Katalog

Agnieszka Zalewska, 2011-06-04
Gołymin-Ośrodek

Zajęcia pozaszkolne, Konkursy

Konkurs wiedzy o UE szkoła podstawowa

- n +

Regulamin:

1. Każda klasa 1 -6 wybiera czteroosobową drużynę ( w tym jeden zawodnik rezerwowy), która będzie reprezentować klasę.

2. Pierwszy etap konkursu polega na wyłonieniu 3 najlepszych drużyn z dwóch grup wiekowych – 1-3 i 4-6. Polega on na zadaniu 3 pytań wraz z 4 odpowiedziami, z których jedna lub więcej może być poprawna. Uczniowie wybierają numer pytania, który następnie jest odczytywany przez osobę prowadzącą, drużyna otrzymuje również pisemną wersję danego pytania i ma 1 minutę na naradę i odpowiedź. W razie nie wyłonienia zwycięskich zespołów możliwa jest dogrywka – dodatkowe pytania. Punktacja zapisywana jest na tablicy.


3. Drugi etap konkursu polega na wyłonieniu pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca. Na podobnych zasadach jak w pierwszym etapie z tym, że pytania są otwarte – nie ma podpowiedzi. Pytania są zadawane do momentu wyłonienia zwycięzcy.Zakres programowy międzyklasowego konkursu oPolsce dla klas 1-3

Ogólne widomości o Polsce i miejscu zamieszkania uczestników


Zakres programowy międzyklasowego konkursu o Unii Europejskiej dla klas 4 -6:

1. Traktaty

2. Ojcowie zjednoczonej Europy

3. Filary Unii Europejskiej

4. Rynek Wewnętrzny (Jednolity Rynek Europejski) - cztery swobody

5. Waluta euro i strefa euro

6. Struktura instytucjonalna Unii Europejskiej. Kompetencje poszczególnych organów (podstawowe informacje):
a) Rada Europejska
b) Komisja Europejska
c) Rada Unii Europejskiej (dawna Rada Ministrów)
d) Parlament Europejski
e) Europejski Trybunał Sprawiedliwości

7. Procesy decyzyjne w Unii Europejskiej:
a) procedura konsultacji
b) procedura współdecyzji
c) procedura zgody
d) procedura uchwalania budżetu

8. Polityka kulturalna Unii Europejskiej

9. Porozumienie z Schengen

10. Obywatelstwo europejskie

11. Proces rozszerzenia Unii Europejskiej

12. Kryteria przystąpienia państw do Unii Europejskiej

13. Podstawowe informacje na temat państw przewodzących Radzie UE w 2011 roku - Węgry, Polska (data przystąpienia, waluta, symbole, słynne miejsca i ludzie)

Polecane strony internetowe:
http://unia.realnet.pl/
http://pl.wikipedia.org/wiki/Unia_Europejska
Klasy 4 -6 runda 1

1. Traktat akcesyjny w imieniu Polski podpisał :
A) Michał Tober
B) Jerzy Buzek
C) Tadeusz Mazowiecki
D) Leszek Miller

2. Parlament Europejski:
A) reprezentuje rządy poszczególnych państw Unii Europejskiej
B) reprezentuje wszystkich mieszkańców Unii Europejskiej
C) zastępuje parlamenty i rządy poszczególnych państw Unii Europejskiej
D) jest wybierany na pięcioletnia kadencje

3. Hymn Unii Europejskiej:
A) to Oda do radości z IX Symfonii Beethovena
B) oficjalnie posiada jedynie wersje instrumentalna
C) jest jednym z symboli Unii Europejskiej
D) ma na celu w przyszłości zastąpić hymny narodowe państw członkowskich

4. Mianem „czterech swobód” określa sie swobodne przemieszczanie sie:
A) osób
B) usług
C) kapitału
D) towarów

5. Usiłujesz sobie przypomnieć , który z traktatów lub która z umów dotyczyć może swobodnego podróżowania po Europie. Decydujesz, że jest to:
A) umowa z Schengen
B) B) traktat z Maastricht
C) C) traktat paryski
D) D) traktat rzymski

6. Wybrzeża którego z mórz należą w całości do państw członkowskich Unii Europejskiej?
A) Morza Bałtyckiego
B) Morza Północnego
C) Morza Śródziemnego
D) Morza Tyrreńskiego

