Katalog

Natalia Chołody, 2011-05-26
Damasławek

Informatyka, Projekty edukacyjne

Innowacja pedagogiczna: Koło komputerowe dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej

- n +

Załącznik nr 1
do uchwały nr 12 – 2009/2010 z 24.03.2010r.
RP ZSP w Damasławku
w sprawie innowacji pedagogicznej

Innowacja pedagogiczna


Koło komputerowe dla uczniów
klas I-III szkoły podstawowej


„ Świat komputera w oczach dziecka”

Opracowanie : Natalia Chołody

WSTĘP

Współczesna szkoła powinna dbać przede wszystkim o wszechstronny rozwój osobowości ucznia, kształtując takie cechy jak: otwartość, aktywność, kreatywność i zaangażowanie. Świetnym polem do realizacji tego zadania są zajęcia pozalekcyjne, będące przedłużeniem procesu dydaktyczno- wychowawczego, a zarazem formą rozwijającą zainteresowania i uzdolnienia ucznia, a także zagospodarowującą kulturalny wypoczynek i rozrywkę.
Komputery już dawno przestały być luksusem. Czy to w biurze, w szkole, czy w domu – pomagają wykonywać pracę szybciej i znacznie prościej. Mogą bawić, ale też dostarczać najróżniejszych informacji. Pomagają dzieciom w nauce i dorosłym przy wykonywaniu szeregu czynności i zadań. Zastosowanie komputera w edukacji wczesnoszkolnej stwarza wiele możliwości w zakresie oddziaływań wychowawczych. Praca z komputerem wyrabia nawyk koncentracji uwagi, kształtuje właściwe postawy koleżeńskie, wdraża do dokładności i cierpliwości podczas wykonywania zadań, rozbudza zainteresowania i działalność poznawczą oraz aktywność twórczą, wdraża do samokształcenia i samokontroli, kształtuje poczucie odpowiedzialności za własną pracę.
Powyższe fakty skłoniły mnie do opracowania projektu koła komputerowego, aby uczniowie klas I-III już od najmłodszych lat mieli możliwość korzystania z pracowni komputerowej znajdującej się w naszej szkole.1. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU INNOWACYJNEGO

Niniejsze opracowanie jest propozycją projektu zajęć koła komputerowego pod hasłem „Świat komputera w oczach dziecka” prowadzonego bezpłatnie w formie zajęć pozalekcyjnych. Projekt dotyczy zajęć komputerowych w pierwszym etapie kształcenia, w klasach I-III poszerzających i pogłębiających wiedzę ucznia zdobytą na lekcjach. Projekt został skonstruowany tak, by nauczyciel realizujący jego założenia mógł sprzyjać rozwojowi ucznia, kształtować jego umiejętność samodzielnego myślenia, wyciągania logicznych wniosków i rozwiązywania postawionych problemów. Przedsięwzięcie to ma także na celu ujawnianie zainteresowań i kształtowanie uzdolnień dzieci w dziedzinie informatyki. Projekt ten jest zgodny z obowiązującą podstawą programową kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego - klasy I-III - dla zajęć komputerowych. Jest on rozszerzeniem programu nauczania „Wesoła szkoła i przyjaciele” Jadwigi Hanisz (WSiP) w zakresie zajęć komputerowych. Proponowane działania będą atrakcyjną i innowacyjną formą pobudzania zainteresowań, pasji i zdolności uczniów.
Projekt ten uwzględnia poznanie zasad prawidłowej i bezpiecznej pracy z komputerem, możliwości wykorzystania komputerów do zabawy, nauki, pracy oraz jako narzędzie komunikowania się. Zagadnienia pracy z komputerem uwzględniają umiejętność posługiwania się i wykorzystania w nauce oprogramowania edukacyjnego, encyklopedii multimedialnych oraz Internetu. Treści projektu obejmują również pracę z edytorem graficznym, edytorem tekstu oraz tworzenie prostych prezentacji multimedialnych. Realizacja prezentowanego programu umożliwi uczniom osiągnięcie podstawowych umiejętności i kompetencji w zakresie posługiwania się komputerami i urządzeniami opartymi na technice komputerowej oraz ich zastosowania, wykorzystania technologii informacyjnej, stosowania różnego rodzaju oprogramowania użytkowego i edukacyjnego do wzbogacania własnej wiedzy i poznawania innych dziedzin oraz korzystania z dostępnych źródeł i sposobów zdobywania informacji.
Ważnym aspektem edukacji informatycznej jest wychowanie, kładące nacisk na zastosowanie komputerów do wzbogacania wiedzy i rozwoju osobowości uczniów, przy jednoczesnym uświadomieniu zagrożeń jakie wynikają z niewłaściwego korzystania z komputerów i oprogramowania.
Realizacja treści zawartych w projekcie powinna przebiegać w układzie spiralnym. Należy powracać do zagadnień wprowadzonych wcześniej, powtarzać je i utrwalać, zwiększając za każdym razem stopień trudności, oczywiście dostosowując go do indywidualnych możliwości uczniów.

