Katalog

Katarzyna Rybska, 2011-05-23
Szczecin

Język angielski, Program nauczania

AUTORSKI PROGRAM NAUCZANIA KSZTAŁTOWANIE KOMPETENCJI INTERKULTUROWEJ NA LEKCJACH JĘZYKA ANGIELSKIEGO W GIMNAZJUM

- n +

Nasza indywidualna tożsamość nie kształtuje się w samotniczej izolacji,
ale w interakcji z innymi,
tj. kształtuje się dialogicznie,
dlatego od charakteru tych relacji,
od ich treści i klimatu zależy kim każdy z nas będzie.
R. Kapuściński
AUTORSKI PROGRAM NAUCZANIA


KSZTAŁTOWANIE KOMPETENCJI INTERKULTUROWEJ NA LEKCJACH JĘZYKA ANGIELSKIEGO W GIMNAZJUM


Opracowała mgr Katarzyna Rybska
Nauczyciel języka angielskiego
Gimnazjum Nr 34 w SzczecinieSpis treści

I. Charakterystyka programu.
II. Cele.
1. Cele ogólne.
2. Cele szczegółowe.
III. Metody i formy pracy z uczniami.
IV. Treści.
A. Wielka Brytania i Irlandia, the Commonwealth
B. Stany Zjednoczone.
C. Zagadnienia leksykalne.
V. Planowane osiągnięcia.
VI. Ewaluacja.
VII. Bibliografia.


I. Charakterystyka programu.


Program przeznaczony jest do realizacji w szkołach gimnazjalnych w trzyletnim toku nauki w ramach dodatkowej godziny jako uzupełnienie i rozwinięcie treści zawartych w istniejących programach nauczania języka angielskiego kurs kontynuacyjny. Program przewidziany jest dla klas z językiem angielskim jako językiem wiodącym z podziałem na poziomy zaawansowania III.0 oraz III.1 – zgodnie z podstawą programową.
W pierwszych dwóch latach nauki uczniowie zapoznają się z historią i kulturą Zjednoczonego Królestwa, a w trzecim roku z historią i kulturą Stanów Zjednoczonych.
W trakcie realizacji programu wykorzystuje się wszystkie dostępne w danej placówce oświatowej pomoce dydaktyczne, zdobycze techniki, multimedia. Program realizowany jest także w oparciu o różne metody pracy, bez pierwszeństwa jakiejkolwiek z nich, istotne jest natomiast rozwijanie u uczniów coraz większej odpowiedzialności za własne uczenie się oraz stopniowe w miarę nauki odchodzenie od roli nauczyciela kontrolującego cały proces nauczania na rzecz większej autonomii i samodzielności uczniów i ich zaangażowania w proces uczenia się.
Rozkład zajęć w ramach realizacji programu przedstawia się następująco:
1) W ramach kursu podstawowego w oparciu o wybrany program i podręcznik – 3godz./tyg.
2) W ramach kształcenia kompetencji interkulturowej – 1godz./tyg.
Program jest opracowany w oparciu o podstawę programową i jest odpowiedzią na następujące zadania szkoły:
1) przyswojenie przez uczniów określonego zasobu wiadomości na temat faktów, zasad, teorii i praktyk;
2) zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystania posiadanych wiadomości podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów;
3) kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie.
Głównym założeniem i wyróżnikiem programu jest systematyczne kształtowanie u uczniów kompetencji interkulturowej, gdyż w istniejących programach zdecydowanie za słaby nacisk kładzie się na istotne umiejętności przydatne we współczesnym świecie. Program ma za zadanie przygotowanie uczniów do jak najlepszego funkcjonowania w dorosłym życiu oraz docelowo wyposażyć ich w narzędzia, które ułatwią im umiejętne poruszanie się w kontekście wielonarodowym. Istotną więc cecha programu odróżniającą go od innych jest właśnie nauka języka bez odrywania go od kontekstu kulturowego. Cytując za E. Szymańską – Czaplak: „Wzajemna relacja języka i kultury powoduje, że nawet uczeń posiadający kompetencję leksykalno – gramatyczną w danym języku obcym może mieć kłopoty w skutecznym porozumiewaniu się w kontaktach z rodzimymi użytkownikami języka. Pozbawiony umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kulturowo i społecznie mu obcych odniesie wrażenie, że jego wcześniejsza, wieloletnia edukacja w języku obcym nie przyniosła oczekiwanych rezultatów. Posiada on bowiem kompetencję gramatyczno – leksykalną, ale nie rozwinął kompetencji socjokulturowej.”
Niniejszy program został napisany z myślą o uzupełnieniu tej luki pomiędzy nauką języka a nauką funkcjonowania w którymś z krajów języka docelowego, ponieważ wiedza językowo-kulturowa musi być kształtowana, jak i inne sprawności językowe, krok po kroku przez lata i nie można jej nabyć z dnia na dzień. Niezmiernie ważna jest więc tutaj rola nauczyciela, którego zadaniem będzie rozwijanie kompetencji interkulturowej uczniów, a także poszerzanie ich widzenia świata oraz przygotowanie do uczestniczenia w kulturze nie tylko polskiej, ale także europejskiej i światowej. Wszystkie te założenia zostaną zrealizowane w oparciu o nauczanie wiedzy o krajach angielskiego obszaru językowego, szczególnie Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych z uwzględnieniem krajów takich jak Irlandia czy Australia. Program ma rozwijać kompetencję interkulturową obejmując cztery istotne obszary: wiedzy, postaw, umiejętności i świadomości oraz uczyć tolerancji, poszanowania dla dorobku własnego i innych narodów. Podkreśla on wagę zrozumienia innych kultur w porównaniu z własną oraz w umiejscowieniu jej w szerszym kontekście międzykulturowym, a także w kontekście jednoczącej się Europy. Ma on także uczyć uczniów pracy zespołowej, co pomoże im łatwiej funkcjonować w dorosłym życiu.
II. Cele.

