Katalog

URSZULA ROJKOWSKA, 2011-04-17
Białystok

Zajęcia zintegrowane, Program nauczania

INDYWIDUALNY PROGRAM EDUKACYJNO TERAPEUTYCZNY DLA UCZNIA Z UPOŚLEDZENIEM LEKKIM

- n +

INDYWIDUALNY PROGRAM EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNY UCZNIA

JOANNA KOWALSKA
data urodzenia: ………...2002r

na okres nauki od 1 września do 22 czerwca w roku szkolnym 2010/2011
uczeń klasy
w …………
w …………………………………

Wychowawca: ………………….


Plan lekcji:
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek PiątekUwagi:


Charakterystyka ucznia(wywiad z rodzicami, informacje z orzeczenia z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej, stan zdrowia, funkcjonowanie w życiu codziennym, aktualny poziom rozwoju, zajęcia rewalidacyjne i inne specjalistyczne):
Asia utrzymuje kontakt wzrokowy z rozmówcą. Obserwuje osoby będące w jej otoczeniu. Reaguje na dźwięki. Rozwój mowy opóźniony, szczególnie w zakresie mowy czynnej. Wymawia kilka wyrazów. Posługuje się słowami ta (tak) i nie, rozumie znaczenie tych słów. Używa znaczących gestów: wskazuje, podkreśla mimiką twarzy. Mówi o sobie „ja”, nazywa też siebie własnym imieniem. Dziewczynka zna imiona osób znaczących i potrafi je nazwać. Nazywa wybrane przedmioty, które widzi m.in.: „pika”(piłka), „ciapa” (czapka), „kaka” (kaczka), „dzidzia”. Potrafi łączyć ze sobą dwa słowa np. „daj to”, „tutaj oko”. W trakcie zabawy spontanicznie nazywa proste czynności tj. „idzie”, „myje”. Potrafi wypowiadać proste zdania. Chętnie powtarza słowa wymawiane przez dorosłych. Rozumie i wykonuje proste polecenia. Czasami zamyśla się, co powoduje wydłużenie czasu reakcji. Poprawnie wskazuje czynności, rzeczy na obrazkach.
Asia wolno adaptuje się do nowej sytuacji. Do nowo poznanych osób podchodzi nieufnie. Jest dzieckiem pogodnym.

Zakres edukacyjno- terapeutyczny
Cele: Sposoby realizacji:
1. Kształtowanie umiejętności samoobsługowych.2. Rozwijanie umiejętności
społecznych.

3.Kształtowanie umiejętności komunikowania się.


4.Rozwijanie umiejętności matematyczno- przyrodniczych.5.Aktywność artystyczna (plastyczna, muzyczna)
6.Kształcenie techniczne.


7.Aktywność ruchowa


Wdrażanie do estetycznego spożywania posiłków
1.Przygotowywanie posiłków wg prostych przepisów
- ćwiczenia w posługiwaniu się sztućcami
- przygotowywanie posiłków na rożne pory dnia
2. Wdrażanie do prawidłowego posługiwania sie sztućcami.
3. Sprzątanie po posiłku

Wdrażanie do dbania o higienę osobistą
1. Wdrażanie do mycia rąk przed posiłkiem oraz mycia zębów rano, wieczorem i po jedzeniu
2. Prawidłowe korzystanie z przyborów toaletowych.
- ćwiczenia prawidłowego mycia zębów, dokładnego mycia rąk

Ćwiczenia w samodzielnym ubieraniu sie i
rozbieraniu
1.Właściwe dobieranie ubrania do pory roku
i pogody
2.Ćwiczenia w nakładaniu ubrania w
odpowiedniej kolejności
3. Ćwiczenia w składaniu ubrań

Identyfikacja z miejscem zamieszkania, państwem, miastem i własną rodziną
1.Znajomość nazwy państwa, rodzinnego miasta- symboli narodowych, herbu miasta
- pokazanie i wykonanie symboli narodowych

2. Określanie stopnia pokrewieństwa własnej rodziny
- oglądanie ilustracji i zdjęć rodzinnych, wskazywanie członków rodziny oraz określanie pokrewieństwa

Zagospodarowanie czasu wolnego
- organizowanie zabaw i zajęć w czasie wolnym od zajęć

Używanie rożnych sposobów komunikacji
1.Ćwiczenia w wokalizowaniu innych
dźwięków niż dotychczas poznane
2.Wyrażanie potrzeb i uczuć – mimiką, oraz
gestami
3.Mowa obrazkowa
- ćwiczenia logopedyczne
- próby naśladowania odgłosów zwierząt
- ćwiczenia motoryki malej, ćwiczenia języka
i ust
-dopasowanie czynności do obrazka

