AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Joanna Skarzyńska, 2011-05-15
Czerwin

Zawodowe, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS
NA NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Imię i nazwisko: Joanna Aneta Skarzyńska – nauczyciel przedmiotów ekonomiczno-informatycznych
Szkoła: Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 im. Adama Chętnika w Ostrołęce
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2008
Czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy
Przewidywana data ukończenia stażu: maj 2011
Stopień awansu zawodowego : nauczyciel mianowany
Cel główny podejmowanego stażu: uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego


Czynności organizacyjne


Lp. Wymagania Forma/Metoda Termin realizacji Dowody realizacji

1.Poznanie procedury awansu zawodowego i przygotowanie planu rozwoju.

1. Wstępna analiza własnych umiejętności.
2. Zapoznanie się z aktualnymi przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego.
3. Złożenie wniosku o rozpoczęcie Stażu.

4. Sporządzenie planu rozwoju zawodowego.
Sierpień 2008r.
Sierpień/wrzesień 2008r.

01 wrzesień 2008r.

Wrzesień 2008r.


Autorefleksja
Rejestr przyswojonych aktów prawa oświatowego

Wniosek o rozpoczęcie stażu
Plan rozwoju zawodowego
zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły
2. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
1. Gromadzenie dokumentacji.

2. Praca nad spełnieniem wymagań na stopień nauczyciela dyplomowanego.
3. Uzyskanie oceny dorobku zawodowego. Przez cały okres stażu.
Przez cały okres stażu.
Czerwiec 2011
Teczka „Awans zawodowy”


Ocena dorobku zawodowego dokonana przez Dyrektora Szkoły
3. Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju. 1. Przygotowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju. Czerwiec 2011r.


Sprawozdanie z realizacji planu zawodowego.
Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego


Lp. Wymagania Forma/Metoda Termin realizacji Dowody realizacji

1.
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

§ 8 ust.2 pkt 1

1. Aktywny udział w różnych formach doskonalenia zawodowego adekwatnych do potrzeb nauczyciela i szkoły (udział w konferencjach, warsztatach metodycznych, kursach itd.)
2. Udział we wszystkich wewnątrzszkolnych formach doskonalenia warsztatu i metod pracy.
3. Aktywny udział w tworzeniu dokumentów szkolnych, tj. planów funkcjonowania szkoły, np. Statutu, WSO.

4. Współpraca z Samorządem Uczniowskim przy organizacji różnego rodzaju imprez szkolnych.
5. Udział w przeprowadzaniu egzaminów zewnętrznych organizowanych przez OKE w celu zdobywania nowych doświadczeń.
6. Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki i psychologii oraz dydaktyki.
7. Pedagogizacja rodziców na tematy związane z trudnościami wychowawczymi i dydaktycznymi młodego pokolenia.
8. Organizacja wycieczek dydaktyczno-krajoznawczych.
9. Podjęcie działań w celu doposażenia szkoły w programy komputerowe niezbędne przy nauczaniu przygotowującym do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.
10. Organizowanie dodatkowych zajęć dla uczniów zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe oraz dla uczniów zdolnych w ramach przygotowania do udziału w konkursach i olimpiadach.
11. Wszelkie inne przedsięwzięcia i działania na rzecz doskonalenia swojej pracy i podwyższania jakości pracy szkoły.
12. Prowadzenie kroniki Zespołu Przedmiotów Ekonomiczno-Handlowych
Na bieżąco

Na bieżąco


Na bieżąco
Na bieżącoW trakcie stażu


Na bieżąco


Na bieżącoWg harmonogramu

Na bieżąco

Wg harmonogramu

W trakcie stażuNa bieżąco

Zaświadczenia
Potwierdzenie uczestnictwa


Zaświadczenia
Potwierdzenie uczestnictwa

Potwierdzenie Dyrektora
Szkoły
Potwierdzenie Dyrektora Szkoły
Potwierdzenie Dyrektora
Szkoły

Zaświadczenia z OKE


Własne notatki


Wpisy w protokolarzu spotkań z Rodzicami


Karta wycieczki

Potwierdzenie Dyrektora Szkoły
Programy komputerowePotwierdzenie Dyrektora Szkoły
Zaświadczenia
Potwierdzenie Dyrektora Szkoły

Potwierdzenie Dyrektora Szkoły2.
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
§ 8 ust. 2 pkt 2


1. Stosowanie technologii komputerowej w opracowaniu dokumentacji, narzędzi badawczych oraz przygotowaniu pomocy dydaktycznych do pracy z młodzieżą.
2. Prowadzenie zajęć w pracowni komputerowej i wykorzystanie sprzętu komputerowego.
3. Wykorzystywanie serwisów edukacyjnych w celu wymiany poglądów i umiejętności związanych z nauczaniem przedmiotów ekonomicznych.
4. Opracowanie materiałów do zamieszczenia na szkolnej stronie internetowej.
5. Przekazywanie drogą elektroniczną informacji o działaniach i osiągnięciach szkoły i jej uczniów do lokalnej prasy.
6. Uczestniczenie w konkursach i projektach realizowanych drogą internetową.
7. Ukończenie szkoleń e-learningowych.

