AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Sylwia Szczeblewska, 2011-05-22
Głogów

Wychowanie fizyczne, WSO

Przedmiotowy System Oceniania - wychowanie fizyczne.

- n +

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA
Wychowanie fizyczne kl. IV-VI
Szkoła Podstawowa nr 10 w Głogowie

Cele oceniania
1. Informowanie o poziomie sprawności ruchowej ucznia, o postępach w motoryce
i umiejętnościach ruchowych ucznia, o trudnościach i specjalnych uzdolnieniach.
2. Motywowanie ucznia do dalszej pracy nad podnoszeniem swojej sprawności ruchowej.
3. Diagnozowanie rozwoju fizycznego ucznia-określenie indywidualnych potrzeb i przy-czyn trudności każdego dziecka.
4. Wdrażanie do samokontroli i samooceny
5. Wspieranie – wspomaganie harmonijnego rozwoju psychofizycznego uczniów.
6. Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie swoje i innych.

UCZEŃ ZOSTAJE ZAPOZNANY Z PRZEDMIOTOWYM SYSTEMEM OCENIANIA NA POCZĄTKU ROKU SZKOLNEGO


Obszary aktywności ucznia podlegające ocenianiu
1. Zachowanie i postawa (ocena cząstkowa).
2. Umiejętności ruchowe i organizacyjne (sprawdziany umiejętności).
3. Wiadomości z zakresu kultury fizycznej i sportu (zadania kontrolno-oceniające).

ZACHOWANIE I POSTAWA (ocena cząstkowa – miesięczna)
Nauczyciel wystawia ocenę biorąc pod uwagę :
• Aktywność na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych (zaangażowanie, wysiłek wkładany w rozwój sprawności, udział w życiu sportowym klasy i szkoły)
• Stosunek do przedmiotu i frekwencja na zajęciach wychowania fizycznego (zwolnienia)
• Przygotowanie do zajęć (strój sportowy)
• Dbałość o zdrowie (higiena osobista, estetyka stroju)
• Przestrzeganie regulaminów, przepisów i obowiązków ucznia (stosunek do ćwiczeń, podporządkowanie się pracy zespołowej, zachowanie bezpieczeństwa podczas zajęć).
• Życzliwy stosunek do innych (postawa fair play, eliminacja zachowań agresywnych, tolerancja)

Zachowanie i postawa ucznia oceniana jest na „+” lub „-”.
Brak minusów lub jeden minus – ocena bardzo dobra.
Dwa minusy – ocena dobra.
Trzy minusy – ocena dostateczna.
Cztery minusy – ocena dopuszczająca.
Piec minusów i powyżej – ocena niedostateczna.
OCENA CZĄSTKOWA - nauczyciel wystawia ocenę w każdym miesiącu na podstawie obserwacji ucznia podczas lekcji (notatki w dzienniku). Aby wystawić ocenę cząstkową, uczeń ma obowiązek uczestniczenia w powyżej 50% lekcji wychowania fizycznego w danym miesiącu.

UMIEJĘTNOŚCI RUCHOWE I ORGANIZACYJNE
1. Umiejętności ruchowe - stopień opanowania umiejętności sportowo-rekreacyjnych, utylitarnych i zdrowotnych zgodnie z rozkładem materiału (gry zespołowe, lekka atletyka, gimnastyka, pływanie oraz gry uzupełniające)
Nauczyciel wystawiając ocenę za wybrane ćwiczenie powinien wziąć pod uwagę :
• Poprawność wykonania elementu technicznego
• Płynność przebiegu ćwiczenia
• Stopień trudności
• Indywidualny postęp osiągnięć uczniów w opanowaniu danego elementu
• Predyspozycje ucznia i wkład jego pracy
Sprawdzian umiejętności – nauczyciel ocenia wykonanie przez ucznia określonego zadania lub ćwiczenia na „+” lub „-’’ (po zakończonych działach).
Brak minusów – ocena bardzo dobra
Jeden minus - ocena dobra
Dwa minusy – ocena dostateczna
Trzy minusy – ocena dopuszczająca
Cztery minusy i więcej – ocena niedostateczna
 Nauczyciel ma prawo wystawić ocenę celującą uczniowi, który osiągnął wybitny wynik na sprawdzianie umiejętności (umiejętności ponadprogramowe).
 Każdy uczeń ma prawo do dwóch lub trzech prób podczas oceniania w zależności od trudności elementu technicznego. Oceniana jest zawsze lepsza próba.
 Przystąpienie do sprawdzianów jest obowiązkowe, a ich niezaliczenie w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z ocena niedostateczną. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności uczeń ma 2 tygodnie na zaliczenie sprawdzianu.
 Uczeń ma prawo do jednokrotnego poprawiania oceny w formie ustalonej przez nauczyciela, w ciągu miesiąca. W przypadku uzyskania w takiej sytuacji oceny niższej uczeń pozostaje przy ocenie wyższej.

