AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Łukasz Trosiński, 2011-05-23
Radzyń Podlaski

Informatyka, Program nauczania

Program autorski zajęć koła informatycznego

- n +

Program koła informatycznego działającego
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Zofii Sękowskiej


Autor:
mgr Łukasz Trosiński

Wprowadzenie

Program koła informatycznego jest opracowany dla uczniów upośledzonych w stopniu lekkim ze szkoły podstawowej, gimnazjum oraz szkoły zawodowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczy w Radzyniu Podlaskim. Zajęcia koła informatycznego są zaplanowane na około 36 godzin w ciągu dwóch semestrów. Zadaniem koła jest dostarczenie uczniom wiedzy i umiejętności niezbędnych do pracy z komputerem, oprogramowaniem edukacyjnym i multimedialnym oraz wyposażenia uczniów w umiejętność zdobywania i w odpowiedni sposób wykorzystywania wszelkich informacji znajdujących się globalnej sieci jak też w innych źródłach informacji, poznania i wykorzystania różnorodnych technik multimedialnych. Pogłębianie wiedzy informatycznej służy ogólnemu rozwojowi ucznia, daje mu możliwość rozbudzenia zainteresowań, jest istotnym elementem powiązania wewnętrznego świata szkolnego ze światem zewnętrznym.
Ilość godzin przeznaczonych na realizację poszczególnych tematów jest uzależniona od potrzeb uczniów. Następować tu będzie ewaluacja – dostosowanie wymiaru godzin do aktualnej sytuacji i zapotrzebowania. Dobierając tematykę zajęć brano pod uwagę zainteresowania uczniów jak też zróżnicowanie pomiędzy tematami na lekcjach informatyki a kołem informatycznym. Ma to na celu wprowadzenie swobodnej pracy uczniów jak też odczucia różnicy, że nie są to typowe zajęcia lekcyjne, gdzie uczniowie będą bieżąco oceniani w postaci stopni szkolnych.


PROGRAM KOŁA INFORMATYCZNEGO DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ (KLASY IV- VI)

CELE EDUKACYJNE:
Ogólny cel edukacyjny dotyczy nauczania podstawowych zasad posługiwania się komputerem i technologią informatyczną.

CELE EDUKACYJNE SZCZEGÓŁOWE:
1.Poznanie i stosowanie zasad bezpiecznej pracy z komputerem oraz urządzeń multimedialnych..
2.Kształcenie umiejętności korzystania z zasobów Internetu przez: wyszukiwanie, pozyskiwanie, dzielenie się wiedzą.
3.Przygotowanie do samokształcenia i rozwijanie dalszych zainteresowań informatycznych: wyszukiwanie, zbieranie i przedstawianie informacji z różnych źródeł, pogłębianie wiedzy informatycznej.
4.Przygotowanie do świadomego i krytycznego korzystania z osiągnięć technologii informacyjnej.
5.Wyczulenie na przestrzeganie zasad Netykiety.
6.Wspieranie ogólnego rozwoju intelektualnego ucznia.

CELE WYCHOWAWCZE
1.Poszanowanie mienia /sprzętu komputerowego/ szkoły.
2.Kulturalne komunikowanie się uczniów podczas zajęć.
3.Nabywanie umiejętności pracy w grupie.
4.Rozwijanie zainteresowań i chęci do dalszej nauki.
ZADANIA PROGRAMOWE:

1.Wykorzystanie komputera do: nauki, pracy, zabawy i rekreacji.
2.Pomoc uczniom w rozpoznaniu własnych uzdolnień i zainteresowań.
3.Uwrażliwienie uczniów na zagrożenia dla ich zdrowia i rozwoju związane z niewłaściwym korzystaniem z urządzeń i programów komputerowych.

TREŚCI NAUCZANIA:
Treści nauczania realizowane podczas zajęć koła informatycznego szkoły podstawowej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim stanowią częściowo podstawę kształcenia i są powiązane z innymi przedmiotami nauczania.
1. Bezpieczeństwo i higiena pracy przy komputerze.
2. Podstawy pracy z komputerem oraz poruszanie się w środowisku Windows.
3. Posługiwanie się środkami, czyli urządzeniami TI:
-sposoby komunikowania się z komputerem.
-przechowywanie i pobieranie wyników pracy prowadzonej z oprogramowaniem.
-posługiwanie się podstawowym słownictwem komputerowym i TI.
-przykłady zastosowań urządzeń opartych na technice komputerowej.
4. Sięganie do różnych źródeł informacji, wyszukiwanie informacji – edukacyjne programy multimedialne, Internet.
5. Stosowanie narzędzi TI do stworzenia prostych prezentacji oraz generowania dźwięku.
6. Zagrożenia wynikające z niewłaściwego korzystania i jego oprogramowania.
7. Komputer jako narzędzie wspomagające uczenie się.

