Katalog

Anna Kubat, 2011-05-23
Lubliniec

Język niemiecki, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego

- n +

§ 6 ust. 1 pkt 1
POZNANIE ORGANIZACJI, ZADAŃ I ZASAD FUNKCJONOWANIA SZKOŁY
§ 6 ust. 2 pkt 1
ZNAJOMOŚĆ ORGANIZACJI, ZADAŃ I ZASAD FUNKCJONOWANIA SZKOŁY, W KTÓREJ NAUCZYCIEL ODBYWA STAŻ

Działania i zadania nauczyciela
Formy realizacji Dowody realizacji,
wynik potwierdzający zaplanowany efekt
Termin


Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego. Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego nauczyciela stażysty:
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego nauczycieli (Dz. U. Nr 260, poz. 2593);
- Ustawa - Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 z późniejszymi zmianami) oraz inne dostępne materiały. Poznanie wymagań dotyczących uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego. Wrzesień 2010 r.
Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole oraz przepisami przeciw pożarowymi. Lektura obowiązujących przepisów w tym zakresie, praktyczne stosowanie zasad BHP podczas codziennej realizacji zajęć praktycznych. Okres stażu (wrzesień 2010 – maj 2011 r.)
Zapoznanie się z organizacją, zadaniami i zasadami funkcjonowania szkoły. Zapoznanie się z podstawowymi aktami prawnymi regulującymi pracę szkoły:
- Statut Szkoły;
- Zasady Wewnątrzszkolnego Oceniania Uczniów,
- program wychowawczy;
- program profilaktyczny;
- plan pracy i rozwoju Szkoły. Wrzesień - październik 2010 r.
Ustalenie z opiekunem terminów i tematyki zajęć na okres stażu z uwzględnieniem zajęć obserwowanych i prowadzonych. Ustalanie z opiekunem stażu na bieżąco terminów spotkań i hospitacji zajęć. Wrzesień 2010 r. - Maj 2011 r.
Opracowanie planu rozwoju zawodowego. Zredagowanie planu rozwoju zawodowego i przedłożenie go do zatwierdzenia Dyrektorowi szkoły. Plan rozwoju zawodowego.
Załącznik nr ........... Wrzesień 2010 r.
Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu. Rozmowa wstępna z opiekunem stażu dotycząca sposobu realizacji stażu, określająca wzajemne oczekiwania i współpracę w trakcie odbywania stażu. Notatki własne. Wrzesień 2010 r.
Zapoznanie się z propozycjami oraz zasadami wyboru programu nauczania. Analiza podstawy programowej. Wrzesień 2010 r.
Zapoznanie się z zasadami prowadzenia dokumentacji obowiązującej w szkole.
Zapoznanie się z rodzajem oraz sposobem prowadzenia dokumentacji szkolnej:
- dziennik lekcyjny;
- I-dziennik;
- arkusze ocen;
- księga zarządzeń;
- sprawozdania semestralne i roczne. Prawidłowo prowadzona dokumentacja szkolna. Wrzesień 2010 r. - Maj 2011 r.
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego. Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, potwierdzeń, konspektów lekcji, zdjęć, itp.
Teczka stażysty. Wrzesień 2010 r. - Maj 2011 r.

Przygotowanie sprawozdania z przebiegu stażu i przedłożenie go Dyrektorowi szkoły. Przygotowanie sprawozdania opisującego przebieg oraz stopień realizacji przyjętego planu rozwoju, uwzględnienie zmian i modyfikacji planu rozwoju. Sprawozdanie z realizacji stażu.
Załącznik nr ....... Maj 2011 r.
Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego wraz dołączoną dokumentacją. Sporządzenie wniosku oraz przygotowanie dokumentacji. - Wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego,
- dokumentacja z realizacji stażu.
Załącznik nr ....... Maj 2011 r.§ 6 ust. 1 pkt 2
UCZESTNICZENIE JAKO OBSERWATOR W ZAJĘCIACH PROWADZONYCH PRZEZ OPIEKUNA STAŻU LUB INNYCH NAUCZYCIELI


Działania i zadania nauczyciela

Formy realizacji
Dowody realizacji,
wynik potwierdzający zaplanowany efekt

Termin
Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli;
- omawianie zajęć z opiekunem stażu lub innym nauczycielem;
- wyciąganie wniosków;
- wypełnienie karty obserwacji. Konspekty lekcji;
- arkusze obserwacji.
Załącznik nr ........... Raz w miesiącu w trakcie trwania stażu.

