AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Magdalena Włodarczyk, 2011-05-22
Szprotawa

Wychowanie fizyczne, Program nauczania

"Zdrowi i sprawni" - program wychowania fizycznego dla Gimnazjum w Wiechlicach

- n +

PROGRAM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
DLA GIMNAZJUM NR 3 W WIECHLICACH


MGR MAGDALENA WŁODARCZYK
„ ZDROWI I SPRAWNI”
WIECHLICE 2009r.

Spis treści


Wstęp.…………………………………………………………………………...3

Założenia organizacyjne programu……………………………………………..5

Cel główny kształcenia.…………………………………………………………6

Cele szczegółowe kształcenia.…………………………………………………..6

Treści nauczania...….…………………………………………………………...7

Zadania szkoły...………………………………………………………………12

Przekazywanie wiadomości...…………………………………………………13

Działania wychowawcze…..…….…………………………………………….14

Opis założonych osiągnięć ucznia..…….……………………………………...14

Procedury i sposoby osiągania celów…..….…………………………………..17

Standarty wymagań…….......………………………………………………….19

Ocenianie………………………………………………………………………30

Ewaluacja programu........……………………………………………………...31

Bibliografia…………………………………………………………………….31


Wstęp

Kultura fizyczna to ogół zachowań, charakterystycznych dla danego środowiska, reguł i norm postępowania mających na celu dbałość o zdrowie człowieka i prawidłowy rozwój psychofizyczny. Wyraża się ona w takich formach jak:
- wychowanie fizyczne
- sport
- rekreacja ruchowa
- rehabilitacja ruchowa
- turystyka
Kultura fizyczna każdemu z nas powinna kojarzyć się z wartościami , które są nieodzownie związane z fizyczna postacią i funkcjonowaniem człowieka, zarówno w jego własnym odczuciu, jak i całego społeczeństwa. Wartości te to:
- zdrowie
- prawidłowa budowa i postawa ciała
- wydolność i sprawność organizmu
- odporność organizmu ( psychiczna i fizyczna)
- uroda
W Polsce program kultury fizycznej realizowany jest głównie poprzez zajęcia wychowania fizycznego w szkołach. Ich głównym zadaniem jest wykształcić w młodym człowieku potrzebę ruchu i zdrowego stylu życia na przyszłość.
Tak więc wychowanie fizyczne pełni ważne funkcje edukacyjne, rozwojowe i zdrowotne. Wspiera rozwój fizyczny, psychiczny i społeczny. Kształtuje obyczaj aktywności fizycznej i troski o zdrowie w okresie całego życia człowieka.

Celem kształcenia i wychowania fizycznego jest:

1. Wszechstronny rozwój organizmu, korygowanie wad postawy oraz przekazanie uczniom podstawowych wiadomości i umiejętności umożliwiających samokontrolę, samoocenę oraz samodzielne podejmowanie działań w celu doskonalenia funkcjonowania organizmu.
2. Rozwój sprawności kondycyjnej i koordynacyjnej oraz dostarczenie uczniom wiadomości i umiejętności umożliwiających samokontrolę, samoocenę i samodzielne podejmowanie działań w tym zakresie.
3. Wykształcenie umiejętności ruchowych przydatnych w aktywności zdrowotnej, utylitarnej, rekreacyjnej i sportowej.
4. Wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności umożliwiające bezpieczną organizację zajęć ruchowych w różnych warunkach środowiskowych, indywidualnych, w grupie rówieśniczej oraz w rodzinie.
5. Kształtowanie postawy świadomego i permanentnego uczestnictwa uczniów w różnych formach aktywności sportowo-rekreacyjnej w czasie nauki w szkole oraz po jej ukończeniu dla zachowania zdrowia fizycznego i psychicznego.

Zadaniem wychowania fizycznego jest:

1. Kształtowanie sprawności:
a) funkcjonalnej organizmu
b) kondycyjno-koordynacyjnej
2. Kształtowanie umiejętności:
a) działania na rzecz zdrowia
b) doskonalenia sprawności kondycyjno-koordynacyjnej
c) ruchowych utylitarnych
d) sportowych
e) wykorzystania opanowanych indywidualnych i zespołowych form ruchu w aktywności rekreacyjno-sportowej
3. Przekazywanie wiadomości związanych z:
a) funkcjonowaniem organizmu
b) kształtowaniem sprawności
c) organizacją zajęć ruchowych w czasie wolnym
4. Działanie wychowawcze związane z kształtowaniem:
a) samodyscypliny
b) nawyku samokontroli i samooceny
c) poczucia odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo własne i drugiego człowieka
d) postawy współdziałania zespołowego i wzajemnej współodpowiedzialnościZałożenia organizacyjne programu


Program wychowania fizycznego dla Gimnazjum nr 3 w Wiechlicach został opracowany i dostosowany do potrzeb i możliwości uczniów szkoły.
Zakłada on realizacje treści kształcenia i wychowania określonych w podstawie programowej z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2009 roku w sprawie dopuszczenia do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników ( Dz. U. Nr 89, poz. 730 ).

Zajęcia wychowania fizycznego prowadzone będą w systemie klasowo-lekcyjnym i fakultatywnym ( 2 + 2 ).
Zajęcia w systemie fakultatywnym będą prowadzone w czasie zajęć szkolnych ( nie popołudniowych ) i są to zajęcia obowiązkowe dla uczniów , ale ukierunkowane na wybór określonej formy zajęć przez uczniów danej klasy.
Czasoekres wyboru zajęć fakultatywnych będzie semestralny i roczny w zależności od wybranej formy zajęć.
Dokumentowanie zajęć fakultatywnych odbywać się będzie na tej samej zasadzie co zajęć w systemie klasowo-lekcyjnym w dzienniku lekcyjnym z tą różnicą , że przy wpisach tematów zaznaczone one będą literka „F”.
Oceny z zajęć fakultatywnych będą wpisywane do dziennika w wyznaczonym obszarze, w ramach wychowania fizycznego z zaznaczoną nazwą fakultetu i będą traktowane jak oceny cząstkowe, które wchodzą w skład ocen semestralnych i końcoworocznych z przedmiotu wychowanie fizyczne.

Zgodnie z nową podstawa programową, program zakłada przeprowadzenie 10 godzin lekcyjnych w ciągu roku, na każdym etapie kształcenia, w formie wykładu z edukacji zdrowotnej ( 3 x 10 godzin ).
I .Cel główny kształcenia


Dbałość o sprawność fizyczną, prawidłowy rozwój, zdrowie fizyczne, psychiczne i społeczne oraz zrozumienie związku aktywności fizycznej ze zdrowiem poprzez:
1. Nabycie umiejętności oceny własnej sprawności fizycznej i przebiegu prawidłowego rozwoju fizycznego.
2. Zrozumienie i akceptacja zmian związanych z dojrzewaniem fizycznym, psychicznym i emocjonalnym.
3. Uświadomienie zależności zdrowia od aktywności fizycznej.
4. Rozwijanie zachowań prozdrowotnych, kształcenie umiejętności dbania o zdrowie własne i innych.
5. Przygotowanie do udziału w różnych formach aktywności sportowo-rekreacyjnej.


