AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Agata Kretek, 2011-03-23
ZABRZE

Awans zawodowy, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

- n +

Agata Kretek
nauczyciel informatyki i matematyki
w Zespole Kształcenia Zawodowego w Gliwicach
ubiegający się o stopień nauczyciela dyplomowanego
okres stażu od 01.09.2007 r. – 31.05.2010 r.


PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
W ZAKRESIE AWANSU NA STOPIEŃ
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO
Gliwice, wrzesień 2007 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE O NAUCZYCIELU
1. mgr Agata Kretek
2. 41 – 806 Zabrze, ul. Struzika 6a/2
3. Odbywany staż w Zespole Kształcenia Zawodowego w Gliwicach
4. Zajmowane stanowisko – nauczyciel informatyki i matematyki
5. Posiadany stopień awansu zawodowego – nauczyciel mianowany od 2000 r.
6. Staż pedagogiczny – 11 lat
7. Posiadane kwalifikacje: tytuł magistra pedagogiki w zakresie kształcenia zintegrowanego, świadectwa ukończenia studiów podyplomowych „Informatyka w szkole”, „Matematyka w zreformowanej szkole” oraz w zakresie „Nauk o rodzinie”
8. Data rozpoczęcia stażu – 03.09.2007r.
9. Okres odbywania stażu – 2 lata i 9 miesięcy
10. Termin realizacji planu rozwoju zawodowego-03.09.2007 r. – 11.04.2011 r.II. WYNIK DIAGNOZY INDYWIDUALNEJ W ZAKRESIE DOTYCHCZASOWEGO ROZWOJU ZAWODOWEGO

Każdy rozwój wiąże się ściśle z rozwoju z rozwojem osobowym, który wypełnia całe nasze życie. Nasz rozwój jest dojrzewaniem do nowych obowiązków i trudności oraz spełniania się w nich.
Bardzo lubię swoja pracę i stale doskonalę swój warsztat pracy.
Przeprowadziłam indywidualną diagnozę w zakresie dotychczasowego rozwoju. Umożliwia mi ona prześledzenie mojej drogi rozwoju jako nauczyciela.
Od 1 września 2000 r. pracuję jako nauczyciel informatyki. W latach 2005 – 2006 pracowałam na stanowisku nauczyciela informatyki równocześnie w dwóch szkołach w Zabrzu: w Gimnazjum Nr 29 i w Zespole Szkół Katolickich. Od 2000 r. pracowałam w charakterze nauczyciela informatyki Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 14 w Zabrzu, gdzie dodatkowo prowadziłam zajęcia wychowania do życia w rodzinie. Przez kilka lat aktywnie przygotowywałam uczniów do zdobywania kart motorowerowych. W latach 1996 – 2001 pracowałam w charakterze nauczyciela kształcenia zintegrowanego w Szkole Podstawowej nr 9 W Zabrzu. Wcześniej prowadziłam zajęcia w świetlicy oraz pracowałam w charakterze nauczyciela muzyki.
Opierając się na przeprowadzonej diagnozie oraz potrzebach uczniów, nauczycieli, szkoły, rodziców i środowiska oraz zmian w edukacji – postanowiłam kontynuować swój rozwój. Zamierzam doskonalić się, nabywać nowe umiejętności i kwalifikacje. Pozwoli mi to lepiej wykonywać swój zawód, a moim uczniom umożliwi samodzielne badanie otaczającego świata, ukształtuje myślenie prowadzące do zrozumienia poznawanej wiedzy oraz pozwoli na posługiwanie się nią w różnych sytuacjach życiowych.III. CELE


1. Cel ogólny (wynikający z diagnozy):
- dalszy rozwój zawodowy jako nauczyciela informatyki i matematyki z uwzględnieniem zadań realizowanych przez szkołę w drodze po awans na nauczyciela dyplomowanego,
- podniesienie jakości własnego warsztatu pracy oraz jakości pracy szkoły,
- doskonalenie zdobytych umiejętności i zdobywanie nowych.

2. Cele szczegółowe – potrafię:
- doskonalić swoje umiejętności dydaktyczno – wychowawcze,
- wzbogacać swój warsztat pracy,
- przeprowadzić zajęcia otwarte dla młodych nauczycieli metodami aktywizującymi z zapewnieniem wysokiej ich jakości,
- wspierać dyrektora szkoły i nauczycieli w pracy,
- upowszechniać swój dorobek,
- popularyzować nowe tendencje w pracy,
- przeprowadzać ewaluacje swoich działań,
- doskonalić się przez uczestnictwo w formach doskonalenia i samodoskonalenia zawodowego,
- aktualizować wiedzę z prawa oświatowego w zakresie niezbędnym do mojej pracy,
- diagnozować uczniów,
- ewaluować własne zadania,
- ewaluować osiągnięcia uczniów.

