Katalog

Alina Ryl, 2011-05-16
Żory

Język polski, Scenariusze

Sztuka sporządzania opisów bibliograficznych i przypisów. Scenariusz lekcji języka polskiego.

- n +

Konspekt lekcji języka polskiego w kl. 3 b

1. Metryczka konspektu:

Data: 07.10.2008 (wtorek)
Typ szkoły: III Liceum Ogólnokształcące im. Z. Herberta w Żorach
Prowadzący: Alina Ryl
Poziom nauczania: klasa 3 b
Czas trwania:2 godziny lekcyjne
Temat lekcji: Sztuka sporządzania opisów bibliograficznych i przypisów.
Cele lekcji:

-poznawczy: zapoznanie z pojęciami: opis bibliograficzny, przypis, plagiat, bibliografia; poznanie różnych sposobów sporządzania opisu książki, czasopisma i dokumentu elektronicznego,
-kształcący: kształcenie umiejętności poprawnego tworzenia opisu bibliograficznego i przypisu; rozwijanie sprawności konsekwentnego posługiwania się warsztatem bibliograficznym; tworzenie opisu książki, czasopisma i dokumentu elektronicznego,
-wychowawczy: uświadomienie konieczności sporządzania bibliografii i przypisów do pracy maturalnej i wszelkiego rodzaju prac naukowych jako dowodu uczciwości i erudycyjności autora pracy; uświadomienie konsekwencji płynących z popełnienia plagiatu; wdrażanie do pracy w zespole..
Metody pracy: burza mózgów, podająca, zajęć praktycznych.
Formy pracy: zbiorowa, jednostkowa, grupowa.
Typ lekcji: służąca poznaniu nowego materiału; odwołująca się do wiedzy uczniów.
Środki dydaktyczne:
-J. S. Gruchała, Sztuka sporządzania przypisów – z polskiej perspektywy, [w:] P. Oliver, Jak pisać prace uniwersyteckie. Poradnik dla studentów, przeł. J. Piątkowska, Kraków 1999, s. 140-154,
- przykładowe opisy bibliograficzne książki, czasopisma, dokumentu elektronicznego.
Literatura pomocnicza:
- J. S. Gruchała, Sztuka sporządzania przypisów – z polskiej perspektywy, [w:] P. Oliver, Jak pisać prace uniwersyteckie. Poradnik dla studentów, przeł. J. Piątkowska, Kraków 1999, s. 140-154.
2. Przebieg lekcji:

Ogniwo wstępne

1. Przywitanie z uczniami, sprawdzenie listy obecności i zadania domowego.
2. Pogadanka na temat bibliografii i przypisów. Dlaczego odgrywają tak ważną rolę w pisaniu pracy maturalnej?
3. Podanie tematu lekcji: Sztuka sporządzania opisów bibliograficznych i przypisów.
4. Wyjaśnienia pojęć: opis bibliograficzny, przypis, plagiat, bibliografia.
Plagiat – to przywłaszczenie cudzego utworu, fragmentu czyjegoś tekstu lub pomysłu twórczego, wydanie cudzego utworu pod własnym nazwiskiem. To kradzież!
Opis bibliograficzny – to najważniejsze elementy utworu: nazwisko i imię, tytuł, miejsce i rok wydania, strona.
Przypis – odsyła do tekstu, dokumentu, który wykorzystaliśmy w pracy.
Bibliografia – uporządkowany spis dokumentów, wykorzystanych przez autora w swojej pracy. Zamieszcza się ją na końcu pracy i dzieli na podmiotową oraz przedmiotową.

Ogniwo centralne

1. Przedstawienie wzorów, według których należy sporządzać opis bibliograficzny:
a. KSIĄŻKI:
- opis całej książki,
- opis pracy zbiorowej pod redakcją,
- opis fragmentu książki,
- opis artykułu w książce (pracy zbiorowej).
b. CZASOPISMA:
- opis artykułu w czasopiśmie,
- opis artykułu w czasopiśmie (jeśli artykuł znajduje się w dodatku do czasopisma),
- opis wywiadu.
c. DOKUMENTU ELEKTRONICZNEGO:
- opis elektronicznej książki,
- opis fragmentu elektronicznej książki,
- opis artykułu elektronicznego.

