AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Mirosława Adamowicz, 2011-04-26
Szczecin

WOS, Konspekty

Przyczyny łamania praw człowieka na świecie i skuteczność ich ochrony

- n +

Temat: Przyczyny łamania praw człowieka na świecie i skuteczność ich ochrony


Cel ogólny
Zrozumienie znaczenia ochrony praw człowieka dla swobodnego rozwoju jednostek, społeczeństw i narodów we współczesnym świecie.

Cele szczegółowe
Po skończonej lekcji uczeń:
-wymienia przyczyny łamania praw człowieka
-omawia prawa które łamane są na świecie
-przedstawia na wybranych przykładach w jaki sposób i dlaczego we współczesnym świecie prawa człowieka są łamane
-ocenia skuteczność międzynarodowego systemu ochrony praw człowieka

Metody pracy:
-metaplan
-praca pod kierunkiem z podręcznikiem i tekstem źródłowym
-plakat
-dyskusja

Formy pracy:
-zbiorowa
-grupowa

Środki dydaktyczne:
- podręcznik
- materiały pomocnicze / artykuły prasowe dotyczące praw człowieka /
- kartki papieru, flamastry


Tok lekcji
Na początku lekcji w ramach rekapitulacji wtórnej uczniowie przypominają definicję, cechy praw człowieka i generacje praw człowieka.
W następnej części lekcji nauczyciel dzieli uczniów na 4 grupy, które pracują metodą metaplanu.


Zadanie dla zespołu 1
Jak jest.............?
Na podstawie wybranych przez siebie krajów przedstawcie przykłady łamania praw człowieka ?


Zadanie dla zespołu 2
Jak być powinno..........?
Co zrobić, aby prawa człowieka były przestrzegane?


Zadanie dla zespołu 3
Dlaczego nie jest tak jak być powinno........?
Jakie są przyczyny łamania praw człowieka na świecie?

Zadanie dla zespołu 4
Wnioski................
Przedstawcie argumenty,,za” i,, przeciw” tezie,, Międzynarodowy system ochrony praw człowieka jest nieskuteczny”

Przewidywane odpowiedzi uczniów:

Zespół 1

Np. / Arabia Saudyjska/
· Nie wolno wznosić kościołów chrześcijańskich/ łamanie wolności sumienia i wyznania
· Zakaz porzucania religii muzułmańskiej / łamanie wolności sumienia i wyznania
· Procedury sądowe nie spełniają międzynarodowych standardów/ łamanie prawa do słusznego i sprawiedliwego procesu
· Stosowanie kary śmierci/ łamanie prawa do życia
· Stosowanie kar cielesnych/ łamanie wolności od tortur
· Aresztowania na tle politycznym/ łamanie wolności wypowiedzi

/ Chiny/
· Brak wolności słowa, sumienia, religii, przekonań
· Niesprawiedliwe procesy sądowe/ łamanie prawa do sprawiedliwego procesu
· Funkcjonowanie obozów pracy przymusowej/ łamanie wolności od niewoli, poddaństwa oraz pracy przymusowej lub obowiązkowej
· Stosowanie tortur i maltretowania więźniów/ łamanie wolności od tortur
· Zakaz zgromadzeń/ łamanie wolności zrzeszania się
· Ograniczenia prokreacji/ łamanie prawa do ochrony rodziny i macierzyństwaZespół 2
Np.
· Należy utworzyć regionalny system azjatycki ochrony praw człowieka
· Zwiększyć fundusze na siły pokojowe ONZ
· Zapewnić większe uprawnienia wojskom ONZ na obszarach objętych konfliktami
· Zwiększyć sankcje wobec państw/ stron łamiących prawa człowieka
· Podjąć działania na rzecz rozwoju demokracji/ liczne naruszenia praw człowieka występują przede wszystkim w państwach niedemokratycznych/
· Prowadzić edukację na rzecz znajomości praw człowiekaZespół 3
· Wiele krajów nie ratyfikowało umów międzynarodowych, gwarantujących prawa czlowieka uznając je za zbyt restrykcyjne. Przykładem może być zapis w sprawie zniesienia kary śmierci – część krajów, która nie wykonuje, czy też nie orzeka kary śmierci zastrzega sobie, że w przypadku wysokiego wskaźnika przestępczości przywróci jej stosowanie za najcięższe przestępstwa
· Liczne przypadki naruszeń praw człowieka wynikają z niezgodności prawa międzynarodowego z normami ustawodawstwa wewnętrznego/ w państwach islamskich prawo dopuszcza dyskryminację kobiet, poprzez podporządkowanie ich mężom /
· Często pojawia się pogląd, że USA oraz kraje europejskie mają tendencję do stawiania swoich interesów polityczno- gospodarczych przed ideami zawartymi w Deklaracji Praw Człowieka/ brak stanowczości w egzekwowaniu praw człowieka wynika z obawy o utratę chińskiego rynku/.
· Prawa człowieka w wielu krajach pozaeuropejskich są postrzegane jako próba narzucenia siłą innej kultury
· łamanie praw człowieka nie jest wyłącznie cechą państw autorytarnych, czy totalitarnych, nie są one przestrzegane również w państwach demokratycznych/ brak tolerancji wobec niektórych mniejszości etnicznych np. Romowie w Polsce, narodowych, religijnych, seksualnych/
· W państwach objętych konfliktami kontynuuje się praktykę wcielania dzieci do armii. Wg. danych ONZ w latach 2002- 2003 liczba nieletnich żołnierzy wynosiła nawet 300 tysięcy/ na Wybrzeżu Kości Słoniowej, w Demokratycznej Republice Konga, Liberii/ W wielu regionach świata dzieci są wykorzystywane do pracy w przemyśle, rolnictwie.
· W państwach arabskich ograniczana jest wolność sumienia i wyznania – dotyczy to zwłaszcza chrześcijan. W Iranie i Arabii Saudyjskiej za posiadanie Biblii, czy symboli religijnych grozi kara więzienia Egipcie chrześcijanie mają swoje kościoły, szkoły, klasztory, ale są traktowani jako obywatele drugiej kategorii