TEMATYKA ZAJĘĆ:

1. Bezpieczeństwo i higiena pracy przy komputerze.
- Regulamin pracowni komputerowej- organizacja pracy.
- Instalacja zestawu komputerowego
- Konserwacja zestawu komputerowego
2. Podstawy pracy z komputerem oraz poruszanie się w środowisku Windows.
- Wyszukiwanie i uruchamianie programów
- Pliki i foldery- rodzaje, tworzenie i porządkowanie
- Przenoszenie plików i folderów pomiędzy pamięciami zewnętrznymi
- Podstawowe cechy Panelu sterowania
- Instalacja i deinstalacja oprogramowania komputerowego
3. Podstawy pracy z Internetem.
- Podstawy pracy z Internetem. Budowa i zapis adresu internetowego.
- Budowa, podstawowe funkcje i sposoby poruszania się po przeglądarce internetowej
- Ćwiczenia w zapisywaniu adresów stron internetowych. Sposoby poruszania się po stronach internetowych
- Przegląd edukacyjnych stron internetowych
- Wyszukiwarki internetowe- sposoby wyszukiwania informacji
- Zapisywanie informacji ze stron internetowych


4. Obsługa urządzeń opartych na technice komputerowej.
- Budowa i obsługa drukarki
- Budowa i obsługa skanera
- Wykorzystanie oprogramowania skanera do podstawowej obróbki graficznej zdjęć
- Obsługa kamery internetowej
- Budowa i obsługa aparatu cyfrowego
- Przenoszenie zdjęć z aparatu na dysk komputera
- Budowa i obsługa urządzeń przenośnych do odtwarzania muzyki
- Zapisywanie i generowanie dźwięków w komputerze- obsługa rejestratora dźwięku
5. Tworzenie prezentacji multimedialnej w programie PowerPoint
- Sposoby poruszania się w programie Power Point
- Wybór układu i sposoby wstawiania slajdów
- Tworzenie animacji slajdów
- Tworzenie prezentacji multimedialnych wg inwencji uczniów


PROGRAM KOŁA INFORMATYCZNEGO DLA GIMNAZJUM
I ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ

CELE EDUKACYJNE

1.Poznanie i stosowanie zasad bezpiecznej pracy z komputerem.
2.Kształcenie umiejętności korzystania z zasobów Internetu przez: wyszukiwanie, komunikowanie się, dzielenie się wiedzą.
3.Kształcenie podstawowych umiejętności tworzenia stron WWW: zapoznanie się z przeglądarką internetową, poznanie języka HTML, poznanie struktur stron internetowych.
4.Przygotowanie do samokształcenia i rozwijanie dalszych zainteresowań informatycznych: wyszukiwanie i wykorzystywanie informacji z różnych źródeł, pogłębianie wiedzy informatycznej.
5.Przygotowanie do świadomego i krytycznego korzystania z osiągnięć technologii informacyjnej.
6.Wyczulenie na zasady Netykiety.
7.Wspieranie ogólnego rozwoju intelektualnego ucznia.

CELE WYCHOWAWCZE

1.Poszanowanie mienia /sprzętu komputerowego/ szkoły.
2.Kulturalne komunikowanie się uczniów podczas zajęć.
3.Nabywanie umiejętności pracy w grupie.
4.Rozwijanie zainteresowań i chęci do dalszej nauki.

ZADANIA PROGRAMOWE:

1.Wykorzystanie komputera do: nauki, pracy, zabawy i rekreacji.
2.Pomoc uczniom w rozpoznaniu własnych uzdolnień i zainteresowań.
3.Uwrażliwienie uczniów na zagrożenia dla ich zdrowia i rozwoju związane z niewłaściwym korzystaniem z urządzeń i programów komputerowych.

