Katalog

Patrycja Koczorowska, 2011-05-11
Inowrocław

Geografia, Plany rozwoju zawodowego

Projekt planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na nauczyciela mianowanego

- n +

Projekt planu rozwoju zawodowego
nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień
nauczyciela mianowanego

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2008r.
Przewidywana data zakończenia stażu: 31.05.2011r.


§ 7ust. 1, pkt 1
Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.
1. Uczestniczenie w pracach różnych organów szkoły (udział w pracach Rady Pedagogicznej, współpraca z gronem pedagogicznym; uczestnictwo bądź współpraca w stałych szkolnych komisjach przedmiotowych oraz doraźnie powoływanych (komisje maturalne); wdrażanie wewnątrzszkolnego systemu oceniania; współpraca z Dyrektorem szkoły i gronem pedagogicznym dotycząca współorganizowania konkursów, imprez, wycieczek; konsultacje z pedagogiem szkolnym w sprawie opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej; współpraca z biblioteką szkolną (korzystanie z księgozbioru na użytek własny oraz pracy dydaktyczno-wychowawczej); konsultacje w sprawie konkursów)

§ 7ust. 1, pkt 2.
Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielne, lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego

1. Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnątrzszkolnym doskonaleniu [udział w warsztatach metodycznych, konferencjach i szkoleniach; poszerzenie wiedzy i umiejętności poprzez aktywny udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu (udział w pracach komisji przedmiotowej; uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego – radach szkoleniowych); tworzenie własnego warsztatu pracy (budowanie bazy materiałów dydaktycznych: książek, testów, czasopism, pomocy multimedialnych itp.; tworzenie bazy linków do stron www z materiałami dydaktycznymi)]

§ 7ust. 1, pkt 3
Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty

1. Analiza przepisów dotyczących systemu oświaty, pomocy społecznej i postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły (Analizowanie następujących dokumentów: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela;
Ustawą o systemie oświaty (tekst jednolity) z dnia 7 września 1991r.;
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli;
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli; Ustawa z dnia 15 lipca 2004r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela;
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych;
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego;
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

2. Zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego (Zbieranie różnych materiałów, między innymi: materiały Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli, publikacje w prasie oświatowej, Internet)


§7 ust. 2, pkt 1


Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach

1. Wstępna ocena własnych możliwości i umiejętności jako nauczyciela zawodowego (Napisanie wniosku o kontynuowanie stażu; opracowanie projektu planu rozwoju)

2. Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego na stopień zawodowy nauczyciela mianowanego (Systematyczna analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego: Rozporządzenie MENiS w sprawie
uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli; Ustawa Karta
Nauczyciela; przedłożenie planu rozwoju zawodowego Dyrektorowi; sporządzenie
sprawozdania i prezentacji dorobku zawodowego

3. Współpraca z opiekunem stażu (rozmowa wstępna; obserwacja zajęć prowadzonych
przez opiekuna stażu, Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu)

4. Doskonalenie umiejętności prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację zadań (opracowywanie, realizacja i ewaluacja planów pracy, rozkładów nauczania; doskonalenie umiejętności pisania konspektów lekcji, scenariuszy zajęć;
prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub Dyrektora szkoły)

5. Samodzielne lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego pogłębianie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych (poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnątrzszkolnym doskonaleniu zawodowym; udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych; doskonalenie warsztatu pracy poprzez samodzielne studiowanie literatury przedmiotowo - metodycznej, pedagogicznej i psychologicznej; korzystanie z publikacji i portali internetowych przeznaczonych dla nauczycieli)
6. Modyfikowanie warsztatu pracy/metod, zakresu materiału, rodzaju zadań, sposobu oceniania/ w celu dostosowania go do potrzeb edukacyjnych indywidualnego ucznia (diagnoza pedagogiczna, stała obserwacja rozwoju i analiza możliwości uczniów; sporządzanie bieżącej dokumentacji i zbieranie informacji o osiągnięciach uczniów wg przygotowanych narzędzi; opracowywanie, realizacja i ewaluacja planów pracy, rozkładów nauczania; opracowywanie kryteriów oceniania; samodzielne wykonywanie
środków i pomocy dydaktycznych)