II. Cele szczegółowe kształcenia


1. Nabycie umiejętności samooceny i samokontroli aktywności
fizycznej, rozwoju fizycznego, sprawności i umiejętności ruchowych.
2. Uświadomienie zmian fizycznych zachodzących w okresie
dojrzewania i ich związku z aktywnością fizyczną.
2. Zrozumienie powodów i sensu starań o zdrowie własne i innych.
3. Przestrzeganie zasad prawidłowego odżywiania się.
4. Planowanie rozwoju własnej sprawności fizycznej.
5. Zrozumienie związku aktywności fizycznej ze zdrowiem.
6. Kształtowanie sprawności kondycyjnej, koordynacyjnej i morfo funkcjonalnej.
7. Rozwijanie motywacji do podejmowania samodzielnych działań na rzecz harmonijnego rozwoju fizycznego.
8. Rozwijanie wytrwałości w dążeniu do celu, wyrabianie ambicji.
9. Przygotowanie do wszechstronnego uczestnictwa w kulturze fizycznej.
10. Wdrażanie do aktywnego wypoczynku , podnoszenia aktywności ruchowej poprzez różne formy rekreacji ruchowej, turystyki, sportu.
11. Kształtowanie i podnoszenie odporności poprzez zajęcia ruchowe na Świerzym powietrzu.
12. Zasady kultury kibicowania i dopingowania.
13. Wykształcenie umiejętności osobistych i społecznych sprzyjających zdrowiu i bezpieczeństwu.
14. Utrwalenie podstawowych zasad bezpiecznego uprawiania sportu i rekreacji.
15. Rozwijanie tężyzny fizycznej.
16. Kształtowanie właściwej sylwetki i ogólnej sprawności poprzez gimnastykę podstawową i artystyczną.
17. Wykształcenie umiejętności organizacji i przeprowadzania rozgrywek sportowych.
18. Poznanie przepisów podstawowych zasad sędziowania różnorodnych gier i dyscyplin sportowych.
19. Zaznajomienie z ideami olimpizmu i znakami olimpijskimi.
20. Kształtowanie umiejętności współpracy w grupie i umiejętności podporządkowania się określonym regułom działania w zespole.
21. Rozwijanie zdolności rytmiczno-tanecznych, harmonii piękna i ruchu.
22. Kształtowanie postaw prozdrowotnych.
III. Treści nauczania


1. Diagnoza sprawności i aktywności fizycznej oraz rozwoju fizycznego

- samoocena i obserwacja własnego rozwoju fizycznego (pomiary
wysokości, ciężaru i obwodów części ciała0
- samokontrola i samoocena sprawności fizycznej i wydolności
organizmu wybranym testem sprawności
- umiejętny dobór ćwiczeń wpływających na sprawność fizyczną
i wydolności organizmu
- umiejętny dobór ćwiczeń kształtujących takie cechy motoryczne jak:
wytrzymałość, szybkość, skoczność, siła, gibkość
- ocena własnej aktywności fizycznej
- cechy prawidłowej postawy ciała (ocena własnej sylwetki0
- wady postawy ciała i przyczyny ich powstawania
- znajomość podstawowych ćwiczeń korekcyjno-wyrównawczych na
poszczególne wady postawy
- zmiany fizyczne zachodzące w organizmie w okresie dojrzewania
- znaczenie aktywności ruchowej w okresie dojrzewania
- zależność prawidłowej masy ciała od odpowiedniej diety i aktywności
ruchowej
- określenia wskaźnika BMI
- zasady prawidłowego odżywiania się, znajomość składników
pokarmowych i ich roli w odżywianiu
- przyczyny i skutki otyłości oraz nieuzasadnionego odchudzania się
- trening siłowy jako czynnik wzmacniający masę mięśniową, szkodliwe
działanie sterydów

2. Trening zdrowotny

a) sprawność kondycyjna
- wypoczynek czynny i bierny, zasady bezpieczeństwa i higieny
wypoczynku w czasie wolnym
- znaczenie wysiłku fizycznego dla prawidłowego funkcjonowania
organizmu
- zmiany zachodzące w organizmie podczas wysiłku fizycznego
- znaczenie ruchu na świeżym powietrzu i jego wpływ na organizm
- umiejętny dobór ćwiczeń rozgrzewających organizm do poszczególnych
form ruchu i dyscyplin sportowych
- znajomość ćwiczeń kształtujących poszczególne cechy motoryczne
- gry, zabawy i ćwiczenia bieżne, siłowe, oporowe
- starty z różnych pozycji
- biegi krótkie, biegi ze zmianą tempa, biegi sztafetowe z elementem
współzawodnictwa
- ćwiczenia z elementami stretchingu
- ćwiczenia z piłkami lekarskimi
- podpory , rzuty, dźwiganie, wspinanie, zwisy
- wieloskoki, skoki przez przyrządy typowe i nietypowe, skoki dosiężne
- skoki w dal i wzwyż
- ćwiczenia akrobatyczne
- atletyka terenowa, zabawy biegowe, przełaje , marszobiegi , biegi długie
- elementy fitness (aerobik , siłownia)
- gry zespołowe
b) sprawność koordynacyjna
- ćwiczenia i gry kształtujące orientacje i szybkość reakcji
- reagowanie na sygnały wzrokowo-dźwiękowe
- podania, chwyty , podrzucanie
- gry, zabawy i ćwiczenia szybkościowo zwinnościowe
- kontrola ułożenia ciała w przestrzeni (przewroty, przerzuty bokiem,
stanie na rękach
- tory przeszkód
- gry terenowe, biegi na orientację
- ćwiczenia równoważne na przyrządach i bez
- ćwiczenia kształtujące działania na różnym podłożu ( rolki, łyżwy,
narty, rower)
c) sprawność morfofunkcyjonalna
- ćwiczenia, gry i zabawy rozwijające wydolność krążeniowo-
oddechową
- ćwiczenia, gry i zabawy rozwijające, wzmacniające i korygujące układ
ruchu.

3. Sporty całego życia i wypoczynek

Walory sportowe i rekreacyjne wybranych dyscyplin sportowych:
a) pływanie
- pływanie wybranym stylem na grzbiecie i na piersiach
- pływanie pod wodą dowolnym sposobem na krótkim odcinku
- skoki na nogi
- przygotowanie do zdobycia karty pływackiej
- zasady bezpieczeństwa w czasie zajęć w wodzie
- elementy ratownictwa , udzielenie pierwszej pomocy tonącemu
b) saneczkarstwo
- zjazdy ze stoku ze zmiana prędkości
- zjazdy ze stoku slalomem
- wyścigi na wesoło , omijanie przeszkód
c) łyżwiarstwo
- jazda w przód i po kole
- przekładanka przodem i tyłem
- jazda slalomem
- zatrzymanie różnymi sposobami
- elementy hokeja i jazdy figurowej
- zasady bezpieczeństwa w czasie zajęć na śniegu i na lodzie
- gry i zabawy śnieżne
d) tenis stołowy
- podstawowe elementy techniki gry
- taktyka gry
- sędziowanie i przepisy gry
- zasady organizacji zawodów i rozgrywek
e) zespołowe gry sportowe
- zabawowe formy nauczania techniki i taktyki gier
- gra szkolna, fragmenty gry, gra właściwa
- elementy techniki i taktyki poszczególnych gier i umiejętność ich
wykorzystania w grze
- przepisy i sędziowanie, organizacja rozgrywek
- pełnienie roli organizatora, zawodnika , sędziego i kibica
- zasady fair play, uczciwa rywalizacja
f) relaks i wypoczynek
- wycieczki piesze i rowerowe
- ścieżki zdrowia
- gry i zabawy ruchowe ( wyścigi na wesoło, kwadrant, palant, ringo
dwa ognie, unihokej itp)
- gry rekreacyjne ( kometka)
- rekreacja psychiczna jako jeden z elementów racjonalnego
wypoczynki
- gimnastyka oddechowa
- formy wypoczynku w czasie wolnym od zajęć, ferii, wakacji
g) ćwiczenia terenowe
- marsze, podchody , biegi na orientację, biegi przełajowe, patrolowe
- ścieżki zdrowia
- cross
- umiejętność wykorzystania terenu i naturalnych przeszkód do
uprawiania ćwiczeń terenowych

