AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Izabella Pęcherz, 2011-05-26
Lipie

Przyroda, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego


Imię i nazwisko: mgr Izabella Pęcherz
Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa w Lipiu
Kwalifikacje: nauczyciel przyrody i informatyki
Staż pracy pedagogicznej:4 lata
Stopień awansu zawodowego:nauczyciel kontraktowy
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2008 r.
Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy.

Plan rozwoju zawodowego został opracowany zgodnie z wymaganiami kwalifikacyjnymi dla nauczycieli kontraktowych zawartymi w rozporządzeniu MENiS z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004r. Nr 260, poz. 2593 z późniejszymi zmianami)
Zgodnie z tym rozporządzeniem nauczyciel kontraktowy ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego powinien:
1. uczestniczyć w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu oraz potrzeb szkoły.
2. pogłębiać wiedzę i umiejętności zawodowe, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.
3. poznać przepisy dotyczące systemu oświaty, w zakresie funkcjonowania szkoły - z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż.
Wymagania egzaminacyjne niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego

Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach
(§7 ust. 2 pkt 1)


1. Poznanie procedur awansu zawodowego nauczycieli
- analiza przepisów prawa oświatowego regulujących system awansu zawodowego (Rozporządzenie MENiS z dnia 1 grudnia 2004, Karta Nauczyciela),
- zgromadzenie na użytek własny biblioteczki tekstów aktów prawnych dotyczących awansu i bieżąca ich aktualizacja,
- korzystanie ze wskazówek zamieszczanych prze portale internetowe poświęcone awansowi przy tworzeniu planu rozwoju, sprawozdania, prezentacji dorobku i układu teczki,
- złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu, planu rozwoju, sprawozdania i przygotowanie prezentacji dorobku,
- udział w szkoleniu dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego,
- prowadzenie dokumentacji stażu,
termin: wrzesień 2008, cały okres stażu
sposoby dokumentacji: założenie teczki „Awans zawodowy”

2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu
- ustalenie zasad współpracy - zawarcie kontraktu, wrzesień 2008
- pomoc w opracowaniu planu rozwoju zawodowego i projektu sprawozdania,
- opracowanie harmonogramu hospitacji,
- obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu, (według harmonogramu)
- prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu,
termin: wrzesień 2008
sposoby dokumentacji: kontrakt, plan rozwoju zawodowego, harmonogram hospitacji

3. Wstępna ocena własnych możliwości i umiejętności jako nauczyciela
- autorefleksja i samoocena
termin: wrzesień 2008

4. Prowadzenie i współtworzenie obowiązującej dokumentacji nauczyciela w tym dotyczącej zadań szkoły, nauczyciela przedmiotu, wychowawcy.
- prawidłowe prowadzenie dziennika zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, teczki wychowawcy, arkuszy ocen
- doskonalenie umiejętności tworzenia scenariuszy zajęć,
termin: cały okres stażu
sposoby dokumentacji: wpisy w dziennikach, arkuszach ocen, scenariusze

5. Aktywne uczestnictwo w WDN.
- udział w szkoleniach rady pedagogicznej
termin: cały okres stażu,
sposoby dokumentacji: zaświadczenia

6. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego podnoszących kompetencje i umiejętności
- udział w warsztatach metodycznych, szkoleniach, kursach doskonalących,
- ukończenie studiów podyplomowych z przyrody
- samodzielne rozwijanie umiejętności zawodowych poprzez studiowanie literatury pedagogicznej, metodycznej i psychologicznej, korzystanie z portali internetowych przeznaczonych dla nauczycieli
termin: cały okres stażu
sposoby dokumentacji: zaświadczenia o ukończeniu szkoleń, warsztatów itp. dyplom ukończenia studiów podyplomowych

7. Tworzenie i rozbudowa własnego warsztatu pracy, dokumentowanie podejmowanych działań
- opracowanie, realizacja i ewaluacja rozkładów materiałów do przyrody i informatyki,
- opracowanie i stosowanie PSO,
- uzupełnianie zaplecza środków dydaktycznych, starania o zakup nowych z budżetu szkoły lub innych źródeł,
- gromadzenie samodzielnie przygotowanych trwałych środków dydaktycznych (sprawdziany, karty pracy, tablice poglądowe, itp.),
- prowadzenie lekcji w obecności dyrektora szkoły oraz omówienie, wnioski i ocena dokonań,
- udział w lekcjach otwartych,
- opieka nad salą nr 15, sporządzanie gazetek tematycznych,

termin: cały okres stażu
sposoby dokumentacji: rozkłady materiałów, PSO, sprawdziany, karty pracy, gazetki

