AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

PAULA RADZI, 2011-05-16
KRZYŻ

Historia, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju nauczyciela stażysty

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
Imię i nazwisko: Paula Radzi
Nazwa placówki: Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi nr 2 w Poznaniu
Stanowisko: nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie, przygotowania do życia w rodzinie
Posiadane wykształcenie: wyższe pełne z przygotowaniem pedagogicznym
Termin rozpoczęcia stażu: 01.09.2010r.
Termin zakończenia stażu: 31.05.2011r.
Opiekun stażu: mgr Monika Michalak
Cel ogólny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego
Cele szczegółowe:
1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.
2. Poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole i sposobów jej prowadzenia.
3. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków odbywania zajęć praktycznych.
4. Uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym.
5. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich.
6. Uczestniczenie w wewnątrzszkolnych i samokształceniowych formach doskonalenia zawodowego.
Plan rozwoju zawodowego
I. Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły *(6 ust.2 pkt 1).
1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły. Zapoznanie się z podstawowymi aktami prawnymi regulującymi pracę szkoły: Statut Szkoły, program wychowawczy, wewnątrzszkolny system oceniania i klasyfikowania.
Wrzesień, Październik 2010r.
Notatki własne.
2. Poznanie zasad prowadzenia dokumentacji. Zapoznanie się z rodzajem oraz sposobem prowadzenia dokumentacji szkolnej: dziennik lekcyjny, arkusze ocen, księga zarządzeń, itp.
Wrzesień 2010r. - Maj 2010r.
Prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej.
3. Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole oraz przepisami przeciw pożarowych. Udział w szkoleniu, lektura obowiązujących przepisów w tym zakresie, praktyczne stosowanie zasad BHP podczas codziennej realizacji zajęć praktycznych.
Wrzesień 2010r. - Maj 2011r.
Zaświadczenie o ukończeniu kursu.
4. Zapoznanie się z tygodniowym planem zajęć w szkole, dyżurami, zastępstwami, zasadami współpracy dyrektora z pracownikami. Obserwacja, udział w Radach Pedagogicznych.
Wrzesień 2010 r.- Maj 2011r.
Organizacja zajęć własnych.
5. Poznanie procedury awansu zawodowego. Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego tj. ustawy, rozporządzenia.
Wrzesień 2010r.
Poznanie wymagań dotyczących uzyskania stopnia awansu zawodowego.
6. Nawiązanie współpracy stażysty z opiekunem stażu. Rozmowy i konsultacje dotyczące sposobu realizacji stażu.
Wrzesień 2010r.
Omówienie zasad współpracy.
7. Opracowanie Planu Rozwoju Zawodowego i przedłożenie go do zatwierdzenia Dyrektorowi szkoły. Zredagowanie Planu Rozwoju Zawodowego i przedłożenie go do zatwierdzenia Dyrektorowi szkoły.
Wrzesień 2010r.
Plan Rozwoju Zawodowego.
8. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego. Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, potwierdzeń, scenariuszy lekcji, zdjęć.
Wrzesień 2010- Maj 2011r.
Teczka stażysty.
9. Sporządzenie sprawozdania z przebiegu stażu i przedłożenie go Dyrektorowi szkoły. Przygotowanie sprawozdania opisującego przebieg oraz stopień realizacji przyjętego planu rozwoju, uwzględnienie zmian i modyfikacji planu rozwoju.
Maj 2011r.
Sprawozdanie z realizacji stażu.
10. Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego wraz z dołączoną dokumentacją. Sporządzenie wniosku oraz przygotowanie dokumentacji.
Maj 2011r.
Wniosek, dokumentacja z realizacji stażu.
II. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły *(6 ust.2 pkt 2).
1. Zapoznanie się z propozycjami oraz zasadami wyboru programu nauczania. Analiza podstawy programowej.
Wrzesień 2010r.
Notatki własne.