Ogólne cele programu zgodne są z podstawą programową.
Cele ogólne:
- przygotowanie uczniów do dialogu międzykulturowego poprzez kształtowanie kompetencji interkulturowej w nauczaniu języka angielskiego
- poszerzenie wiedzy historycznej i kulturowej o krajach anglojęzycznych
- poszerzenie umiejętności komunikacyjnych
- wyposażenie ucznia w wiedzę i umiejętności umożliwiające sprawne poruszanie się w różnorodnych kontekstach kulturowych
- wyposażenie uczniów w umiejętność wykorzystywania języka i nabytej wiedzy w sytuacjach życia codziennego.

Cele w zakresie kształcenia kompetencji interkulturowej – uczeń:
- interpretuje i obiektywnie ocenia wydarzenia kulturowe w porównaniu z własną kulturą
- właściwie nawiązuje i podtrzymuje kontakty z cudzoziemcami dzięki świadomości istnienia różnic kulturowych
- ma poczucie własnej tożsamości kulturowej poprzez umiejętność dokonywania porównań między kulturami
- rozwija w sobie postawę ciekawości, otwartości i tolerancji wobec innych kultur
- zdobywa i udziela informacji dotyczących zagadnień kulturoznawczych i realioznawczych
- umiejętnie posługuje się językiem angielskim w mowie i w piśmie tj. potrafi samodzielnie napisać krótki tekst czy krótko wypowiedzieć się na tematy związane z historią i kulturą krajów anglojęzycznych
- wykorzystuje zdobytą wiedzę podczas egzaminów
- wykorzystuje umiejętności myślenia analitycznego
- potrafi dostrzec związki przyczynowo-skutkowe
- nie ulega stereotypom
- stosuje strategie i rozwija umiejętności komunikacyjne – potrafi zareagować adekwatnie do sytuacji, w jakiej się znajdzie
- posiada umiejętność samodzielnego uczenia się oraz współdziałania w grupie