2. UZASADNIENIE POTRZEBY REALIZACJI INNOWACJI

Szkoła Podstawowa w Damasławku to szkoła wiejska. Przesłanką do wdrożenia innowacji jest przede wszystkim:
• Wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły;
• Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci pochodzących ze środowisk wiejskich;
• Grupa dzieci wykazująca chęć udziału w zajęciach koła komputerowego;
• Zainteresowanie ze strony rodziców;
• Nowoczesna pracownia komputerowa dla uczniów klas I-III;
• Wsparcie ze strony dyrektora placówki.3. WARUNKI SPRZĘTOWO – PROGRAMISTYCZNE

Treści nauczania przedstawione w dalszej części są przystosowane do możliwości sprzętowo – programistycznych pracowni komputerowej w Zespole Szkół Powszechnych im. Pierwszych Piastów w Damasławku.
Sala komputerowa wyposażona jest w:
1. 25 szt. netbooków ASUS Eee PC Model 1005HA.
Na komputerach zainstalowano następujące oprogramowanie:
• Windows 7 Starter,
• Works 9,
• Office Professional 2007,
• Kaspersky Anti-Virus for Windows Workstation,
• multimedialne oprogramowania edukacyjne,
• gry i zabawy edukacyjne oraz użytkowe programy wspomagające.
2. Projektor multimedialny BenQ MP670, DLP, XGA.3000 ANSI.
3. Zestaw głośników.
4. Drukarka Laserowa HP Laser Jet P1005.
5. Bezprzewodowy dostęp do Internetu.
6. Cyfrowy aparat fotograficzny Canon.

4. CELE INNOWACJI

Myślą przewodnią projektu jest dążenie nauczyciela do stymulowania aktywności poznawczej i twórczej uczniów. Chodzi bowiem nie tylko o samo pobudzenie zainteresowań, lecz również o właściwe ukierunkowanie ciekawości poznawczej uczniów. Projekt zajęć koła komputerowego traktować należy jako poszerzenie i uzupełnienie wiadomości z zakresu zajęć komputerowych.


