AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Katarzyna Gołąb-Łatka, 2011-03-24
Wągrowiec

Język niemiecki, Wymagania

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego dla szkół średnich

- n +

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego dla uczniów szkół średnich (liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum)

Wykazy wiadomości i umiejętności na poziomie podstawowym i rozszerzonym zawarte są w planach wynikowych adekwatnych do poszczególnych serii podręczników i zeszytów ćwiczeń oraz roczników nauczania (klas I – III liceum ogólnokształcącego i liceum profilowanego oraz klas I – IV technikum).

Obecnie jako wiodąca stosowana jest seria podręczników wydawnictwa WSiP „alles klar” zakres podstawowy i zakres rozszerzony w zależności od zaawansowania grupy oraz tygodniowej liczby godzin lekcyjnych.
Uczniowie rozpoczynający naukę języka niemieckiego w szkole średniej jako drugiego języka obcego korzystają z podręczników w zakresie podstawowym.
Natomiast uczniowie kontynuujący naukę języka niemieckiego piszą na jednych z pierwszych zajęć test diagnostyczny, którego wyniki decydują o wyborze odpowiedniej części podręcznika.
Grupy rocznikowo najstarsze (III liceum ogólnokształcącego i liceum profilowanego oraz IV technikum) przygotowujące się do egzaminu maturalnego korzystają z repetytorium wydawnictwa LektorKlett „direkt”.

W procesie nauczania języka obcego ocenie podlegają zdobywane umiejętności i poznane wiadomości. Oceniane będą cztery sprawności językowe:

• rozumienie tekstu słuchanego,
• rozumienie tekstu czytanego,
• mówienie,
• pisanie.

Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności z języka niemieckiego:

• formy ustne:

- odpowiedzi, które przeważnie mają właściwą lub zmodyfikowaną formę ustnego egzaminu maturalnego z języka obcego na wybranym przez ucznia poziomie,

- aktywność, czyli wypowiedzi w klasie (np. odpowiedzi na pytania nauczyciela, spontaniczne wyrażanie własnego zdania w języku niemieckim na określony temat, dobrowolna prezentacja wyników pracy grupowej na zajęciach, prezentacja projektu wykonanego w domu),

• formy pisemne:

- sprawdziany leksykalno-gramatyczne obejmujące od minimum dwóch do maksimum czterech rozdziałów z podręcznika i zeszytu ćwiczeń; diagnozują przede wszystkim poznane słownictwo; zawierają przeważnie od siedmiu do jedenastu zadań, z których pierwsze dotyczy zawsze rozumienia tekstu czytanego lub słuchanego; budowa ćwiczeń zarówno leksykalnych, jak i gramatycznych zaczerpnięta jest z typowych ćwiczeń z podręcznika i zeszytu ćwiczeń; ćwiczenia gramatyczne stanowią mniej więcej 1/3 zadań na sprawdzianie,

- testy leksykalno-gramatyczne obejmują zawsze jeden rozdział z podręcznika i zeszytu ćwiczeń (budowa testu odpowiada budowie sprawdzianu),

- testy gramatyczne dotyczące jednego istotnego lub kilku ważnych zagadnień gramatycznych; rzadko pojawiająca się forma,

- kartkówki zapowiedziane z materiału leksykalnego zawartego każdorazowo po rozdziale w ściśle zintegrowanym z częścią podręcznikową zeszycie ćwiczeń, obejmujące minimum cztery jednostki lekcyjne; kontrolują opanowanie słówek i wyrażeń z danego rozdziału oraz umiejętności ich wykorzystania w konkretnych zdaniach; liczba kartkówek w semestrze uwarunkowana jest tygodniową ilością godzin lekcyjnych oraz indywidualnymi predyspozycjami przyswajania wiedzy i umiejętności danej grupy językowej; uczniowie wybierają dogodny dla siebie termin pisania kartkówki, jednak nie później niż jeden tydzień od momentu zasygnalizowania tej formy pisemnej przez nauczyciela; ocen niedostatecznych z kartkówek nie można poprawiać; wyjątkowo dopuszcza się poprawienie dwóch ocen niedostatecznych z kartkówek, jeżeli uczeń ze wszystkich większych form pisemnych (sprawdzianów i testów) uzyskał oceny pozytywne; najczęściej stosowana forma,

- kartkówki niezapowiedziane – „wejściówki” albo tak zwane przeze mnie „karne kartkówki” za np. nieuzasadniony lub cyklicznie powtarzający się brak zadania domowego u większej liczby uczniów w danej grupie językowej lub po prostu dyscyplinujące pracę na zajęciach, obejmują zawsze trzy ostatnie jednostki lekcyjne; w liczbie tej nie uwzględnia się oczywiście zajęć poświęconych w całości na którąkolwiek z większych form pisemnych; owe kartkówki mogą tyczyć się również bieżącej lekcji; wyżej wymienionych kartkówek nie wolno poprawiać oraz zaliczać w terminie późniejszym,

- zadania domowe obowiązkowe, przeważnie są to formy pisemne, które testowane są potem w części pisemnej egzaminu maturalnego, to znaczy krótkie formy pisemne: ogłoszenia, zaproszenia, pocztówki, notatki, krótkie wiadomości i e-maile oraz dłuższe formy pisemne w zależności od poziomu i aktualnie omawianego zagadnienia; w zakresie podstawowym są to listy prywatne i formalne; w zakresie rozszerzonym są to natomiast rozprawki, opowiadania, opisy lub recenzje,

- zadania domowe dodatkowe – zadania z podręcznika i zeszytu ćwiczeń o podwyższonym stopniu trudności, albo projekty.

Wszystkie wyżej wymienione formy diagnozują praktycznie zdobyte wiadomości i umiejętności.

Jeśli uczeń opuści którąkolwiek z obowiązkowych i zapowiedzianych form pisemnych, to ma obowiązek zaliczyć tą formę w terminie do dwóch tygodni od momentu powrotu do szkoły.
Po upływie terminu zaliczenia, brakująca forma oznaczana i traktowana jest jako zero.

Uczniowie, którzy unikają często wszelkich zapowiedzianych form pisemnych, otrzymają na zaliczeniach więcej zadań niż pozostali, oprócz tego zadania będą trudniejsze oraz będą oceniani według zawyżonej punktacji.

Ocena końcowa (śródroczna i końcoworoczna) nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych.

Przy wystawianiu ocen końcowych bierze się pod uwagę:

• oceny cząstkowe,
• aktywność na zajęciach,
• zadania dodatkowe,
• udział w konkursach i uzyskane wyniki,
• przygotowanie do zajęć, w tym również odrabianie obowiązkowych zadań domowych (systematyczność oraz samodzielność wykonywania tych zadań).

Uczniowie, którzy mają lekcje dwa lub trzy razy w tygodniu, mogą dwukrotnie w ciągu semestru zgłosić nieprzygotowanie do zajęć, co zostanie odnotowane przez nauczyciela i nie wpłynie na ocenę końcową.

Uczniowie, którzy mają lekcje cztery lub więcej razy w tygodniu, mogą trzykrotnie w ciągu semestru zgłosić nieprzygotowanie do zajęć, co zostanie odnotowane przez nauczyciela i nie wpłynie na ocenę końcową.

Wszystkie braki (zarówno te spowodowane nieobecnością na zajęciach jak i te wynikające z nieprzygotowania na lekcję) należy uzupełnić na najbliższą jednostkę lekcyjną po ich wystąpieniu.


Zgłoś błąd    Wyświetleń: 2285


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.