AWANS Dla nauczyciela Dla ucznia


Katalog

Agnieszka Wegner, 2011-05-31
Tuchola

Geografia, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego.

- n +


PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGOnauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego


Agnieszka Wegner
Nauczyciel geografii, wychowawca Internatu
Zespół Szkół Leśnych w Tucholi


Data rozpoczęcia stażu: wrzesień 2008
Data zakończenia stażu: czerwiec 2011Tuchola 2008
WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA STOPNIA NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO§ 8 ust. 2 pkt. 1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości
pracy szkoły.Zadania rozwojowe

Formy realizacji
Termin
Dowody realizacji
I. Organizacja własnego doskonalenia zawodowego. 1. Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego
(Karta Nauczyciela z dnia 26. 01 8
r.(Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674)
2. Rozporządzenie MENIS z dnia 01.12.2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczycieli. wrzesień 2008 Poprawnie sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu.
Rejestr przeanalizowanych przepisów.

2. Zdefiniowanie potrzeb własnego rozwoju. wrzesień 2008 autoanaliza
3. Opracowanie Planu Rozwoju Zawodowego. wrzesień 2008 Rozwoju Zawodowego.
Zatwierdzony przez Dyrektora szkoły Plan
4. Przeanalizowanie materiałów dotyczących awansu zawodowego nauczyciela publikowanych m. in. w Internecie. wrzesień 2008 notatki

5. Opracowanie sprawozdania z realizacji Planu Rozwoju maj – czerwiec 2011 Ocena dorobku zawodowego
Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju.
II. Popularyzacja wiedzy z zakresu nauczanego przedmiotu. 1. Prowadzenie koła geograficzno-krajoznawczego od października 2008 Potwierdzenie Dyrektora Szkoły.

2. Organizowanie konkursów szkolnych. w okresie stażu Plan pracy koła.
Potwierdzenie Dyrektora szkoły, zbiór fotografii
Płyty CD z wybranymi prezentacjami..
3. Przygotowywanie prezentacji multimedialnych o tematyce geograficznej. w okresie stażu Zbiór fotografii.
4. Urządzenie wystaw prac uczniów z geografii. W okresie stażu Zbiór fotografii.
5. Organizacja wycieczek turystyczno – krajoznawczych. w okresie stażu Potwierdzenie Dyrektora Szkoły, karty wycieczek, zbiór fotografii.
III. Aktywny udział w pracach na rzecz szkoły. 1. Opracowanie i analiza wyników egzaminu maturalnego Maj 2008
2. Opracowanie wyników próbnego egzaminu maturalnego z geografii Wrzesień 2008, marzec 2009 Analiza wyników matury 2008 oraz próbnego egzaminu maturalnego za pomocą arkusza kalkulacyjnego Exel wraz z wnioskami do dalszej pracy.

3. Udział w Dniu Ziemi, Sprzątaniu Świata Marzec- Kwiecień 2009
Imprezy coroczne Podziękowania organizatorów.
Potwierdzenie Dyrektora Szkoły.
IV. Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych umożliwiających poszerzenie działań edukacyjnych związanych z zadaniami szkoły. 1. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego adekwatnych do potrzeb własnych i szkoły. cały okres stażu Zaświadczenia uczestnictwa.
2. Zdobycie kwalifikacji egzaminatora z geografii
w okresie stażu o ile CKE zorganizuje szkolenie na egzaminatorów Zaświadczenie ukończenia kursu.
V. Samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych. 1. Wzbogacanie metod i form pracy dydaktycznej i wychowawczej o nowe metody. Wykorzystanie metod aktywizujących w procesie edukacyjnym. cały okres stażu Zbiór scenariuszy zajęć.
2. Studiowanie czasopism i literatury z zakresu metodyki i psychologii. Wykorzystanie zdobytej wiedzy do przeprowadzania lekcji z geografii oraz godzin wychowawczych. cały okres stażu Wykaz pozycji bibliotecznych.
Zbiór scenariuszy zajęć
3. Studiowanie literatury fachowej, wykorzystanie publikacji z Internetu. cały okres stażu Bibliografia.
4. Tworzenie własnego warsztatu pracy:
- gromadzenie pomocy naukowych, nagrań audio, dobieranie podręczników, przygotowywanie pomocy do zajęć
- Wykorzystywanie materiałów i zdobytej wiedzy do pracy. cały okres stażu Pomoce naukowe, notatki, plansze itp.


§ 8 ust. 2 pkt. 2

Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.