Szczegółowe cele projektu to:
1. Rozwijanie zainteresowań informatycznych.
2. Poznanie zasad bezpiecznego użytkowania sprzętu komputerowego.
3. Przygotowanie do posługiwania się komputerem.
4. Przygotowanie do posługiwania się współpracującymi z komputerem urządzeniami.
5. Wskazanie użyteczności komputerów w nauce, pracy i zabawie.
6. Wspomaganie nauki języka obcego.
7. Pozyskiwanie informacji z różnych źródeł wiedzy.
8. Rozwijanie aktywności i ciekawości.
9. Umacnianie wiary we własne siły, możliwości, umiejętności.
10. Poszanowanie cudzej własności, w tym intelektualnej.
11. Uświadomienie zagrożeń związanych z niewłaściwym korzystaniem z komputera i oprogramowania.
12. Rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie i ponoszenia odpowiedzialności za pracę własną i grupy.
13. Rozwiązywanie problemów w twórczy sposób.
14. Wdrażanie do systematycznego zdobywania wiedzy poprzez wykonywanie zaplanowanych zadań zgodnie z kalendarzem imprez szkolnych.
15. Zapewnienie dzieciom dostępu do nowinek technicznych – programów komputerowych o charakterze edukacyjnym.
16. Nauka obsługi programów graficznych.
17. Zdobycie umiejętności wykonywania zdjęć poprzez wnikliwą obserwację szkolnych uroczystości i planowanie charakteru „Galerii fotografii” na szkolnej stronie internetowej.
18. Wdrażanie do wspólnego podejmowania działań i planowania pracy.


5. TREŚCI

1. Poznanie podstawowych części komputera (jednostka centralna, klawiatura, monitor).
2. Bezpieczna i higieniczna praca z komputerem.
3. Różne zastosowania komputera.
4. Myszka i jej zastosowanie.
5. Znaczenie podstawowych klawiszy (enter, kursory, shift, caps lock, back space, delete, esc, klawisze alfanumeryczne, spacja).
6. Sposoby komunikowania się z komputerem w środowisku Windows.
7. Uruchamianie programów.
8. Zapisywanie i odczytywanie wyników pracy z komputerem.
9. Tworzenie kompozycji graficznych (rysowanie i malowanie, modyfikowanie rysunków, dołączanie napisów do rysunków).
10. Drukowanie.
11. Pisanie prostych tekstów.
12. Redagowanie tekstu.
13. Formatowanie tekstu.
14. Pierwsze kroki w Internecie.
15. Obróbka zdjęć.
16. Tworzenie prostych prezentacji multimedialnych.
17. Gry i zabawy edukacyjne z wykorzystaniem przyjaznego oprogramowania.
18. Korzystanie z różnych multimedialnych źródeł informacji.
19. Urządzenia współpracujące z komputerem na przykładzie drukarki i skanera.6. UMIEJĘTNOŚCI

Uczeń:
- respektuje regulamin pracowni komputerowej,
- przygotuje komputer do pracy – prawidłowe włączenie i wyłączenie,
- korzysta z podstawowych urządzeń: klawiatury, monitora, myszki,
- rozpoznaje najważniejsze elementy środowiska Windows (okno, pulpit, ikony, przyciski, pasek zadań),
- uruchamia program i kończy jego działanie,
- operuje prawidłową terminologią,
- nazywa i rozróżnia części komputera,
- przepisuje i samodzielnie pisze krótkie teksty z zachowaniem wymaganej formy (akapit, dobór kroju i wielkości czcionki),
- wykorzystuje edytory graficzne do wykonywania rysunków,
- tworzy własne pliki i zapisuje na dysku,
- uruchamia wskazany program edukacyjny, właściwie z niego korzysta i kończy pracę z programem,
- wykorzystuje programy graficzne do artystycznego opracowania zdjęć (zdjęć wykonanych na różnego rodzaju szkolnych uroczystościach i spotkaniach tematycznych),
- wykorzystuje kliparty i zdjęcia do projektowania ogłoszeń, plakatów, zaproszeń oraz prezentacji multimedialnych,
- drukuje przygotowane prace, zdjęcia,
- tworzy własne prezentacje multimedialne.