2. Umiejętności organizacyjne stopień opanowania umiejętności współorganizowania zajęć rekreacyjnych i sportowych oraz zabaw w grupach rówieśniczych.
Nauczyciel ocenia:
• Prowadzenie rozgrzewki
• Sędziowanie
• Umiejętność organizowania miejsca ćwiczeń
• Stosowanie zasady „czystej gry” i sportowego kibicowania.

WIADOMOŚCI Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ
Nauczyciel ocenia:
• Znajomość tematyki: rozwój fizyczny, rozwój sprawności fizycznej, zdrowy styl życia, higiena, hartowanie organizmu, bezpieczeństwo i pierwsza pomoc, używki i ich wpływ na organizm ludzki.
• Znajomość i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa na obiektach sportowych i rekreacyjnych.
• Znajomość regulaminów, przepisów i zasad poznanych dyscyplin sportowych.

Sprawdzian wiadomości – nauczyciel ocenia stopień opanowania wiadomości z zakresu kultury fizycznej i sportu (kartkówka, test, odpowiedź ustna – po zakończonych działach).
 Przystąpienie do sprawdzianów jest obowiązkowe, a ich niezaliczenie w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z oceną niedostateczną. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności uczeń ma 2 tygodnie na zaliczenie sprawdzianu.
 Uczeń ma prawo do jednokrotnego poprawiania oceny w formie ustalonej przez nauczyciela, w ciągu miesiąca. W przypadku uzyskania w takiej sytuacji oceny niższej uczeń pozostaje przy ocenie wyższej.


Kontrola sprawności fizycznej ucznia
• Motoryczność – pomiary cech motorycznych ucznia z uwzględnieniem progresji wyników. Sprawność fizyczna ucznia określana jest dwa razy w ciągu roku za pomocą wybranych testów i prób (jesień, wiosna). Uczeń po przeprowadzonych próbach powinien dokonać samooceny swojej sprawności i porównać swoje wyniki z przyjętymi normami. Nauczyciel nie ocenia sprawności motorycznej, lecz umiejętności dokonania przez ucznia samooceny (opracowanie graficzne).

Strój sportowy - Każdego ucznia obowiązuje strój sportowy na lekcje wychowania fizycznego (biała koszulka, spodenki, obuwie sportowe z jasną podeszwą) oraz lekcje pływania (czepek, klapki, kąpielówki lub strój kąpielowy).
Zwolnienia z lekcji wychowania fizycznego
• Uczniowie z wadami (postawy, wzroku, układu krążenia i oddechowego) mają obowiązek w pierwszym miesiącu nauki (do końca września) dostarczy nauczycielowi zwolnienie od lekarza specjalisty (zarówno z poszczególnych ćwiczeń jak i okresowe).
• Uczeń i rodzice zobowiązani są do zgłaszania nauczycielowi wszelkich przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń (przebyte choroby, urazy). Każda niedyspozycja ucznia musi być potwierdzona przez rodzica na piśmie (za wyjątkiem nagłych wypadków). W innym przypadku będzie uznawana za brak stroju.
• Uczeń jest zobowiązany przynieść zwolnienie z poszczególnych, pojedynczych lekcji wychowania fizycznego na dana lekcję.
• Uczennica ma prawo raz w miesiącu zgłosić niedyspozycję (nieliczoną jako brak udziału w lekcji)
• W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony z zajęć wychowania fizycznego na czas określony. Decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii, o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w tych zajęciach ( wydanej przez lekarza) oraz na wniosek rodziców. W przypadku zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się zwolniony.
Wystawienie oceny semestralnej
Podstawą oceny semestralnej z wychowania fizycznego są:
1. Oceny cząstkowe ucznia (2 w semestrze).
2. Oceny ze sprawdzianów umiejętności ruchowych ucznia (minimum 2 w semestrze).
3. Oceny za umiejętności organizacyjne i ucznia (minimum 1 w semestrze).
4. Oceny ze sprawdzianów wiadomości ucznia (minimum 1 w semestrze).
5. Wkład ucznia w opanowanie określonych umiejętności wyrażający się dodatkową pracą – udział w konkursach i zawodach sportowych, wykonanie plakatów, opracowania indeksów, udział w akcjach i programach ogólnopolskich, itp. (ocena).
6. Nauczyciel informuje rodziców o proponowanej ocenie semestralnej wpisem w dzienniczku ucznia na tydzień przed posiedzeniem rady Pedagogicznej Klasyfikacyjnej.

