Katalog

Anita Majka, 2011-05-07
Gorzów Śląski

Zajęcia pozaszkolne, Konspekty

Konspekt zajęć świetlicowych. Dbamy o środowisko ucząc się segregować odpady

- n +

Konspekt zajęć świetlicowych
Temat: Dbamy o środowisko ucząc się segregować odpady.
Cele ogólne:
• Rozbudzanie świadomości ekologicznej.
• Przygotowanie dzieci do podejmowania świadomych działań, by ograniczyć ilość śmieci.
• Wzbogacanie słownictwa o treści ekologicznej.

Cele wychowawcze:

o Kształtowanie umiejętności współpracy w grupie.
o Wdrażanie do zachowania ładu i porządku.


Cele operacyjne zajęć:
Uczeń:

• potrafi uważnie słuchać czytanego przez nauczyciela tekstu,
• analizuje fakty, wyciąga wnioski po wysłuchaniu wiersza,
• dostrzega zależność pomiędzy stanem przyrody a działaniem człowieka,
• wie, co to są odpady,
• rozumie, że nadmierna ilość odpadów może być problemem,
• umie podać przykłady wykorzystania niektórych odpadów z gospodarstw domowych
• potrafi wyrazić własne myśli w rozmowie kierowanej pytaniami,
• wie, na czym polega segregacja i potrafi jej dokonać (makulatura, szkło bezbarwne, szkło kolorowe, plastik, baterie),
• rozumie, co to jest recykling,
• potrafi uzasadnić celowość segregacji śmieci,
• rozwija umiejętność współdziałania w grupie,
• pokonuje trudności podczas działania,
• potrafi wykorzystać materiały odpadowe (płyty CD) do wykonania pracy plastyczno- technicznej,
• doprowadza pracę do końca,
• ma poczucie sukcesu po skończeniu pracy plastycznej, co podnosi jego samoocenę,

Metody :

-słowne: rozmowa kierowana, objaśnienia,
-aktywizujące: burza mózgów, metoda ewaluacji; „Słoneczko i chmurka”,
-oglądowe: pokaz plansz, projekcja filmu,
-metoda praktycznego działania,

Formy pracy: indywidualna, zbiorowa, grupowa jednolita, grupowa zróżnicowana.

Środki dydaktyczne: Tekst "Historia o całkiem zwykłych butelkach", film dydaktyczny, karteczki z emblematami, pojemniki do segregowania odpadów, odpady, pudełko kartonowe, odznaki- „Przyjaciel przyrody”, słoneczko i chmurka do ewaluacji, bezużyteczne płyty CD, karton w różnych kolorach, wstążeczka do zawieszenia, klej, nożyczki.
Przebieg zajęć:

1. Tajemnicza przesyłka. Nauczyciel kieruje pytanie do dzieci, czy chciałyby otrzymać od kogoś list. Poinformowanie dzieci o przesyłce, która dotarła do świetlicy.
2. List od ekologa. Odczytanie przez nauczyciela wiersza: „Historia o całkiem zwykłych butelkach", połączone z pokazem plansz. / załącznik 1/
3. Rozmowa kierowana. Pytania nauczyciela na temat tego, co zdarzyło się w lasku nad rzeką? Wypowiedzi dzieci. Ustosunkowanie się uczniów do zachowań, o których mowa w historyjce. Wyciągnięcie wniosków.
• Czy dzieci zachowały się właściwie podczas szkolnego pikniku?
• Co by było, gdyby wszyscy wyrzucali śmieci do lasu?
• Jakie zagrożenia mogą stworzyć śmieci wyrzucone
w złym miejscu?
• Co wy zrobilibyście w tej sytuacji z butelkami?

4. Projekcja filmu edukacyjnego; „Felka rady jak segregować odpady”.
Omówienie filmu.
• Znaczenie kolorów pojemników recyklingowych.
• Po co segregujemy śmieci?
• Wyjaśnienie pojęcia recykling.

5. „Ekologiczne zawody”. Podział uczniów na grupy. Wybór liderów. Dzieci losują karteczki z emblematami (motyle, sokoły) i dowiadują się, że w ten sposób zostały podzielone na dwie drużyny. Zapoznanie z zasadami zabawy.
Wykonywanie poszczególnych zadań:

I. „Kto szybciej prawidłowo posegreguje?”. Wykorzystanie zdobytej wiedzy
w praktyce. Każda drużyna otrzymuje worek z odpadami, które należy posegregować i umieścić w odpowiednich pojemnikach ( plastik, szkło bezbarwne, szkło kolorowe, papier). Wygrywa drużyna, która poprawnie i najszybciej wykona zadanie.
Analiza i sprawdzenie wykonanego ćwiczenia. Dodatkowy punkt za zgniecenie plastikowych
i aluminiowych odpadów.

II. Rady na odpady. Jak można wykorzystać odpady? (Własne pomysły dzieci - zastosowanie "burzy mózgów").
Uczniowie losują z zakrytego pudełka przedmiot i mają za zadanie udzielić odpowiedzi, do czego można niepotrzebną już rzecz ponownie wykorzystać.
Liderzy grup przedstawiają trzy propozycje rozwiązania problemu.

III. Podliczenie punktów, wręczenie plakietek przyjaciela przyrody.
„Każdy z was jest zwycięzcą, bo potrafi chronić przyrodę przed odpadami”.

6. „Coś z odpadów”. Zajęcia plastyczno-techniczne: „Rybka” wykonana z bezużytecznej płyty CD. Instrukcja wykonania. Praca dzieci. Porządkowanie stanowiska pracy.

7. Podsumowanie. Ewaluacja zajęć: „Słoneczko
i chmurka”.
Dzieci przyklejają „cenkę” na słoneczku, jeśli podobały
im się zajęcia lub na chmurce, jeśli nie są zadowolone
z udziału w nich.Załącznik 1


Drogie Dzieci

Każdy z was zna pewnie bajkę
O pięciu grochu ziarenkach.
Ja wam przesyłam historię
O całkiem zwykłych butelkach.
Pełne słodkiego napoju były te butle z plastiku,
Lecz szybko je opróżniono podczas szkolnego pikniku.
Nie warto było zabierać tych pustych naczyń do domu.
Zostały w lasku przy rzece już niepotrzebne nikomu.
Pierwsza, rzucona pod krzaczek, przygniotła młode rośliny.
W tym miejscu już nie wyrosną ni trawy, ni koniczyny.
Druga, leżąca przy ścieżce, od dna po korek pęknięta,
Bardzo poważnie zraniła biegnące tędy zwierzęta.
Butelki; trzecia i czwarta też czynią ogromną szkodę
Rzucone w piach i w nurt rzeki zatrują glebę i wodę.
Na temat piątej spalonej- zdanie mam wcale nie lepsze.
Szkodliwe gazy, dym, sadzę zmieszała z czystym powietrzem.
Ja wprost nie umiem wyrazić, jak mnie oburza to wszystko!
Pięć plastikowych butelek zatruło nam środowisko!
Bo któż zanieczyścił rzekę, zniszczył przyrodę, naśmiecił?!
Mówicie, że nie butelki?
Więc kto w takim razie?

PS. Przesyłam prośbę do dzieci ze wszystkich szkół. Proszę szanujcie przyrodę!
Ekolog

Opracowanie: mgr Anita MajkaWyświetleń: 5872


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.