Katalog

Anna Jabłońska, 2011-05-24
Kielce

Język angielski, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego

- n +
PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGOImię i nazwisko nauczyciela: mgr
Nazwa szkoły, w której nauczyciel odbywa staż: Zespół Szkół
Wykształcenie: wyższe magisterskie
Nauczany przedmiot: język angielski
Okres trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2008r.
Przewidywana data zakończenia stażu: 31 maja 2011r.


Czynności organizacyjne


Lp. Podejmowane działania Forma realizacji Termin Uwagi
1. Poznanie procedury awansu zawodowego
i przygotowanie planu rozwoju.
» Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczyciela (Karta Nauczyciela,
Rozp. MENiS z dn. 01.12.2004r.).

» Przeanalizowanie materiałów dotyczących awansu zawodowego nauczyciela publikowanych
w Internecie i innych źródłach.

» Sporządzenie planu rozwoju zawodowego. Na bieżąco
Na bieżąco
Wrzesień 2008r.


Notatki w dzienniku stażu oraz w zeszycie lektur.
Plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły.
2. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju.
» Gromadzenie materiałów
i dokumentów.
» Uzyskanie oceny dorobku zawodowego. Na bieżąco, okres stażu
Maj 2011r.
Potwierdzenia, zaświadczenia, opracowane materiały, dziennik stażu.

Ocena dorobku zawodowego dokonana przez Dyrektora Szkoły.

3. Przygotowanie projektu sprawozdania
z realizacji planu rozwoju zawodowego. » Uporządkowanie zgromadzonych dokumentów, analiza, opis realizacji planu zawodowego.
Maj 2011r. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju.
4. Złożenie wniosku po zakończeniu stażu
o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego. » Prawidłowe wypełnienie wniosku.

Czerwiec 2011r. Wniosek.§ 8 ust.2 pkt.1

Uzyskiwanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, w związku z zajmowanym stanowiskiem i pełnioną funkcją

Lp. Podejmowane działania Formy realizacji Termin Dowody realizacji, uwagi
1. Poznanie i przeanalizowanie zasad funkcjonowania
i organizacji szkoły.
Analiza dokumentacji szkolnej: Statut Szkoły, WSO, program nauczania języka angielskiego, plan wychowawczy szkoły itd.
Na bieżąco Notatki własne w zeszycie lektur i dzienniku stażu.
2. Organizowanie i przeprowadzanie konkursów szkolnych i międzyszkolnych z języka angielskiego. Opracowanie regulaminów konkursów. Przygotowanie i przeprowadzanie konkursów szkolnych. Okres stażu, zgodnie
z harmonogramami konkursów
Potwierdzenia udziału, sprawozdania.
3. Przygotowywanie uczniów uzdolnionych językowo do udziału w różnych konkursach i olimpiadach. Opracowanie planu przygotowań
i prowadzenie kół zainteresowań (nieodpłatnie). Okres stażu
Zgłoszenia do konkursów, przygotowane materiały.
4. Aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych (zajęcia wyrównawcze, koła zainteresowań dla uczniów zdolnych).
Stały kontakt z pedagogiem szkolnym oraz Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną. Na bieżąco
Program zajęć, scenariusze zajęć, notatki własne.

5. Współpraca z wychowawcami klas. Przekazywanie własnych obserwacji dotyczących postępów w nauce oraz zachowania uczniów.
Na bieżąco Notatki własne.
6. Poszerzanie wiedzy i rozwijanie umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym
i zewnętrznym doskonaleniu służącemu własnemu rozwojowi oraz podniesieniu poziomu pracy szkoły. Udział w szkoleniowych radach pedagogicznych.
Okres stażu Zaświadczenia, potwierdzenie uczestnictwa.

