oraz takt w kontaktach z innymi pracownikami szkoły.
Myślę, że doświadczenia dydaktyczne i wychowawcze, jakie zdobyła stażystka zainspirują ją do wnikliwej analizy swoich dokonań, wyzwolą chęci wzbogacenia swojej wiedzy i podnoszenia kwalifikacji.
Stwierdza się, że działania zawarte w planie rozwoju zawodowego zrealizowała i prawidłowo udokumentowała.

Dorobek zawodowy nauczyciela stażysty Anny P. w okresie stażu oceniam pozytywnie.


Opiekun stażu …………………………………………….


opracowała: Aneta Kędra

Wyświetleń: 5540


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.