AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Olaf Mieszalski, 2011-05-31
Stąporków

Wychowanie fizyczne, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego mgr Olaf Mieszalski

- n +

01.09.2008r.
Niepubliczna Szkoła Podstawowa
z Uprawnieniami Szkoły Publicznej
w Gosaniu
Gosań 150
26-220 Stąporków
woj. Świętokrzyskie

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego


Imię i nazwisko nauczyciela mgr Olaf Mieszalski
Data rozpoczęcia stażu 01.09.2008r.

Data zakończenia stażu 30 maja 2011r.§ 7.us.1 pkt 1 Uczestnictwo w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły środowiska lokalnego.
1 2 3 4
Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji

1. Rozwijanie umiejętności interpersonalnych; Współpraca z nauczycielami, dzielenie się doświadczeniami. Okres trwanie stażu - Rozmowy z gronem pedagogicznym
2. Realizowanie ścieżek edukacyjnych Łącznie nauki języka ojczystego z edukacją kulturalną i medialną, regionalną, zdrowotną. Cały okres stażu
3. Uczestniczenie w monitorowaniu WSO Dyskusja z nauczycielami i dyrekcją na temat skuteczności WSO oraz wprowadzenia ewentualnych poprawek (ewaluacja) Cały okres stażu Potwierdzenie dyrektora szkoły
4. Prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej Dzienniki lekcyjne, pozalekcyjne, udział w Radach Pedagogicznych Na bieżąco Opinia opiekuna lub dyrektora
5. Dokumentacja realizacji planu rozwoju zawodowego Gromadzenie dokumentacji, scenariuszy, zaświadczeń itp. Systematycznie - Teczka nauczyciela
6. Wspieranie działalności samorządu szkolnego Aktywne wspieranie inicjatyw uczniowskich Cały okres stażu Potwierdzenie dyrektora
7.Przygotowywanie uczniów do konkursów szkolnych, międzyszkolnych, zawodów sportowych w ramach swoich kompetencji Aktywny udział uczniów w konkursach i zawodach sportowych Terminy zależne od organizowania konkursów Potwierdzenia udziału oraz sukcesy laureatów konkursów
8. Udział w zespole opracowującym „Plan pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły” Plan pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły” 2008r. Poświadczenie dyrektora szkoły
9. Aktywne uczestniczenie w życiu szkoły Organizowanie lub udział w organizowanych imprezach szkolnych Cały okres stażu Teczka nauczyciela
10. Uczestniczenie w pracach organizacji szkolnej: LOP, Samorząd Uczniowski - Uczestniczenie w akcjach charytatywnych o zasięgu ogólnopolskim i lokalnym, np. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy- Kształtowanie świadomości ekologicznej i odpowiedzialności za najbliższe otoczenie przyrodnicze – akcja Sprzątanie Świata- Wdrażanie zasad zachowania w grupiepodczas wycieczeki rajdów szkolnych- Opieka i pomoc w działaniach samorządu uczniowskiego Cały okres stażu Zapiski w kronice szkolnej, zdjęcia, wycinki z gazet
11. Organizowanie wewnątrzszkolnych zawodów sportowych, rekreacyjnych na terenie szkoły: tenis stołowy, konkurs układów tanecznych, między klasowe rozgrywki w mini piłkę siatkową i koszykową Opracowanie regulaminów, scenariuszy imprez Okres stażu Zdjęcia, regulaminy, scenariusze
12. Przygotowanie Dnia Sportu Szkolnego w formie festynu Opracowanie regulaminu, scenariusza imprezy Okres stażu - Zdjęcia-Scenariusz-Regulamin
13.Zorganizowanie zawodów sportowych na terenie szkoły z udziałem szkół podstawowych z rejonu edukacyjnego Opracowanie regulaminu i scenariusza imprezy Okres stażu Potwierdzenie dyrektora
14. Przygotowanie rady szkoleniowej na zadany temat Przygotowanie materiałów i przeprowadzenie rady szkoleniowej W czasie trwania stażu Potwierdzenie dyrektora
§ 7. ust.1. pkt.2 Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.
1. Udział w formachdoskonaleniazawodowegozwiązanego zwykonywaną pracą Udział w kursach metodycznych, szkoleniach, konferencjach, czytanie lektur i czasopism dotyczących wychowania fizycznego i informatyki Cały okres stażu Zaświadczenia oukończonychkursach iszkoleniach
§ 7.ust.1.pkt.3 Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty
1. Pogłębianie znajomości przepisów dotyczących systemu oświaty;- Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego Analiza dokumentacji Na bieżąco Opinia dyrektora lub opiekuna stażu
2. Poznanie proceduryawansu zawodowegoi przygotowanie planurozwoju Analizadokumentówprawnych: Rozporządzenie MEN z 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczycieli - Śledzenie stroninternetowychMEN, ŚCDN.- Założenie teczki„awans zawodowy” IX 2008Cały okres stażu - Plan rozwoju- Teczka „awanszawodowy
4. Dokonywanie ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania w nich zmian.Współpraca z opiekunem stażu. - Zawarcie kontraktu z opiekunem stażu.- Przygotowanie planu rozwoju zawodowego.- Ustalenie terminów spotkań z opiekunem.- Hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli.- Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu. Wrzesień 2008Okres trwania stażu - Kontrakt- Plan rozwoju zawodowego- Notatki pohospitacyjne- Scenariusze zajęć - Wnioski z obserwowanych zajęć
5. Określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego Wnioski do dalszej pracy, plan rozwoju zawodowego w celu uzyskania kolejnego stopnia awansu Maj 2011 Teczka nauczyciela
§ 7.ust.2.pkt.1 Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, ewaluacji własnych działań, a także ocenianie ich skuteczności i dokonywanie zmian w tych dziedzinach.
1. Gromadzenie i aktualizowanie własnej biblioteki przedmiotu oraz organizowanie samodzielnie przygotowanych trwałych środków dydaktycznych Opracowanie sprawdzianów umiejętności z poszczególnych działów, przeprowadzanie testów sprawności Na bieżąco Zbiór sprawdzianów, testów i innych materiałów
2. Analiza i wybór programów nauczania w oparciu o merytoryczne jego wartości Przegląd dopuszczonych programów nauczania i wybór najbardziej przydatnego Przed rozpoczęciem roku szkolnego 2008/2009 Zatwierdzenie programu
3. Stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania Studiowanie literatury fachowej i wykorzystywanie nowych metod pracy oraz analiza ich przydatności dydaktycznej Na bieżąco Poświadczenie opiekuna stażu
4. Opracowanie wymagań edukacyjnych na poszczególne oceny z wychowania fizycznego, informatyki i techniki Zatwierdzenie wymagań edukacyjnych na Radzie Pedagogicznej oraz przedstawienie ich uczniom i rodzicom Przed rozpoczęciem danego roku szkolnego Poświadczenie dyrektora
5. Opracowanie planów wynikowych Wyróżnienie w planie treści podstawowych oraz wykraczających poza podstawę programową; umieszczenie w planie i realizowanie ścieżek między przedmiotowych. Przed rozpoczęciem danego roku szkolnego Zatwierdzenie planów przez dyrektora
6. Udział w programie ogólnopolskim „Bezpieczna szkoła” Zgłoszenie do programu Okres stażu Potwierdzenie dyrektora
7. Urządzenie i wyposażenie sali gimnastycznej i komputerowej oraz tablicy samorządu uczniowskiego. Wystrój sal lekcyjnych.Wystrój tablicy samorządu uczniowskiego. Na bieżąco Potwierdzenie dyrektora
§.7.ust 2.pkt 2. Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
1. Motywowanie ucznia do nauki i rozwoju Rozmowy z uczniami, pogadanki na temat ciągłego zdobywania wiedzy. Okres stażu Obserwacja osiągnięć ucznia
2. Opracowanie i realizowanie według scenariusza zajęć niwelujących poziom agresji Zrealizowanie scenariuszy Okres stażu Scenariusze ciekawych zajęć
3. Poznanie sytuacji rodzinnej uczniów Rozmowy z wychowawcami poszczególnych klas Na bieżąco Poświadczenie opiekuna lub dyrektora
4. Wyznaczenie godzin do dyspozycji rodziców Rozmowy z rodzicami na temat: wyników w nauce, aktywności ruchowej dziecka Okres trwania stażu Dokumentowanie działań
5. Współpraca z instytucjami wspomagającymi pracę wychowawczą i opiekuńczą szkoły Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną Okres trwania stażu Dokumentowanie działań
6. Opieka wychowawcza i profilaktyczna podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych Podejmowanie problemów młodzieży, pomaganie w ich rozwiązaniu Na bieżąco Notatki
7. Propagowanie zdrowego, sportowego stylu życia Opracowanie ciekawych scenariuszy zajęć Okres stażu Scenariusze zajęć
§ 7.ust 2. pkt. 3 Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
1. Wykorzystanie technologii komputerowej i Internetu w pracy pedagogicznej Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, Internetu, encyklopedii multimedialnych, komputerowe przygotowywanie scenariuszy, opracowywanie wyników testów sprawnościowych, tabeli rekordów szkoły. Na bieżąco Przykładowe dokumenty
2. Publikowanie własnych prac -Opublikowanie planu rozwoju na stronie www- Publikacja scenariuszy zajęć z wychowania fizycznego- Publikacja materiałów do rady szkoleniowej Okres stażu Publikacja w Internecie
§7 ust. 2 pkt 4 Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań
1. Aktualizacja wiedzy z wymienionych dziedzin poprzez aktywne samokształcenie Studiowanie literatury przedmiotu Okres stażu Wykaz lektur, notatki
2. Umiejętne stosowanie wiedzy do rozwiązywania bieżących problemów Rozwiązywanie konfliktów, integrowanie grupy, zapobieganie agresji poprzez wprowadzanie metod aktywizujących w pracy dydaktycznej Okres stażu Wpisy w dzienniku
§7 ust. 2 pkt 5 Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż
1. Analiza przepisów prawa oświatowego Zapoznanie się z aktami prawnymi Okres stażu Akty prawne
2. Studiowanie dokumentacji szkolnej, ustawy o systemie oświaty, Karty Nauczyciela Dokładna analiza dokumentów szkoły – statutu, planów, regulaminów i programów Okres stażu Wykaz dokumentów
3. Aktualizowanie znajomości przepisów dotyczących konkretnych zadań Organizowanie wycieczek, wyjść z uwzględnieniem obowiązujących przepisów Okres stażu Wpisy w dzienniku zajęć
4. Aktualizowanie wiedzy dotyczącej rozwoju dzieci w zależności od wieku Studiowanie literatury dotyczącej rozwoju dzieci Okres stażu Notatki


Zgłoś błąd    Wyświetleń: 1104


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.