Udział w kursach, konferencjach
i warsztatach metodycznych.
Okres stażu Zaświadczenia, potwierdzenia udziału.
Aktywne i twórcze uczestnictwo
w pracach przedmiotowego zespołu humanistycznego.
Okres stażu Sprawozdanie
z działalności zespołu.
Przeprowadzenie lekcji otwartych dla nauczycieli języka angielskiego. Raz w roku szkolnym. Wpisy w dzienniku szkolnym oraz w arkuszu pohospitacyjnym.
Przygotowanie szkolenia dla członków Rady Pedagogicznej. Okres stażu. Protokół z posiedzenia RP>
Szkolenia dla członków Komisji przedmiotowej. Okres stażu, raz w roku szkolnym. Protokół z posiedzenia komisji przedmiotowej.
Studiowanie literatury fachowej
i czasopism dla nauczycieli.
Okres stażu Recenzje literatury, notatki w zeszycie lektur, wykaz przeczytanych pozycji.

Systematyczne monitorowanie ofert wydawniczych.
Okres stażu Notatki własne.
Obserwowanie zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli.
Okres stażu Scenariusze zajęć.
7. Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii, dydaktyki oraz metodyki przedmiotu. Studiowanie literatury fachowej (czasopisma „Forum”, „Języki obce
w szkole”).

Okres stażu

Notatki w zeszycie lektur.
Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami języków obcych.
8. Dokonywanie analizy własnej pracy. Hospitacje prowadzonych zajęć przez Dyrektora Szkoły.
Okres stażu, według kalendarza hospitacji
Arkusze pohospitacyjne.
Analiza własnych osiągnięć.

9. Opieka nad pracownią języka angielskiego. Opracowanie projektu dalszej modernizacji pracowni, wzbogacanie wyposażenia w środki dydaktyczne.
Okres stażu Projekt modernizacji pracowni.

§ 8 ust.2 pkt.2

Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1. Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych. Wykorzystanie edytora tekstu do pisania wszystkich niezbędnych materiałów związanych z pracą dydaktyczną i wychowawczą, awansem zawodowym oraz pracą szkoły.
Okres stażu
Zaświadczenia, plany pracy, plan rozwoju zawodowego
i sprawozdanie z jego realizacji.

Opracowanie różnych materiałów dydaktycznych (scenariusze, testy, sprawdziany, konkursy).
Okres stażu Scenariusze lekcji, przykładowe testy
i sprawdziany, konkursy
z języka angielskiego.
Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych w pracy
z uczniami.
Okres stażu Scenariusze lekcji.
2. Stosowanie Internetu w życiu prywatnym i zawodowym. Wykorzystanie komputerowych programów edukacyjnych i Internetu na lekcjach i w życiu codziennym.
Okres stażu Opis i analiza realizowanych przedsięwzięć.
Wymiana uwag dotyczących wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
z innymi nauczycielami na stronach forum przeznaczonych dla nauczycieli.
Okres staż Notatki własne.
Śledzenie aktualności na stronach internetowych.
Okres stażu Wydruki stron, notatki
w zeszycie lektur.
3. Wykorzystywanie komputera oraz Internetu jako pomocy w nauczaniu języka angielskiego. Przeprowadzenie przynajmniej jednej lekcji z wykorzystaniem komputera
w każdym roku szkolnym.
Okres stażu Scenariusze przeprowadzonych zajęć.
Zadawanie prac domowych wykonanych przy użyciu komputera.
Okres stażu Prace uczniów.
4. Gromadzenie i aktualizowanie własnej biblioteczki przedmiotu. Systematyczne gromadzenie kaset audio i video, płyt CD, słowników multimedialnych, programów komputerowych wykorzystywanych do prowadzenia zajęć z języka angielskiego.
Okres stażu Spis pomocy audiowizualnych.
5. Publikacje scenariuszy zajęć na stronach internetowych. Opracowanie scenariuszy zajęć z języka angielskiego i zamieszczanie ich na stronach internetowych.
Okres stażu Publikacje scenariuszy zajęć.

§ 8 ust.2 pkt.3

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami,
w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów
i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie otwartych zajęć dla nauczycieli
w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

1. Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych. Przygotowanie scenariuszy
i przeprowadzenie zajęć.

Okres stażu

Scenariusze zajęć, analizy
i sprawozdania.

Przygotowywanie materiałów.
Okres stażu
2. Opracowanie i udostępnienie w bibliotece szkolnej scenariuszy lekcji.
Opracowanie materiałów do udostępnienia w bibliotece szkolnej. Okres stażu Opracowane materiały
i zaświadczenie
z biblioteki szkolnej.

3. Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami, poszukiwanie nowatorskich rozwiązań problemów. Opracowanie i przekazanie materiałów. Na bieżąco, okres stażu. Potwierdzenie nauczycieli o korzystaniu
z materiałów.

Dzielenie się doświadczeniem oraz spostrzeżeniami z innymi nauczycielami języka angielskiego, wymiana poglądów.
Okres stażu Notatki, opis działań.

§ 8 ust.2 pkt.4

REALIZACJA CO NAJMNIEJ TRZECH Z SZEŚCIU ZADAŃ

§ 8 ust.2 pkt.4a

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych
lub innych związanych bezpośrednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem
w sprawach nieletnich

1. Opracowanie programu zajęć przygotowujących do egzaminu maturalnego z języka angielskiego.
Przygotowanie programu i opracowanie planu zajęć.


Rok szkolny 2009/2010 Program zajęć, plan, sprawozdanie, dziennik zajęć pozalekcyjnych.
2. Współpraca z rodzicami. Przygotowanie i wdrożenie programu pedagogizacji, rozmowy indywidualne.
Okres stażu Program, sprawozdanie.
3. Praca z uczniem zdolnym i słabym. Przygotowanie planu działań w ramach konsultacji i zajęć wyrównawczych.
Okres stażu Opis działań.
4. Diagnozowanie potrzeb uczniów. Ankietowanie. W/g potrzeb, okres stażu
Analiza ankiet.
5. Praca z uczniem posiadającym zalecenia
z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Dostosowanie wymagań do możliwości ucznia.
Okres stażu Opis działań.

§ 8 ust.2 pkt.4c

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

1. Opracowanie i wdrożenie planu realizacji zajęć pozalekcyjnych (koło języka angielskiego). Opracowanie programu zajęć.

Okres stażu
Potwierdzenie Dyrektora Szkoły.
Realizacja zajęć.

2. Organizowanie wycieczek szkolnych. Opracowanie i realizacja planów wycieczek. Okres stażu
Karty wycieczek, sprawozdania
i regulaminy.

3. Poznanie sytuacji środowiskowej
i rodzinnej uczniów. Rozmowy z rodzicami uczniów lub prawnymi opiekunami.
Okres stażu Potwierdzenie Dyrektora Szkoły.
Kontakty i współpraca z pedagogiem szkolnym.
Na bieżąco Potwierdzenie pedagoga szkolnego.

§ 8 ust.2 pkt. 4E

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi
lub innymi podmiotami

1. Współpraca z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną.
Skierowania na badania, opinie, konsultacje.

Okres stażu Zaświadczenia.

2. Współpraca z pedagogiem szkolnym oraz innymi organizacjami szkolnymi.
Systematyczne spotkania, konsultacje
i rozmowy.


Na bieżąco
Zapisy w dzienniku lekcyjnym, notatki.
3. Współpraca z biblioteką szkolną. Rozbudzanie potrzeb czytelniczych
w ramach lekcji wychowawczych.

Okres stażu Zapisy w dzienniku, zagadnienia realizowane na godzinach wychowawczych.

4. Pozyskanie sponsorów celem zakupu wyposażenia do pracowni językowej. Współpraca z wydawnictwami językowymi.


Okres stażu
Potwierdzenia.

§ 8 ust.2 pkt. 5

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych
i innych, z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły,
w której nauczyciel jest zatrudniony

1. Opis i analiza dwóch przypadków rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych
i wychowawczych.Zdiagnozowanie dwóch przypadków edukacyjnych i wychowawczych. Ustalenie metod pracy z dziećmi
i oddziaływań wychowawczych.Okres stażu
Opis i analiza dwóch przypadków.

Analiza opinii z poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.


Systematyczna praca nad rozwiązaniem problemu.

2. Pogłębianie wiedzy i umiejętności
w zakresie zaspokajania potrzeb wychowawczych.
Sporządzenie planu pracy wychowawcy klasy i jego ewaluacja. Studiowanie literatury fachowej.

Okres stażu Kopia planu pracy wychowawcy klasy.
Opis i wynik ewaluacji.

Uwaga: Plan może ulec modyfikacji i aktualizacji adekwatnie do potrzeb nauczyciela i szkoły.
Wyświetleń: 1430


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.