4. Bezpieczna aktywność fizyczna i higiena osobista

- organizacja i bezpieczeństwo w czasie wszelkich zajęć ruchowych
- bezpieczne korzystanie ze sprzętu sportowego, regulaminy korzystania
z obiektów sportowych
- właściwe przygotowanie do zajęć ( ubiór, rozgrzewka, wybór miejsca)
- zasady zachowania podczas nagłych wypadków w czasie zajęć,
udzielenie pierwszej pomocy
- zagrożenia związane z uprawianiem niektórych dyscyplin sportu
- zmiany w organizmie zachodzące w czasie dojrzewania ze
szczególnym uwzględnieniem zasad higieny
- wskazania i przeciwwskazania do uprawiania sportu w czasie
dojrzewania i w życiu dorosłym
- samodyscyplina, samoasekuracja i asekuracja
- gimnastyka poranna i jej znaczenie
- ćwiczenia śródlekcyjne i międzylekcyjne
- ćwiczenia kształtujące indywidualne, z partnerem , z przyborem i bez
- ćwiczenia równoważne wolne i na przyrządach
- przewroty w przód i w tył z i do różnych pozycji
- zwisy, wymyki, odmyki na drążkach
- stanie na rękach
- przerzut bokiem
- skoki kuczne, zawrotne , rozkroczne na przyrządach
- proste ćwiczenia zwinnościowo-akrobatyczne
- elementy gimnastyki artystycznej
- znajomość i korzystanie z literatury i czasopism o tematyce
zdrowotnej związanej z rozwojem fizycznym i aktywnością ruchową


5. Sport

- przepisy organizacyjne i sędziowanie wybranych dyscyplin
sportowych
- rozgrywki sportowe wg systemu pucharowego i „każdy z każdym”
- pełnienie roli organizatora, sędziego, zawodnika i kibica
wybranych dyscyplin sportowych
- zasady uczciwej gry i rywalizacji sportowej
- kultura kibicowania i dopingowania swoich faworytów
- symbole olimpijskie i zasady olimpizmu
a) lekkoatletyka
- organizacja zawodów lekkoatletycznych
- przepisy poszczególnych konkurencji lekkoatletycznych
- biegi płaskie, krótkie ( 60m, 100m)
- biegi przełajowe ( do 1500m – dz, do 2000m – chł )
- sztafety ( 4 x 100m )
- technika i biegu płotkowego i bieg
- skoki w dal, wzwyż, trójskok – technika wykonania
- rzuty kulą, oszczepem, dyskiem – technika wykonania
- pomiar i ocena wyników
b) gry zespołowe
- piłka ręczna (elementy techniczne: podania, chwyty, kozłowanie,
zwody, gra bramkarza, krycie indywidualne i strefą, rzuty do
bramki )
- koszykówka ( elementy techniczne: podania, chwyty, kozłowanie,
rzuty do kosza, zwody, zatrzymania, ominięcia, wyjścia do piłki,
obrona „ każdy swego” )
- piłka siatkowa ( elementy techniczne: odbicie górne i dolne,
wystawienie, zbicie, przyjecie piłki, pozycja siatkarska, ustawienie
na boisku w ataku i w obronie, zagrywka
- piłka nożna ( elementy techniczne: przyjęcie, podanie i prowadzenie
piłki, strzały na bramkę, żonglerka, zwody, gra bramkarza,
podstawowe formy obrony zespołowej ).

6. Taniec, zajęcia ruchowe z muzyką

- ćwiczenia rytmiczne z podkładem muzycznym
- łączenie pojedynczych tematów w formy ruchowe
- tańce narodowe, regionalne i towarzyskie ( minimum po
jednym w każdym roku nauki )
- nauczanie kroków podstawowych, technik tańca i układów
poszczególnych tańców jako środek podnoszący sprawność fizyczną,
kształtujący sylwetkę, prawidłowa postawę i koordynacje ruchową
- organizacja i zachowanie się w czasie zabaw tanecznych i balów
- zapoznanie się podstawowymi rodzajami aerobiku kształtującymi
sylwetkę i wpływającymi na poszczególne układy ruchu jako formą
rekreacji na całe życie.


7. Edukacja zdrowotna

- pojęcie zdrowia i choroby
- czynniki sprzyjające zdrowiu
- prozdrowotne zachowania
- czynniki pozbawiające zdrowia
- hartowanie organizmu
- pielęgnacja ciała
- higiena psychiczna i fizyczna
- umiejętność rozładowania stresu i negatywnych emocji
- pozytywny i negatywny wpływ adrenaliny na organizm
- szkodliwy wpływ używek na organizm
- znajomość własnych słabych i mocnych stron i praca nad nimi
- wpływ relacji z otoczeniem na zdrowie
- zachowania asertywne, umiejętność powiedzenia „nie” i odmowy
- zmiany zachodzące w organizmie w okresie dojrzewania
- przyczyny i skutki otyłości, nieumiejętne odchudzanie, prawidłowe
żywienie
- szkodliwość używania sterydów
- planowanie dnia uwzględniając proporcje między praca,
wypoczynkiem i ruchem.


IV. Zadania szkoły


1. Umożliwia uczniom doskonalenie sprawności oraz rozwój
zainteresowań i aktywności fizycznej.
2. Przekazuje wiedzę podtrzymującą potrzebę systematycznej.
aktywności fizycznej, zdrowych nawyków i zdrowego stylu życia.
3. Umożliwia zdobycie przez ucznia umiejętności , wiadomości i
postaw poprzez stworzenie właściwych warunków prowadzenia zajęć i zapewnienie odpowiedniego wyposażenia w urządzenia oraz sprzęt sportowy.
4. Organizuje zajęcia pozalekcyjne o charakterze sportowo-rekreacyjnym i turystycznym.
5. Przygotowuje uczniów do:
- pełnego uczestnictwa w kulturze fizycznej w czasie nauki szkolnej i po
jej zakończeniu
- inicjowania i współorganizowania wszelkiej aktywności fizycznej
- dokonywania wyborów uprawiania aktywnych form ruchu przez całe
życie
- kształtowania prozdrowotnego stylu życia
- dbałości o zdrowie swoje i innych.
6. Włącza w proces edukacji środowisko ucznia, jego rodziców i
opiekunów.