Zadania rozwojowe

Formy realizacji
Termin
Dowody realizacji
I. Poszerzanie wiedzy i umiejętności wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej. 1. Udział w kursach szkoleniach organizowanych przez KPCEN w Bydgoszczy i innych ośrodków szkoleniowych dla nauczycieli dotyczących metodyki geografii Okres stażu Zaświadczenia o ukończeniu kursów, warsztatów
II. Stosowanie techniki komputerowej w pracy pedagogicznej 1. Gromadzenie materiałów, przechowywanie i przetwarzanie danych, wypełnianie i opracowywanie kart pracy, testów, sprawdzianów, ilustracji, gazetek szkolnych, materiałów na spotkania z rodzicami, itp. techniką komputerową. cały okres stażu Zbiór opracowanych materiałów.
2. Przygotowywanie pomocy dydaktycznych do pracy z uczniami. cały okres stażu Zbiór opracowanych materiałów.
3. Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych na lekcjach geografii oraz zajęciach koła turystyczno-krajoznawczego cały okres stażu Scenariusze zajęć.
III. Wykorzystywanie Internetu 1. Publikacja mojego Planu Rozwoju Zawodowego na stronach internetowych. w okresie stażu Zaświadczenia o publikacji, adresy stron
2. Publikacje na stronach portali edukacyjnych. w okresie stażu Publikacje na stronach WWW
3. Korzystanie z wiedzy i doświadczenia innych nauczycieli w okresie stażu notatki
4. Śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego. w okresie stażu notatki
5. Korzystanie ze stron MEN w okresie stażu notatki

§ 8 ust. 2 pkt. 3

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami,
w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.
Zadania rozwojowe

Formy realizacji
Termin
Dowody realizacji
I. Wymiana doświadczeń i doskonalenie się w ramach zespołów nauczycielskich. 1. Aktywne uczestnictwo w pracach zespołu matematyczno – przyrodniczego.[ opracowanie wyników egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2007/2008 za pomocą programu Exel] cały okres stażu Sprawozdania i opracowane materiały.
2. Wymiana doświadczeń [dzielenie się problemami, własnymi rozwiązaniami, efektami pracy] i wzajemna pomoc w doborze podręczników, pomocy naukowych, programów nauczania, planów wynikowych. cały okres stażu Potwierdzenia nauczycieli.
3. Dzielenie się wiedzą na temat sytuacji opiekuńczo – wychowawczej wychowanków Internatu z wychowawcami cały okres stażu Notatki, sprawozdania
II. Praca na rzecz innych nauczycieli. 1. Prowadzenie otwartych zajęć dla zainteresowanych nauczycieli. w okresie stażu Scenariusze przeprowadzonych zajęć
2. Instalacja programów do wykorzystania na zajęciach edukacyjnych w okresie stażu .potwierdzenia
3. Opracowywanie i udostępnianie swoich scenariuszy zajęć oraz pomocy dydaktycznych. w okresie stażu Potwierdzenia.
4. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z nauczycielami przez Internet. w okresie stażu Potwierdzenia.


§ 8 ust. 2 pkt. 4a

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.


Zadania rozwojowe

Formy realizacji
Termin
Dowody realizacji
I. Kształcenie umiejętności opracowywania i wdrażania programów działań edukacyjnych. 1. Poszukiwanie publikacji dotyczących kształcenia umiejętności opracowywania i wdrażania programów edukacyjnych. Analiza literatury naukowej. w okresie stażu Zestawienie bibliografii, notatki, adresy stron WWW.
II. Opracowywanie i wdrożenie programu działalności koła geograficzno- krajoznawczego o i jego ewaluacja. 1. Określenie treści do realizacji na zajęciach koła geograficznego [w wymiarze 2 godzin jeden raz w miesiącu ] i realizowanie wytyczonych zadań na zajęciach. listopad 2008 – czerwiec 20010 Program działalności koła geograficznego.
Ewaluacja realizacji programu koła geograficznego [karty pracy].
Analizy ankiet wraz z wnioskami.
III. Wspomaganie rozwoju ucznia. 1. Praca z uczniem posiadającym zalecenia z poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.
w okresie stażu Sprawozdania z pracy z uczniem gromadzone w księgach uczniów.
2. Praca z uczniem zdolnym lub szczególnie zainteresowanym geografią //zajęcia koła geograficznego, konkursy przedmiotowe z geografii//. w okresie stażu Sprawozdania z pracy z uczniem zdolnym
IV. Opracowanie procedury zbierania informacji o swoich wychowankach 1. Opracowanie ankiety zawierającej podstawowe informacje o uczniu / wychowanku i jego rodzinie. w okresie stażu Ankieta oraz jej analiza.
2. Ogólne i indywidualne spotkania z rodzicami. w okresie stażu Zapisy w dziennikach lekcyjnych.
3. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów wychowawczych. w okresie stażu notatki
V. Poznanie potrzeb wycho-wawczych uczniów 1. Opracowanie i przeprowadzenie ankiety na temat oczekiwań wychowawczych uczniów. w okresie stażu Ankieta oraz jej analiza.
2. Uwzględnienie wniosków w progra¬mie wychowawczym klasy i grupy internackiej
w okresie stażu Program wychowawczy klasy§ 8 ust. 2 pkt. 4c

