Katalog

Izabela Truchan, 2011-05-03
Kraków

Język niemiecki, Program nauczania

PROGRAM KOŁA JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW ZDOLNYCH Z KLAS PIĄTYCH

- n +

PROGRAM KOŁA JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW ZDOLNYCH Z KLAS PIĄTYCH


Spis treści
I. Założenia ogólne programu :
II. Cele zajęć :
1. Cele ogólne
2. Cele szczegółowe
3. Formy i metody działania
III. Materiał nauczania
IV. Przewidywane formy ewaluacji osiągnięć uczniówI. ZAŁOŻENIA OGÓLNE PROGRAMU


1. Ogólna charakterystyka programu
Program koła języka niemieckiego jest przeznaczony dla uczniów zdolnych z klas piątych, przejawiających szczególne zainteresowanie językiem niemieckim.
Treści zawarte w programie realizowanym na kółku mają na celu:
- wspomaganie rozwoju uczniów
- podniesienie poziomu wiedzy uczniów
- zachęcenie uczniów do zwiększenia wysiłku w uczeniu się języka niemieckiego
- przygotowanie uczniów do komunikowania się w języku obcym
- uczenie się języka poprzez zabawę
- stworzenie uczniom szansy wychowania w duchu tolerancji dla odmiennej kultury
Program przeznaczony jest do realizacji w wymiarze jednej godziny tygodniowo w ramach zajęć dodatkowych. Zajęcia odbywają się we wtorki na 8 godzinie lekcyjnej.

II. CELE ZAJĘĆ
1. Cele ogólne
- kształtowanie umiejętności porozumiewania się
- rozwijanie uzdolnień i talentów
- kształtowanie umiejętności wyszukiwania i wykorzystania informacji
- uświadamianie uczniom istnienia różnic kulturowych
- wskazywanie nowoczesnych źródeł informacji w nauczaniu języka obcego
- rozwijanie umiejętności korzystania z komputera jako środka dydaktycznego ułatwiającego opanowanie języka obcego
- zachęcanie uczniów do udziału w konkursach z języka niemieckiego
- uczenie się języka poprzez zabawę
- rozwijanie umiejętności pracy w grupie i pozytywnej rywalizacji
- podniesienie jakości pracy szkoły
- rozwijanie motywacji uczenia się języka niemieckiego

2. Cele szczegółowe
W zakresie rozumienia ze słuchu
Uczeń:
- lepiej rozumie wypowiedzi rodzimych użytkowników języka niemieckiego, dotyczące kultury i spraw życia codziennego
- rozumie sens wypowiedzi w różnych warunkach odbioru,
- potrafi domyślać się znaczenia wypowiedzi z kontekstu zdania,
- potrafi wyselekcjonować informacje oraz sprawdzić ich prawdziwość
W zakresie mówienia
Uczeń:
- formułuje płynne wypowiedzi na określone tematy
- efektywnie używa języka niemieckiego w sytuacjach życia codziennego
- wzbogaca wiadomości na temat historii, geografii, zwyczajów w Niemczech i potrafi o nich opowiedzieć
- zna zasady gramatyczne w stopniu zapewniającym zrozumiałość wypowiedzi
- potrafi inicjować i podtrzymywać rozmowę w sytuacji bezpośredniego kontaktu z rozmówcą
- stosuje odpowiednie środki językowe dla wyrażenia intencji, uczuć, emocji
W zakresie rozumienia tekstu czytanego
Uczeń:
- potrafi wykorzystywać materiały źródłowe
- rozumie ogólny sens tekstu
- umie wyszukać w tekście o przewidywalnej treści interesujące go informacje
- potrafi sprawdzić prawdziwość informacji na podstawie przeczytanego tekstu
W zakresie pisania
Uczeń:
- prawidłowo stosuje zasady ortografii
- potrafi w formie pisemnej odpowiedzieć na zawarte w ćwiczeniach polecenia
- potrafi formułować zróżnicowane wypowiedzi pisemne

3. Formy i metody działania
- organizowanie konkursów językowych
- stworzenie uczniom możliwości dzielenia się swoimi osiągnięciami z kolegami
- wdrażanie do samodzielności, systematyczności
- praca indywidualna, w grupach oraz umożliwienie pracy innymi technikami np. przez Internet
- pomoc w zdobywaniu materiałów do samodzielnej pracy (książki, programy komputerowe, itp.)
- praca metodami aktywizującymi – gry edukacyjne, scrabble itp.
- współpraca z dyrekcją szkoły, nauczycielami oraz rodzicami
III. MATERIAŁ NAUCZANIA
Zakres tematyczny:
- ja, moja rodzina i znajomi
- artykuły spożywcze, robienie zakupów
- zajęcia w szkole
- moje hobby, spędzanie czasu wolnego
- czas zegarowy, pory dnia
- pogoda i pory roku
- części ciała, choroba
- typowe czynności dnia codziennego, pozwolenia i zakazy
- uroczystości rodzinne, święta
- najważniejsze wiadomości o krajach niemieckojęzycznych
Zagadnienia gramatyczne:
- czas przeszły Imperfekt czasowników „haben” i „sein”
- czasowniki modalne i rozdzielnie złożone
- tryb rozkazujący
- stopniowanie przymiotników i przysłówków
- zaimek osobowy i dzierżawczy w mianowniku i bierniku (utrwalenie)
- zdania współrzędnie złożone

IV. PRZEWIDYWANE FORMY EWALUACJI
- obserwacja
- prezentacja dorobku uczniów
- wypowiedzi ustne
- ankieta
- udział oraz wyniki osiągane w szkolnych i ogólnopolskich konkursach językowych
- rozmowy z rodzicami i uczniami


Opracowała
mgr Izabela Truchan

Wyświetleń: 3462


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.