Katalog

Magdalena Olejnik, 2011-06-14
Goszczanów

Zajęcia zintegrowane, Sprawozdania

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

- n +

W związku z zakończeniem przeze mnie przygotowania do awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego przedstawiam niniejsze sprawozdanie. Stanowi ono podsumowanie procesu realizacji celów i zadań założonych w planie rozwoju zawodowego.
Swój staż nauczycielski rozpoczęłam dnia 1 września 2010 roku w Szkole Podstawowej w Chlewie. Zgodnie z posiadanym wykształceniem zawodowym licencjata pedagogiki, objęłam stanowisko nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej.
Plan rozwoju zawodowego opracowałam na początku roku szkolnego 2010/2011 opierając się na Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (z późn. zm.), na podstawie art. 9 ust. 10 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, z późn. zm.) oraz zgodnie z aktualnym planem rozwoju szkoły.
W trakcie odbywania stażu realizowałam założone w planie rozwoju zawodowego cele umożliwiające mi uzyskanie awansu zawodowego, z jednoczesną dbałością zarówno o jakość jak i efektywność mojej pracy.
W obrębie poszczególnych celów szczegółowych zawartych w napisanym przeze mnie planie realizowałam zadania opisane poniżej.

1.Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły oraz dokumentacji funkcjonującej w szkole
(§6 ust. 1 pkt 1, §6 ust. 2 pkt 1)

Pierwszym zadaniem, jakie zostało przeze mnie zrealizowane było zapoznanie się z procedurą osiągania awansu zawodowego.
We wrześniu zapoznałam się z podstawowymi aktami prawnymi dotyczącymi pracy placówki oświatowej, takimi jak: Karta Nauczyciela oraz z Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. Zapoznałam się także z dokumentami prawnymi dotyczącymi awansu zawodowego, a w szczególności z Rozdziałem 3a Karty Nauczyciela dotyczącym „Awansu zawodowego nauczycieli” oraz z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007r w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. Zapoznałam się także z szeregiem publikacji internetowych dotyczących zasad ubiegania się o stopień awansu.
Aby poznać organizację i funkcjonowanie placówki uczestniczyłam w Radach Pedagogicznych. Zapoznałam się ze sposobem sporządzania protokołów z posiedzeń, co pozwoliło mi na wykorzystanie tej wiedzy w praktyce, gdyż podczas jednej z nich pełniłam funkcję protokolanta. Zapoznałam się również z dokumentacją szkoły (statutem szkoły, WSO, Programem Wychowawczym i Profilaktycznym), tygodniowym rozkładem zajęć oraz zasadami dyżurów nauczycieli podczas przerw. Dowiedziałam się jak korzystać z dokumentów związanych z zajęciami dydaktycznymi, takich jak dziennik lekcyjny, dzienniki do zajęć pozalekcyjnych, rozkłady zajęć, przewodniki metodyczne itp. Poznałam także zasady współpracy Dyrektora z pracownikami.
Starałam się również jak najdokładniej obserwować pracę bardziej doświadczonych koleżanek i kolegów, zadawać pytania oraz korzystać z doświadczenia dyrektora, opiekuna stażu, i innych nauczycieli aby poszerzać swoją wiedzę i umiejętności w pracy z dziećmi. Wzięłam także udział w szkoleniu podstawowym BHP, na którym poznałam przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole. Dzięki temu uświadomiłam sobie istnienie potencjalnych źródeł zagrożeń bezpieczeństwa w szkole.

2.Rozwijanie umiejętności dydaktycznych oraz rozwijanie spostrzegawczości, umiejętności analizy i wyciągania wniosków, umiejętność omawiania obserwowanych zajęć
(§6 ust. 1 pkt 2, §6 ust. 2 pkt 4)

