Katalog

Janina Malicka, 2011-04-28
Ustrzyki Dolne

Język polski, Konspekty

Każdy ma prawo do szczęścia "Bajka o człowieku szczęśliwym"- konspekt lekcji do języka polskiego w klasie VI

- n +

Temat lekcji: Każdy ma prawo do szczęścia "Bajka o człowieku szczęśliwym"
Czas trwania zajęć: 45 minut
Cele ogólne;
• ukazywanie związków teraźniejszości z przeszłością,
• przygotowanie do świadomego odbioru i uczestniczenia w kulturze,
• motywowanie do poznawania różnych tekstów kultury wzbogacających wiedzę o życiu z odniesieniem do przeszłości.

Cele operacyjne: po zakończeniu zajęć uczeń:
• samodzielnie wyszukuje i opracowuje materiały na zadany temat,
• mówi o przeżyciach człowieka na podstawie tekstu i obrazu,
• odczytuje przenośny i dosłowny sens wyrażenia „Cieszyć się życiem”,
• opisuje kilkoma zdaniami sytuację przedstawioną na obrazie,
• dostrzega na obrazie żebraka jako postać centralną.
Cele ścieżki: Wychowanie do życia w społeczeństwie. Wychowanie obywatelskie. Wartości i normy życia społecznego.

Element wychowawczy lekcji – szczęście to nie tylko posiadanie materialnych dóbr, ale także bogactwo „wnętrza” człowieka, jego charakter, kultura osobista, postawa oraz wartości etyczne.

Materiały:
• W. Broniewski „Szczęście” – wiersz
• Anthony de Mello „Zadowolony rybak” – tekst
• Antoni Michalak „Bajka o człowieku szczęśliwym” – obraz
• Kserówki
• Książeczki „Perełki” – złote myśli

Metody pracy:
• Praca z tekstem
• Praca w grupach jednolita
• Praca w grupach zróżnicowana
• Mapa mentalna

Przebieg lekcji:

1. Obserwacja kart pocztowych pod kątem częstotliwości występowania zwrotu „Życzę Ci dużo szczęścia i pomyślności” (sprawdzenie zadania domowego)
2. Co to znaczy szczęście? – przeprowadzenie krótkiej rozmowy zorientowanej na znaczenie rzeczownika – „szczęście”.
3. Wypisywanie wyrazów, które kojarzą się z pojęciem „szczęście” – mapa mentalna – praca grupowa jednolita ( 2 osobowa).


SZCZĘŚĆIE


4. Zdefiniowanie pojęcia – praca ze słownikiem języka polskiego (ksero dla 2 osób)
• SZCZĘŚCIE – los, fortuna, dola, zwłaszcza pomyślny los, pomyślność, powodzenie,
„zrządzenie losu, sprawiające, że komuś się powodzi”.
• SZCZĘŚCIE – stan, uczucie bezgranicznego zadowolenia, upojenia, radości itp.,
„nic do szczęścia nie brakuje”.
• SZCZĘŚCIE – splot pomyślnych okoliczności, szczęśliwe wydarzenie, pomyślny traf, przypadek
„licząc na szczęśliwy przypadek”.
• DZIECKO SZCZĘŚCIA – człowiek, któremu wszystko w życiu się układa pomyślnie.

5. Czytanie wiersza W. Broniewskiego „Szczęście” ze zwróceniem uwagi: - czym jest szczęście dla podmiotu mówiącego? (podręcznik str. 113),
• czytanie głośne przez ucznia,

- W czym poeta znajduje szczęście?
Według osoby mówiącej, szczęście to:
• mieć w pobliżu ukochaną osobę, dzielić z nią czas, serdeczność, miłość;
• oddawać się pracy twórczej,
• pisać udane wiersze, być zadowolonym, czerpać satysfakcję z pracy.
Szczęście to także wewnętrzny spokój, optymistyczne spojrzenie na świat. Podmiot liryczny stwierdza: „chyba moje szczęście jest zielonego koloru”. Kolor zielony to symbol nadziei, optymizmu, wiary w to, że wszystko będzie dobrze. Taka postawa jest również, według poety , szczęściem.
- Na czym polega metaforyczne znaczenie ostatniej zwrotki (praca zbiorowa)


Szczęście
Rozmyślam coraz częściej
od pewnego wieczoru,
że chyba moje szczęście
jest zielonego koloru.

Więc niech ta zieleń we mnie rośnie
i niech mnie zewsząd otoczy
drapieżnie, zachłannie, miłośnie –
zieleń jak twoje oczy.

Niechaj mi będzie życie
oceanicznym dnem,
gdzie pływają morskie straszydła
o włosach z wodorostów
- zielone! zielone niesamowicie! -
i gdzie wszystko jest snem.

Przeczytaj tę bajkę, nim uśniesz,
jeśli chcesz.
Szczęście? –
to co dzień dostać jeden uśmiech
i zwrócić jeden wiersz.

