AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Anna Czekaj, 2011-04-28
Biała Podlaska

Język polski, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego

- n +PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO,
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO


Imię i nazwisko: Anna Bielecka-Czekaj
Szkoła: Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Wólce Dobryńskiej
Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2010r.
Planowany termin zakończenia stażu: 31 maja 2013r.
Imię i nazwisko opiekuna stażu: mgr Agnieszka Czemierowska-Ocipiuk
Dyrektor Szkoły: mgr Teresa Kusiak
Rodzaj działań
i przedsięwzięć wynikających z wymagań rozporządzenia MENiS z dnia 1 grudnia 2004r. Formy realizacji Termin Dowody realizacji

§ 7 ust.1 pkt.1
Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych
z realizacją zadań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.

1. Udział w pracach Rady Pedagogicznej, współpraca z Gronem Pedagogicznym.
2. Opieka nad Samorządem Uczniowskim:
• Współorganizacja zabaw (dyskotek) dla dzieci;
• Współpraca podczas organizacji uroczystości szkolnych
i różnorodnych imprez;
• Udział w akcjach charytatywnych;
• Organizowanie konkursów.

3. Wdrażanie Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania.


4. Sprawowanie opieki nad uczniami podczas wycieczek, imprez i wyjść pozaszkolnych.

1. Zgodnie z harmonogramem posiedzeń Rady Pedagogicznej


2. Według terminarza

3. W okresie trwania stażu

4. W okresie trwania stażu1.Potwierdzenie obecności na posiedzeniach Rady Pedagogicznej


2. Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego
i sprawozdanie z jego realizacji


3. Dzienniki lekcyjne, zeszyty uczniowskie

4. Karty wycieczek
Rodzaj działań
i przedsięwzięć wynikających z wymagań rozporządzenia MENiS z dnia 1 grudnia 2004r. Formy realizacji Termin Dowody realizacji

§ 7 ust.1 pkt.2
Pogłębianie wiedzy
i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział
w różnych formach kształcenia ustawicznego.

1. Udział w warsztatach metodycznych, konferencjach
i szkoleniach.

2. Poszerzanie wiedzy i umiejętności poprzez aktywny udział
w wewnątrzszkolnym doskonaleniu:
a) udział w pracach zespołu humanistycznego;
b) uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego – radach szkoleniowych.


3. Tworzenie własnego warsztatu pracy:
a) budowanie bazy materiałów dydaktycznych (książek, testów, czasopism, pomocy multimedialnych itp.);
b) tworzenie bazy łączy do stron „www” z materiałami dydaktycznymi.

1. Cały okres stażu

2. Cały okres stażu

3. W okresie trwania stażu.
1. Zaświadczenia, dyplomy

2. Potwierdzenia obecności na szkoleniowych posiedzeniach Rady Pedagogicznej, zaświadczenia

3. Spis zebranych pozycji, baza linków
.


Rodzaj działań
i przedsięwzięć wynikających z wymagań rozporządzenia MENiS z dnia 1 grudnia 2004r. Formy realizacji Termin Dowody realizacji

§ 7 ust.1 pkt.3
Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty.
1. Analiza dokumentacji, między innymi:
a) Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karty Nauczyciela
b) Ustawy o systemie oświaty (tekst jednolity) z dnia 7 września 1991r.
c) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
d) Ustawy z dnia 15 lipca 2004r. o zmianie ustawy - Karty Nauczyciela.
e) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.
f) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania.

2. Zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego (publikacje w prasie oświatowej, internet).


1. Wrzesień- listopad 2010r.
2. Wrzesień- listopad 2010 r.


1. Notatki

2. Notatki
Rodzaj działań
i przedsięwzięć wynikających z wymagań rozporządzenia MENiS z dnia 1 grudnia 2004r. Formy realizacji Termin Dowody realizacji

§ 7 ust.2 pkt.1
Umiejętność organizacji
i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.


1. Współpraca z opiekunem stażu:
a) zawarcie kontraktu i omówienie zasad współpracy;
b) przygotowanie planu rozwoju zawodowego;

c) ustalenie terminów spotkań z opiekunem;

d) obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli;

e) prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu –
konsultacja, opracowanie konspektów zajęć, analiza;
f) określenie mocnych i słabych stron własnej działalności.


2. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej:
a) analiza i wybór programów nauczania w oparciu o ich zgodność z podstawą programową i merytoryczne wartości;


b) stosowanie aktywnych metod nauczania i ocena ich skuteczności;
c) dobieranie różnorodnych metod i narzędzi w procesie sprawdzania i oceniania;

d) opracowanie pomocy dydaktycznych – testów, sprawdzianów, plakatów, krzyżówek itp.


3. Publikowanie własnych prac:
a) opublikowanie planu rozwoju zawodowego na stronie WWW;

b) udostępnienie innym nauczycielom scenariuszy lekcji, sprawdzianów, pomocy dydaktycznych.

4. Prowadzenie dokumentacji szkolnej (dzienniki lekcyjne, dzienniki pozalekcyjne).


1a, 1b, 1c. Wrzesień 2010r.1d. Dwa razy w roku w trakcie odbywania stażu
1e. Dwa razy w semestrze w trakcie odbywania stażu

2a.
Wrzesień 2010r., wrzesień 2011r., wrzesień 2012r.

