Katalog

Joanna Kraska, 2011-06-14
Łódź

Muzyka, Konspekty

PLAN METODYCZNY LEKCJI WYCHOWAWCZEJ

- n +

PLAN METODYCZNY LEKCJI WYCHOWAWCZEJ
Szkoła: SP 164
Klasa: 5a
Ilość uczniów: 23
Data: 17.05. 2011
Czas: 10:45- 11:30
Temat lekcji: Pojęcie dorosłości i dojrzałości.
Nauczyciel: Joanna Kraska

Cele główne:
Wyjaśnienie pojęć- dorosłość i dojrzałość
Uświadomienie uczniom różnic między dorosłością a dojrzałością
Włączenie uczniów do dyskusji na temat dorosłości i dojrzałości
Wspólne stworzenie listy postaw dojrzałości
Uświadomienie uczniom szeregu postaw dojrzałości, charakterystycznych dla ich wieku

Cele szczegółowe:
Uczeń-
- Poznaje znaczenie słów dorosłość i dojrzałość
- Charakteryzuje dorosłość i dojrzałość
- Uświadamia sobie różnice między tymi postawami
- Bierze aktywny udział w dyskusji
- Uczy się rozpoznawać i nazywać postawy dojrzałości
- Rozpoznaje i wyodrębnia postawy dojrzałości z własnych doświadczeń
- Uwrażliwia się na postawy dojrzałości

Stosowane metody:
Burza mózgów
Analiza pomysłów
Mapa pojęciowa
Dyskusja wewnątrz grupy

Pomoce naukowe:
Słownik Języka Polskiego
Tablica
Duże arkusze papieru
Flamastry
Magnesy

Przebieg lekcji:

Etapy: Rozpoczęcie lekcji
Procedury: Sprawdzenie obecności, zapisanie tematu.
Czas:5min

Etapy:Burza mózgów
Procedury: Nauczyciel wyjaśnia o czym będą zajęcia. Następnie prosi aby uczniowie zastanowili się i powiedzieli co ich zdaniem znaczą pojęcia- dorosłość i dojrzałość. Podawane przykłady zapisuje na przyczepionym do tablicy arkuszu papieru.
Czas:7min

Etapy: Definiowanie pojęć
Procedury: Nauczyciel prosi aby uczniowie odnaleźli w Słowniku Języka Polskiego słowa dorosły i dojrzały oraz przeczytali ich definicję.
Czas: 3min

Etapy: Analizowanie pojęcia
Procedury: Uczniowie z pomocą nauczyciela, wyodrębniają z podanych wcześniej haseł te, które są zgodne z definicjami. Następnie nauczyciel prosi aby uczniowie zastanowili się nad różnicami między tymi pojęciami.
Czas: 5min

Etapy: Dyskusja 1
Procedury: Nauczyciel prosi aby uczniowie podali znane im postawy dojrzałości. Pomysły zapisuje na arkuszu papieru. Następnie prosi aby uczniowie wyodrębnili te postawy, które mogą charakteryzować ich samych, odwołując się do własnych przeżyć.
Czas: 12min

Etapy: Dyskusja 2
Procedury: Nauczyciel pyta o zasadność kierowania się w życiu postawami dojrzałości. Pomysły zapisuje na papierze.
Czas: 7min

Etapy: Podsumowanie
Procedury: Nauczyciel odczytuje powstałe w wyniku burzy mózgów i dyskusji wnioski. Podsumowuje temat i kończy zajęcia.
Czas: 5min

Wyświetleń: 1225


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.