8. Wykorzystanie programów komputerowych do wypełniania świadectw promocyjnych czy świadectw ukończenia szkoły.


Na bieżąco
Na bieżąco


Na bieżąco
Na bieżąco


Na bieżąco


Na bieżąco


Na bieżąco

Czerwiec
Notatki, wydruki, testy, prezentacje multimedialne


Wpisy w dziennikach


Notatki, wydruki
Potwierdzenie Dyrektora Szkoły

Potwierdzenie Dyrektora Szkoły

Zaświadczenia


Zaświadczenie ukończenia kursu
Potwierdzenie Dyrektora Szkoły


3.
Umiejętność dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

§ 8 ust.2 pkt 3

1. Pełnienie funkcji opiekuna stażu dla nauczyciela stażysty.
2. Organizacja i prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli, dla członków Zespołu Przedmiotów Ekonomiczno – Handlowych oraz dla nauczycieli stażystów.
3. Pełnienie funkcji opiekuna studentów odbywających praktykę zawodową.
4. Uczestnictwo w szkolnym Zespole Przedmiotów Ekonomiczno-Handlowych.
5. Opublikowanie w portalu internetowym zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego.
6. Współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym, analiza sytuacji uczniów, podejmowanie wspólnych działań pedagogicznych i wychowawczych.
7. Opracowanie scenariusza lekcji w formie hospitacji diagnozującej wraz z niezbędnymi pomocami i umieszczenie go w Bibliotece Szkolnej.
Wg harmonogramu

Cały okres stażu

Wg harmonogramu

Na bieżąco


październik 2008rWg harmonogramuPotwierdzenie Dyrektora Szkoły
Wpisy w Protokolarzu Zespołu Przedmiotów Ekonomiczno-RolniczychPotwierdzenie Dyrektora Szkoły
Potwierdzenie Dyrektora Szkoły

Przesłanie planu na portal internetowy


Scenariusz lekcji


4. Realizacja zadań:

a). opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

§ 8 ust.2 pkt 4 lit. A

b) wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej.

§ 8 ust.2 pkt 4 lit. B

c). poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

§ 8 ust 2 pkt 4 lit.C
d). wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowanie w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

§ 8 ust.2 pkt 4 lit. E

1. Praca nowoczesnymi metodami rozwijającymi umiejętności interpersonalne zarówno uczniów jak i nauczyciela.
2. Praca z uczniem posiadającym zalecenia z poradni psychologiczno-pedagogicznej – dostosowanie wymagań do możliwości ucznia.
3. Praca z uczniem zdolnym – wzbudzanie szerszych zainteresowań celem uzyskania większej efektywności pracy.


1. Uzyskanie uprawnień i praca jako egzaminator w okręgowej komisji egzaminacyjnej podczas egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie: technik ekonomista.1. Aktywna praca na rzecz promocji szkoły jako członek Zespołu ds. Promocji.
2. Angażowanie uczniów do udziału w licznych konkursach i olimpiadach oraz w projektach e-learningowych wykraczających poza program nauczania.
3. Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego i wykorzystanie zdobytej wiedzy, umiejętności w podnoszeniu jakości pracy szkoły.
4. Całoroczne prace na rzecz upiększenia pracowni ekonomiczno-infomatycznej.

1. Współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym oraz Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.
2. Współpraca z podmiotami gospodarczymi i różnymi instytucjami w ramach przygotowania szkolnego etapu Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Na bieżącoNa bieżącoNa bieżąco

Wg harmonogramu
Na bieżąco


Na bieżąco
Na bieżąco
Na bieżącoWg harmonogramu


Październik/listopad


Potwierdzenie Dyrektora Szkoły


Potwierdzenie Dyrektora Szkoły


Potwierdzenie Dyrektora Szkoły
Zaświadczenie
Potwierdzenie Dyrektora Szkoły

Dyplomy
Potwierdzenie Dyrektora Szkoły


Zaświadczenia
Dyrektora SzkołyPotwierdzenie Dyrektora Szkoły

Podziękowania

5.
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.
§ 8 ust. 2 pkt 5
1. Opis i analiza dwóch przypadków- rozpoznania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych wśród uczniów.

Na bieżąco zgodnie z rzeczywistą sytuacją i potrzebami
Opisy przypadków
Wnioski i analiza podjętych działań

..................................................
Opracowała mgr Joanna Aneta Skarzyńska


Zatwierdzam do realizacji:


Ostrołęka , ............................... .............................................
data podpis i pieczęć dyrektora szkołyZgłoś błąd    Wyświetleń: 1545


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.