V. Przekazywanie wiadomości


- znajomość regulaminów obiektów sportowych, na których odbywają się
zajęcia oraz zasad bhp na tychże zajęciach
- znajomość zasad i podstawowych przepisów poszczególnych dyscyplin
sportowych ujętych w programie
- przestrzeganie zasad „fair play”i kulturalnego kibicowania
- samokontrola i samoocena działań na rzecz własnego zdrowia
- ocena poziomu własnej sprawności fizycznej za pomocą wybranego testu
- terminologia dotycząca pozycji wyjściowych i ćwiczeń
- metody relaksacji
- wypoczynek czynny i bierny
- hartowanie organizmu
- aktywność fizyczna w czasie dojrzewania
- wpływ wysiłku fizycznego na organizm
- higiena ciała na co dzień, w trakcie uprawiania ruchu i po nim
- prawidłowy strój do ćwiczeń
- znaczenie stosowania ćwiczeń oddechowych podczas wysiłku
- zapobieganie chorobom cywilizacyjnym
- zasady zdrowego odżywiania się
- zasady bezpiecznego wykonywania ćwiczeń
- prawidłowe przygotowanie się do wysiłku fizycznego – rola rozgrzewki
- pierwsza pomoc w niektórych urazach
- sposoby rozwijania cech motorycznych
- znajomość podstawowych ćwiczeń kompensacyjno-korekcyjnych
- posługiwanie się przyborami pomiarowymi
- historia i założenia olimpizmu
- osiągnięcia wybitnych sportowców
- kultura uczestnictwa w różnych formach aktywności ruchowej
- negatywne skutki przyjmowania sterydów
- ćwiczenia przy muzyce jako forma relaksu i aktywnego wypoczynkuVI. Działania wychowawcze


Kształtowanie pożądanych postaw wobec:
a) zdrowia
- higiena osobista
- prawidłowa dieta
- prawidłowa postawa ciała
- aktywny wypoczynek
- zwalczanie nałogów
- poczucia odpowiedzialności za zdrowie własne i innych
- wdrażania do systematycznej kontroli własnej sylwetki
- kształtowania ambicji i wytrwałości w dążeniu do celu, rozbudzanie
i pogłębiania wiary we własne siły
b) sprawności fizycznej
- dbanie o rozwój własnej sprawności fizycznej
- ocena własnej sprawności fizycznej
c) sportu
- rozbudzanie zainteresowań sportowych
- umiejętność organizowania zawodów i rozgrywek sportowych oraz
sędziowania
- ukazywanie pozytywnych aspektów sportu i rekreacji jako elementów
życia rodzinnego
d) rekreacji ruchowej
- nabywanie umiejętności i potrzeby aktywnego wypoczynku
- wykorzystanie wypoczynku czynnego i rekreacji w walce ze stresem
- kształtowanie pozytywnego stosunku do muzycznych form ruchu
jako aktywności przydatnej w życiu codziennym
e) turystyki
- rozbudzanie zainteresowań turystyką
- uczestnictwo w wycieczkach, rajdach pieszych i rowerowych
- kształtowanie zachowań proekologicznych


VII. Opis założonych osiągnięć ucznia


Po ukończeniu gimnazjum w zakresie:

a) umiejętności i sprawności uczeń:
• potrafi bezpiecznie się zachować w czasie zajęć szkolnych i w czasie wypoczynku w różnych środowiskach
• potrafi udzielić pierwszej pomocy w przypadku omdleń, oparzeń i krwotoków
• potrafi opracować rozkład dnia uwzględniając proporcje między praca, a wypoczynkiem
• potrafi ocenić poziom własnej aktywności fizycznej za pomocą wybranego przez siebie testu sprawności fizycznej
• potrafi ocenić własny rozwój fizyczny
• zna ćwiczenia kształtujące poszczególne cechy motoryczne oraz wzmacniające poszczególne partie mięśniowe
• potrafi dobrać i wykonać po kilka ćwiczeń korygujących i przeciwdziałających wadom postawy
• potrafi przeprowadzić rozgrzewkę
• potrafi zaplanować i wykonać prosty układ gimnastyczny
• potrafi zaplanować i pokonać trasę crossu
• potrafi poruszać się na boisku w obronie i w ataku w poznanych grach zespołowych
• potrafi wykonać podstawowe elementy techniczne poznanych gier zespołowych i konkurencji lekkoatletycznych
• potrafi zorganizować zawody w wybranych dyscyplinach sportowych oraz pełnić w nich role organizatora, zawodnika i kibica
• potrafi zaplanować rozgrywki według systemu pucharowego i systemu „każdy z każdym”
• zna podstawowe kroki i figury poloneza i wybranego przez siebie tańca towarzyskiego
b) wiedzy uczeń:
• omawia sposoby radzenia sobie z negatywnymi emocjami
• wymienia miejsca w najbliższej okolicy, które można wykorzystać do uprawiania aktywności fizycznej
• omawia zmiany zachodzące w organizmie człowieka podczas wysiłku fizycznego
• omawia wpływ aktywności fizycznej na organizm i jego prawidłowy rozwój
• wykazuje zagrożenia wynikające z uprawiania niektórych dyscyplin sportowych
• wykazuje korzyści z zajęć ruchowych w terenie
• wyjaśnia co symbolizują flaga i znicz olimpijski
• wyjaśnia czym jest zdrowie, potrafi wymienić czynniki wpływające pozytywnie i negatywnie na zdrowie człowieka
• zna zachowania sprzyjające i zagrażające zdrowiu, wie na czym polega i od czego zależy dokonywanie wyborów korzystnych dla zdrowia
• wie, co oznacza zachowanie asertywne
• omawia sposoby radzenia sobie ze stresem
• wymienia najczęstsze przyczyny i okoliczności wypadków i urazów w czasie zajęć ruchowych, omawia sposoby ich zapobiegania
• omawia zmiany zachodzące w organizmie w czasie dojrzewania i szczególne zasady higieny z nich wynikające, wie jakie zmiany zachodzą w budowie ciała i sprawności fizycznej
• zna zasady prawidłowego żywienia, wie jakie są główne składniki pokarmowe i jaka jest ich rola w organizmie
• wymienia przyczyny i skutki otyłości oraz nieuzasadnionego odchudzania się, a także używania sterydów w celu zwiększenia masy mięśniowej
• opisuje najczęstsze wady postawy i przyczyny ich powstawania
• wie, jakie ćwiczenia wspomagają prawidłowy rozwój sylwetki
• zna ćwiczenia i zabawy kształtujące i doskonalące określone zdolności ruchowe
• omawia korzyści zdrowotne związane z uprawianiem różnych form aktywności ruchowej w kolejnych okresach życia
• wie, na czym polega różnica między wypoczynkiem biernym i czynnym, praca fizyczna i umysłową
• wie, jak zrelaksować się po pracy umysłowej oraz jaka wartość relaksująca ma muzyka
• zna przepisy i zasady pomiaru wyników w wybranych dyscyplinach sportowych
• zna podstawowe reguły organizowania i przeprowadzania różnych form aktywności ruchowej o charakterze rekreacyjnym
• zna regulaminy i zasady bhp obiektów sportowych
• potrafi używać poprawnej terminologii i nazewnictwa ćwiczen i pozycji
• wie , co to jest zasada „ czystej gry”
• wie , jakie są skutki stosowania używek
• zna podstawowe przepisy poznanych dyscyplin sportowych
• wie, jakie są przyczyny i skutki chorób cywilizacyjnych i jak im zapobiegać
c) wartości, postaw i przekonań uczeń:
• zachowuje się właściwie w sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu
• wykazuje dbałość o bezpieczeństwo podczas ćwiczeń
• nie stosuje używek, środków dopingujących i sterydów
• zachowuje się poprawnie w roli kibica i zawodnika w sytuacji porażki i zwycięstwa
• podporządkowuje się przepisom i regułom działania
• prowadzi higieniczny i zdrowy tryb życia
• identyfikuje swoje słabe i mocne strony i pracuje nad nimi
• potrafi zachować się asertywnie
• podejmuje stosowne decyzje w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia
• stosuje w czasie ćwiczeń samoocenę i samokontrolę oraz asekurację
• wykazuje troskę o zachowanie prawidłowej postawy ciała
• chętnie uczestniczy w zajęciach sportowych
• uczestniczy w pozalekcyjnych formach rekreacji ruchowej
• wykazuje aktywność fizyczna w czasie wolnym
• jest wytrwały w dążeniu do celu, porażkę traktuje jako mobilizacje do zwiększenia wysiłku
• współpracuje w grupie w celu osiągnięcia zamierzonego wysiłku, pomaga słabszym
• wykazuje zainteresowanie wybrana dyscypliną sportową, na bieżąco śledzi wydarzenia sportowe w kraju i na świecie