Pierwszym zadaniem w tym zakresie było nawiązanie współpracy z opiekunem stażu panią Elżbietą Małecką. Już na początku stażu wspólnie uzgodniłyśmy harmonogram spotkań, zasady i normy współpracy, które miały doprowadzić do realizacji postawionych zadań. Owocem naszej współpracy było napisanie przeze mnie planu rozwoju zawodowego.
Raz w miesiącu uczestniczyłam w zajęciach prowadzonych przez opiekuna lub innego nauczyciela, które następnie wspólnie omawialiśmy analizując oraz wyciągając konstruktywne wnioski do mojej dalszej pracy dydaktycznej. Podczas tych obserwacji szczególną uwagę zwracałam na organizację czasu na lekcji, wykorzystywanie pomocy dydaktycznych, indywidualizację pracy z uczniem oraz stosowanie różnych metody i formy pracy na lekcji.
W obrębie powyższego zadania stworzyłam także wiele własnych pomocy potrzebnych do prowadzenia zajęć. Dzięki konieczności zmiany sali lekcyjnej miałam znakomitą możliwość wykorzystania własnych pomysłów w celu zagospodarowania nowej klasy.
Podczas przygotowywania się do prowadzenia zajęć z dziećmi bardzo często wykorzystywałam komputer oraz internet w celu tworzenia nowych pomocy dydaktycznych, które urozmaicają pracę na lekcji oraz podnoszą efektowność prowadzonych przeze mnie zajęć, co ma związek z większym zainteresowaniem uczniów.
W ramach doskonalenia multimedialnych technik pracy opublikowałam w serwisie edukacyjnym profesor.pl plan rozwoju zawodowego oraz niniejsze sprawozdanie i przygotowałam dokumentację stażu w formie elektronicznej.

3.Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, prowadzenie zajęć w obecności Opiekuna stażu lub Dyrektora szkoły
(§6 ust. 1 pkt 3, §6 ust. 2 pkt 4)

Od samego początku starałam się prowadzić zajęcia w sposób ciekawy dla uczniów. Przygotowywałam w tym celu szereg pomocy dydaktycznych, ćwiczeń dodatkowych oraz zajęć praktycznych czy terenowych. Lekcje prowadzone przeze mnie opracowywałam na podstawie przewodnika metodycznego oraz własnych pomysłów. Często konsultowałam swoje spostrzeżenia zarówno z opiekunem stażu jak i innymi nauczycielami w celu dokonania własnej ewaluacji. Starałam się prowadzić zajęcia w taki sposób aby zaktywizować uczniów do samodzielnego myślenia, spontanicznych wypowiedzi oraz samodzielnej pracy.
W związku z podjętym przeze mnie kierunkiem studiów jakim jest Edukacja wczesnoszkolna z informatyką szkolną oraz w celu pogłębienia zainteresowań uczniów technologią informacyjną zorganizowałam zajęcia informatyczne. Były one realizowane raz w tygodniu, według opracowanego przeze mnie programu, na podstawie książki: : Jędrzejek M., Przygoda z komputerem. Zajęcia komputerowe w edukacji wczesnoszkolnej kl. 1-3, Program nauczania. Przewodnik metodyczny. W ramach godziny dodatkowej, raz w tygodniu prowadziłam zajęcia ćwiczeniowe przygotowujące do Ogólnopolskiego Badania Umiejętności Trzecioklasistów OBUT 2011. Jedną godzinę w tygodniu poświęciłam również na prowadzenie zajęć wyrównawczych dla uczniów słabszych.
Przeprowadziłam także zajęcia hospitowane przez panią dyrektor, z których jestem bardzo zadowolona, gdyż udało mi się osiągnąć zamierzone cele. Jednak przede wszystkim zajęcia te spotkały się z wielką aprobatą moich uczniów, którzy z zapałem i zaangażowaniem pracowali na lekcji.
Dokonałam również podsumowania na temat zachowania i zdobytych umiejętności dzieci w pierwszym półroczu w roku szkolnym 2010/2011.

4. Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego
(§6 ust. 1 pkt 4)

W trakcie całego roku pracy starałam się ciągle doskonalić swoje umiejętności oraz poszerzać swoją wiedzę.
W lutym uczestniczyłam w seminarium metodycznych dotyczących sposobu pisania sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. Również przed rozpoczęciem stażu brałam udział w szkoleniu dla nauczycieli pt. „Internet – dobro, czy zło” oraz warsztatach metodycznych dla nauczycieli języka angielskiego pt. „Modern Teaching=Active Learning” i „Toying with games – the best part of childhood in the classroom”, gdyż posiadam także kwalifikacje do nauczania tego języka.
Jestem w trakcie podwyższania własnych kwalifikacji zawodowych. W październiku 2010 r rozpoczęłam studia magisterskie uzupełniające, na kierunku: Pedagogika, specjalność: Edukacja wczesnoszkolna z informatyką szkolną.
Starałam się również śledzić pojawiające się na stronach internetowych oraz w czasopismach pedagogicznych („Życie Szkoły”, „Edukacja i Dialog”) artykuły i scenariusze zajęć, a także zapowiedzi nowości wydawniczych.