Wnioski: łamanie praw człowieka ma podłoże religijne, polityczne, gospodarcze, społeczne, militarne, kulturowe


Zespół 4
· ,, Międzynarodowy system ochrony praw człowieka jest nieskuteczny“-argumenty przemawiające za tezą:
- Rada Bezpieczeństwa ONZ / 15 członków w tym 5 stałych: USA, WB, Rosja, Francja, Chiny. Przy podejmowaniu najważniejszych decyzji, w tym o zastosowaniu środków przymusu Rada decyduje większością głosów, przy czym muszą na to zgodzić się wszyscy stali członkowie/ nie jest w stanie potępić Chin za łamanie praw człowieka./ Rada Bezpieczeństwa podejmuje akcje w razie zagrożenia pokoju, oraz decyzji o zastosowaniu sankcji/
- Organizacje międzyrządowe nie dysponują skutecznymi środkami nacisku na państwa łamiące prawa człowieka.
- Nie wszystkie państwa akceptują prawo międzynarodowe
- Znajomość praw człowieka i związanych z nimi dokumentów jest mało powszechna
- Przestrzeganie praw człowieka jest dla władz państwowych kłopotliwe. Prawa człowieka zbyt często są pretekstem do ingerencji w wewnętrzne sprawy suwerennych państw.

· ,, Międzynarodowy system ochrony praw człowieka jest nieskuteczny“-argumenty podważające tę tezą :
- Istnieje rozbudowany system prawa międzynarodowego o obronie praw człowieka
- Na straży respektowania praw człowieka stoją liczne organizacje międzyrządowe
- Społeczność międzynarodowa spontanicznie tworzy niezależne, pozarządowe organizacje obrony praw człowieka/np. Amnesty International/
- System obrony praw człowieka stale ewoluuje od setek lat.
- Procedura 1503 / ONZ/ umożliwiająca pojedynczym osobom lub grupom osób składanie skarg na łamanie praw człowieka. Skargi mogą składać nawet osoby pochodzące z państw nieobjętych odpowiednimi umowami międzynarodowymi.Następnie nauczyciel wyznacza grupom czas na przedyskutowanie problemu i wykonanie plakatów, a następnie poszczególne zespoły przedstawiają efekty swojej pracy.
Podsumowaniem lekcji jest zebranie wszystkich zgłoszonych propozycji i wniosków. Można je też przedyskutować, by wyeliminować ewentualne sprzeczności. Uczniowie w trakcie dyskusji podchodzą do planszy i zapisują na odpowiednich polach swoje spostrzeżenia; mogą też porządkować plakat, przesuwając na inne pola kartki umieszczone przez kolegów.

Zadanie domowe:
Napisz skargę do Komitetu Praw Człowieka w sprawie:
a) Twój artykułu o korupcji w Radzie Miejskiej został zatrzymany przez redakcję lokalnej gazety pod naciskiem lokalnych władz.
lub
b) Policjant bez podania przyczyn zatrzymania aresztował cię i zawiózł na komisariat.
Wszystkie krajowe środki zostały wyczerpane. Powołaj się na odpowiedni przepis Międzynarodowego paktu praw obywatelskich i politycznych.