VIII. Procedury i sposoby osiągania celów

- Współpraca nauczyciela wychowania fizycznego z lekarzem i pielęgniarka szkolna, zapoznanie się z wynikami badan uczniów i ich stanem zdrowia.
- Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa podczas prowadzonych zajęć sportowych.
- Mobilizacja uczniów do aktywnego uczestnictwa we wszystkich formach zajęć ruchowych szkolnych i pozaszkolnych, zawodach sportowych i imprezach sportowo-rekreacyjnych.
- Systematyczna kontrola i ocena pracy ucznia i jego postępów.
- Stwarzanie na zajęciach miłej i radosnej atmosfery, dającej uczniom poczucie zadowolenia.
- W sposób spójny i logiczny przekazywać uczniom informacje praktyczne i teoretyczne.
- Oceniać uczniów zgodnie z przedmiotowym systemem oceniania.
- Uatrakcyjnianie zajęć poprzez stosowanie gier zabaw na wesoło, wykorzystanie muzyki do zajęć, stawiać uczniom różnorodne zadanie pozwalające na ich własną ekspresję itp.
- Zwrócenie uwagi na krytyczne okresy w kształtowaniu postawy ciała (okres dojrzewania) i prowadzenie gimnastyki korekcyjnej podczas lekcji wychowania fizycznego.
- Umożliwienie uczniom poznania swoich umiejętności motorycznych w czasie aktywnego uczestnictwa w lekcjach wychowania fizycznego i w sportowych zajęciach pozalekcyjnych.
- Doskonalenie umiejętności ruchowych poprzez uczestnictwo w formach aktywności przewidzianych programem nauczania.
- Proponowanie różnych form ruchowej aktywności sportowej i rekreacyjnej spędzania wolnego czasu, aby ułatwić uczniom dokonania wyboru dyscypliny odpowiadającej ich zainteresowaniom, możliwościom psychofizycznym i umiejętnościom.
- Uczestnictwo w pozalekcyjnych zajęciach sportowo-rekreacyjnych i turystycznych.
- Wdrażanie do aktywności fizycznej w dorosłym życiu, głównie na świeżym powietrzu o każdej porze roku bez względu na warunki pogodowe
- Współdziałanie nauczyciela z uczniami w czasie lekcji i zajęć pozalekcyjnych.
- Przygotowanie do pełnienie funkcji społecznych (organizatora, sędziego kibica).
- Umiejętność integracji z uczniami innych szkół podczas imprez sportowych, zawodów i rozgrywek oraz wycieczek turystycznych.
- Współpraca i korelacja działań z pedagogiem szkolnym nauczycielami z zakresu edukacji zdrowotnej.
- Współpraca z rodzicami uczniów w zakresie prawidłowego rozwoju ruchowego dziecka i jego zdrowia.
- Indywidualizacja procesu nauczania-dostosowanie form i metod do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia.
- Zachęcanie do aktywnego udziału w zajęciach ruchowych wszystkich bez względu na poziom sprawności.
- Etapowa realizacja materiału nauczania, stosowanie powtórzeń w każdym roku nauki stopniowo zwiększając trudności, ciągłe utrwalanie umiejętności, rozwijanie uzdolnień i zainteresowań.
- Organizacja dodatkowych zajęć pozalekcyjnych sportowo-rekreacyjnych, zawodów sportowych, imprez i wycieczek, rajdów rowerowych i pieszych.
- Uczestnictwo w koordynacji wszystkich szkolnych programów edukacyjnych dotyczących zdrowia i profilaktyki zachowań ryzykownych lub chorób.IX. Standardy wymagań


KLASA I

Dyscyplina Umiejętności Wiadomości Postawy
Lekka
atletyka 1. Start niski.
2. Biegi na dystansie 60m, 300m, 600m, 800m.
3. Marszobiegi w terenie
- 1500m-dz.
- 2000m-chł.
4. Biegi sztafetowe.
5. Skok w dal sposobem naturalnym.
6. Skok wzwyż techniką nożycową.
7. Rzuty piłka lekarska w tył z za głowy.
8. Pchnięcie kulą. 1. Technika i komendy startu niskiego.
2. Technika przekazania piłeczki sztafetowej.
3. Odmierzanie rozbiegi skoku w dal i prawidłowe odbicie z deski.
4. Technika pchnięcia kulą z ustawienia bokiem do kierunku rzutu.
5. Dobór ćwiczeń w rozgrzewce do zadania głównego.
6.Rodzaje konkurencji la
7. Mierzenie odległości skoku w dal i pchnięcia kulą.
8. Odczytywanie czasu stopera.
9. Znaczenie symboli olimpijskich.
10. Właściwe podnoszenie ciężarów o różnej wielkości i ciężarze.
1.Rzetelne wykonywanie ćwiczeń w celu sprawdzenia swoich możliwości.
2. Ocena swoich możliwości na podstawie testu sprawności.
3. Hartowanie organizmu poprzez zajęcia na świeżym powietrzu.
4.Przygotowanie organizmu do wysiłku i jego wpływ na zdrowie.
Gimnasty-ka 1. Przewrót w przód i w tył z miejsca z odbicia obunóż ( pojedyncze i łączone).
2. Przerzut bokiem z postawy bokiem rozkroku do postawy wyjściowej.
3. Stanie na rękach z uniku z zamachem jednonóż przy drabinkach z asekuracją.
4. Odmyk z podporu przodem i wymyk przy drabinkach.
5. Chód po przyrządzie równoważnym z półobrotami w pozycji stojącej i siedzącej.
6. Skok kuczny przez skrzynię.
7. Skok rozkroczny przez kozła.
8. Mostek z leżenia tyłem.
1. Prawidłowa postawa ciała i sposoby jej oceny.
2. Klasyfikacja ćwiczeń gimnastycznych.3.Znaczenie porannych ćwiczeń gimnastycznych.
4. Zasady bezpiecznego wykonywania ćwiczeń i asekuracji.
5.Dobór ćwiczeń kształtujących prawidłowa postawę. 1. Troska o bezpieczeństwo swoje i innych podczas wykonywania ćwiczeń.
2. Szanowanie sprzętu i urządzeń gimn. 3.Odpowiedzialność za prawidłowa postawę swojego ciała.
4. Pokonywanie lęku, wiara we własne siły.
Piłka koszykowa 1. Podania i chwyty piłki w miejscu i w ruchu.
2. Kozłowanie piłki slalomem PR i LR
3. Poruszanie się w obronie.
4. Rzuty do kosza z półdystansu z nad głowy.
5. Rzuty do kosza z miejsca.
6. Rzuty do kosza z dwutaktu.
1. Podstawowe przepisy gry.
2. Technika dwutaktu.
3. Rozgrzewka z piłkami.
4. Ustawienie się na boisku w ataku i w obronie.
1. Współpraca w zespole.
2. Zasady tzw. „czystej gry”.
3. Sędziowanie.
4. Ocena celności rzutów do kosza.
Piłka siatkowa 1. Odbicia piłki sposobem górnym i dolnym indywidualnie i w parach.
2. Ustawienie na boisku i rozegranie piłki na „trzy”.
3. Zagrywka dolna lub górna.
1. Przepisy gry.
2. Technika odbić piłki.
3.Walory rekreacyjne siatkówki.
4. Prawidłowa postawa siatkarska.
5. Prawidłowe ustawienie się na boisku w ataku i w obronie.
6. Zastosowanie poznanych elem. techniki w grze.
1 Dostosowanie swoich działań do możliwości partnera.
2.Współpraca w zespole.
3. Wypoczynek czynny.
Piłka ręczna 1. Kozłowanie piłki.
2. Podania i przyjęcia piłki w miejscu i w biegu.
3. Rzuty do bramki z biegu. 1. Przepisy gry.
2. technika wykonania podstawowych elementów gry.
3.Poruszanie się po boisku z piłka i bez.
1.Praca w zespole.
2.konsekwencja w dążeniu do opanowania technik gry.