TREŚCI NAUCZANIA

Zadaniem nauczyciela jest umożliwienie uczniom wykorzystania gromadzonej wiedzy do rozwijania kompetencji w zakresie:
- świadomego wyboru i zastosowania w praktyce komputera osobistego,
- rozwiązywania problemów związanych z pracą szkolnego systemu komputerowego,
- korzystania ze źródeł informacji dostępnych za pomocą komputera,
- rozwiązywania problemów w pracy z programami użytkowymi,
- redagowania dokumentów tekstowych,
- samodzielne pogłębianie wiedzy informatycznej.

TEMATYKA ZAJĘĆ:

1.Tworzenie stron internetowych (klasy, szkoły, koła, wg zainteresowania uczniów).
- Sposoby tworzenia stron www
- Kreator stron www i jego opcje
- Projekt strony www
- Tworzenie strony www
- Udostępnianie strony www w sieci internetowej

2. Programy multimedialne.
- Rodzaje programów multimedialnych
- Obsługa wybranych programów multimedialnych wykorzystywanych do tworzenia prezentacji multimedialnych oraz animacji komputerowych
- Wykorzystanie poznanych technik multimedialnych w pracach uczniów

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA I PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW

Część zajęć oparta jest na tematyce realizowanej na zajęciach lekcyjnych, które stanowią podstawę pracy z komputerem. Mimo, że cześć uczniów podstawowe czynności ma opanowane jednak istnieje potrzeba powtórzenia i ugruntowania takich umiejętności jak poruszanie się w środowisku Windows, kopiowanie i tworzenie plików o folderów pomiędzy pamięciami zewnętrznymi.
Bardzo ważnym elementem osiągania celów jest stworzenie odpowiednich warunków sprzyjających dobrej atmosferze uczenia się. Podczas zajęć w kole informatycznym uczeń nie jest oceniany, jednak powinna odbywać się kontrola osiągnięć. Należy dążyć do harmonijnej współpracy na linii nauczyciel- uczeń, co powinno spowodować jak najlepsze efekty i osiągnięcia. Program preferuje metody rozwijające samodzielność ucznia, jego swobodę w do¬cho¬dze¬niu do wiedzy, rozbudzają podmiotowy udział ucznia w edukacji szkolnej, kształcą motywację do świadomej pracy nad sobą.
Realizacja tematyki oparta jest na odpowiednim wyposażeniu pracowni komputerowej. Do realizacji zajęć wymagane jest:
- pracownia komputerowa wyposażona w 10 stanowisk roboczych dla uczniów (komputery IBM PC),
- dostęp poprzez sieć lokalną do serwera SBS, Internetu
- oprogramowanie niezbędne do realizacji programu:
-Power Point 2007
-przeglądarki WWW,
-programy i encyklopedie multimedialne,
-drukarka atramentowa i laserowa;
-skaner z oprogramowaniem do obróbki grafiki,
-aparat cyfrowy,
-kamera internetowa
-urządzenie do odtwarzania MP3
-kreatory stron www
-programy do tworzenia animacji komputerowych
Metody nauczania
1.Wykład teoretyczny zawsze powinien być połączony z pokazem, prezentacją lub ćwiczeniami prowadzonymi za pomocą sprzętu komputerowego.
2.Ćwiczenia uczniów mogą mieć charakter indywidualny lub grupowy.
3.Praca uczniów z materiałami tekstowymi powinna wspierać proces poznawania pracy z komputerem.
4.Przeprowadzane ćwiczenia należy poprzedzać przykładami realizowanymi przez nauczyciela, stopniowo przechodząc do pracy samodzielnej.
5.Skala trudności zagadnień realizowanych na zajęciach powinna być dostosowana do możliwości percepcyjnych uczniów

Zasady nauczania
W toku pracy koła informatycznego powinny być uwzględnione potrzeby i oczekiwania uczniów - podmiotu kształcenia.
Nauczanie powinno, zatem przebiegać zgodnie z następującymi zasadami:
- przystępności - przekazywanie wiadomości zrozumiale dla ucznia,
- poglądowości - przekaz werbalny poparty odpowiednią prezentacją,
- stopniowania trudności - świadome przejście od zadań prostych do zadań złożonych,
związku teorii z praktyką.