III. Metody i formy pracy z uczniami.

Podczas zajęć przeważać będą aktywne metody nauczania. Istotne jest, aby włączyć uczniów w proces nauczania, uczynić ich odpowiedzialnymi za proces kształcenia i w ten sposób zmotywować do zaangażowania w naukę i wysiłek, aby nauka historii i kultury stała się dla nich przygodą a nie jedynie obowiązkiem.
Metody wykorzystane podczas zajęć:
- metoda projektów
- burza mózgów
- dyskusja
- referaty
- wykład
- film
- mapy myślowe
- drzewo decyzyjne
- rysowanie kreskówek, komiksów
- techniki multimedialne
- materiały autentyczne

Formy pracy:
- praca w parach
- praca w grupach, praca zespołowa
- praca indywidualna
- otwarte formy pracy.
IV. Treści:

A. Wielka Brytania i Irlandia, the Commonwealth

1. Introduction to British Culture and History.
- geography
- Wales, Scotland and Ireland
- society, stereotypes
2. The Earliest Times.
- Ancient Britain
- The Celts
- Roman Britain
- The Saxon Invasion
- Christianity
- The Vikings
- The Celtic Kingdoms
3. Middle Ages
- The Norman Conquest
- Church and state
- The Beginnings of Parliament
- War with Scotland and France
- The plagues
4. Tudor Period
- The Reformation
- The Protestant – Catholic struggle
- English Renaissance
- Elizabethan Era
- First British Empire
5. The Stuarts
- Civil War
6. Republican and Restoration Britain
7. Georgian Period
- Industrial Revolution
- The Loss of the American Colonies
- Revolution in France
8. The United Kingdom of Great Britain and Ireland
- The Napoleonic Wars
- Britain’s Imperial Century
- Victorian Era
- Edwardian Period
- Britain in World War I
9. The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
- Britain in World War II
- A popular monarchy
- The Commonwealth
- Britain, Europe and the US – the European Union
- Premiership of Margaret Thatcher
- Other Premierships
10. Britain Today
- Monarchy
- Politics
- Britain as an European Country
11. The Republic of Ireland
- Early Christian Ireland
- Medieval and Viking Era
- Norman Ireland
- Protestantism vs. Catholicism
- Union with Great Britain
- Home Rule, Easter Rising and War of Independence
- Free State and Republic
- Northern Ireland

British Culture
1. Language.
2. Government and monarchy.
- political system
- parties
- Houses of Parliament
- law
- Kings and Queens
3. Economy.
- work
- unemployment
- labor unions
- welfare state
4. Forces
- police
- army
5. Religion.
6. Education.
7. The Arts.
- literature
- theatre
- music
- architecture
8. Media.
- television
- radio
- print
- film
9. Daily life.
10. Sport and leisure.
11. Customs and traditions.
12. Holidays and festivals.
13. Ireland:
- political system
- education
- economy
- language
- religion
- the arts
- folklore
14. The Commonwealth.


B. Stany Zjednoczone

1. Introduction to American History and Culture.
- geography
- Native Americans
- British
- Afro – Americans
- Immigrants
- symbols
- American dream
2. Pre- Columbian Period.
3. Columbus and the Spanish.
4. English Settlement in America.
- English Colonies in America
- the Pilgrims
- life in the Colonies
- the Roots of Revolution
5. Formation of the United States of America
- fighting for independence
- the Declaration of Independence
- the War of Independence
- the Constitution (basic principles, amendments)
6. The New Nation.
- the first President
- conflicts foreign and domestic
- the first political parties
- The War of 1812
- westward expansion
- North and South (slavery, abolition)
7. The Civil War.
8. Reconstruction and industrialization.
9. American Empire (immigration, progressivism, imperialism) and World War I.
10. America in the Twenties
- the Roaring Twenties
- prohibition
- Great Depression
11. The New Deal.
12. World War II.
13. America after the war and later.
- Cold War
- The Korean War
- Civil Rights
- The Vietnam Years
- the Space Race
- Watergate
- The Reagan – Bush Era – the end of Cold War
- Clinton Presidency
14. The New Millennium.
- America in 2000
- September 11, 2001 and the War on Terrorism
- the G.W. Bush Administration
- B. Obama Presidency