Piłka nożna 1. Prowadzenie piłki PN i LN.
2. Przyjęcie piłki wew. i zew. częścią stopy.
3. Uderzenie piłki prostym podbiciem.
4. Strzały do bramki. 1. Przepisy gry.
2. Rekreacyjne walory PN.
3.Technika wykonania poszczególnych elementów gry.
4. Prawidłowe ustawienie na boiska w ataku i w obronie.
5.zastosowanie w grze poznanych elem. techniki gry.
1. Właściwe zachowanie się w roli zawodnika, sędziego i kibica bez względu na wynik gry.
Unihocej 1.Prowadzenie piłeczki po prostej.
2.Przyjęcia piłki kijem i stopą.
3.Strzały do bramki.
4. Gra bramkarza.
1. Podstawowe przepisy gry. 2.Technika wykonani elementów.
1. Bezpieczne użycie kija w czasie gry.
2. Dbałość o bezpieczeństwo swoje i innych.
Rytm
Muzyka Taniec 1. Podstawowe kroki i figury tańca narodowego-krakowiaka.
2. Podstawowe kroki tańca towarzyskiego- walca ang.
3.Ćw. przy muzyce – aerobik. 1.Zasady kulturalnego zachowania się podczas tańca.
2.Historia i charakter poznanych tańców.
3. Ćw. przy muzyce jako forma relaksu. 1. Sposoby radzenia sobie z negatywnymi emocjami.
2. Estetyka i piękno ruchu.
3. Samoocena i samokontrola postawy tanecznej.

Sporty zimowe 1.Zjazdy na sankach na wprost stoku i , zjazdy slalomem, hamowanie.
2. Gry i zabawy na śniegu. 1. Rodzaje zimowych dyscyplin sportowych.
2.Walory zdrowotne i rekreacyjne zabaw na śniegu.
3. Zasady bezpiecznego korzystania ze stoków.
1. Ochrona organizmu przed skutkami niskich temperatur.
2.Hartowanie organizmu w czasie zajęć na śniegu.
Tenis stołowy 1. Poruszanie się w polu gry.
2. Przyjęcia bekhendowe i forhendowe.
3. technika i taktyka gry pojedynczej i podwójnej.
1. Przepisy gry i zasady sędziowania.
2. Tenis stołowy jako forma rekreacji ruchowej. 1.Czynny wypoczynek i jego walory zdrowotne.
Badminton 1. Ćwiczenia oswajające z rakietką.
2. Technika gry.
3. Taktyka gry pojedynczej i podwójnej. 1.Przepisy gry, zasady liczenia punktów, sędziowanie.
2. Kometka jako forma rekreacji.
1.Organizacja gier i zabawa w czasie wolnym.
Ringo 1. Ćwiczenia oswajające z kółkiem.
2.Technika rzucania , łapania i zagrywania.
1. Przepisy gry i liczenie punktów.
2.Wspołzawodnictwo w grze.
3.Walory rekreacyjne ringo.
1. Organizacja festynu rekreacyjno sportowego.
Edukacja
zdrowotna 1.Zdrowie.
2.Prawidlowa dieta, zasady odżywiania się, rodzaje składników pokarmowych i ich wpływ na budowę organizmu.
3.Wskaznik BMI.
4.Wpływ wysiłku fizycznego na organizm.
4. Rodzaje wad postawy i ich charakterystyka.
5.Zmiany zachodzące w budowie ciała w okresie dojrzewania.
1.Czynniki wpływające na zdrowie człowieka.
2.Przyczyny i skutki otyłości oraz nieuzasadnionego odchudzania się.
3.Okreslenie swojego BMI.
4. Zasady doboru ćw. w korygowaniu wad postawy
5.Wymogi higieny okresu dojrzewania. 1. Rozpoznawa-nie zachowań i sytuacji sprzyjających i zagrażających zdrowiu.
2.Higiena wysiłku fizycznego.
3.Ocena i korekta swojej sylwetki.KLASA II

Dyscyplina Umiejętności Wiadomości Postawy
Lekka atletyka 1.Start niski i bieg na dystansie 60m i 300m.
2.Bieg na 800m, 1000m.
3.Zmiana pałeczki sztafetowej w strefie.
4. Skok w dal sposobem naturalnym
5.Skok wzwyż technika naturalną.
6.Pchnięcie kulą z doskoku.
7.SkipyA,B,C.
8.Krok płotkowy.
1. Rozłożenie sił w biegach przełajowych.
2. Zasady wymierzania rozbiegu w skoku w dal.
3. Technika kroku płotkowego.
4.Dobór ćwiczeń do kształtowania poszczególnych cech motorycznych.
5.Skutki stosowania środków dopingujących.
6. Ocena własnej sprawności fizycznej na podstawie wybranego testu.
1. Ocena swoich możliwości wytrzymałościowych.
2.Odpowiednia higiena osobista przed i po wysiłku fizycznym.
3.Wykorzystanie tereny najbliższej okolice do biegów przełajowych.
4.Praca nad kształtowaniem własnych cech motorycznych.

Gimnastyka 1.Przewroty łączone w przód i w tył o nogach prostych.
2.Przewrót w przód z naskoku obunóż.
3.Przewrót w tył z postawy do rozkroku.
4.Przerzut bokiem z marszu.
5.Stanie na rękach przy drabinkach z zamachem jednonóż.
6.Wymyk o odmyk na drążku przy drabinkach. 7.Skok zawrotny i kuczny przez skrzynię.
8..Układ ćwiczeń równoważnych.
9..Stanie na głowie z asekuracja N-chł.
1.Przyczyny i okoliczności urazów i wypadków w czasie zajęć.
2.Zasady bezpieczeństwa podczas ćwiczeń.
3.Znajomość ćw. kompensacyjno-korekcyjnych.
4. Znaczenie ćw. gimnastycznych dla zdrowia i urody. 1.Rola gimnastyki porannej i jej walory.
2.Okreslenie swoich słabych i mocnych stron.
3.Planowanie dnia z uwzględnieniem proporcji między pracą a wypoczynkiem.
4. Prawidłowa postawa ciała.
Piłka koszykowa 1.Prowadzenie piłki w dwójkach i trójkach.
2.Krycie „każdy swego”.
3.Zbieranie piłki z tablicy.
4. Dwutakt P i L.
5.Pivot.
6.Rogrywanie sytuacji 1:1, 2:1, 3:2..
7. Zwody z piłką i bez piłki, uwalnianie się od przeciwnika.
8. Rzuty do kosza z wyskoku. 1.Technika nauczanych elementów gry.
2.Znaki sędziowskie.
3.Zasady bezpiecznej gry. 1. Współpraca w zespole.
2.Poczucie własnej wartości.
3.Organizacja turnieju klasowego.
Piłka siatkowa 1.Przyjęcia piłki sposobem górnym i dolnym w dwójkach i trójkach.
2.Zbicia piłki z podrzutu własnego lub partnera.
3. Wystawianie piłki.
4.Rozegranie piłki
5. Zagrywka górna i dolna. 1.Zasady współdziałania w dwójkach i trójkach w grze.
2.Taktyka obrony i ataku.
3.Wspołpraca w zespole i podejmowanie decyzji. 1. Ocena swoich umiejętności technicznych.
2.Stosowanie zasad „ czystej gry”.
3.Pilka siatkowa-plażowa jako forma rekreacji-organizacja czasu wolnego dla siebie i innych.