OCENA PRACY UCZNIA

Podstawą oceny pracy ucznia na zajęciach jest obserwacja jego osiągnięć w zakresie:
- przestrzegania zasad higienicznej i bezpiecznej pracy z komputerem,
- zaangażowania w wykonywanie zleconych i wyznaczonych przez siebie zadań,
- samodzielności w posługiwaniu się wykorzystywanymi programami użytkowymi i sprzętem komputerowym,
- poprawności wypowiedzi oraz wykonania otrzymanych zadań,
- wytrwałość i dociekliwość w rozwiązywaniu pojawiających się problemach występujących w pracy ucznia.,
- obsługi Internetu,
umiejętne wykorzystanie komputera jako narzędzia do rekreacji i relaksu


OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW:

SZKOŁA PODSTAWOWA

1. Bezpieczeństwo i higiena pracy przy komputerze.
- zna i stosuje zasady bhp podczas pracy z komputerem;
- zna i stosuje zasady bezpiecznej pracy z urządzeniami elektrycznymi;
- zna rodzaje środków czystości stosowanych do czyszczenia zestawu komputerowego,
- dba o sprzęt komputerowy,
2. Podstawy pracy z komputerem oraz poruszanie się w środowisku Windows.
- otwiera i zamyka system oraz programy komputerowe,
- przełącza się między różnymi programami,
- korzysta z menu rozwijanego i kontekstowego,
- tworzy skróty do programów, plików i folderów,
- określa położenie i format pliku przy zapisywaniu go na dysku,
- przenosi, kopiuje i usuwa pliki i foldery,
- porusza się po Panelu sterowania i wykorzystuje jego podstawowe funkcje,
- instaluje i deinstaluje oprogramowanie
3. Podstawy pracy z Internetem.
- porusza się w obszarze przeglądarki internetowej Internet Explorer,
- zapisuje poprawnie adres internetowy,
- przegląda zasoby internetowe,
- wyszukuje i zapisuje wskazane informacje graficzne i tekstowe w Internecie,
- stosuje zasadę Netykiety,
4. Obsługa urządzeń opartych na technice komputerowej.
- zna rodzaje i przykłady wykorzystania drukarek,
- dokonuje ustawień wydruku;
- drukuje zawartość plików,
- podaje przykłady zastosowania skaner,
- skanuje wybrane informacje graficzne i tekstowe oraz potrafi je odnaleźć na dysku komputera,
- dokonuje prostej obróbki zdjęć wykorzystując oprogramowanie skaner,
- dokonuje podstawowych ustawień aparatu cyfrowego podczas wykonywania zdjęć,
- przenosi informacje z aparatu cyfrowego na dysk komputera,
- obsługuje przenośne urządzenia do odtwarzania muzyki,
- nagrywa, odtwarza i modyfikuje dźwięki w komputerze przy pomocy rejestratora dźwięku
5. Tworzenie prezentacji multimedialnej w programie PowerPoint
- tworzy proste animacje komputerowe wykorzystując dostępne narzędzia w programie Power Point,
- pracuje w grupie


GIMNAZJUM I ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA

1.Tworzenie stron internetowych (klasy, szkoły, koła, wg zainteresowania uczniów).
- umiejętnie korzysta z zasobów Internetu przez : wyszukiwanie, gromadzenie i przetwarzanie informacji;
- planuje strukturę dokumenty HTML,
- tworzy dokumenty HTML z wykorzystaniem kreatorów stron WWW,
- przestrzega zasad etykiety przy tworzeniu stron WWW,
- posługuje się istniejącymi narzędziami do tworzenia stron WWW.
2. Programy multimedialne.
- wykorzystuje dostępne urządzenia oparte na technice komputerowej,
- zna przeznaczenie i sposoby poruszania się w wykorzystywanych programach użytkowych,
- wykorzystuje techniki multimedialne w tworzeniu swoich prac,
- tworzy prezentacje multimedialne o wybranej tematyce,
- tworzy proste animacje komputerowe o wybranej tematyceROLA NAUCZYCIELA W PROCESIE DYDAKTYCZNYM

Nauczyciel powinien:
- odpowiednio organizować pracę uczniów, uwzględniając warunki techniczne szkolnej pracowni komputerowej.
- stosować odpowiednie metody i zasady pracy,
- dążyć do osiągnięcia założonych celów,
- rozwijać aktywność uczniów,
- wychowywać młodzież w duchu poszanowania własności intelektualnej.
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 3399


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 1Ilość głosów: 1

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.