Katalog

Donata Zwolak, 2011-05-29
Warszawa

Język niemiecki, Plany rozwoju zawodowego

Plan Rozwoju Zawodowego

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

mgr Donaty Zwolak

Celem podstawowym niniejszego planu jest:
UZYSKANIE w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

Rozpoczęcie stażu: 1 września 2008 r.
Okres stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Zakończenie stażu: 31 maja 2011 r.


Zadania do realizacji:
1.Poznanie procedury awansu zawodowego
nauczycieli oraz przygotowanie planu rozwoju zawodowego
2.Dokumentowanie realizacji planu rozwoju
3.Poszerzenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu
4.Realizowanie zadań służących podniesieniu jakości pracy szkoły
5.Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii, dydaktyki oraz prawa oświatowego
6.Dbanie o wystrój pracowni języka niemieckiego
7.Organizacja wycieczek przedmiotowych
8.Stosowanie technologii komputerowej w opracowywaniu dokumentacji, narzędzi badawczych i przygotowaniu pomocy dydaktycznych do pracy z młodzieżą
9.Opublikowanie „Planu rozwoju zawodowego”
10.Lekcje pokazowe - otwarte
11.Opracowanie i udostępnienie do wykorzystania przez innych nauczycieli materiałów dydaktycznych
12.Przygotowanie i wygłoszenie referatu dla nauczycieli na radzie pedagogicznej lub na zebraniu zespołu przedmiotowego
13.Współpraca z rodzicami uczniów
14.Praca nowoczesnymi metodami rozwijającymi umiejętności interpersonalne zarówno uczniów jak i nauczyciela
15.Wykonywanie zadań egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej
16.Organizowanie i prowadzenie konkursów na forum Szkoły
17.Uczestnictwo wraz z uczniami w różnych formach kultury Wyjścia do lokalnych placówek kulturalnych i sportowych
18.Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych
19.Sprawowanie opieki nad Samorządem Uczniowskim
20.Współpraca z jednostkami gospodarczymi, instytucjami samorządowymi oraz innymi podmiotami
21.Opis i analiza dwóch przypadków- rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych

Formy realizacji:
1.Zapoznanie się z aktualnymi przepisami prawa oświatowego
dotyczących reformy oświaty,awansu zawodowego itd.
Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu
Sporządzenie planu rozwoju zawodowego
2.Gromadzenie dokumentacji.Praca nad uzyskaniem celu jakim
jest awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego
Uzyskanie oceny dorobku zawodowego
3.aktywny udział w tworzeniu dokumentów szkolnych,
aktywny udział w różnych formach doskonalenia zawodowego adekwatnych do potrzeb nauczyciela i szkoły(udział w konferencjach, warsztatach metodycznych itd.),
udział w przeprowadzaniu egzaminów zewnętrznych organizowanych przez OKE w celu zdobywania nowych doświadczeń, udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych.
4.ewaluacja planu kierunkowego i wynikowego po każdym roku stażu,ewaluacja przedmiotowego systemu oceniania i kryteriów wymagań na oceny praca z Zespole Przedmiotów Humanistycznych przygotowanie i przeprowadzenie próbnych egzaminów maturalnych
5.studiowanie literatury fachowej i czasopism o tematyce ekonomicznej, śledzenie literatury poświęconej problematyce młodego człowieka,pedagogizacja rodziców na tematy związane z trudnościami wychowawczymi i dydaktycznymi młodego pokolenia
6.aktualizacja gazetek i gablot ściennych w pracowni języka niemieckiego
7.wycieczki przedmiotowe - opracowanie planu wycieczki, zorganizowanie wyjazdu/wyjścia, posumowanie wycieczki
8.prowadzenie zajęć w pracowni komputerowej i wykorzystanie
sprzętu komputerowego,wykorzystywanie serwisów edukacyjnych w celu wymiany poglądów i umiejętności związanych z nauczaniem języków obcych,śledzenie aktualności na portalach internetowych,korzystanie z encyklopedii multimedialnej,przygotowywanie pomocy dydaktycznych do pracy z uczniami,tworzenie prezentacji w programie Power Point.
9.opublikowanie w portalu internetowym zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego
10.organizacja i prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli
11.opracowanie i udostępnienie testów z języka niemieckiego
12.przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia w ramach samokształcenia Rady Pedagogicznej
13.pogadanki z rodzicami/opiekunami uczniów na temat problemów wychowawczych, zachowania młodzieży w szkole i poza szkołą,nauką itd., rozmowy indywidualne z rodzicami
14.praca z uczniem posiadającym zalecenia z poradni psychologiczno-pedagogicznej,dostosowanie wymagań do możliwości ucznia,stosowanie w pracy metod aktywizujących
15.uczestniczenie w sesjach egzaminacyjnych OKE zgodnie z przydziałem
16.organizacja i prowadzenie konkursów przedmiotowych
Szkolny konkurs Wiedzy O Krajach Niemieckojęzycznych, Konkurs Ortograficzny z Języka Niemieckiego
17.wyjścia do kina i teatru, filharmonii, opery, muzeów, galerii
18.opracowanie programu zajęć dla uczniów zdających język niemiecki na egzaminie maturalnym, opracowanie programu zajęć pozalekcyjnych „Język niemiecki w turystyce”
19.Opracowania planu pracy Samorządu Szkolnego
20.współpraca z pedagogiem szkolnym, psychologiem szkolnym oraz Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.
współpraca z policją, strażą miejską (np. organizacja spotkań młodzieży z policjantem na temat odpowiedzialności za czyny osób nieletnich)
współpraca ze szkołą Höxter i organizacja wymiany młodzieży,
realizacja projektów edukacyjnych we współpracy ze szkołą w Höxter
współpraca z Wydawnictwem Szkolnym PWN celem uzyskania wsparcia przy organizacji Konkursu Języka Niemieckiego
21.zdiagnozowanie wybranych problemów edukacyjnych lub wychowawczych,ustalenie i zastosowanie środków zaradczych,
podsumowanie i wnioski
Wyświetleń: 1036


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.