Informacje pomocnicze dla ucznia:

Skarga musi zawierać informacje dotyczące:
· danych osobowych ofiary naruszenia Paktu, także jeśli autorem skargi jest przedstawiciel ofiary, on również powinien podać swoje dane oraz wyjaśnić, w jakim charakterze występuje;
· nazwy państwa, któremu zarzucane jest naruszenie Paktu;
· sytuacji, która doprowadziła do zarzucanego naruszenia Paktu wraz ze wskazaniem wszystkich środków krajowej ochrony prawnej, które zostały przez osobę skarżącą wyczerpane;
· postanowień Paktu, które zdaniem osoby skarżącej zostały wobec niej naruszone (choć wskazania takich postanowień może dokonać również sam Komitet na podstawie stanu faktycznego sprawy);
· informacji na temat ewentualnego skorzystania z innej podobnej międzynarodowej procedury rozpatrywania skarg indywidualnych (np. przez Europejski Trybunał Praw Człowieka).

WZÓR SKARGI INDYWIDUALNEJ
Data: ...................
Skarga do:
The Human Rights Committee Komitet Praw Człowieka
c/o Centre for Human Rights przy Centrum Praw Człowieka
United Nations Office Biuro Organizacji Narodów
Zjednoczonych
8-14 avenue de la Paix 8-14 avenue de la Paix
1211 Geneva 10, 1211 Geneva 10
SWITZERLAND SZWAJCARIA
Skarga przedkładana jest do rozpatrzenia zgodnie z postanowieniami Protokołu
Fakultatywnego do Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych.
I. INFORMACJA DOTYCZĄCA AUTORA SKARGI:
Nazwisko.....................................................Imię/Imiona..............................................................
Narodowość.................................................Zawód......................................................................
Data i miejsce urodzenia...............................................................................................................
Aktualny adres.............................................................................................................................
Adres dla korespondencji poufnej (jeżeli różni się od adresu aktualnego)..................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Wyżej wymieniony składa skargę jako: *
a) Ofiara pogwałceń jednego lub kilku praw przedstawionych poniżej
b) Przedstawiciel domniemanej ofiary (ofiar)
c) W innym charakterze
Jeżeli zakreślono kratkę (c), autor winien wyjaśnić:
1) W jakim charakterze występuje on w imieniu ofiary/ofiar (np. powiązanie rodzinne
lub inne więzy natury osobistej z domniemaną ofiarą/ofiarami):
...........................................................................................................................................
2) Z jakiego powodu ofiara (ofiary) nie jest (nie są) zdolna (zdolne) do samodzielnego
złożenia skargi:
..........................................................................................................................................
II. INFORMACJA DOTYCZĄCA DOMNIEMANEJ OFIARY/OFIAR**
(jeżeli nie jest (nie są) tożsama/e z autorem skargi)
Nazwisko....................................................Imię/Imiona...............................................................
Narodowość.................................................Zawód......................................................................
Data i miejsce urodzenia...............................................................................................................
Aktualny adres lub miejsce pobytu...............................................................................................
......................................................................................................................................................
* zakreślić właściwą kratkę lub kratki
** każdą z ofiar wymienić osobno i dołączyć tyle stronic, ile okaże się niezbędnych dla wyczerpania listy ofiar

III. PAŃSTWO, KTÓREGO SKARGA DOTYCZY.
POGWAŁCONE ARTYKUŁY.
KRAJOWE ŚRODKI ODWOŁAWCZE
Nazwa Państwa-Strony Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych oraz
Protokołu Fakultatywnego, przeciwko któremu skierowana zostaje skarga:
......................................................................................................................................................
Artykuły Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych jakie zostały, wedle
domniemania, pogwałcone:
......................................................................................................................................................
Kroki jakie zostały podjęte przez (lub) w imieniu domniemanej ofiary (ofiar) w celu
wyczerpania krajowych środków odwoławczych (odwołanie do sądu lub do innego organu
władzy państwowej, kiedy i z jakimi rezultatami – załączyć, w miarę możliwości, kopie
wszystkich decyzji sądowych bądź administracyjnych mających znaczenie dla sprawy):
......................................................................................................................................................
Jeżeli nie doszło do wyczerpania krajowych środków odwoławczych – wyjaśnić przyczyny:
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
IV. INNE PROCEDURY MIĘDZYNARODOWE
Czy ta sama sprawa była przedłożona do rozpatrzenia w ramach innej procedury
międzynarodowej badań lub rozstrzygania sporów (np. Między amerykańska Komisja Praw
Człowieka, Europejska Komisja Praw Człowieka)? Jeżeli tak, to kiedy i z jakimi rezultatami:
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
V. OKOLICZNOŚCI FAKTYCZNE SPRAWY
BĘDĄCEJ PRZEDMIOTEM SKARGI
Szczegółowy opis faktów będących domniemanym pogwałceniem lub pogwałceniami,
łącznie ze wskazaniem odpowiednich dat:***
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.................................................
(data i podpis autora skargi)
*** dołączyć tyle stronic, ile okaże się potrzebnych dla sporządzenia tego opisu
źródło:
//www.hfhrpol.waw.pl/pliki/AnnaMichalskaSkargaONaruszeniePrawCzlowiekaDoKPC
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 14293


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 5.83Ilość głosów: 6

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.