7. HARMONOGRAM WDRAŻANIA INNOWACJI

KLASA I
wrzesień
1. Zapoznajemy się z regulaminem pracowni. Bezpieczeństwo i higiena pracy.
2. Poznajemy elementy komputera. Włączanie i wyłączanie komputera.
3. Poznajemy urządzenia współpracujące z komputerem.
4. Poruszamy się w zasobach komputera. Zapoznanie z systemem Windows.
październik
1. Przeglądamy zasoby systemu Windows. Wydajemy komendy za pomocą myszy.
2. Szukamy gier w programie Windows i próbujemy je uruchomić.
3. Doskonalimy pamięć i logiczne myślenie gry edukacyjne.
4. Uruchamiamy program graficzny Paint. Poznajemy elementy i możliwości programu.
listopad
1. Pasek menu i pasek narzędzi w programie graficznym Paint - wykorzystanie.
2. Rysujemy za pomocą komputera „Późna jesień”.
3. Zmieniamy rysunki- wprowadzanie zmian w rysunku.
4. Obracamy, kopiujemy i wklejamy rysunki.
grudzień
1. Szykujemy niespodzianki na Mikołajki - rysowanie prezentów dla najbliższych.
2. Uruchamiamy edytor tekstu Microsoft Word i poznajemy jego możliwości.
3. Co chciałbym dostać od Mikołaja - ćwiczenia z klawiaturą. Pisanie poznanych liter, tworzenie z nich wyrazów i zdań w edytorze tekstu.
styczeń
1. Uruchamiamy Internet. Znaczenie Internetu we współczesnym świecie.
2. Szukamy stron dla dzieci. Przeglądarki. Strony internetowe.
3. Internet - strona dla dzieci.
4. Odwiedzamy stronę internetową naszej szkoły.
5. Podsumowanie pierwszego semestru nauki w klasie I – materiały dla rodziców.
luty
1. Kolorujemy rysunki - zabawy edukacyjne.
2. Bezpieczne zabawy w czasie ferii - rysowanie w programie Paint.
marzec
1. Wspomnienia z ferii - rysowanie, obracanie, kopiowanie i wklejanie rysunków.
2. Ćwiczymy pisanie - zabawy z tekstem.
3. Piszemy list do pani Wiosny.
4. Ozdabiamy list rysunkami. Kopiowanie i wklejanie.
kwiecień
1. Ćwiczymy ortografię - gra edukacyjna.
2. Ćwiczymy pamięć i myślenie - puzzle, labirynty, gry logiczne.
3. Samodzielne układamy zdania na dowolny temat. Formatowanie i ozdabianie.
4. Konkurs – kto szybciej przepisze podany tekst.
maj
1. Wyszukujemy ciekawostki w Internetcie - strony dla dzieci
2. Wykonujemy zaproszenie dla MAMY.
3. Projektujemy laurkę dla mamy.
4. Jak zapisujemy teksty i rysunki?


czerwiec
1. Dodajemy i odejmujemy w komputerze.
2. Praca z programem „2+2”.
3. Co możemy zrobić aby chronić przyrodę? Apel do ludzi.
4. Rysujemy pracę na temat „Moje wymarzone wakacje”. Pożegnanie z komputerem.
5. Podsumowanie nauki w klasie I - materiały dla rodziców.