Ćwiczenia w rozróżnianiu stron : prawa – lewa
1. Rozróżnianie stron ciała prawa - lewa
2.Nazywanie części ciała
- etykietowanie części ciała
- pokazywanie części ciała

Ćwiczenia w określaniu położenia przedmiotu w przestrzeni i wzg siebie
1. Rozróżnianie kierunków: góra- dół, nad , pod, obok i innych.
2. Określanie stosunków większy, mniejszy

- dobieranie przedmiotów wzgl siebie i przestrzeni
- układanie przedmiotów zgodnie z poleceniem

Wyodrębnianie i tworzenie zbiorów przedmiotów wg. cech jakościowych i ilościowych
1. Dobieranie przedmiotów wg. wielkości i koloru, kształtu
2. Porównywanie i różnicowanie zbiorów
3. Rozróżnianie i nazywanie figur geometrycznych
- dopasowywanie figur do takich samych otworów
- dopasowywanie figur wzg wielkości, kształtu lub koloru czy zastosowania

Cyfry i liczby – przypomnienie wyglądu, przeliczanie
1. Nazywanie i pisanie cyfr i liczb po śladzie i samodzielnie
2. Przeliczanie elementów – dodawanie i odejmowanie
3. Porządkowanie cyfr od najmniejszej do największej i odwrotnie
4. Dobieranie liczby do elementów i odwrotnie
- odwzorowywanie, pisanie z pamięci cyfry lub liczby
- dodawanie i odejmowanie na konkretach
- tworzenie zbiorów równolicznych i różnolicznych

Rozumie pojęcia: długość, szerokość, wysokość, ciężar, pojemność
1. Mierzenie za pomocą miary rożnych przedmiotów

Przypomnienie nazw pór roku, miesięcy i dni tygodnia, a także pór dnia
1. Dopasowywanie miesięcy do pór roku
2. Ćwiczenia w wymienianiu w kolejności dni tygodnia
3. Kojarzenie pory roku z danym miesiącem
- tworzenie kalendarza pogody, kalendarza rocznego
- etykietowanie i nazywanie poszczególnych dni i miesięcy

Potrafi wymienić zwierzęta i rośliny hodowlane.
1. Wymienianie korzyści płynących z hodowli roślin i zwierząt
2. Kojarzenie zwierzęcia z miejscem zamieszkania
- nazywanie na obrazkach, filmie zwierząt i roślin hodowlanych

Szanuje przyrodę
1.Segreguje odpady i potrafi je wykorzystać
- wyrzucanie śmieci do kosza
- wymyślenie i zrobienie zabawki z odpadów
2. Nabycie umiejętności pielęgnacji wybranych roślin
- przygotowanie miejsca i ziemi do zasiewu
- prowadzenie kalendarza obserwacji roślinki
- segregowanie odpadów
- racjonalne wykorzystanie wody
- szacunek do przyrody, zwierząt i roślin pod ochroną

Ćwiczenia w rozpoznawaniu i nazwaniu piosenki

1. Reagowanie na znaną piosenkę
2. Rozpoznawanie przynajmniej jednego instrumentu grającego w utworze
- słuchanie piosenek,
- wspólne śpiewanie piosenek
Poruszanie się w rytm wybranych utworów
- tupanie, klaskanie, kiwanie się, stukanie, klepanie itp.

Kolorowanie
1.Malowanie, wyplenianie konturów, kolorowanie, szkicowanie, wyklejanie
2.Cięcie, rwanie, skubanie, klejenie
3. Ugniatanie, rzeźbienie

Konstruowanie
-wbijanie, przycinanie, przybijanie, wycinanie

Wyrabianie koordynacji ręka – oko.
- lepienie, ugniatanie, cięcie, składanie, wyrywanie, odrywanie, ustawianie,
przekładanie , nawlekanie
- zabawy paluszkowe
- samodzielne korygowanie pozycji siadu prostego
- swobodne osiąganie i utrzymywanie prawidłowej pozycji stojącej przy drabinceData:………………...


Wyrażam zgodę na realizację programu:…............................................................
( podpis rodzica/ opiekuna)

Opracowanie:…………………………….............................................................
(osoby opracowujące program)Zatwierdzono przez radę pedagogiczną dn. ..........................................................

Nr. ........................... w szkolnym zestawie programów


Ewaluacja programu:

Rejestracja zmian i postępów ucznia:

Wnioski i propozycje zmian:

Wyświetleń: 4785


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.