2. Udział w szkoleniowych, radach pedagogicznych oraz różnych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli (WODN, warsztaty, konferencje metodyczne)Lektura czasopism pedagogicznych oraz literatura o tematyce historycznej.
Wrzesień 2010r. - Maj 2011r.
Zaświadczenia, potwierdzenie udziału przez opiekuna stażu.
3. Doskonalenie multimedialnych technik pracy. Publikacja w Internecie Planu Rozwoju. Przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej.
Wrzesień 2010r. - Maj 2011r.
Teczka stażysty, dyskietka z zapisem elektronicznym.
4. Pomoc w organizacji klasowych i szkolnych konkursów o tematyce historycznej. Przygotowanie uczniów do konkursów.
Wrzesień 2010r. - Maj 2011r.
Zaświadczenia, potwierdzenie udziału przez opiekuna stażu.
5. Zorganizowanie wojewódzkiego konkursu wiedzy historycznej.
Listopad 2010r.
Zaświadczenie dyrektora szkoły.
5. Współorganizowanie spotkań pozalekcyjnych w szkole. Pomoc w przygotowaniu imprez klasowych i szkolnych (uroczystości, święta, itp.)
Wrzesień 2010r. - Maj 2011r.
Potwierdzenie opiekuna stażu i organizatorów poszczególnych imprez
6. Uczestnictwo w spotkaniu z rodzicami prowadzone przez opiekuna stażu lub innego nauczyciela
Wrzesień 2010r. - Maj 2011r. Notatki własne.
III. Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów *(6 ust.2 pkt 3)
1. Zapoznanie się ze sposobami gromadzenia informacji o środowisku uczniów. Rozmowy ze szkolnym pedagogiem, wychowawcami klas.
Wrzesień 2010r. - Maj 2011r.
Potwierdzenie pedagoga, wychowawcy.
2. Współpraca z Samorządem Szkolnym. Rozmowa z uczniami, opiekunem Samorządu Szkolnego.
Wrzesień 2010r. - Maj 2011r.
Notatki własne
3. Współpraca z katechetą – warsztaty przygotowujące uczniów do bierzmowania.
Wrzesień 2010r. - Maj 2011r.
Potwierdzenie nauczyciela katechety
4. Uczestnictwo i koordynowanie prac w projekcie multimedialnym „Święci i błogosławieni ziemi wielkopolskiej”
Wrzesień 2010r. – Styczeń 2011r.
Potwierdzenie dyrektora szkoły i nauczyciela katechety.
5. Uczestnictwo w projekcie fotograficznym.
Listopad 2010r.
Zaświadczenie dyrektora szkoły.
6. Współpraca w przygotowywaniu apelu z okazji wybuchu Powstania Wielkopolskiego.
Styczeń 2011r.
Potwierdzenie nauczycieli współtworzących apel.
IV. Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć *(6 ust.2 pkt 4)
1. Ustalenie z opiekunem stażu terminów zajęć obserwowanych. Opracowanie terminów z opiekunem stażu.
Wrzesień 2010r.
Potwierdzenie opiekuna stażu
2. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna lub innego nauczyciela. Obserwowanie i analizowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli pod kątem metod, toku lekcji i próby odniesienia do własnej pracy. Wrzesień 2010r. - Maj 2011r.
Wnioski własne z obserwacji zajęć.
3. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu. Opracowanie scenariuszy zajęć, konsultacja, analiza, ewaluacja.
Wrzesień 2010r. - Maj 2011r.
Scenariusze lekcji, arkusze obserwacji zajęć opiekuna stażu, wnioski i uwagi do realizacji.
4. Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron własnej działalności. Działanie autorefleksyjne. Uwzględnienie opinii opiekuna w sposobie prowadzenia zajęć oraz pracy z uczniem.
Wrzesień 2010r. - Maj 2011r.
Autorefleksja. Wprowadzenie udoskonaleń w prowadzeniu zajęć.
5. Określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego. Samoocena.
Maj 2011 r.
Teczka stażysty.
* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli na podstawie art. 9g ust. 10 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. ? Karta Nauczyciela (Dz. U. Z 2003r. Nr 118, poz. 1112, z późniejszymi zmianami).
Przyjęcie do realizacji: Podpis i pieczęć Dyrektora placówki
(data zatwierdzenia)

Podpis opiekuna stażu: Podpis nauczyciela stażysty:


Zgłoś błąd    Wyświetleń: 2270


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.