Katalog

Edyta Korzeniecka, 2011-04-07
Kaława

Język angielski, Konkursy

KONKURS Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KL.VI

- n +

SZKOLNY KONKURS Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO
POZIOM KLAS VI
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W MIĘDZYRZECZU
Organizator: mgr Edyta Korzeniecka
ZADANIA KONKURSOWE
Czas: 60 min.
I. Wybierz jedną poprawną odpowiedź i zakreśl ją kółkiem.
Przykład: I……breakfast at 7 o’clock.
A. have B. am having C. has
1. We usually watch television………the evening.
A. in B. at C. on
2. Ann knows the answer. Ask…..
A. him B. his C. her
3. The children ……………..a boat at the moment.
A. are sailing B. is sailing C. sail
4. Tom! Is that pencil case …………..?
A. you B. yours C. your
5. Andrew ……….his homework after dinner.
A. does B. makes C. do
6. Where is Kate? She……………sandwiches.
A. makes B. making C. is making
7. There are…………pictures on the wall.
A. any B. some C. a
8. George usually ……………letters to his friends.
A. writes B. is writing C. write
9. She can’t dance very……….
A. good B. well C. best
10. This is my…………….suit.
A. father B. fathers’ C. father’s
11. How……….cheese do you need?
A. big B. much C. many
12. The weekend starts………..Friday.
A. in B. on C. at
13. Can you play……….guitar?
A. the B. a C. –
14. How …………tea is there in the cup?
A. many B. long C. much
15. She…………like sea food.
A. doesn’t B. isn’t C. don’t


II. Wstaw wyraz pasujący pod względem formy i treści.
Jednej kresce odpowiada jedna litera.
1. Today it’s cold and the wind is b_ _ _ _ _ _ .
2. Where is the pet shop? It’s b_ _ _ _ _ the café.
3. Do you w_ _ _ _ TV in your spare time?
4. Holiday starts in J _ _ _ .
5. I’ve got some books and CDs on the s _ _ _ _ .

III. Uzupełnij zdania odpowiednią formą czasownika.
1. There …………….( be) a poster on the wall.
2. She always …………….( wear) jeans and a T- shirt.
3. His sister …………………..(have) got curly black hair.
4. They ……………………..( not eat) a pizza now.
5. We……………………..( not like) Sundays.
6. There………………..( be) some meat in the fridge.
7. He ………………….( work ) in the garden at the moment.
8. Is your cousin………………( do ) her homework now?
9. Pizza…………..( not be) my favourite food.
10. What does she do? She…………….(be) a dancer at the near club.

IV. Ułóż poprawne pytania do podanych odpowiedzi.
Przykład: What time do you usually get up?
At half past six in the morning.

1. Where………………………………………………………………….?
We’re going to school at the moment.
2. What……………………………………………………………………?
I’m taking a photo.
3. When……………………………………………………………………?
She listens to music in her free time.
4. What…………………………………………………………………..?
It’s warm and sunny today.
5. What……………………………………………………………………?
Laura is studying French.
6. …………………………………………………………………………….?
No, Peter hasn’t got any friends.
7. Where…………………………………………………………………..?
My parents live in London.
8. Which……………………………………………………………………?
She likes basketball and volleyball.


V. Wybierz odpowiednie słowo lub zwrot, które pasuje logicznie do każdej z poniższych sytuacji.

1. You are introduced to a stranger, so you say: …………….?
A. what do you do B. how do you do C. how are you
2. You are late for an appointment, so you say: ……………….
A. pardon me B. I’m sorry C. forgive me
3. A friend asks a question about your mother. She says: “How is she?”
You say:
A. wonderful person B. very tall like me C. very well, thank you.
4. Your friend wants to thank you for showing him the way to the cinema. You say:
A. no comment B. never mind C. you’re welcome
5. You want to give a book to your friend, so you say:
A. please B. excuse me C. here you are

VI. Gdzie możesz kupić następujące produkty?

1. An ointment or some pills.
2. Some beetroot and leek.
3. Some daffodils and roses.
4. Magazines or newspapers.
5. Some pork and ham.
6. Cottage cheese, oil, flour

a. the newsagent’s
b. the grocers’
c. the chemist’s
d. the florist’s
e. the butcher’s
f. the greengrocers’


VII. Przetłumacz następujące zdania.

1. On pojechał do Kołobrzegu by zobaczyć morze.
2. Oni poszli do księgarni, aby kupić nowe podręczniki.
3. To była niesamowita podróż.
4. Czy widziałeś Laurę wczoraj w kinie? Nie, nie widziałem, ale spotkałem ją wczoraj w sklepie.
5. My nie musimy nosić mundurków szkolnych.
6. Nie rozumiem za dobrze francuskiego. Czy możesz to jeszcze raz powiedzieć powoli?
7. Przepraszam, czy możesz mi powiedzieć gdzie znajduje się poczta?
8. Nie wolno Tobie dotykać tego talerza. Jest bardzo gorący.
9. Nie rządź się tak.
10. Czy chciałbyś pooglądać jakiś serial komediowy dziś wieczorem?
Nie, dziękuję. Wolę program dokumentalny.
11. Czy chciałbyś trochę wody? Nie, dziękuję. Nie jestem spragniony.VIII. Napisz list do kolegi/koleżanki, w którym opiszesz swoją rodzinę. Podaj imiona i wiek, opisz wygląd, zajęcia i zainteresowania. Pamiętaj o poprawnej budowie listu.
List musi zawierać co najmniej 10 zdań.

……………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………Opracowała: mgr Edyta KorzenieckaSuma punktów zdobytych Suma punktów możliwych do zdobycia
60

Wyświetleń: 4749


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.