8. Okresowa diagnoza osiągnięć nauczyciela, wychowawcy, ocena skuteczności podejmowanych działań.
- opracowywanie nowych metod pracy oraz narzędzi podnoszących atrakcyjność pracy,
- modyfikacja rozkładów materiału, planów wychowawczych
- okresowe przeprowadzenie ankiet wśród uczniów

termin: cały okres stażu
sposoby dokumentacji: ankiety

Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
(§7 ust. 2 pkt 2)


1. Tworzenie i realizacja programu wychowawczego
- tworzenie własnych planów pracy wychowawczej w kl IV - VI z uwzględnieniem problemów wychowawczych uczniów,
- udział w pracach zespołu planującego pracę wychowawczą na bieżący rok szkolny
wrzesień każdego roku
sposoby dokumentacji: plany pracy wychowawczej

2. Poznanie środowiska lokalnego i rodzinnego uczniów.
- obserwacja własna,
- rozmowa z uczniami, rodzicami, wychowawcami,
termin: cały okres stażu
sposoby dokumentacji: zapis w dzienniku, notatka

3. Współpraca z rodzicami w celu rozwiązywania problemów uczniów
- spotkania klasowe,
- indywidualne rozmowy na temat postępów w nauce i zachowaniu uczniów,
- współorganizowanie imprez, na które zapraszani są rodzice
termin: cały okres stażu
sposoby dokumentacji: zapis w dzienniku, zdjęcia

4. Współpraca z instytucjami wspomagającymi pracę wychowawczą i opiekuńczą
- współpraca z PPPP, Policją, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Ośrodkiem Zdrowia, GOK w Lipiu,
- korzystanie z wiedzy i doświadczenia psychologa przy rozwiązywaniu problemów wychowawczych
termin: cały okres stażu
sposoby dokumentacji: zapis w dzienniku

5. Motywowanie i wspieranie uczniów w ich rozwoju.
- przygotowanie uczniów do udziału w konkursach na różnych szczeblach,
- opracowanie właściwych form i metod pracy z uczniem słabym i dyslektycznym na podstawie opinii PPPP,
- prowadzenie zajęć koła przyrodniczego,
- organizacja pomocy koleżeńskiej,
- kierowanie uczniów na badania do PPPP,
- współpraca z nauczycielami przy organizacji wycieczek, wyjść kulturalnych oraz imprez środowiskowych
- udział i współorganizowanie uroczystości szkolnych
termin: cały okres stażu
sposoby dokumentacji: zdjęcia, dyplomy uczniów, zapis w dzienniku zajęć pozalekcyjnych, skierowanie do poradni

6. Udział w akcjach organizowanych przez różne instytucje na rzecz rozwiązywania problemów społecznych, ekologicznych i cywilizacyjnych
- organizacja akcji „Sprzątanie Świata”,
- udział w akcjach: Ligi Ochrony Przyrody, Organizacji Odzysku S.A. REBA
termin: cały okres stażu
sposoby dokumentacji: zdjęcia, sprawozdania, zaświadczenia

7. Kształtowanie postaw ekologicznych, prozdrowotnych, społecznych
- realizacja treści ścieżek edukacyjnych,
- organizacja wyjazdów do kina, teatru, muzeum,
- organizacja wycieczek edukacyjnych,
- udział w uroczystościach lokalnych
- spotkania z ciekawymi ludźmi,
- prowadzenie szkolnego koła Ligi Ochrony Przyrody,
- współpraca z nadleśnictwem
termin: cały okres stażu
sposoby dokumentacji: zapis w dzienniku, karta wycieczki, zdjęcia, kronika szkolna,

8. Udział w opracowywaniu i realizacji projektów edukacyjnych
- prowadzenie dodatkowych zajęć dla uczniów w ramach projektów
- realizacja projektu Sokrates Comenius
termin: według potrzeb
sposoby dokumentacji: dziennik zajęć

Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
(§7 ust. 2 pkt 3)


1. Organizacja warsztatu pracy dydaktycznej i wychowawczej przy użyciu komputera
- gromadzenie materiałów i pomocy dydaktycznych opracowanych przy pomocy komputera ( sprawdzianów, testów, kartkówek, kart pracy) oraz w wersji elektronicznej,
- prowadzenie dokumentacji szkolnej (sprawozdania, podania, wnioski itp.),
- sporządzenie dokumentacji z przebiegu stażu,
- korzystanie z programów edukacyjnych, encyklopedii multimedialnych, filmów na zajęciach lekcyjnych,
- tworzenie prezentacji multimedialnych
- prowadzenie zajęć w pracowni komputerowej,
- korzystanie z projektora multimedialnego
termin: cały okres stażu
sposoby dokumentacji: teczka z materiałami i pomocami dydaktycznymi