5.Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów
(§6 ust. 2 pkt 3)

Na początku roku szkolnego zapoznałam się z programem wychowawczym szkoły.
Przeprowadziłam cztery spotkania z rodzicami, podczas trzech z nich rozmawiałam pojedynczo z każdym rodzicem. W ten sposób udało mi się lepiej zapoznać z sytuacją wychowawczą każdego dziecka oraz indywidualnie i rzeczowo odnieść się do każdego z uczniów. Uważam, że nawiązywałam bardzo dobre relacje zarówno z rodzicami jak i z dziećmi. Chętnie służyłam pomocą i poradą zgłaszającym się rodzicom w sytuacjach problemowych dotyczących dzieci.
W ciągu roku szkolnego uczestniczyłam wraz z moimi uczniami w różnego rodzaju akcjach i uroczystościach organizowanych przez SU, jak również zorganizowałam szereg uroczystości klasowych takich jak: Dzień Chłopca, Mikołajki, Wigilia, Dzień Kobiet. Dnia 27.05.2011 współorganizowałam również uroczystość szkolną z okazji Dnia Matki. Jednego z uczniów przygotowywałam do Gminnego Konkursu Ortograficznego, zaś wszystkie uczennice, tworzące grupę taneczną – do konkursu „Ukryty Talent”.
Z okazji Dnia Świętego Mikołaja współorganizowałam wyjazd dzieci do Kalisza na widowisko pt. „Pinokio” - rewia na łyżworolkach.
Podczas ferii zimowych pełniłam dyżur w szkole prowadząc zajęcia taneczne dla uczennic z mojej klasy.
Zorganizowane przeze mnie uroczystości klasowe oraz zajęcia pozaszkolne pozwoliły mi na jeszcze lepsze poznanie dzieci w sytuacjach odbiegających od zwyczajnych zajęć lekcyjnych. Uważam, że nawiązałam dobre kontakty z uczniami, poznałam ich potrzeby, troski, problemy oraz zainteresowania.

PODSUMOWANIE
Odbyty przeze mnie dziewięciomiesięczny staż bardzo wiele mnie nauczył. Praca w tej placówce stworzyła mi możliwość własnego rozwoju zawodowego oraz nauki zarówno teoretycznej jak i praktycznej. Doświadczenie, jakie zdobyłam z pewnością zaowocuje w przyszłości.
Podczas okresu stażu bardzo wiele dowiedziałam się zarówno o pracy i obowiązkach nauczyciela, jak również był to dla mnie czas sprawdzenia samej siebie oraz dokładnej analizy swoich mocnych i słabych stron. Poprzez swoją pracę starałam się sprostać oczekiwaniom i wymaganiom placówki ale przede wszystkim zapewnić swoim uczniom jak najlepsze warunki rozwoju zarówno intelektualnego jak i emocjonalnego. W trakcie odbywania stażu poszerzyłam swoje umiejętności i wiedzę w zakresie metodyki oraz dydaktyki zajęć szkolnych. Swój warsztat pracy wzbogaciłam o nowe formy i metody pracy.
Za zadanie priorytetowe postawiłam sobie wypracowanie u dzieci zaufania do mnie oraz zaszczepienie w nich prawidłowych postaw społecznych. Myślę, że podejmowane przeze mnie działania, pozwoliły na spełnienie tych założeń. Mam nadzieję, że w przyszłości przyniesie to pozytywne efekty.
Za mocną stronę mojej aktywności zawodowej uważam wytrwałą troskę o swoich uczniów, kreatywność w tworzeniu pomocy dydaktycznych oraz chęć ciągłego poszerzania swojej wiedzy i umiejętności. Przebieg stażu spowodował we mnie chęć ciągłej pracy nad sobą, po to by być coraz lepszym nauczycielem.
Moją mocną stroną nie jest jednak prowadzenie dokumentacji szkolnej, ponieważ jest mi ciężko odnaleźć się w świetle ciągle zmieniających się zasad prowadzenia dokumentacji. Mam nadzieję, że w przyszłości uda mi się wypracować w sobie więcej mobilizacji do śledzenia tychże zmian.
Po zakończeniu stażu zamierzam w dalszym ciągu doskonalić warsztat pracy i podnosić kwalifikacje. Pierwszym, i w tej chwili najważniejszym moim celem jest uzyskanie tytułu magistra pedagogiki. Bardzo chciałabym również podjąć studia podyplomowe w zakresie logopedii. Zagadnienie to jest mi bardzo bliskie, gdyż uważam, że wiedza i umiejętności zdobyte w tym zakresie byłyby bardzo przydatne i wartościowe w pracy z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym.
Wyświetleń: 1327


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.