2b, 2c. Cały okres stażu2d. Cały okres stażu


3a. Rok szkolny 2010/2011.

3b. Cały okres stażu

4. Cały okres stażu
1a. Kontrakt
1b. Plan rozwoju zawodowego
1c. Terminarz spotkań
1d. Notatki


1e. Konspekty
2a. Wnioski zawarte w sprawozdaniu
z realizacji planu rozwoju zawodowego

2b, 2c. Wnioski zawarte w sprawozdaniu
z realizacji planu rozwoju zawodowego
2d. Przykładowe pomoce dydaktyczne


3a. Adres strony WWW
4. Prowadzona dokumentacja

Rodzaj działań
i przedsięwzięć wynikających z wymagań rozporządzenia MENiS z dnia 1 grudnia 2004r. Formy realizacji Termin Dowody realizacji

§ 7 ust.2 pkt.2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

1. Współpraca z Dyrekcją Szkoły i Gronem Pedagogicznym
w rozwiązywaniu bieżących spraw i problemów uczniów.
2. Współpraca ze specjalistycznymi poradniami.3. Diagnoza potrzeb i oczekiwań uczniów oraz ich sytuacji rodzinnej. Indywidualne rozmowy z rodzicami uczniów mających problemy z nauka i zachowujących się nieodpowiednio.
4. Uwzględnianie indywidualnych możliwości ucznia (przydzielanie trudniejszych zadań uczniom szczególnie zdolnym; pomoc w zdobywaniu wiedzy i opanowaniu umiejętności w stopniu podstawowym uczniom mniej zdolnym).
5. Prowadzenie dodatkowych zajęć z języka polskiego.

6. Przygotowanie uczniów do udziału w konkursach pozaszkolnych.
7. Prowadzenie szkolnego koła dziennikarskiego i wydawanie gazetki szkolnej.
8. Przygotowanie gazetek ściennych o różnorodnej tematyce.

9. Przygotowanie uroczystości szkolnych.
1. Cały okres stażu
2. Cały okres stażu


3. Cały okres stażu


4. Cały okres stażu5. Cały okres stażu
6. Cały okres stażu
7. Cały okres stażu
8. Cały okres stażu
9. Cały okres stażu


2. Adnotacje
w dziennikach lekcyjnych; notatki

3. Adnotacje
w dziennikach lekcyjnych


5. Dzienniki zajęć pozalekcyjnych


7. Przykłady gazetek szkolnych
8. Gazetki ścienne (zdjęcia)
9. Przykładowe scenariusze; zdjęcia
Rodzaj działań
i przedsięwzięć wynikających z wymagań rozporządzenia MENiS z dnia 1 grudnia 2004r. Formy realizacji Termin Dowody realizacji

§ 7 ust.2 pkt.3
Umiejętność uwzględniania
w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Wykorzystanie technologii informatycznej: przesyłanie prac
i dokumentów drogą internetową, udział w życiu portali edukacyjnych, wykorzystywanie Internetu na wybranych lekcjach i zajęciach prowadzonych w ramach koła dziennikarskiego.

2. Opracowanie przy użyciu technik komputerowych różnych narzędzi pomiaru dydaktycznego: testów, sprawdzianów oraz dokumentacji szkolnej i dyplomów.

3. Przygotowanie scenariuszy lekcji, konspektów przy użyciu komputera i Internetu.


4. Przygotowanie dokumentacji załączonej do wniosku (plan rozwoju zawodowego, sprawozdania itp.).

1. Cały okres stażu
2. Cały okres stażu


3. Cały okres stażu


4. Wrzesień 2010/
Maj 2013r.1. Notatki zawarte
w sprawozdaniu
z realizacji planu rozwoju zawodowego


2. Przykładowe testy, sprawdziany, dyplomy

3. Przykładowe scenariusze lekcji


4. Dokumentacja

Rodzaj działań
i przedsięwzięć wynikających z wymagań rozporządzenia MENiS z dnia 1 grudnia 2004r. Formy realizacji Termin Dowody realizacji

§ 7 ust.2 pkt.4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych zadań.

1. Współpraca z Dyrekcją Szkoły i Gronem Pedagogicznym
w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno-wychowawczych.

2. Współpraca z rodzicami poprzez indywidualne kontakty; pedagogizacja rodziców.


3. Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii
i dydaktyki, korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej, pedagogicznej i innych (analiza nowości książkowych, czasopism, publikacji internetowych).

1. Cały okres stażu

2. Cały okres stażu


3. Cały okres stażu

1. Notatki


2. Wpisy
do dzienników


3. Notatki

§ 7 ust.2 pkt.5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły.
1. Udzielanie pomocy rodzicom w kierowaniu do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

2. Analiza przepisów prawa oświatowego pod kątem ewaluacji przepisów wewnątrzszkolnych.

3. Konstruowanie planów wynikowych i przedmiotowych systemów oceniania.4. Udział w pracach różnorodnych komisji – egzaminacyjnych, konkursów przedmiotowych, itp.

1. Cały okres stażu

2. Cały okres stażu

3.
Wrzesień 2010r.,
wrzesień 2011r.,
wrzesień 2012r

4. Cały okres stażu

1. Wpisy do dzienników; notatki

2. Notatki


3. Przykładowe plany wynikowe
i przedmiotowe systemy oceniania


Zgłoś błąd    Wyświetleń: 1803


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.