7. Sąsiadami Unii Europejskiej są:
A) Białoruś
B) Łotwa
C) Azerbejdżan
D) Mołdawia

8. Państwo słynące z wiatraków i tulipanów to:
A) Belgia
B) Hiszpania
C) Niemcy
D) Holandia


9. Porównując monety euro pochodzące z różnych krajów odkrył es , że maja one jednakowy:
A) kształt
B) materiał
C) wygląd awersu
D) wygląd rewersu


10. W przyszłym roku w pewnej szkole odbędzie się wycieczka do stolicy największego pod względem powierzchni państwa należącego do Unii Europejskiej. Dokąd pojadą uczniowie?
A) LUKSEMBURG
B) PARYZ
C) STOCKHOLM
D) KOPENHAGA

11. Unia Europejska:
a) powstała 1 listopada 1993 roku
b) została powołana na mocy Traktatu z Maastricht
c) zajmuje obszar ponad 4 tys. km2
d) to gospodarczo-polityczny związek demokratycznych

12. Unia Europejska liczy około:
a) 200 milionów mieszkańców
b) 300 milionów mieszkańców
c) 500 milionów mieszkańców
d) 1 miliarda mieszkańców

13. Jedna ze szkół chciałaby zorganizować obchody Dnia Europy. W który dzień powinna to zrobić?
a) 7 II
b) 9 V
c) 1 XI
d) 1 V

14. W szkole planowana jest wycieczka do siedziby Europejskiego Banku Centralnego. Do jakiego miasta wybierają sie uczniowie?
a) do Brukseli
b) do Frankfurtu
c) do Hagi
d) do Strasburga

15. Flaga Unii Europejskiej: XX wieku
a) jest żółto-niebieska
b) przedstawia okrąg złożony z 12 gwiazd
c) stanowi symbol Unii Europejskiej
d) ulega zmianie po każdorazowym rozszerzeniu Unii

16. ERASMUS to program:
a) wymiany studenckiej
b) ochrony zabytków w Unii Europejskiej
c) wspierania dywersyfikacji rozwoju obszarów wiejskich
d) walki z korupcja i oszustwami17. Eurokraci to:
a) osoby przeciwne integracji europejskiej
b) zwolennicy integracji europejskiej
c) bezrobotni obywatele Unii Europejskiej
d) osoby pracujące w strukturach unijnych

18. Numer alarmowy, który obowiązuje na terenie całej Unii Europejskiej, to:
a) 997
b) 112
c) 100
d) 222

19. Unia Europejska:
a) skupia 27 krajów członkowskich
b) posiada własny hymn i flagę
c) ma jeden język urzędowy
d) ma jedną jednostkę monetarną

20. Polska przystąpiła do Unii Europejskiej:
a) 1 maja 2005 roku
b) 1 stycznia 2004 roku
c) 1 maja 2004 roku
d) 1 stycznia 2007 roku

21. W jakim kraju ma swoją siedzibę najwięcej instytucji Unii Europejskiej?
a) w Luksemburgu
b) we Francji
c) w Belgii
d) w Niemczech

22. Instytucja reprezentująca obywateli Unii Europejskiej i przez nich bezpośrednio wybierana to:
a) Parlament Europejski
b) Rada Unii Europejskiej
c) Komisja Europejska
d) Komitet Regionów

23. José Barroso jest przewodniczącym:
a) Komisji Europejskiej
b) Parlamentu Europejskiego
c) Rady Unii Europejskiej
d) Trybunału Sprawiedliwości

24. Układ z Schengen zakłada:
a) zniesienie kontroli na wewnętrznych granicach Unii
b) ułatwienie procesu przystąpienia do Unii Europejskiej dla krajów kandydujących
c) likwidację ceł między krajami członkowskimi
d) wprowadzenie wspólnej waluty do państw członkowskich
25. 12 złotych gwiazd na fladze Unii Europejskiej:
a) przedstawia liczbę krajów członkowskich
b) przedstawia liczbę krajów założycielskich
c) odnosi się do starożytnej symboliki liczby 12
d) oznacza 12 krajów, które w 2002 roku wprowadziły do obiegu walutę euro

26. Najmniejszym pod względem powierzchni państwem członkowskim jest:
a) Polska
b) Hiszpania
c) Belgia
d) Malta

27. 9 maja 1950 roku Robert Schuman po raz pierwszy ogłosił publicznie ideę zjednoczonej Europy. Od tej pory 9 maja obchodzi się Dzień:
a) Edukacji Europejskiej
b) Europy
c) Edukacji
d) Dziecka

28. Na hymn Unii Europejskiej wybrano:
a) Odę do młodości Ludwiga van Beethovena
b) Odę do radości z IX Symfonii Ludwiga van Beethovena
c) fragmenty Symfonii „Paryskiej” Mozarta
d) fragment Symfonii „Jowiszowej” Mozarta

29. Rewersy monet euro:
a) są jednakowe we wszystkich krajach
b) mają charakter narodowy poszczególnych państw
c) przedstawiają kraje członkowskie
d) różnią się odzwierciedlając ideę zjednoczona w różnorodności.