IV. POWINNOŚCI NAUCZYCIELA W ZAKRESIE ODBYWANIA STAŻU WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA MEN

1. Podejmowanie działań mających na celu doskonalenie własnego warsztatu i metod pracy jako nauczyciela
2. Realizacja zadań, służących podniesieniu jakości pracy szkoły.
3. Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia, służących własnemu rozwojowi oraz podnoszenia pracy własnej i szkoły.V. UZASADNIENIE I MOTYWACJA PRZYJĘTYCH KIERUNKÓW ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA


Uważam, że dzielenie się wiedzą i umiejętnościami z nauczycielami pomoże mi w pracy dydaktycznej oraz pozwoli na stosowanie technologii komputerowej na własnych lekcjach.
Zastosowanie komputera znacznie podnosi atrakcyjność prowadzonych zajęć, przez co uczniom łatwiej jest przyswoić określony materiał.
Pragnę sprawić, by zajęcia informatyki i matematyki były bardziej interesujące. Z uwagi na duże zainteresowanie wśród uczniów informatyką i matematyką, warto mobilizować ich do nabywania wiedzy i motywowania do samodzielnej pracy w tym kierunku. Konkursy, do których zamierzam przygotować uczniów budzą coraz większe zainteresowanie wśród uczniów, ponieważ są sprawdzianem ich wiedzy w stopniu rozszerzającym. Integracja międzyprzedmiotowa wprowadzana na lekcjach informatyki i matematyki będzie czynnikiem mobilizującym uczniów do poszerzenia wiedzy z różnych dziedzin nauki oraz wykształci w nich umiejętność posługiwania się technologią informacyjną.
VI. ZADANIA NA OKRES STAŻU

§8 ust. 2pkt 1

„Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej ,wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości szkoły”

LP. ZADANIA FORMA REALIZACJI TERMIN REALIZACJI SPOSÓB DOKUMENTOWANIA, UWAGI
1. Wstępna analiza własnych umiejętności. Autorefleksja Sierpień 2007 Teczka dotychczasowych osiągnięć zawodowych
2 Poznanie procedury awansu zawodowego oraz zasad funkcjonowania i organizacji szkoły. Analiza przepisów prawa oświatowego, dotyczących awansu zawodowego.
Analiza dokumentacji szkolnej: statut, WSO, WDN, plan wychowawczy szkoły.
Śledzenie zmian dokonywanych w prawie oświatowym. Sierpień/wrzesień 2007
Okres stażu Poprawnie sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu, wszczęcie postępowania, plan rozwoju zawodowego.
3. Poszerzenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnątrzszkolnym doskonaleniu. Udział w konferencjach i szkoleniowych Radach Pedagogicznych Okres stażu Potwierdzenie uczestnictwa.
Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego (kursy, szkolenia metodyczne, WDN itp.)
Okres stażu Zaświadczenia, certyfikaty, kserokopie zajęć.
Aktywne i twórcze uczestnictwo w pracach Szkolnej Komisji Matematycznej Okres stażu Sprawozdanie z działalności komisji
Studiowanie fachowej literatury i czasopism dla nauczycieli, śledzenie stron WWW. Na bieżąco Recenzje literatury, notatki, wykaz przyswojonych pozycji.
4. Promowanie szkoły. Zaprojektowanie i administrowanie strony internetowej szkoły. W czasie stażu Adres strony WWW
5. Sprawowanie opieki nad pracownią informatyczną. Dbanie o prawidłowe działanie komputerów, przestrzeganie regulaminu pracowni komputerowej, dbanie o estetykę pomieszczenia. W czasie stażu Potwierdzenie§8 ust. 2 pkt 2

„Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej”


LP. ZADANIA FORMA REALIZACJI TERMIN REALIZACJI SPOSÓB DOKUMENTOWANIA, UWAGI
1. Organizacja warsztatu pracy przy użyciu komputera. Opracowywanie dokumentów.


Okres stażu Przykładowe dokumenty i pomoce dydaktyczne wykonane technologią komputerową.
Przygotowywanie scenariuszy zajęć. Okres stażu Scenariusze zajęć
Prowadzenie lekcji matematyki z wykorzystaniem komputera. Okres stażu Scenariusze zajęć, prace uczniów.
2. Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej. Śledzenie aktualności na portalach internetowych, korzystanie ze skrzynki e –mail.
Okres stażu Wydruki stron, spis stron internetowych
3. Komputerowe opracowanie dokumentacji związanej z awansem zawodowym. Przedstawienie wymaganej dokumentacji. Okres stażu Załączona dokumentacja w okresie stażu.
§8 ust. 2 pkt 3

„Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innym nauczycielami, w tym prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego”.