KLASA II
wrzesień
1. Przypomnienie regulaminu pracowni komputerowej. Bezpieczeństwo i higiena pracy. Prawidłowo uruchamiamy i wyłączamy komputer.
2. Przypomnienie wiadomości o elementach komputera; urządzenia wejścia i wyjścia.
3. Pracujemy w systemie Windows.
4. Pracujemy w systemie Windows - gry edukacyjne.
październik
1. Pracujemy w programie graficznym Paint.
2. Kwiaty dla nauczycieli - rysujemy w programie graficznym.
3. Wprowadzamy zmiany do rysunków.
4. Obracamy, kopiujemy i wklejamy rysunki.
listopad
1. Uruchamiamy edytor tekstu Microsoft Word - ćwiczenia z klawiaturą.
2. Wpisujemy tekst do komputera.
3. Redagujemy tekst. Formatowanie, wyliczanie i wypunktowanie.
4. Przekształcamy tekst (zmiana wielkości czcionki, rodzaju pisma, koloru).grudzień
1. Piszemy list do Mikołaja.
2. Ozdabiamy list do Mikołaja własnymi rysunkami. Praca w dwóch oknach - kopiowanie i wklejanie.
3. Pracujemy w dwóch oknach - kopiowanie i wklejanie. Tradycje świąteczne.
styczeń
1. Korzystamy z Internetu. Bezpieczeństwo w sieci.
2. Szukamy strony dla dzieci. Przeglądarki. Strony internetowe.
3. Uruchamiamy gry i zabawy edukacyjne - Internet - strony dla dzieci.
4. Podsumowanie pierwszego semestru nauki w klasie II - materiały dla rodziców.
luty
1. Ćwiczymy ortografię - gra edukacyjna.
2. Ćwiczymy ortografię - pisanie ze słuchu zdań dotyczących bezpieczeństwa w czasie ferii zimowych, poprawianie błędów wskazanych przez komputer.
marzec
1. Dodajemy i odejmujemy w komputerze.
2. Układamy zadania tekstowe dla kolegów i wspólnie je rozwiązujemy.
3. Przygotowujemy program obchodów Święta Wiosny.
4. Wyszukujemy w Internecie informacji o tym, jak w innych szkołach obchodzono Święto Wiosny.
kwiecień
1. Piszemy sprawozdanie z wycieczki - praca z programem Microsoft Word. Obróbka tekstu.
2. Wklejamy rysunki do napisanego ze słuchu tekstu o wiośnie.
3. Wstawiamy i rysujemy tabele.
4. Wstawiamy do tekstu tabele i je uzupełniamy.
maj
1. Wykonujemy projekt zaproszenia dla mamy - ozdabianie.
2. Piszemy wiersze i życzenia dla mamy.
3. Laurka dla mamy - wykorzystujemy edytor tekstu i grafiki.
4. Zapisujemy pracę w pamięci komputera na twardym dysku, na płycie CD - ROM i pamięciach Flash.
czerwiec
1. „Buszujemy w Internecie” - wyszukiwanie ciekawych informacji o różnych zakątkach Polski.
2. „Jestem przyjacielem przyrody” - apel do ludzi - pracujemy w dwóch oknach.
3. Już wakacje - wykonujemy rysunki. Pożegnanie komputera.
4. Podsumowanie nauki w klasie II – materiały dla rodziców.

KLASA III
wrzesień
1. Przypomnienie regulaminu pracowni komputerowej. Bezpieczeństwo i higiena pracy. Prawidłowe uruchamianie i wyłączanie komputera.
2. Wspomnienia z wakacji - zapoznajemy się z programem graficznym (Picasa) - obróbka wakacyjnych zdjęć;
3. „Piękna nasza Polska cała”- tworzymy prostą prezentację multimedialną w programie Microsoft Power Point z wykorzystaniem wakacyjnych zdjęć.
październik
1. Praca z edytorem tekstu Word - redagowanie i projektowanie zaproszeń na uroczystość Pasowania pierwszoklasistów.
2. Projektowanie laurki dla nauczyciela z okazji Dnia Nauczyciela w edytorze grafiki Paint.
3. „Piękna złota jesień”- fotografujemy naszą okolicę.
4. Ćwiczymy ortografię - praca z programem „ Klik uczy ortografii”.
listopad
1. Obrabiamy zdjęcia w edytorze graficznym Picasa.
2. Wykorzystujemy fotografię do tworzenia prezentacji multimedialnej pt. „Piękna złota jesień” w programie Microsoft Power Point.
3. Wykonujemy sylwety misia za pomocą programu Paint - konkurs z okazji „ Światowego Dnia Pluszowego Misia”
4. Umieszczamy nagrodzone prace na stronie internetowej szkoły.
grudzień
1. Wyszukujemy w Internecie informacji na temat tradycji bożonarodzeniowych w różnych krajach Europy.
2. Redagujemy życzenia bożonarodzeniowe w edytorze tekstu Microsoft Word.
3. Uruchamiamy program pocztowy. Zasady zakładania konta e-mail.
4. Wysyłamy pocztę e-mail z życzeniami świątecznymi do nauczycieli.
styczeń
1. Krajobrazy zimowe - tworzymy albumu w formie prezentacji.
2. Przygotowujemy wirtualną wycieczkę w góry.
3. Podsumowanie pierwszego semestru nauki w klasie III - materiały dla rodziców.
luty
1. Obsługujemy projektor - projekcja filmów dla dzieci.
2. Wyszukujemy gry edukacyjne w Internecie.
3. Konkurs na najciekawszą fotografię cyfrową z ferii zimowych.
marzec
1. Projektujemy własną wizytówkę - wykorzystanie zakładki korespondencja seryjna.
2. Przygotowujemy upominki dla mam z okazji Święta Kobiet.
3. „ Pani Wiosna” - rysujemy panią Wiosnę w edytorze grafiki Paint.
4. Utrwalamy tabliczkę mnożenia przy pomocy programu „2+2”.