Piłka ręczna 1.Prowadzenie piłki w grze indywidualne i zespołowe.
2.Rzuty do bramki po podaniu.
3.Technika gry bramkarza.
4.Poruszanie się w obronie i w ataku. 1.Rozgrzewka z piłkami.
2.Respektowanie reguł gry.
3.Przepisy gry dotyczące bramkarza.
4. Współpraca w zespole w dążeniu do celu. 1. Higiena obuwia i stroju sportowego.
2.Rdzenie sobie w trudnych sytuacjach.
3.Właściwe zachowanie się na boisku.
4.Kibice formą kulturalnego dopingu.

Piłka nożna 1.Prowadzenie piłki w dwójkach i trójkach.
2.Rzut z rogu i rzut wolny.
3.Zwody z piłką i bez.
4.Żonglerka.
5.Strzały do bramki z różnych pozycji. 1.Podział funkcji na boisku w grze.
2.Przepisy gry i sędziowanie.
3.Gra fair-play.
4.Rozgrzewka z piłkami.
5.Najczęstsze kontuzje i sposoby im zapobiegania. 1. Ocena własnych umiejętności technicznych.
2.Podporządkowanie się decyzjom trenera.
3. Organizacja klasowych rozgrywek.
4.Pierwsza pomoc przy kontuzjach w grze.

Unihocej 1.Prowadzenie piłeczki w dwójkach i trójkach.
2. Strzały do bramki z różnych pozycji.
3. Gra w obronie i w ataku.
4. Gra bramkarza. 1. Technika gry bramkarza.
2.Wspópraca w zespole.
3. Zasady zachowania bezpieczeństwa w czasie gry.
1.Bezpieczeństwo podczas gier i zabaw ruchowych.
2.Porozumiewanie się i kontaktowanie w grze.
Rytm
Muzyka
Taniec 1.Podstawowe kroki i figury tańca narodowego-kujawiaka.
2. Podstawowe kroki i figury tańca towarzyskiego- cza-cza.
3.Ćw. przy muzyce – step. 1.Hostoria i charakterystyka poznanych tańców.
2.Tniec jako forma wyrażania ekspresji twórczej, emocji.
3.Ocena własnych umiejętności tanecznych. 1.Kulturalne zachowanie się na imprezach tanecznych.
2. Poprzez taniec utożsamianie się z kulturą i obyczajami regionu, kraju.
3. Kontrola własnej estetyki ruchu i gracji.

Sporty zimowe 1. Ćw. równoważne na łyżwach.
2.Jazda do przodu i do tyłu.
3. Jazda po kole krokiem łyżwowym.
4. Gry i zabawy na śniegu. 1.Technika jazdy na łyżwach.
2.Bezpieczeństwo podczas zajęć na lodowisku.
3.Odmrożenia i pierwsza pomoc.
4.Zapobieganie upadkom i urazom w czasie uprawiania sportów zimowych.
1.Dbanie o bezpieczeństwo swoje i innych.
2.Hartowanie organizmu.
3. Czerpanie radości z zabaw na śniegu.
4. Walory rekreacyjne łyżwiarstwa.
5. Korzystanie ze słońca w zimie.
6. pokonywanie własnych słabości poprzez zabawę i relaks.

Tenis stołowy 1.Gra w ataku i w obronie.
2.Serwis strona bekhendowa i forhendową.
3.Gra indywidualna i zespołowa. 1. Rozgrzewka w tenisie stołowym.
2.Przepisy gry.
3.Współpraca w zespole dwójkowym. 1. Organizacja rozgrywek klasowych.
2.Ocena swojej gry.
3. Tenis stołowy jako forma czynnego wypoczynku.

Badminton 1.Serwis bekhendowy krótki i długi.
2.Skróty przy siatce i z głębi kortu.
3. Gra indywidualna i w parach.


1.Poruszanie się po korcie.
2.Przepisy gry i sędziowanie.
3.Podejmowanie trafnych decyzji w grze. 1.Zdrowotne walory kometki.
2.Organizacja czasu wolnego.
3. Rekreacja sposobem na rozładowanie napięcia i stresu.

Ringo 1.Serwis długi i krótki.
2. Poruszanie się i ustawienie w polu gry. 1.Technika serwisu.
2.Organizacja zawodów i sędziowanie.
1. Walory rekreacyjne ringo.
Edukacja zdrowotna 1.Zmiany zachodzące w organizmie podczas wysiłku fizycznego.
2. Zachowanie asertywne w sporcie.
3.Stres, jego przyczyny i wpływ na funkcjonowanie organizmu.
4. Pierwsza pomoc przy urazach , omdleniach, oparzeniach.
5.Higiena osobista okresu dojrzewania 1.Szkodliwe skutki działania sterydów i dopingu.
2. Sposoby walki ze stresem i łagodzenia jego skutków.
3.Zasady pierwszej pomocy.
4. Korzyści dla zdrowia wynikające z uprawiania aktywności.
5. Dbanie o swój wizerunek ( wygląd, urodę, ciało, zdrowie).

1.Podnoszenie własne wartości.
2.Prawidłowe relacje z rówieśnikami.


