Katalog

Lidia Peplińska, 2011-04-29
Łobżenica

Język niemiecki, Program nauczania

Program Koła języka niemieckiego dla klasy V

- n +

Program koła języka niemieckiego dla klasy V szkoły podstawowej
Przedmiot: język niemiecki (zajęcia dodatkowe)
Czas realizacji: 1rok szkolny, w wymiarze jednej godziny tygodniowo;


Niniejszy program został opracowany dla uczniów klasy V szkoły podstawowej.
Uczniowie uczyć się będą komunikowania się z innymi osobami w najczęstszych sytuacjach życia codziennego: udzielą informacji o sobie, swojej rodzinie, zainteresowaniach, zajęciach szkolnych i hobby oraz o swoich potrzebach. Zajęcia będą prowadzone zarówno metodami tradycyjnym, jak i aktywizującymi ucznia. Program został napisany z myślą o uczniach, którzy zgłaszają chęć dalszego pogłębiania znajomości języka niemieckiego. Jest on także wynikiem chęci nauczyciela do wspierania rozwoju zainteresowań młodego człowieka. Dlatego program koła języka niemieckiego stanowi przede wszystkim utrwalenie i poszerzenie wiadomości przyswajanych w trakcie zajęć lekcyjnych, wykorzystując szereg metod aktywizujących ucznia. Program daje także możliwość pracy z tekstami autentycznymi, przygotowując tym samym ucznia do zastosowania języka niemieckiego w praktyce życia codziennego.
Realizowanie programu będzie przebiegało na lekcjach dodatkowych w wymiarze 1 godziny tygodniowo. Uczniowie zobowiązani są do prowadzenia dodatkowych zeszytów, w których zapisywane będą wiadomości tj. np. zasady gramatyczne i fonetyczne, słownictwo, wybrane ćwiczenia i zagadnienia. Nie przewiduje się specjalnych podręczników. W ich miejsce uczniowie otrzymują przygotowane przeze mnie karty pracy, materiały z Internetu, kserokopie z podręczników szkolnych oraz nagrania dopasowane do treści zajęć, możliwości uczniów i ich zainteresowań.

Założeniem programu jest wspomaganie rozwoju kompetencji językowych ucznia (słuchania, mówienia, czytania i pisania) poszerzanie zasobu słownictwa oraz lepsze opanowanie wybranych zagadnień gramatycznych. Innym celem jest rozwijanie ciekawości, kształtowanie postawy tolerancji i otwartości wobec innych narodów i kultur, wdrażanie do czytelnictwa, przygotowywanie do samodzielności w procesie uczenia się języka niemieckiego i umacnianie wiary we własne możliwości językowe, co zwiększy motywację do nauki. Ważne jest również prezentowanie siebie, własnych dokonań oraz rozwijanie ciekawości, otwartości na różnorodne zagadnienia. Biorąc udział w zajęciach, dzieci będą mogły rozwinąć swoje uzdolnienia, a także bardziej zrozumieć siebie i otaczający świat. Uczniowie będą ćwiczyć umiejętność formułowania krótkich wypowiedzi na temat rodziny, zainteresowań, wolnego czasu, szkoły, pór roku, wakacji, zakupów oraz tematów zaproponowanych przez uczniów. Chciałabym żeby dzieci wzbogacały wiedzę o krajach niemieckojęzycznych tj. o Niemczech, Austrii i Szwajcarii. Uczniowie nie mieli dotychczas okazji poznać osobowości języka naszych zachodnich sąsiadów, dlatego chciałabym, aby dzieci poznały i utrwalały wiadomości z zakresu nauki o niemieckich obyczajach i zwyczajach. Ponadto członkowie koła opiekować się będą klasopracownią języka niemieckiego i gazetką ścienną. Będą tworzyć tematyczne i okolicznościowe dekoracje związane z ważnymi wydarzeniami kultury niemieckiej i polskiej.
Uczestnictwo w zajęciach koła jest dla uczniów nieobowiązkowe i służy przede wszystkim poszerzaniu wiedzy zdobytej na lekcjach obowiązkowych, dlatego ocena ma charakter pochwały ustnej a w przypadku prac pisemnych lub plastycznych pisemnej. W trakcie realizacji programu ocenianiu podlegać będą:
- aktywność i zaangażowanie uczniów w trakcie zajęć
- prace domowe i dodatkowe
- testy
- umiejętność stosowania przekazywanej wiedzy w praktyce.

Program zakłada, iż uczeń powinien w zakresie:

rozumienia ze słuchu:
• rozumieć polecenia nauczyciela
• rozumieć proste sytuacje komunikacyjne
• rozumieć ogólny sens prostych wypowiedzi


mówienia:
• zadawać proste pytania i udzielać odpowiedzi
• formułować proste wypowiedzi związane z życiem codziennym
• poprawnie artykułować słowa z zakresu poznanego słownictwa
• prowadzić dialogi
• uzyskiwać i udzielać informacji
• relacjonować (użycie czasu przeszłego)
• zastosowanie zwrotów grzecznościowych w dialogach
• prowadzić rozmowę telefoniczną - ćwiczenia

czytania :
• rozumieć proste teksy, napisy, ogłoszenia
• stwierdzić, czy tekst zawiera określone informacje
• wskazać określone informacje
• odpowiadać na proste pytania na podstawie tekstu

pisania :
• postrzegać różnice pomiędzy fonetyczną, a graficzną formą wyrazu
• wypełniać typowe, proste formularze, ankiety, kwestionariusze
• poprawnie odpisać krótki tekst
• poprawnie opisać ilustrację, obrazek
• powtórzenie konstrukcji czasowych – zmiana czasów w zdaniu
• uzupełniać zdania i teksty z lukami
• napisać samodzielnie krótki tekst, kartkę z życzeniami, list, pocztówkę SMS, zaproszenie, notatkę
Wprowadzanie różnorodnych ćwiczeń i atrakcyjnych środków dydaktycznych, takich jak:
• uzupełnianie i układanie krzyżówek
• rozwiązywanie rebusów
• układanie i zapisywanie rymowanek, wierszyków
• burza mózgów
• różnego rodzaju gry i zabawy dydaktyczne, np. bingo, domino, memory, pantomima
• przeprowadzanie wywiadów
• tworzenie projektów i plakatów
• dyskusja
• praca z planszami, obrazkami, wycinankami i środkami audiowizualnymi
• śpiewanie piosenek
• praca ze słownikami
• praca w grupach
• praca w parach
• praca samodzielna
• pogadanka

Wszystko to służyć ma przybliżeniu uczniom autentycznych sytuacji komunikacyjnych w sposób ułatwiający ich zrozumienie i zapamiętanie - angażując różne zmysły i emocje uczniów oraz dobrej zabawie w czasie zajęć. Program pracy opiera się głównie na metodach zwiększających czynny udział uczniów w zajęciach. Uczniowie pracować będą w grupach, w parach lub indywidualnie. Nauczanie frontalne ograniczane będzie do niezbędnego wprowadzenia lub demonstracji.

Wyświetleń: 2066


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.