2. Praca uczniów w zespołach - 6 grup. Wręczenie różnego typu książek. Uczniowie sporządzają opisy bibliograficzne poszczególnych książek, czasopism i dokumentów elektronicznych.
3. Sprawdzenie dokonań poszczególnych grup.
4. Wypisanie opisów na tablicy i ewentualna korekta.
5. Podanie istotnych uwag dotyczących sporządzania przypisów w pracy:
- numer przypisu pojawia się w tekście w tzw. górnej frakcji, ma zmniejszony rozmiar i stoi przed znakiem interpunkcyjnym (wyjątki: cudzysłów, pytajnik, wykrzyknik – odnośnik pojawia się po nich), np.
Badania Nowaka dowiodły, że Kowalski się pomylił.
Nad problemem tym zastanawiali się Nowak i Kowalski .
Jak wykazał Nowak , nie warto o to kruszyć kopii.
Trzeba przedyskutować problem „pomroczności jasnej” .
Coś ty Atenom zrobił, Sokratesie? .
- ważne są przejrzystość i konsekwencja, tzn. trzymanie się w całej pracy jednolitych zasad,
- cytując wielokrotnie jakąś pracę, tylko za pierwszym razem podajemy jej pełny opis bibliograficzny. Przy następnej okazji można wymienić jedynie autora (jeśli dotychczas cytowaliśmy tylko jedną, tę właśnie jego pracę!), a zamiast pozostałych elementów wpisać skrót: dz. cyt. lub op. cit. (dzieło cytowane, łać. opus citatum). Gdy w kolejnym przypisie przywołujemy tę samą pracę, którą cytowaliśmy w przypisie poprzedzającym, nawet nazwisko autora można pominąć, a cały opis zastąpić słowem: tamże lub ibidem, np.:
Pelc J., Jan Kochanowski w tradycjach literatury polskiej (od XVI do połowy XVIII w.), Warszawa 1965, s. 72-74.
Windakiewicz S., Jan Kochanowski, Kraków 1930, s. 177.
Pelc J., dz. cyt., s. 87. (lub op. cit.)
Tamże, s. 90. (lub ibidem)
Tamże.
- zapisuj numery stron, jeśli cytujesz,
- według przyjętego w Polsce zwyczaju imię lub inicjał stawiamy przed nazwiskiem (żelazna reguła); odwrotny porządek usprawiedliwiony jest tylko wtedy, gdy opisy mają być ułożone w porządku alfabetycznym, czyli w bibliografii załącznikowej,
- tytuł czasopisma ujmuje się w cudzysłów i zapisuje pismem prostym (antykwą), tytuły książek i artykułów zapisujemy bez cudzysłowu – kursywą,
- poszczególne elementy opisu rozdzielamy wybranym znakiem interpunkcyjnym – kropką, średnikiem, przecinkiem – i stosujemy jeden znak konsekwentnie we wszystkich opisach,
- Bibliografię – czyli uporządkowany zbiór dokumentów wykorzystanych w czasie pisania pracy przez autora – dzieli się na literaturę podmiotową (teksty źródłowe, które się analizuje) i literaturę przedmiotu (opracowania, pomoce, recenzje).
Ogniwo końcowe

1. Podsumowanie wiadomości metodą burzy mózgów.
2. Zadanie pracy domowej:
Wykonaj opisy bibliograficzne książki, czasopisma i dokumentu elektronicznego. Wykorzystał swoje własne pomoce domowe (książki, płyty CD, słowniki i in.).
3. Nagrodzenie pracy uczniów na lekcji i pożegnanie z klasą.


Wyświetleń: 1150


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.