KLASA III

Dyscyplina Umiejętności Wiadomości Postawy
Lekka
atletyka 1.Start niski i bieg sprinterski na dystansie 100m.
2.Biegi sztafetowe.
3.Skok w dal technika naturalną w pełnej formie.
4. Skok w dal techniką flop.
5.Bieg przez płotki, krok płotkowy.
6.Pchnięcie kulą z półobrotu.
7 Bieg na dystansie 800m i 1000m.
8. Rzuty piłka lekarską różnymi sposobami. 1.Technika wykonani poszczególnych elementów.
2.adaptacja organizmu do wysiłku fizycznego.
3.Rozgrzewka do zajęć LA.
4.Pomiary wyników konkurencji LA.
5.Pomiar tętna przed i po wysiłku.
6. Rodzaje testów sprawności fizycznej i ich analiza.
1.Uczciwa rywalizacja w sporcie.
2.Kontrola swojej sprawności motorycznej.
3. Wykorzystanie naturalnych warunków środowiska do organizacji zajęć ruchowych.
4.Konsekwencja i upór w dążeniu do celu.
Gimnastyka 1.Przewroty w przód i w tył łączone z różnych pozycji.
2.Stanie na rękach przy asekuracji współćwiczącego.
3.Wymyk o odmyk na drążku.
4. Prosty układ gimnastyczny.
5. Łączone przerzuty bokiem na dowolna stronę.
6.Skok zawrotny przez skrzynię.
7. Skok rozkroczny przez kozła.
1.Ćw. kształtujące poszczególne partie mięśniowe.
2.Ćw. kompensacyjno- korekcyjne wad postawy.
3.Znaczenie gimnastyki porannej i śródlekcyjnej.
4. Zasady prawidłowej asekuracji podczas ćwiczeń gimnastycznych. 1.Dbanie o prawidłową postawę ciała.
2.Przestrzeganie bezpieczeństwa samo ochrony i asekuracji w czasie ćwiczeń.
3.Pokonywanie własnych słabości.
Piłka koszykowa 1.Taktyka gry w obronie i w ataku.
2.Prowadzenie piłki ze zmianą miejsc.
3. Atak szybki.
4.Rozegranie piłki.
4. Rzuty do kosza z różnych pozycji. 1. Przepisy gry.
2. Współpraca w zespole.
3.Elementy taktyki gry.
4.Gra fair-play.
5. Kształtowanie celności rzutów.
1.Szacunek dla przeciwnika w obliczu wygranej i przegranej.
2.Poczucie własnej wartości.
3. Angażowanie się w grę.
Piłka siatkowa 1.Taktyka gry w obronie i w ataku.
2.Rozegranie piłki całym zespołem.
3. Blokowanie przy siatce.
4.Zgrywka kierowana.
1.Współpraca w zespole.
2.Zasady organizacji rozgrywek
3.Porozumkiewanie się na boisku i poza nim z rówieśnikami.
4.Rozgrzewka z piłkami. 1.Właściwe zachowanie się w sytuacji zwycięstwa i porażki.
2.Rola przywódcy i kierowanie zespołem.
3.Ocena swoich umiejętności technicznych i wykorzystania ich w grze.

Piłka ręczna 1.Taktyka gry w ataku i obronie.
2.Atak szybki.
3.Gra w obronie-strefa.
4.Zwody z piłka , omijanie przeciwnika.
5. Gra bramkarza.
1.Zasady współdziałania w obronie i w ataku.
2.Stosowanie zasad czystej gry.
1.Ocena swoich umiejętności technicznych.
2.szacunek dla przeciwnika.
Piłka nożna 1.Taktyka gry w obronie i w ataku.
2.Sytuacyjne uderzenia piłki.
3.Obrona strefowa.
4.Zwody i ominięcia przeciwnika.
5.Strzały do bramki z różnych pozycji.
6.Gra bramkarza.
1.Podstawowe założenia taktyki gry.
2.Przepisy gry.
3. Organizacja zawodów szkolnych. 1.Właściwe zachowanie się jako kibic i zawodnik.
2. Uczciwa rywalizacja.
Unihocej 1.Taktyka gry w obronie i w ataku.
2. Rozegranie piłki w grze.
3. Gra bramkarza. 1. Przepisy gry i sędziowanie.
2. Współpraca w zespole. 1. Ocena swoich umiejętności.
2. Organizacja rozgrywek międzyklasowych.

Rytm
Muzyka
Taniec 1.Krok podstawowy i figury tańca narodowego-polonez.
2. Podstawowe kroki i figury tańca 2/1.
3.Ćw. przy muzyce – step, aerobik. 1. Zasady organizowania konkursów tańca.
2.Rodzaje aerobiku.
3.Konieczność stosowania ćw. rozciągających i uspokajających.
4. Walory tańca.
1.Poczucie relaksu w czasie wykonywania ćw. przy muzyce.
2. Wybór i dostosowanie formy relaksu do własnych potrzeb, możliwości i zainteresowań.
Sporty zimowe 1.Gry i zabawy na śniegu.
2.Jazda na łyżwach.
3. Jazda na sankach. 1.Zasady bezpieczeństwa podczas zabaw na śniegu.
2.Zdrowotne walory uprawiania sportów zimowych. 1.Organizacja miejsca do zabaw i sportów zimowych.
2.Odpowiedni ubiór dostosowany do warunków pogodowych.

Tenis stołowy 1.Gra indywidualna i w debla.
2.Taktyka obrony i ataku. 1.Organizacja zawodów szkolnych.
2.Przepisy gry. 1.Ocena swoich umiejętności i umiejętności rówieśników.

Edukacja zdrowotna 1.Nałogi.
2.Zagrożenia wynikające z uprawianiem niektórych dyscyplin sportu.
3.Uprawianie aktywności fizycznej przez całe życie.
4. Choroby cywilizacyjne. 1.Ujemne skutki stosowania używek na organizm.
2.Zalety aktywności fizycznej w różnych okresach życia.
3. Wypoczynek czynny i bierny.
4. Zapobieganie chorobom cywilizacji. 1. Dbałość o zdrowie swoje i innych.
2. Zdrowy tryb życia.
3. Akceptacja swojego wyglądu i budowy ciała.


X. Ocenianie

Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego należy w szczególności wziąć pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć.

Ocenianie ma na celu:
- poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach tym zakresie
- pomoc uczniowi w samodzielnym rozwoju poprzez poznanie własnej sprawności
- motywowanie ucznia do dalszego wysiłku i samodoskonalenia się
- dostarczenie rodzicom i nauczycielom rzetelnej, szczegółowej informacji o postępach, trudnościach , specjalnych uzdolnieniach ucznia
- umożliwienie nauczycielowi kontroli rozwoju ucznia, doskonalenie metod pracy dydaktyczno-wychowawczych.

Ocenianie powinno być:
- rzetelne – oparte na godnych zaufania, sprawdzonych, stałych wynikach
- trafne – dostarczających informacji w ściśle określonym zakresie
- jasne i zrozumiałe – oparte na czytelnych kryteriach przedstawionych uczniom i rodzicom w formie standartów wymagań
- obiektywne – te same kryteria oceny dla wszystkich uczniów z uwzględnieniem indywidualnych predyspozycji i możliwości
- jawne – rodzice i uczniowie maja prawo do bieżących informacji o uzyskanych ocenach i do ich uzasadnienia.


Ocenie podlegać będzie:
- stopień opanowania wymagań programowych w zakresie podstawowym i ponadpodstawowym
- aktywność na zajęciach
- frekwencja
- postawa i możliwości ucznia


XI. Ewaluacja programu

Ewaluacja to systematyczne zbieranie i analizowanie informacji o procesach edukacyjnych i ich efektach. Jest to proces określający w jakim stopniu realizowane są zadania edukacyjne i ocena ich efektów.
Wyniki ewaluacji zawierają wskazówki do podejmowania działań mających na celu poprawę jakości procesu dydaktycznego poprzez wprowadzenie korekt do programu.
Formą ewaluacji będą ankiety skierowane do uczniów pod koniec III etapu nauczania dotyczące założeń programu.


XII. Bibliografia

1. Demel M. Teoria wychowania fizycznego. PWN Warszawa 1976.
2. Górna K., Garbaciak W. Kultura fizyczna w szkole. AWF Katowice 1988.
3. Kierczak U., Janota J. Koncepcja edukacji fizycznej. Poradnik metodyczny. Impuls, Katowice 2009.
4. Bronikowski M, Król-Zielińska M., Bronikowska M. Diagnozowanie jako element przygotowania programu autorskiego. Wychowanie fizyczne i zdrowie.
Nr3/2001.
4. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego, kształcenia ogólnego […].

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 7092


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 6Ilość głosów: 1

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.