§ 6 ust. 1 pkt 3
PROWADZENIE ZAJĘĆ Z DZIEĆMI W OBECNOŚCI OPIEKUNA STAŻU LUB DYREKTORA
§ 6 ust. 2 pkt 2
UMIEJĘTNOŚĆ PROWADZENIA ZAJĘĆ W SPOSÓB ZAPEWNIAJĄCY WŁAŚCIWĄ REALIZACJĘ STATUTOWYCH ZADAŃ SZKOŁY, W KTÓREJ NAUCZYCIEL ODBYWA STAŻ


Działania i zadania nauczyciela
Formy realizacji Dowody realizacji,
wynik potwierdzający zaplanowany efekt Termin
Ustalenie z opiekunem stażu terminów i tematyki zajęć na okres stażu z uwzględnieniem prowadzonych zajęć. Opracowanie z opiekunem stażu tematów, zakresu i terminów prowadzonych zajęć. Konspekty lekcji.
Załącznik nr ......... Wrzesień 2010 r.
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub Dyrektora szkoły. Opracowanie konspektów, materiałów dydaktycznych;
- omawianie przeprowadzonych zajęć, wyciąganie wniosków. Konspekty lekcji;
- wnioski i uwagi do realizacji;
- arkusze hospitacji.
Załącznik nr .......... 1 raz w miesiącu, Wrzesień 2010 r. – Maj 2011 r.
Organizowanie zajęć pozalekcyjnych. Fakultet z języka niemieckiego dla maturzystów – poziom podstawowy;
- Germanofil – koło języka niemieckiego. Dziennik zajęć pozalekcyjnych.
Załącznik nr .......... Wrzesień 2010 r. –
Maj 2011 r.

§ 6 ust.1 pkt 4
UCZESTNICZENIE W WEWNĄTRZSZKOLNYCH FORMACH DOSKONALENIA ZAWODOWEGO


Działania i zadania nauczyciela
Formy realizacji Dowody realizacji,
wynik potwierdzający zaplanowany efekt
Termin
Podnoszenie kompetencji zawodowych poprzez udział w różnych formach doskonalenia. - Uczestnictwo w różnych pozaszkolnych formach doskonalenia zawodowego – kursach, warsztatach, szkoleniach;
- udział w szkoleniowych radach pedagogicznych. Świadectwa ukończenia kursów, szkoleń, warsztatów.
Załącznik nr ....... Wrzesień 2010 r. - Maj 2011 r.
Samodzielne pogłębianie wiedzy pedagogicznej i metodycznej. Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej i metodycznej, czasopism pedagogicznych i innych źródeł.
- Spis literatury metodyczno-pedagogicznej.
Załącznik nr ......... Wrzesień 2010 r. - Maj 2011 r.
Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami. Publikacja w internecie „Planu rozwoju zawodowego”;
Publikacja w internecie wybranych materiałów dydaktycznych. Zaświadczenie.
Załącznik nr ......... Wrzesień 2010 r. - Maj 2011 r.
Doskonalenie multimedialnych technik pracy. Udział w E – Szkoleniu. Zaświadczenie.
Załącznik nr .......... Wrzesień 2010 r. - Maj 2011 r.
Wykorzystanie technologii komputerowej i informatycznej w pracy pedagogicznej. Publikacja „Planu rozwoju zawodowego” w internecie;
- publikacja materiałów dydaktycznych w internecie;
- przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej;
- komputerowe opracowanie dokumentów, konspektów zajęć, przygotowanie materiałów na zajęcia;
- korzystanie na lekcjach z komputerowych programów edukacyjnych, internetu. - Teczka stażysty - CD z zapisem dokumentacji zadań planu rozwoju zawodowego;
- przykładowe konspekty zajęć przygotowane z pomocą technologii komputerowej.
Załącznik nr ............ Wrzesień 2010 r. - Maj 2011 r.
Rozwijanie umiejętności interpersonalnych. Współpraca z innymi nauczycielami;
- dzielenie się doświadczeniami;
- analiza i samoocena. Kontakty interpersonalne z gronem pedagogicznym i uczniami,
- praca w komisji języków obcych, wspólne przygotowanie uczniów do konkursów. Wrzesień 2010 r. - Maj 2011 r.