30. Osoba o negatywnym podejściu do Unii Europejskiej to:
a) euroentuzjasta
b) eurobiurokrata
c) euroekonomista
d) eurosceptyk


ZESTAW PYTAŃ klasy 4 -6 DO II ETAPU

Nr Pytanie Odpowiedź
1. Z jakiego dzieła Ludwika van Beethovena pochodzi melodia hymnu UE ? Z IX Symfonii.
2. Jak nazywa się wyodrębniony region europejski, położony na pograniczu dwóch lub kilku sąsiadujących ze sobą państw ? Euroregion.
3. Czyja to flaga ? nr 1 Francji.
4. Które spośród języków UE odgrywają największą rolę?(Są językami, w których prowadzi się obrady i publikuje dokumenty). Język francuski i angielski .
5. Podaj nazwę kraju , którego stolicą jest Lublana . Słowenia.
6. Ile lat trwa kadencja Komisji Europejskiej? 5 .
7. Podaj nazwy trzech państw , w których walutą jest euro. Niemcy, Francja, Włochy, Irlandia, Belgia, Holandia, Luksemburg, Grecja, Portugalia, Hiszpania, Austria, Finlandia.
8. Co jest symbolem unijnej waluty – euro ? Grecka litra epsilon przecięta dwiema równoległymi liniami.
9. Podaj imię i nazwisko szefa, czyli przewodniczącego Parlamentu Europejskiego. Jerzy Buzek
10. Ile lat trwa kadencja Parlamentu Europejskiego ? 5.
11. Wymień jedno z uprawnień Parlamentu Europejskiego. PE ma uprawnienia budżetowe, uprawnienia do kontroli władzy wykonawczej i władzę ustawodawczą.
12. W jakim mieście znajduje się siedziba Parlamentu Europejskiego? W Strasburgu.
13. Co jest najmniejszym pod względem liczby ludności państwem UE ? Malta.
14. Czyja to flaga ? nr 2 Estonii.
15. Czyja to flaga ? nr 3 Belgii.
16. Czyja to flaga ? nr 4 Czech.
17. Czyja to flaga ? nr 5 Litwy .
18. Czyja to flaga ? nr 6 Szwecji.
19. Podaj nazwę stolicy Szwecji. Sztokholm
20. Czyja to flaga ? nr 7 Finlandii.
21. Jaki kraj UE ma stolicę w Dublinie ? Irlandia.
22. Czyja to flaga ? nr 8 Austrii.
23. Jaką nazwę nosi stolica Finlandii ? Helsinki .
24. Czyja to flaga ? nr 9 Węgier.
25. Czyja to flaga ? nr 10 Niemiec.
26. Do czego nawiązuje liczba i ułożenie gwiazd na unijnej fladze ? Do symboliki Maryjnej .
27. Z jakiego kraju UE pochodzi Ojciec Święty Benedykt XVI ? Z Niemiec.
28. Podaj nazwę stolicy Portugalii. Lizbona.
29. Wymień cztery swobody jednolitego (wspólnego) rynku UE. Swoboda przepływu towarów, kapitału, osób i usług.
30. Wymień sąsiadów Polski, którzy razem z nią przystąpili do UE. Czechy, Słowacja, Litwa.
31. W którym roku podpisano Traktat w Maastricht , ustanawiający Unię Europejską ? W 1992 roku.
32. Podaj nazwę państwa, którego stolicą jest Ryga. Łotwa.
33. Wymień sąsiadów Polski, którzy nie są członkami UE. Rosja , Ukraina i Białoruś
34. Jakie miasto uchodzi za stolicę UE ? Bruksela.
35. Kto był autorem melodii unijnego hymnu ? Ludwik van Beethoven.
36. Od którego roku Szwajcaria jest członkiem UE ? Nie jest nim w ogóle.
37. Kim z pochodzenia jest przewodniczący Komisji Europejskiej – Jose Manuel Durao Barroso ? Portugalczykiem.
38. Którego dnia przypada Dzień Europy ? 9 maja.