2. Wykorzystanie Internetu w pracy dydaktycznej i wychowawczej
- korzystanie z internetowych publikacji innych nauczycieli odbywających staż
- korzystanie z dotyczących awansu rad ekspertów odpowiadających na pytania użytkowników portali,
- korzystanie z dostępnych na edukacyjnych portalach internetowych publikacji z zakresu dydaktyki, metodyki, psychologii, pedagogiki,
- wykorzystanie Internetu na zajęciach lekcyjnych
termin: cały okres stażu
sposoby dokumentacji: notatki, zapis w dzienniku

3. Publikacje w Internecie
- opublikowanie w Internecie własnego planu rozwoju zawodowego, wybranych scenariuszy zajęć.
termin: rok szk. 2009/2010
sposoby dokumentacji: adres strony www
4. Przeprowadzenie lekcji otwartej przy zastosowaniu technologii informacyjnej
- prowadzenie zajęć z wykorzystaniem zestawu multimedialnego
termin: rok szk. 2009/2010
sposoby dokumentacji: zapis w dzienniku

Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań; (§7 ust. 2 pkt 4)

1. Systematyczne pogłębianie wiedzy z zakresu dydaktyki, psychologii oraz pedagogiki.
- samokształcenie poprzez studiowanie literatury pedagogicznej,
- udział w kursach, szkoleniach poświęconych tym zagadnieniom
termin: cały okres stażu
sposoby dokumentacji: notatki,

2. Wykorzystanie zdobytej wiedzy w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i wychowawczych uczniów
- integracja zespołu klasowego (imprezy klasowe: Dzień Chłopaka, Dzień Kobiet, Andrzejki, Wigilia Klasowa)
- modyfikacja warsztatu pracy poprzez zastosowanie (dzięki zdobytej na dany temat wiedzy) właściwych metod pracy z uczniem o danej potrzebie edukacyjnej
- udział w rozwiązywaniu problemów wychowawczo – opiekuńczych podczas Rad Pedagogicznych
termin: cały okres stażu
sposoby dokumentacji: zapis w dzienniku,

3. Aktywna realizacja zadań wychowawczych opiekuńczych
- opieka nad uczniami w czasie wycieczek, imprez, wyjść pozaszkolnych, w czasie zajęć lekcyjnych, zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa w czasie wycieczek
- aktywne pełnienie funkcji opiekuna i kierownika wycieczek szkolnych,
- dyżury podczas przerw międzylekcyjnych,
termin: cały okres stażu
sposoby dokumentacji: zapis w dzienniku, karta wycieczki, zdjęcia, kronika szkolna,

4. Realizacja rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła”
- udział w szkoleniach podnoszących kompetencje wychowawcze nauczyciela,
- aktywna współpraca z rodzicami,
- zapobieganie agresji poprzez wprowadzanie metod aktywizujących w pracy dydaktycznej,
- współpraca z PPP-P,
termin: cały okres stażu
sposoby dokumentacji: zaświadczenia, zapis w dzienniku,

Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż (§7 ust. 2 pkt 5)

1. Dalsze poznanie zasad funkcjonowania i organizacji szkoły.
- analiza dokumentacji szkoły: Statutu Szkoły w tym WSO, planu wychowawczego, PSO,
- udział w Radach Pedagogicznych poświęconych tworzeniu i wdrażaniu dokumentów szkolnych: Programu Wychowawczego Szkoły, Szkolnego Programu Profilaktyki
termin: cały okres stażu
sposoby dokumentacji: Księga protokołów

2. Poznawanie przepisów prawa oświatowego, w tym aktów prawnych dotyczących awansu zawodowego nauczycieli
- analiza: Karty Nauczyciela, Ustawy o Systemie Oświaty, Rozporządzenia MENiS w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, rozporządzenia MENiS dot. podstawy programowej, rozporządzenia MENiS dot. programów nauczania, rozporządzenia MENiS dot. oceniania i promowania uczniów, Konwencji o prawach dziecka, rozporządzenia w sprawie bhp itp.
termin: cały okres stażu
sposoby dokumentacji: notatki,

3. Wykazywanie się znajomością przepisów w konkretnych działaniach
- posługiwanie się aktami prawa oświatowego w czynnościach związanych z odbywaniem stażu,
- udział w pracach komisji podczas egzaminów po kl. VI i gimnazjalnych, konkursu interdyscyplinarnego
- prawidłowa organizacja wycieczek klasowych, szkolnych,
- znajomość trybu kierowania uczniów do poradni
- prowadzenie dokumentacji szkolnej (dzienniki lekcyjne, arkusze ocen)
- udział w konstruowaniu i modyfikowaniu dokumentów szkolnych w ramach prac Rady Pedagogicznej
termin: cały okres stażu
sposoby dokumentacji: zapis w dzienniku, protokoły,

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 1569


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 4Ilość głosów: 1

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.