Culture
1. The political system and the law
- Constitution
- presidents of the US
- two – party system
- judicial system
15. Economy.
- Work
- Unemployment
16. Forces.
- police
- army
17. Religion.
18. Education.
19. The Arts.
- literature
- theatre
- music
- popular culture
20. Media.
- freedom of speech
- television
- radio
- print
- film
21. Daily life.
22. Sport and leisure.
23. Customs and traditions.
24. Holidays and festivals.
25. Multicultural America.


C. Zagadnienia leksykalne.

Słownictwo związane z treściami nauczania wskazanymi w podstawie programowej kształcenia ogólnego jest nauczanie w kontekście treści nauczania niniejszego programu.

V. Planowane osiągnięcia.

Zakładam, iż uczniowie korzystający z programu zostaną podzieleni na grupy zaawansowania zgodnie z poziomami określonymi przez podstawę programową. Ponieważ uczniowie na początku nauki w gimnazjum mają różny poziom wiedzy ogólnej i poziom językowy i w związku z tym zostaną podzieleni na dwie grupy w zależności od poziomu zaawansowania toteż w trakcie nauki w gimnazjum i po zakończeniu pracy z programem każdy uczeń powinien osiągnąć minimum poziom przewidziany w podstawie programowej, a uczniowie lepsi poziom wyższy niż zakładany.
Głównymi osiągnięciami uczniów, oprócz rozwoju kompetencji językowej, będzie wzbogacenie wiedzy o historii i kulturze krajów anglojęzycznych, a także rozwinięcie postaw sprzyjających ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu. Uczniowie będą mieli także możliwość sprawdzenia swojej wiedzy podczas konkursów organizowanych w regionie oraz zostaną dobrze i całościowo przygotowani do egzaminu gimnazjalnego, który zawiera zagadnienia związane z elementami wiedzy o świecie i krajach angielskiego obszaru językowego.

VI. Ewaluacja.

Efekty nauczania będą sprawdzane na bieżąco przy pomocy testów, kartkówek, prac domowych i projektowych, ocena aktywności uczniów na zajęciach (zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem oceniania). Po zakończeniu każdego semestru przewidywane są testy semestralne. Wyniki oceniania dostarczą nauczycielowi informacji o postępach uczniów, a także o pojawiających się trudnościach. Ewaluacja będzie miała na celu określenie wartości programu oraz umożliwi podjęcie odpowiednich kroków w celu modyfikacji elementów i kontynuacji.
Także warunki, w których będzie realizowany program, pojawiające się źródła mogą wpłynąć na decyzję o nieznacznych modyfikacjach programu w celu jak najefektywniejszego wykorzystania go w zaistniałych realiach. Również procesy zachodzące współcześnie mogą wpłynąć na treści programu i dobór materiałów autentycznych w trakcie jego realizacji.


VII. Bibliografia.

Podręcznik podstawowy: Abbs B., Barker Ch., Freebairn I., NEW SNAPSHOT ELEMENTARY ( Numer dopuszczenia: 24/2/2009) lub inny podręcznik zaakceptowany przez MEN


Falk R., Spotlight on the USA, OUP 1993.
Fiedler E., Jansen R., Norma – Risch M., America In Close – Up, Longman 1990.
Hinkel E., Culture in Second Language Teaching and Learning, CUP 1999.
Karpeta – Peć B., Otwarty, Aktywny, Samodzielny… Alternatywne metody pracy. Przewodnik dla nauczycieli języków obcych, Warszawa: Fraszka Edukacyjna 2008.
McDowall, D., An Illustrated History of Britain, Longman 2006.
O’Callaghan B., An Illustrated History of the USA, Longman 2005.
Sheering S., Seath J., White G., Spotlight on Britain, OUP 1985.
Źródła internetowe.
Wyświetleń: 3830


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.