Pytania dla klas 1 -3 (runda 1)

1.Jaka rzeka płynie przez Warszawę ?
a) Odra
b) Bug
c) Wisła
d) Warta

2. Kto jest obecnie naszym Prezydentem ?
a) Jaś Fasola
b) Bronisław Komorowski
c) Sherlock Holmes
d) Shrek

3. Co znajduję się na naszym herbie ?
a) Syrenka
b) Smok
c) Królik
d) Ryba

4. Jaka jest temperatura Zimą ?
a) 60°C
b) - 10°C
c) -36°C
d) 20°C

5. W którym miesiącu rozpoczyna się Zima ?
a) Maju
b) Styczniu
c) Grudniu
d) Wrześniu

6. Jakiego koloru jest nasza flaga ?
a) Żółto-Czerwonego
b) Biało- Czarnego
c) Zielono-Różowego
d) Biało-Czerwonego

7. Jak nazywa się nasz Hymn Narodowy ?
a) Pieski dwa
b) Mazurek Dąbrowskiego
c) Tam gdzie nie ma już dróg
d) Rota

8. Jak nazywa się nasz papież ?
a) Jan Kochanowski
b) Robert Kubica
c) Jan Brzechwa
d) Benedykt XVI

9. Ile jest miesięcy w roku?
a) 4
b) 6
c) 12
d) 8

10. Jaka jest nasza stolica ?
a) Warszawa
b) Gniezno
c) Ruszkowo
d) Gołymin

11. Jak nazywa się nasze Państwo ?
a) Niemcy
b) Ukraina
c) Francja
d) Polska

12. Gdzie znajdują się zabytkowe Łazienki ?
a) Warszawie
b) Krakowie
c) Nieradowie
d) Pułtusku

13. Kiedy była katastofa w Smoleńsku ?
a) 3 Maja
b) 11 Listopada
c) 10 Kwietnia
d) 21 Marca

14. Jak nazywał się nasz poprzedni Prezydent ?
a) Piotr Kupicha
b) Lech Kaczyński
c) Borys Szyc
d) Sławomir Szmal

15. Jaka pora roku zaczyna się 21 Marca ?
a) Zima
b) Wiosna
c) Jesień
d) Lato

16. Jaka pogoda jest latem ?
a) Mokro
b) Zimno
c) Deszczowo
d) Słonecznie

17. Gdzie Zimą jeździ się na narty ?
a) w Góry
b) nad Jezioro
c) nad stawy w Osieku
d) nad Morze

18. Jakie kwiaty się pojawiają na początku wiosny ?
a) Bratki
b) Stokrotki
c) Maki
d) Przebiśniegi

19) Godło Polski to:
a) Orzeł na białym tle
b) orzeł na czerwonym tle
c) Gołąb na czerwonym tle
d) Gołąb na białym tle

20)Kto odkrył , że ziemia krąży wokół Słońca a nie słońce wokół Ziemi?
a) Mikołaj Kopernik
b)Ania z krainy czarów
c)Karol Wojtyła
d)Maria Konopnicka

21)Pierwsza stolica Polski to:
a) Kraków
b)Gniezno
c) Wojnówka
d) Sandomierz


22) Jak nazywa się najdłuższa rzeka w Polsce ?
a) Odra
b) Wkra
c)Wisła
d)Warta

23) Jakie ogromne wydarzenie sportowe będzie miało miejsce w Polsce w 2012 roku?
a) paraolimpiada
b) zimowe igrzyska olimpijskie
c) mistrzostwa Europy w piłce nożnej
d) mistrzostwa szachowe

24) Premierem Polski jest:
a) Donald Tusk
b) Maciej Maleńczuk
c) Szymon Majewski
d) Kuba Wojewódzki

25.Jaką potrawę podajemy na Wielkanoc?
A ślimaki
B żurek
C udka z kurczaka
D chińszczyznęRunda 2
1.W jakim państwie leży Warszawa?
2.W jakim powiecie mieszkasz?
3.W jaką porę roku w Polsce odlatują bociany?
4.Jaka wieś jest stolicą Polski?
5.Ile kolorów ma flaga Polski?
6.Jakie kolory ma flaga Polski?
7.Jaki ptak znajduje się na godle Polski?
8.Jaki jest hymn Polski?
9.Jaki jest hymn naszej szkoły?
10.W jakim kraju mieszkasz?
11.Jakie święta obchodzimy w grudniu?
12.Nad jakim morzem leży Polska?
13.Z iloma państwami sąsiaduje Polska?
15.Jaki kolor skóry mają Polacy?
16.W jakiej miejscowości znajduje się nasza szkoła?
17.Kto jest prezydentem Polski?


Wyświetleń: 4119


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.