7. Dokumentowanie własnej działalności zawodowej (dokumentowanie realizacji zadań wynikających z planu rozwoju)


§7 ust. 2, pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

1. Rozpoznawanie problemów środowiska uczniów i współczesnych problemów społeczno – cywilizacyjnych (zapoznanie się z dokumentacją zgromadzoną w szkole/opinie i orzeczenia poradni pedagogiczno – psychologicznej, itp./; samodzielne zbieranie informacji o środowisku rodzinnym uczniów; diagnozowanie ewentualnych problemów edukacyjnych i wychowawczych; nawiązanie stałego kontaktu z rodzicami uczniów –przekazywanie na bieżąco informacji nt. postępów w nauce i zachowaniu ich dzieci; współpraca Dyrekcją szkoły, gronem pedagogicznym, pedagogiem szkolnym w rozwiązywaniu bieżących spraw i problemów uczniów)

2. Doskonalenie umiejętności uwzględniania w pracy problemów uczniów (dostosowanie metod i form pracy do zaistniałych problemów edukacyjnych i wychowawczych; aktywizowanie uczniów na zajęciach, rozbudzanie zainteresowania ucznia omawianą tematyką; zorganizowanie szkolnego koła geograficznego; organizowanie wewnątrzszkolnych konkursów związanych z nauczanym przedmiotem; aktywne włączanie się w organizację uroczystości szkolnych)


§7 ust. 2, pkt 3
Umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1. Doskonalenie umiejętności posługiwania się komputerem i Internetem w pracy nauczyciela (udział w kursach doskonalących; samodzielne studiowanie literatury metodycznej; korzystanie z publikacji i portali internetowych przeznaczonych dla nauczycieli; opublikowanie planu rozwoju zawodowego w Internecie)

2. Korzystanie z technologii komputerowej i informacyjnej w pracy pedagogicznej (wykorzystanie technologii komputerowej do opracowywania dokumentacji własnej – tworzenie konspektów, scenariuszy, prezentacji multimedialnych; zgłębianie wiedzy na temat awansu zawodowego poprzez Internet; konsultacje z nauczycielami odbywającymi staż poprzez fora internetowe różnych portali edukacyjnych; wykonywanie i opracowywanie środków dydaktycznych przy pomocy technologii komputerowej; korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, Internetu, encyklopedii multimedialnych; wykorzystywanie technik multimedialnych w trakcie prowadzenia zajęć; pomoc w realizacji zadań ścieżek przedmiotowych realizowanych przez nauczycieli innych przedmiotów – współpraca z innymi nauczycielami oraz pomoc adekwatnie do Ich potrzeb; wykonywanie i opracowywanie dyplomów oraz wyróżnień dla uczniów)

§7 ust. 2, pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich,w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

1. Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych (doskonalenie własnej działalności pedagogicznej poprzez udział w doskonaleniu zawodowym, w celu zgłębiania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki: aktywny udział w szkoleniach wewnątrzszkolnych, w zebraniach Zespołu Przedmiotowego; uczestnictwo w zewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego; wzbogacanie doświadczeń, warsztatu pracy i kompetencji pedagogicznych, poprzez obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli)

2. Aktywna realizacja obszarów wychowania wytyczonych przez plan wychowawczy szkoły oraz treści zawartych w ścieżkach edukacyjnych (wnikliwa analiza zadań ujętych w planie wychowawczym szkoły i realizacja poszczególnych obszarów na przeprowadzanych zajęciach; współpraca z dyrekcją szkoły, gronem pedagogicznym, zespołem wychowawczym i pedagogiem szkolnym w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno-wychowawczych)

§7 ust. 2, pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi sytemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

1. Analiza przepisów dotyczących systemu oświaty, pomocy społecznej oraz postępowania w sprawach nieletnich (gromadzenie własnych zasobów tekstów w/w aktów w formie pisemnej i elektronicznej)

2. Aktywne uczestnictwo w kreowaniu prawa wewnątrzszkolnego (udział w radach pedagogicznych; praca w zespole przedmiotowym; dostosowanie systemu oceniania do WSO, zapoznanie uczniów z przedmiotowym systemem oceniania, systematyczne przypominanie; praca w komisjach egzaminacyjnych podczas pisemnych egzaminów maturalnych)
Wyświetleń: 2399


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.