Katalog

Iwona Chrząstek, 2011-05-29
Hrubieszów

Język rosyjski, Konspekty

Konspekt lekcji języka rosyjskiego w klasie IV

- n +



Nauczyciel prowadzący: Iwona Chrząstek
Klasa: IV
Temat: У Юры юла. Budowanie zdań typu : Jura ma…

Cele ogólne:

Uczeń:
- rozwija kompetencje językowe,
- rozwija w sobie postawę wiary we własne możliwości, zwiększa motywację do nauki języka,
- rozwija umiejętności współpracy w grupie i zespole,
- bierze czynny udział w lekcji.

Cele szczegółowe:

Uczeń potrafi:
• w zakresie sprawności pisania:
-ułożyć z rozsypanek wyrazowych zdania i zapisać je zwracając uwagę na kaligrafię,
• w zakresie sprawności słuchania:
- rozumie wysłuchany tekst ( ćw.10, str.44)
-rozumie przykłady zastosowania przez nauczyciela nowej konstrukcji : У Юры юла.
У Коли мёд.
-rozumie treści przekazywane ustnie przez innych uczniów.
• w zakresie sprawności mówienia:
- potrafi wymawiać wysłuchane uprzednio zdania, zwracając uwagę na litery jotowane,
- umie prawidłowo odpowiedzieć na pytania: Кто это? Что это?,
- wykorzystuje znane słownictwo w budowaniu nowych zdań,
- stosuje w wypowiedziach nową konstrukcję językową, typu: У Юры юла. У Коли мёд.
• w zakresie sprawności czytania:
-czyta wyrazy wprowadzone na wcześniejszych jednostkach lekcyjnych (odwołanie się do uprzedniej wiedzy uczniów),
- prawidłowo czyta wysłuchane wcześniej z płyty wyrazy, napisane pismem ręcznym w podręczniku, zwracając uwagę na litery jotowane.

Metody:
• audiolingwalna
- dryl językowy, tworzenie nawyków poprzez automatyczne stosowanie zwrotów, struktur i słownictwa,
• audiowizualna
- łączenie zagadnień językowych z materiałem wizualnym,
• praca z tekstem
-czytanie ze zrozumieniem, pisanie,
• komunikatywna
-aranżowanie sytuacji z życia codziennego, uczniowie uczą się przekazywać sobie nawzajem pewne treści (co kto ma),

Formy pracy:
• praca z całą klasą
• praca w grupach
• praca indywidualna kierowana przez nauczyciela i samodzielna


Środki dydaktyczne:
- plansze z alfabetem,
- podręcznik "Ступени 1", zeszyty,
- magnetofon, płyta CD,
- obrazki, kartoniki ze słówkami,
- rozsypanka wyrazowa,
- tablica, magnesy.

Przebieg lekcji:

I. WPROWADZENIE
1. Powitanie i sprawdzenie obecności.
2. Część organizacyjna- przymocowanie do tablicy liter alfabetu, spr. stopnia przygotowania do lekcji.
3. Sprawdzenie pracy domowej. Sprawdzenie znajomości poznanych liter.
4.Przypomnienie słownictwa z ostatniej lekcji (wyrazy z literami jotowanymi – ćw.4, str.42)
5. Wprowadzenie w nowy temat- określenie celu lekcji
6. Zapisanie tematu (zwrócenie uwagi na poprawną kaligrafię)
7. Wyjaśnienie konstrukcji językowej: У Юры юла.
II. PREZENTACJA I SEMANTYZACJA
1. Wysłuchanie, powtórzenie oraz przeczytanie przez całą klasę, a następnie przez poszczególnych uczniów zdań z uwzględnieniem zasad prawidłowej wymowy i akcentuacji (ćw. 10, str. 44).
2. Odszukanie w tekście zdań: Julka ma bączka. Kola ma miód.
3. Zapisanie na tablicy i w zeszytach konstrukcji językowej:
У Юры – Jura ma

4.Wykorzystanie konstrukcji w praktyce – układanie zdań z rozsypanki wyrazowej (praca w grupach):

- zapisanie polskich odpowiedników zdań z rozsypanki na tablicy,
-omówienie zasad wykonania ćwiczenia,
- podział na grupy,
-rozdanie rozsypanek,

У Ани кот.
У Оли яблоко.
У Вики ёлка.
У Антона мёд.
У Юли ветка.

- praca w grupach,
- prezentacja wyników swojej pracy przez uczniów, omówienie ćwiczenia z całą klasą,
- wybór zdań, które zapiszemy w zeszytach,
- zapisanie zdań na tablicy i w zeszytach, ze zwróceniem uwagi na poprawną kaligrafię.

III. ĆWICZENIE
1.Utrwalenie nowego materiału – tworzenie zdań z nową konstrukcją, określanie co „mają” uczniowie na podstawie scenek:
- przypomnienie słownictwa z poprzednich lekcji (odp. na pyt. Кто это? Что это?- praca z obrazkiem),
- losowanie karteczek ze słówkami, ciche przeczytanie słówek
- prezentacja przez uczniów treści swoich karteczek (odgrywanie scenek),
- określanie, co kto ma, z wykorzystaniem poznanej konstrukcji (nawiązania do rosyjskich odpowiedników polskich imion).

IV. PODSUMOWANIE ( ewaluacja zajęć, stwierdzenie realizacji postawionych celów)
1. Przypomnienie głównych celów i wspólna z uczniami ocena ich realizacji.
2.Podsumowanie i ocena lekcji. (ocena pracy, wpisanie plusów),



V. USTALENIE ZADANIA DOMOWEGO
1. Zapisanie polecenia pracy domowej:
Przepisz i naucz się czytać ćwicz. 10, str.44
(dla chętnych) W grupie 3-4 osobowej wykonaj projekt „ У Вики...” (prezentacja plakatu z lat wcześniejszych, omówienie sposobu, czasu wykonania i prezentacji, możliwość wykorzystania w pracy inf. ze str. internetowych, podanych wcześniej przez nauczyciela oraz ze słownika szkolnego)





Realizacja podstawy programowej:
1. Osiągnięcie sprawności rozumienia ze słuchu: ogólnego sensu prostych sytuacji komunikacyjnych, instrukcji nauczyciela,
2. Sprawność mówienia: udzielanie odpowiedzi na proste pytania ,udzielanie informacji w prostych sytuacjach, opanowanie poprawnej wymowy w zakresie poznanego materiału językowego,
3. Sprawność czytania: rozumienie ogólnego sensu prostych tekstów, wyrazów,
4. Sprawność pisania: dostrzeganie różnic między fonetyczną a graficzną formą wyrazu oraz umiejętność poprawnego zapisu słów znanych ze słuchu.

Wyświetleń: 2234


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.