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
Zadania rozwojowe

Formy realizacji
Termin
Dowody realizacji
I. Rozwijanie zainteresowań młodzieży. 1. Organizowanie wyjazdów do kina, teatru, na basen. w okresie stażu
(o ile będę miała wychowawstwo) Potwierdzenia Dyrektora Szkoły.
2. Organizowanie wycieczek turystyczno – krajoznawczych mających na celu zapoznanie z dziedzictwem kulturowym regionu i kraju. w okresie stażu Karty wycieczek.
II. Organizowanie, przeprowadzanie i przygotowanie konkursów szkolnych. 1. Opracowanie scenariuszy, regulaminów konkursów, quizów oraz określenie tematyki konkursu z geografii. w okresie stażu Scenariusze i regulaminy konkursów.
2. Zachęcanie uczniów do udziału w konkursach przedmiotowych na wszystkich szczeblach. w okresie stażu Scenariusze i regulaminy konkursów.
III. Promowanie placówki w środowisku. 1. Udział w konkursach, wystawach, przeglądach, festyny, współpraca z innymi podmiotami, Dyplomy, podziękowania, scenariusze. Cały okres trwania stażu.
§ 8 ust. 2 pkt. 4e

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.


Zadania rozwojowe

Formy realizacji
Termin
Dowody realizacji
I. Pogłębianie wiedzy na temat problemów uczniów, ich sytuacji rodzinnej i stosunków interpersonalnych. 1. Prowadzenie zebrań, spotkania indywidualne z rodzicami, pedagogizacja rodziców w ramach potrzeb klasy. w okresie stażu Potwierdzenia Dyrektora Szkoły.
2. Integracja zespołu klasowego, grupy internackiej: imprezy klasowe, wycieczki, pomoc koleżeńska. w okresie stażu potwierdzenia
3. Monitowanie sytuacji materialnej wychowanków – stypendium socjalne w okresie stażu Potwierdzenia
II. Współpraca z pedagogiem szkolnym, poradnią 1. Konsultacje z pedagogiem szkolnym oraz ze specjalistami Poradni P - P w celu niesienia pomocy uczniom mającym problemy wychowawczo – dydaktyczne. w okresie stażu Potwierdzenia
III. Współpraca z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim. 1. Udział w imprezach organizowanych przez Samorząd Uczniowski. w okresie stażu Potwierdzenia.
2. Kontakty z przedstawicielami Rady Rodziców w sprawach wychowawczych i organizacyjnych. w okresie stażu potwierdzenia
IV. Współpraca z wychowawcami klas 1. Spotkania z nauczycielami w zakresie działań edukacyjnych. Cały okres trwania stażu. Spostrzeżenia, uwagi.
V. Współpraca z pobliską biblioteką. 1. Rozbudzanie u wychowanków zainteresowania książką jako źródłem informacji. Wypożyczanie książek do codziennej pracy internatu. Cały okres trwania stażu. Zaświadczenia, potwierdzenia.
VI. Wykonywanie samodzielnie lub we współpracy z zespołem innych zadań na rzecz edukacji. 2. Przygotowanie dyplomów uznania za szczególne osiągnięcia, zaproszeń na uroczystości szkolne, dokumentów okazjonalnych. Pisma do sponsorów.
Szablony dokumentów. Cały okres trwania stażu.

§ 8 ust. 2 pkt. 4e

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.Zadania rozwojowe

Formy realizacji
Termin
Dowody realizacji
I. Diagnozowanie potrzeb edukacyjnych uczniów oraz podejmowanie działań mających na celu ich zaspokojenie. 1. Wnikliwa obserwacja oraz podejmowanie działań mających na celu eliminowanie problemów edukacyjnych uczniów. w okresie stażu Opis i analiza przypadku.
II. Rozwijanie umiejętności rozpoznawania i rozwiązywania problemów wychowawczych. 1. Podejmowanie działań mających na celu eliminowanie problemów wychowawczych [ustalenie i zastosowanie środków zaradczych]. w okresie stażu Studium przypadku.

Opracowała: Agnieszka Wegner

Plan ma charakter otwarty i może w trakcie realizacji podlegać modyfikacji.


PODPIS NAUCZYCIELA ZATWIERDZAM DO REALIZACJI


………………………………………………. ………………………………………………
Wyświetleń: 2060


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.