Ostatnia strofa jest niejako próbą odpowiedzi na pytanie, czym naprawdę jest szczęście: wszystko, co podmiot liryczny opisał dotychczas jest jedynie bajką, czymś nierealnym, o czym może sobie poczytać przed zaśnięciem. Prawdziwe szczęście realizuje się w naszym życiu inaczej. Należy co dzień uśmiechać się wzajemnie do siebie oraz (co w przypadku artysty, poety jest istotne) każdego dnia pisać udany, sprawiający satysfakcję wiersz. Przenosząc to na nasze życie to każdego dnia pozostawić za sobą coś dobrego , miłego.

6. Podział uczniów na 5 grup: (podział według ławek). Rozdanie materiałów dla poszczególnych grup.
7. Artystyczne czytanie nauczyciela opowiadania „Zadowolony rybak” A. De Mello
I
Zadowolony rybak (tekst z podręcznika)
Bogaty przemysłowiec z Północy poczuł niesmak, widząc pewnego rybaka z Południa, spokojnie opartego o swoją łódź i palącego fajkę.
- Dlaczego nie wypłynąłeś łowić? – zapytał przemysłowiec.
- Bo już złowiłem dość na dzisiaj – odpowiedział rybak.
- Dlaczego nie łowisz więcej niż to konieczne? – nalegał przemysłowiec.
- A cóż bym z tym zrobił? – zapytał z kolei rybak.
- Zarobiłbyś więcej pieniędzy – padło w odpowiedzi. – Mógłbyś wtedy założyć motor do twojej łodzi, wypływać na głębsze wody i łowić więcej ryb. Wtedy też zarobiłbyś dość pieniędzy, by kupić sobie nylonową sieć, dzięki czemu miałbyś jeszcze więcej ryb i więcej pieniędzy. Szybko zarobiłbyś i na drugą łódź. i, być może, na całą flotę. Byłbyś wtedy bogaty tak jak ja.
- I co bym wtedy robił? – zapytał rybak.
- Mógłbyś wtedy usiąść i cieszyć się z życia – odpowiedział przemysłowiec.
- A jak myślisz, co ja właśnie w tej chwili robię? – zapytał zadowolony rybak...
Właściwsze jest zachowanie w nienaruszonym stanie zdolności cieszenia się, niż zarobienie mnóstwa pieniędzy.
II

SZCZĘŚCIE - interpretacja treści opowiadania w kontekście obrazu A. Michalaka
„ Bajka o człowieku szczęśliwym”

Antoni Michalak, Bajka o człowieku szczęśliwym
Główna, centralnie przedstawiona postać na obrazie to człowiek ubogi, ale szczęśliwy, o czym świadczy jego wyraz twarzy. Ludzie majętni podziwiają postawę biedaka. On stoi ponad nimi; reprezentuje system wyższych wartości, dalekich od sfery materialnej. Tęcza ( zjawisko przyrodnicze, rzadko występujące) w tle obrazu podkreśla niezwykłość i piękno takiej postawy. Intensywne barwy szat postaci (czerwień, złoto, zieleń) zestawione z szarością ubioru człowieka biednego sugerują, że mniej ważne jest bogactwo materialne i władza niż postawa etyczna człowieka.

8. Pytania do tekstu:
• Kim są osoby prowadzące dialog?
• Co sądzi na temat szczęścia bogaty przemysłowiec?
• Jakie ma zdanie na ten temat rybak?
• Która postawa jest ci bliższa – rybaka czy przemysłowca? Dlaczego?
9. Pytanie do obrazu:
• Jaką sytuację przedstawia nam obraz?
• Kim jest postać główna na obrazie? - żebrakiem, człowiekiem ubogim,
• W jaki sposób malarz starał się wyróżnić tę postać ? – ustawiając ją w centralnym miejscu na podwyższeniu,
• Co szczególnie charakteryzuje tego biednego człowieka? – pomimo biedy na jego twarzy gości uśmiech,
10. Pytania do obrazu i tekstu:
• Jakie odczucia odmalowały się na twarzach ludzi bogatych na widok zadowolonego rybaka czy też żebraka? – podziw, zainteresowanie, niedowierzanie,
• Co wspólnego mają ze sobą te dwa przenośniki informacji? – zadowolenie z tego co się ma w danej chwili.

11. Przydział zadania do wykonania według zdolności grupy.
-wpisanie nazwisk uczniów pracujących w danej grupie.

Grupa 1: Określcie sytuację przedstawioną na obrazie. Pomogą wam w tym następujące pytania. Odpowiedzi udzielcie w formie zwięzłej notatki.
• Co robi ubogi człowiek wśród bogatych ludzi?
• Jaki ma wyraz twarzy?
• Czy to znaczy, że pomimo wszystko czuje się szczęśliwy?

Grupa 2: Opiszcie wygląd żebraka, szczególną uwagę zwróćcie na:
• uczucia , jakie wyraża twarz ubogiego
• ubiór – koszula, spodnie – jakiego jest koloru?

Grupa 3: W jakiej pozycji znajduje się postać żebraka i co sobą w ten sposób reprezentuje?

Grupa 4: Kim są postacie otaczające żebraka i jak są ubrane.
• Co sugeruje zestawienie intensywnych barw bogaczy z szarością ubioru biednego człowieka?

