Katalog

Iwona Budycz, 2011-03-08
Tyszowce

Język angielski, Plany rozwoju zawodowego

KONTRAKT POMIĘDZY NAUCZYCIELEM KONTRAKTOWYM A OPIEKUNEM STAŻU

- n +

KONTRAKT POMIĘDZY NAUCZYCIELEM KONTRAKTOWYM A OPIEKUNEM STAŻU

Opiekun stażu: ………………………
Nauczyciel stażysta ………………..
Data rozpoczęcia stażu: ……………
Data planowanego zakończenia stażu: ……………………
Nazwa szkoły: ………………………………………

I. ZASADY KOMUNIKOWANIA SIĘ:
1. Nauczyciel opiekun i nauczyciel stażysta są równoprawnymi partnerami.
2. Uwagi dotyczące stylu pracy oraz sposobu realizacji Planu Rozwoju Zawodowego są uwagami konstruktywnymi, a nie krytyką.
3. Spotkania konsultacyjne odbywać się będą regularnie, w ustalonym wcześniej terminie.
4. Nauczyciel stażysta może konsultować pojawiające się problemy na bieżąco.

II. ZAKRES OBOWIĄZKÓW NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO:
1. Zapoznanie się z procedurami awansu zawodowego i obowiązującymi go aktami prawnymi.
2. Realizacja wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego (zgodnie z rozporządzeniem MENiS).
3. Opracowanie Plan Rozwoju Zawodowego.
4. Uczestnictwo w spotkaniach z opiekunem stażu.
5. Sporządzanie notatek ze spotkań z opiekunem oraz dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
6. Uczestnictwo w zajęciach otwartych raz na dwa miesiące (w obecności opiekuna stażu).

III. ZAKRES OBOWIĄZKÓW OPIEKUNA STAŻU:
1. Zapoznanie stażysty z procedurą uzyskania awansu.
2. Pomoc w opracowaniu Planu Rozwoju Zawodowego.
3. Wspieranie działań stażysty w zakresie wzbogacania jego warsztatu pracy.
4. Dzielenie się swoim doświadczeniem zawodowym.
5. Udzielanie rad na prośbę stażysty w sytuacjach problemowych: dydaktycznych i wy-chowawczych.
6. Sporządzenie wykazu literatury godnej poznania.
7. Pomoc w sporządzeniu sprawozdania z przebiegu stażu.
8. Napisanie projektu oceny dorobku nauczyciela kontraktowego.
9. Pomoc w uporządkowaniu dokumentacji na posiedzenie komisji egzaminacyjnej.
10. prowadzenie lekcji w obecności nauczyciela stażysty (raz na dwa miesięce)

IV. KRYTERIA OCENY DOROBKU ZAWODOWEGO:
1. Systematyczność.
2. Terminowość.
3. Zaangażowanie w realizację Planu Rozwoju Zawodowego.
4. Inicjatywa.
V. USTALENIA KOŃCOWE:
1. Za przebieg i organizację stażu odpowiedzialny jest nauczyciel kontraktowy.
2. Opiekun stażu jest osobą wspomagającą.
3. Kontrakt obowiązuje obie strony.
4. Kontrakt można modyfikować za zgodą obu stron.


Opiekun stażu nauczyciel kontraktowy
…………………………. …………………………………….
Wyświetleń: 6044


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.