§ 6 ust. 2 pkt 3
ZNAJOMOŚĆ ŚRODOWISKA UCZNIÓW, ICH PROBLEMÓW ORAZ UMIEJĘTNOŚĆ WSPÓŁRACY ZE ŚRODOWISKIEM UCZNIÓW


Działania i zadania nauczyciela

Formy realizacji
Dowody realizacji,
wynik potwierdzający zaplanowany efekt

Termin
Współpraca ze społecznością uczniowską. Konsultacje z opiekunem samorządu uczniowskiego;
- rozmowy z młodzieżą czynnie działającą w samorządzie szkolnym;
- funkcja opiekuna na wycieczce;
- udział w zbiórce żywności. Wrzesień 2010 r. - Maj 2011 r.
Uczestnictwo w spotkaniu z rodzicami prowadzonym przez opiekuna stażu lub innego nauczyciela. Obserwacja spotkania z rodzicami;
- omówienie spotkania z rodzicami, propozycje tematów, które można poruszać w trakcie wywiadówek.

Wrzesień 2010 r. - Maj 2011 r.
Zapoznanie się ze sposobami gromadzenia informacji o środowisku uczniowskim. Rozmowy z pedagogiem szkolnym oraz wychowawcami klas. Zaświadczenie wydane przez pedagoga szkolnego potwierdzające konsultacje.
Załącznik nr ............ Wrzesień 2010 r. - Maj 2011 r.

Zapoznanie się z dokumentacją prowadzoną przez pedagoga szkolnego. Analiza orzeczeń uczniów z Poradni Pedagogiczno – Psychologicznej;
- analiza opinii lekarskich uczniów. Wrzesień 2010 r. - Maj 2011 r.

DZIAŁANIA PODJĘTE Z WŁASNEJ INICJATYWY NAUCZYCIELA STAŻYSTY

Działania i zadania nauczyciela Formy realizacji Dowody realizacji,
wynik potwierdzający zaplanowany efekt Termin
Przygotowanie uczniów do konkursów i olimpiad.
Opracowanie specjalnego programu przygotowującego uczniów do udziału w konkursach i olimpiadach;
- motywowanie i aktywacja jak największej ilości uczniów do wzięcia udziału w konkursach;
- Materiały potrzebne do realizacji konkursu, zaświadczenia, zagadnienia, konspekty lekcji.
Załącznik nr …......
Wrzesień 2010 r. - Maj 2011 r.Prowadzenie gazetki ściennej. Gazetka ścienna. Załącznik nr …...... Wrzesień 2010 r. - Maj 2011 r.
Pozyskiwanie i organizowanie pomocy naukowych niezbędnych do prowadzenia zajęć. - Współpraca z wydawnictwami, Dyrekcją szkoły i innymi nauczycielami.
- Własnoręcznie wykonane pomoce typu ćwiczenia, testy lub przez uczniów collage, plakaty - Stopniowe uzupełnianie pomocy dydaktycznych i naukowych w pracowniach językowych.
Załącznik nr .......... Wrzesień 2010 r. - Maj 2011 r.
Wspólne działania z zespołem do spraw współpracy zagranicznej szkoły – program „Sokrates Comenius” Przeprowadzenie lekcji pokazowej. - Konspekt lekcji;
- przygotowywanie pomoce dydaktyczne.
Załącznik nr …...... Wrzesień 2010 r.Wyświetleń: 1315


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.