Opracowała Sylwia Szczeblewska
Kryteria oceny z wychowania fizycznego semestralne i końcowo roczne (na podstawie Cz. Siennika „Planowanie pracy w zreformowanej szkole podstawowej”)

OCENA CELUJĄCA ( 6)
• Uczeń spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą
• Posiada zakres umiejętności wykraczający poza program nauczania danej klasy
• Aktywnie uczestniczy w życiu sportowym na terenie szkoły, bądź też w innych formach działalności związanej z kulturą fizyczną
• Prezentuje postawę fair play, jest wzorem dla innych uczniów
• Zajmuje punktowane miejsce w zawodach ogólnopolskich lub wojewódzkich

OCENA BARDZO DOBRA ( 5 )
• Uczeń opanował pełen zakres umiejętności i wiedzy określony wymaganiami edukacyjnymi programu nauczania przedmiotu w danej klasie
• Jego postawa społeczna, zaangażowanie i stosunek do wychowania fizycznego nie budzą najmniejszych zastrzeżeń
• Jest aktywny, wkłada maksymalny wysiłek w kształtowanie swojego rozwoju psychofizycznego, wykazuje pozytywny stosunek do przedmiotu
• Ćwiczenia wykonuje właściwą techniką, pewnie, dokładnie, w odpowiednim tempie, zna założenia taktyczne i przepisy dyscyplin sportowych zawartych w programie
• Posiada duże wiadomości z zakresu kultury fizycznej i umiejętnie wykorzystuje je w praktycznym działaniu
• Systematycznie doskonali są sprawność motoryczną i wykazuje duże postępy w osobistym usprawnianiu
• Jest zawsze przygotowany do zajęć, dba o higienę osobistą

OCENA DOBRA ( 4 )
• Uczeń opanował umiejętności ruchowe, zawarte w programie nauczania, na poziomie podstawowym wykonując ćwiczenia samodzielnie, jednak z małymi błędami technicznymi lub w słabym tempie
• Wykazuje dość dobre postępy w osobistym usprawnianiu
• Posiadane wiadomości potrafi wykorzystać w praktyce przy pomocy nauczyciela
• Cechuje go pozytywny stosunek do przedmiotu i aktywna postawa na lekcji
• Zna i stosuje zasady higieny osobistej
• Nie wykazuje rażących błędów w zakresie wychowania społecznego (jest koleżeński i zdyscyplinowany)

OCENA DOSTATECZNA ( 3 )
• Uczeń opanował materiał programowy na przeciętnym poziomie ze znacznymi brakami
• Wkłada minimalny wysiłek w swoje usprawnianie, wykazując małe postępy
• Ćwiczenia wykonuje niepewnie, w nieodpowiednim tempie, z dużymi błędami technicznymi
• Posiada niepełne wiadomości z zakresu kultury fizycznej i nie potrafi ich wykorzystać w praktycznym działaniu
• Przejawia braki w zakresie wychowania społecznego, w postawie i stosunku do przedmiotu
• Sporadycznie jest nieprzygotowany do lekcji
• Nie wykazuje aktywności na lekcjach
• Uczestniczy w minimum 70% zajęć

OCENA DOPUSZCZAJĄCA ( 2 )
• Uczeń nie opanował materiału w stopniu dostatecznym i ma poważne braki
• Ćwiczenia wykonuje niechętnie i z dużymi błędami technicznymi
• Jego wiadomości z przedmiotu są niewystarczające
• Niesystematycznie bierze udział w zajęciach (min. ilość obecności 50%)
i wykazuje bardzo małe postępy w osobistym usprawnianiu
• Jest często nieprzygotowany do zajęć
• Jego postawa społeczna budzi poważne zastrzeżenia

OCENA NIEDOSTATECZNA ( 1)
• Uczeń jest daleki od spełniania wymagań stawianych w podstawie programowej
• Najprostsze ćwiczenia wykonuje z rażącymi błędami
• Często świadomie odmawia wykonania ćwiczeń
• Charakteryzuje się niewiedzą z zakresu kultury fizycznej
• Jego stosunek do przedmiotu jest lekceważący, a postawa na lekcji nieodpowiednia – utrudniająca sprawne i bezpieczne prowadzenie zajęć
• Nie wykazuje żadnych postępów w usprawnianiuZgłoś błąd    Wyświetleń: 941


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.