LP.
ZADANIA FORMA REALIZACJI TERMIN REALIZACJI SPOSÓB DOKUMENTOWANIA, UWAGI
1. Prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć. Okres stażu Scenariusze zajęć otwartych
2. Organizowanie form wewnątrzszkolnego doskonalenia Konsultacje dla nauczycieli w zakresie obsługi komputera z uwzględnieniem możliwości Internetu. W ramach potrzeb Lista obecności , materiał szkoleniowy
3. Opublikowanie w portalu internetowym „Planu rozwoju zawodowego” Przygotowanie planu i przesłanie na stronę internetową Po zatwierdzeniu planu rozwoju zawodowego Publikacja w Internecie
5. Opracowanie i udostępnienie do wykorzystania przez innych nauczycieli materiałów dydaktycznych, np. testy, karty pracy, plany wynikowe.  Opracowanie materiałów, przekazanie do biblioteki szkolnej.
Cały staż  Przykładowe materiały
- Potwierdzenie przekazania
- Zaświadczenie dyrektora
6. Podzielenie się wiedzą i umiejętnościami z zakresu informatyki i matematyki z innymi nauczycielami służąc pomocą w opracowaniu materiałów dydaktycznych.  Pomoc w komputerowym opracowaniu i drukowaniu pomocy dydaktycznych.
- Służenie pomocą i rozwiązywanie problemów związanych z obsługą komputera innym nauczycielom i pracownikom administracji szkoły. W ramach potrzeb  Potwierdzenie dyrektora

§ 8 ust.2 pkt 4a

„Opracowanie i wdrożenie programu dotyczącego działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą , pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich”


LP.
ZADANIA FORMA REALIZACJI TERMIN REALIZACJI SPOSÓB DOKUMENTOWANIA, UWAGI
1. Przygotowanie i wdrożenie programu pracy z uczniem Zasadniczej Szkoły Zawodowej, który ma trudności w przyswajaniu wiedzy matematycznej. Przygotowanie i wdrożenie własnego programu Okres stażu Program własny
Potwierdzenie
2. Opracowanie programu pedagogizacji rodziców. Opracowanie planu pedagogizacji rodziców Wrzesień 2007 Program własny
Potwierdzenie§ 8ust.2 pkt 4c

„Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych”


LP.
ZADANIA FORMA REALIZACJI TERMIN REALIZACJI SPOSÓB DOKUMENTOWANIA, UWAGI
1. Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego. Wdrażanie zdobytej wiedzy i umiejętności w podnoszeniu jakości pracy szkoły. Okres stażu Zaświadczenia o ukończonych formach doskonalenia zawodowego
2. Uczestnictwo wraz z uczniami w różnych formach kultury. Organizowanie imprez klasowych, wycieczek Okres stażu Dokumentacja imprez i wycieczek szkolnych


3. Stosowanie w pracy metod aktywizujących Poszukiwanie nowych metod pracy Okres stażu Scenariusze zajęć
4. Udział uczniów w konkursach Wyszukiwanie propozycji różnych instytucji dotyczących konkursów informatycznych i matematycznych. Przygotowanie do udziału w konkursie. Okres stażu Potwierdzenie dyrektora
§ 8ust.2 pkt 4e

„Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami”LP.
ZADANIA FORMA REALIZACJI TERMIN REALIZACJI SPOSÓB DOKUMENTOWANIA, UWAGI
1. Współpraca z pedagogiem szkolnym. Systematyczne spotkania, rozmowy. Okres stażu Zaświadczenie
2. Prowadzenie kursów komputerowych. Dokształcanie uczniów innych szkół w zakresie wykorzystania komputera w swojej przyszłej pracy zawodowej. Okres stażu Potwierdzenie
3. Współpraca z rodzicami. Pedagogizacja rodziców.
Zachęcanie rodziców do aktywnego udziału w życiu szkoły . Zgodnie z harmonogramem zebrań klasowych Plan zebrań kasowych

4. Współpraca z wychowawcami i innymi nauczycielami. Wspólne omawianie problemów wychowawczych, wskazywanie możliwych rozwiązań. Okres stażu Sprawozdanie


§ 8ust.2 pkt 5

„Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony”
LP.
ZADANIA FORMA REALIZACJI TERMIN REALIZACJI SPOSÓB DOKUMENTOWANIA, UWAGI
1. Opis i analiza dwóch przypadków rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych i wychowawczych. Uważna obserwacja uczniów.
Poznanie środowiska domowego wychowanków.
Zdiagnozowanie dwóch przypadków edukacyjnych lub wychowawczych. Ustalenie metod pracy z uczniami i oddziaływań wychowawczych. Systematyczna praca nad rozwiązaniem problemu. Okres stażu Opis i analiza dwóch przypadków
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 2192


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.