kwiecień
1. Projektujemy plakaty z okazji „Dnia Ziemi” z wykorzystaniem obiektów clipart.
2. Zabawy ortograficzne - „ Klik uczy ortografii” i „Ortograf”
maj
1. „Buszujemy w sieci” - Szukamy Piastów.
2. Przygotowujemy folder promujący szkołę.
3. Tworzymy album multimedialny - „Pomniki przyrody w gminie”.
czerwiec
1. ”Trzy lata razem w szkolnej ławie” - przedstawiamy prezentację multimedialną dla rodziców.

Tematyka zajęć ma charakter elastyczny. Prowadzący może dostosować ją do potrzeb, zainteresowań swoich uczniów, jak również do okoliczności m.in. do kalendarza imprez szkolnych.

8. EWALUACJA PROJEKTU

Ewaluacja projektu będzie prowadzona na bieżąco oraz pod koniec roku szkolnego. Pozwoli to w przyszłości poprawić ewentualne niedociągnięcia, rozbudować i zmienić poruszaną tematykę w taki sposób, aby była atrakcyjna dla uczniów.
W działaniach ewaluacyjnych prowadzonych przez nauczyciela najważniejsze będzie dziecko. Stopień opanowania wiedzy będzie badany w formie ankiet, konkursów, a następnie nagradzany dyplomami, medalami i nagrodami rzeczowymi. Ważnym elementem dokumentacji będą prace wykonane przez dziecko.
Do zdiagnozowania osiągnięć uczniów służyć będą wzajemnie uzupełniające się metody i narzędzia takie jak:
- arkusz obserwacji postępów uczniów,
- rozmowy z rodzicami oraz uczniami,
- arkusz obserwacji zachowań uczestników programu,
- arkusz analizy prac konkursowych,
- ankiety dla uczniów,
- ankiety dla rodziców,
- prace komputerowe uczniów,
- roczne sprawozdanie.

ZAKOŃCZENIE

Inspiracją do opracowania tego projektu był fakt, iż w naszej placówce uczą się dzieci ze środowisk wiejskich, które maja ograniczony dostęp do komputera i Internetu. Nowoczesne wyposażenie nasze pracowni w sprzęt komputerowy daje im możliwość rozwoju swoich pasji, zainteresowań.
Projekt pod nazwą „Świat komputera w oczach dziecka” ma wyjść naprzeciw potrzebom uczniów, poznać ich oczekiwania i marzenia, a także wskazać im wartościowe formy spędzania czasu wolnego.

Załączniki:
- przykładowy arkusz obserwacji postępów uczniów
- przykładowa ankiety dla uczniów (dla klasy III ewentualnie II)
- przykładowa ankieta dla rodziców


Autor
mgr Natalia Chołody
Wyświetleń: 5193


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.