Katalog

Dominik Górski, 2011-04-22
Damasławek

Informatyka, Plany rozwoju zawodowego

Plan Rozwoju Zawodowego Stażysty

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

Nauczyciel stażysta: Dominik Górski
Miejsce pracy: Zespół Szkół Powszechnych im. Pierwszych Piastów w Damasławku

Początek stażu: 1 września 2010 roku
Przewidywane zakończenie stażu: 31 maja 2011 roku
Cele:
- uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego
- poznanie zasad, zadań i organizacji zespołu szkół
- zapoznanie się z obowiązującą w zespole szkół dokumentacją
- doskonalenie umiejętności prowadzenia zajęć
- zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego:
o wewnątrzszkolnego
o pozaszkolnego
o samokształcenia
- wspieranie aktywności twórczej uczniów
- pogłębianie kontaktów z rodzicami

Opiekun stażu: mgr inż. Grzegorz Jakubiak
Dyrektor Szkoły: mgr inż. Paweł Tończyk
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 260, poz.
2593) wraz ze zmianami wprowadzonymi rozporządzeniem z dnia 14 listopada 2007 roku (Dz. U. Nr 214, poz. 1580)
§ 6 ust.1 pkt.1
Nauczyciel stażysta ubiegający się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego w okresie odbywania stażu powinien w szczególności:

1) poznawać organizację, zadania i zasady funkcjonowania szkoły, w tym:

a – przepisy związane z funkcjonowaniem szkoły,
b – sposób prowadzenia obowiązującej w szkole dokumentacji,
c – przepisy dotyczące zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy

ZADANIE DO REALIZACJI FORMY REALIZACJI
TERMIN
DOWODY REALIZACJI
Poznanie procedury awansu zawodowego
Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego (Rozp. MEiN w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli z dnia 1 grudnia 2004r. oraz Karta Nauczyciela, Ustawa o Systemie Oświaty)
IX/X 2010r.
- opracowanie i przedstawienie planu rozwoju zawodowego

- oświadczenie o znajomości przepisów prawnych

2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu
Zawarcie kontraktu z opiekunem stażu

Ustalenie z opiekunem terminów hospitacji zajęć oraz prowadzenia własnych zajęć
IX 2010r.
- kontrakt



3. Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji zadań szkoły
Analiza dokumentacji wewnętrznej szkoły:
• Statut Szkoły
• Regulamin prowadzenia i przechowywania dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej, opiekuńczej i egzaminacyjnej
• Regulamin Rady Pedagogicznej
• Regulamin Rady Rodziców
• Regulamin Samorządu Uczniowskiego
• Regulamin wycieczek szkolnych
• Regulamin organizacji dowozów i odwozów uczniów
Analiza przepisów zewnętrznych:
• Karta Nauczyciela
• Ustawa o Systemie Oświaty
• Konwencja Praw Dziecka
• Przepisy BHP IX/X 2010r.
- Zgromadzone dokumenty

- Zapis w dokumentacji przebiegu stażu


§ 6 ust.1 pkt.2,3
2) Uczestniczyć jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli, w wymiarze co najmniej jednego zajęcia w miesiącu i omówić z prowadzącym obserwowane zajęcia

3) Prowadzić zajęcia z uczniami, w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły, w wymiarze co najmniej jednego zajęcia w miesiącu oraz omawiać je z osobą w obecności której zajęcia zostały przeprowadzone
1. Uczestniczenie, obserwacja i omówienie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych
nauczycieli
Obserwacja zajęć,
omawianie ich
IX-V 2010/2011
- Notatki własne, analiza i wnioski

2. Prowadzenie zajęć z dziećmi w obecności opiekuna stażu lub dyrektora i ich omówienie
Opracowanie scenariuszy zajęć, konsultacja, analiza
IX-V 2010/2011
- Konspekty zajęć


§ 6 ust.1 pkt.4
4) Uczestniczyć w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której odbywa się staż
1. Uczestniczenie w
wewnątrzszkolnych
formach doskonalenia
nauczycieli
Uczestniczenie w
warsztatach samokształceniowych
Uczestniczenie w różnych
formach doskonalenia
organizowanych przez WDN
Uczestniczenie w radach
szkoleniowych
IX-V 2010/2011
- Zaświadczenie

- Wpisy w protokołach

- Lista obecności

2. Doskonalenie warsztatu pracy i metod pracy pedagogicznej
Aktywny udział we wszystkich formach doskonalenia adekwatnych do potrzeb nauczyciela i szkoły
IX-V 2010/2011
- Teczka stażysty

3. Studiowanie literatury pedagogicznej, wymiana doświadczeń, poszukiwanie nowatorskich rozwiązań
Gromadzenie artykułów

Udział w spotkaniach dydaktycznych
IX-V 2010/2011
- Indeks artykułów

4. Doskonalenie multimedialnych technik pracy

Publikacja w internecie
planu rozwoju
Przygotowywanie materiałów
na zajęcia z wykorzystaniem
komputera

- Teczka stażysty


§ 6 ust. 2 pkt.2
Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego obejmują:

2. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której odbywa się staż

1. Wdrażanie poznanych
podczas szkoleń metod
pracy z uczniem
Wykorzystywanie w
pracy z dziećmi elementów
poznanych metod nauczania IX-V 2010/2011
- Zapisy w dzienniku

- Zapisy w konspektach

2. Wspomaganie aktywności twórczej uczniów Udział uczniów w konkursach
IX-V 2010/2011
- Potwierdzenie
udziału


§ 6 ust.2 pkt.3
3. Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów

1. Zapoznanie z
sytuacją rodzinną
wychowanków i
współpraca z rodzicami
Współpraca z rodzicami
Informowanie na bieżąco o postępach i zachowaniu się dziecka
IX-V 2010/2011
- Zapisy w dzienniku

2. Indywidualizacja potrzeb wychowawczych ucznia
Rozmowy z rodzicami

Organizacja imprez okolicznościowych, m.in:
• Dzień patrona szkoły
• Andrzejki
• Zawody, konkursy
• Uczestnictwo w uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych IX-V 2010/2011

IX-VI 2010/2011

- Gromadzenie dokumentacji, zdjęcia

3. Aktywne uczestniczenie w życiu szkoły poprzez realizację dodatkowych zadań w oparciu o plan roczny Czynny udział w mierzeniu jakości pracy szkoły;


Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej



III 2010r.


IX-X 2010r.
- lista obecności RP

- Protokoły Rady Pedagogicznej

4. Aktywna współpraca ze specjalistami pracującymi w szkole
Rozmowy
Informacje
IX-V 2010/2011
-notatki u pedagoga szkolnego

§ 6 ust.2 pkt.4 i 1
4. Umiejętność omawiania własnych lub obserwowanych zajęć

1. Znajomość organizacji i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

1. Dokumentacja realizacji planu rozwoju zawodowego
Gromadzenie dokumentów, scenariuszy zajęć obserwowanych, konspektów zajęć
IX-V 2010/2011
- Zebrana dokumentacja

2. Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji planu
Autoanaliza, autorefleksja, opis realizacji planu rozwoju
V-VI 2011r.
- Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
3. Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego Sporządzenie wniosku V – VI
2011r. - Wniosek

Wyświetleń: 1890


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.