Grupa 5: Jak rozumiecie te słowa? <<>>
Stwórzcie mapę mentalną do wyrażenia.


Cieszyć się życiem


12. Prezentacja wykonanych zadania wobec całej klasy – lider grupy czyta treść polecenia do wykonania i omawia go.
13. Przyznanie plusów dla osób w grupie najbardziej zaangażowanych.
Zatem widzicie, w dalszym ciągu trudno tak naprawdę określić, kto z ludzi może być szczęśliwym. Zatem możemy stwierdzić, że każdy ma prawo do szczęścia. Toteż temat dzisiejszy brzmi:

14. Podanie i zapis do zeszytu tematu lekcji: Każdy może być szczęśliwy:

Po omówieniu tekstów kulturalnych, nasuwa nam się pewna konkluzja. Mianowicie: (notatka do zeszytu )
Konkluzja
Szczęśliwi są ci, którzy żyją ze sobą w zgodzie i otoczeniem. Spełnione są ich potrzeby zarówno duchowe, jak i materialne, mogą realizować swoje zamierzenia, plany, marzenia.
15. Test sprawdzający: Ewaluacja pracy
Czytanie i oglądanie ze zrozumieniem

1. Przedstawiony tekst to:
A. Charakterystyka
B. Opis
C. Opowiadanie z dialogiem
D. Notatka
2. Określenie w tekście „cieszyć się życiem” należy rozumieć jako:
A. Dążyć do wybranego celu
B. Robić to na co ma się ochotę
C. Nic nie robić
D. Zarobić mnóstwo pieniędzy
3. Postać żebraka jest wyróżniona na obrazie:
A. Centralnym umiejscowieniem
B. Mocnymi kontrastowymi kolorami szat
C. Trzymaniem laski
D. Nakryciem głowy
4. O zadowoleniu biednego człowieka z życia świadczy:
A. Wyraz jego twarzy (uśmiech)
B. Poszarpane ubranie
C. Bogactwo ludzi majętnych
D. Tęcza w tle obrazu
5. Zarówno obraz jak i opowiadanie wyrażają wobec postaci głównej:
A. Niechęć, apatię
B. Zazdrość, zawiść
C. Podziw, zainteresowanie
D. Nic nie wyrażają
6. Cechą, która łączy opowiadanie z obrazem jest:
A. Chęć przebywania z bogatymi ludźmi
B. Zadowolenie postaci głównej z tego co ma
C. Niechęć do pracy
D. Możliwość ciągłego wzbogacania się
7. Obraz Antoniego Michalaka należy do malarstwa:
A. Batalistycznego
B. Portretowego
C. Rodzajowego
D. Pejzażowego

16. Sprawdzenie poprawności wykonanych zadań – Nauczyciel czyta pytanie – uczniowie zbiorowo udzielają odpowiedzi.

17. Zadanie domowe:
„Cieszyć się życiem” – jak ty rozumiesz te słowa, a jak twoi rodzice? Na podstawie rozmowy i przemyśleń zredaguj
kilku zdaniowy tekst.

18. „Perełki” – wybór złotej myśli związanej ze szczęściem, zapisanie jej na bileciku i ofiarowanie po lekcji wybranej osobie.
19. Niespodzianka dla wszystkich – Przepis na szczęście. – podzielić się z rodzicami i znajomymi.

20. Podsumowanie zajęć – śpiew solowy piosenki pt.” Pamiętaj wtedy żeś szczęśliwy”

21. Podsumowanie zajęć – recytacja wiersza „Szczęście”


kiedy kamieniem nikt nie rani
i kiedy śpisz głębokim snem CD - 11
pamiętaj wtedy żeś szczęśliwy podkład - 22
i że to szczęście jest
kiedy drugiego czujesz obok
i on też blisko czuje cię
pamiętaj wtedy żeś szczęśliwy
i że to szczęście jest

kiedy na dziecko patrzysz swoje
które jest mądre nad swój wiek
pamiętaj wtedy żeś szczęśliwy
i że to szczęście jest
kiedy masz zdrowe ręce obie
i do wędrówki nogi dwie
pamiętaj wtedy żeś szczęśliwy
i że to szczęście jest

bo może nadejść taka chwila
że serce ściśnie losu pięść
nie będziesz wiedział po co żyłeś
i co to szczęście jest 'Szczęście'. P. Łosowski .

'Uśmiech mamy, chleb na stole,
jasny i radosny świat,
piłka w parku, książka w szkole
i ktoś bliski niczym brat…
To wystarczy. I nic więcej
nie wypada nawet chcieć,
bo to jest zwyczajne szczęście,
które niesie każdy dzień…
Przyjaźń, uśmiech i przygoda,
radość pierwszych własnych dróg,
las zielony, srebrna woda,
niebo pełne ptasich nut…
To wystarczy. Po co więcej,
gdy los do nas śmieje się?
To jest właśnie nasze szczęście,
które niesie każdy dzień!'


Wyświetleń: 5899


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.