Katalog

Joanna Szamara, 2011-03-04
Pogrzebień

Zajęcia zintegrowane, Plany pracy

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ W KLASIE I

- n +

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ W KLASIE I
W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

1. Organizacja życia i pracy zespołu klasowego - wrzesień
- urządzenie klasy
- kształcenie nawyków współżycia
- higiena życia codziennego
- bezpieczeństwo
Sposoby i środki realizacji
- Rozmowa dotycząca wystroju klasy, poszanowania mienia, dbałość o ład i porządek, ozdobienie pracami dzieci, aktualizacja gazetek klasowych;
- Wdrażanie do wzajemnej akceptacji, pomocy i współpracy szczególnie z uczniami stwarzającymi problemy wychowawcze i ruchliwymi;
- Ład i porządek w tornistrze, szatni – wdrażanie do samokontroli;
- Przypomnienie zasad bezpiecznego poruszania się po ulicy – ćw. praktyczne w przechodzeniu przez jezdnię

2. Uczestnictwo i kultywowanie tradycji szkoły, regionu, państwa – na bieżąco
- Przypomnienie informacji o życiu i działalności patrona szkoły
- Przypomnienie wiadomości o Pogrzebieniu
- Opieka nad miejscami pamięci
- Udział w ważnych uroczystościach szkolnych i klasowych

3. Zapoznanie z ogólnie przyjętymi formami towarzyskimi - cały rok
- Wdrażanie uczniów do wzajemnego poszanowania siebie oraz osób dorosłych
- Wdrażanie uczniów do mówienia sobie po imieniu
- Wdrażanie do uprzejmej rozmowy i właściwego zachowania się w różnych sytuacjach
- Udział w imprezach kulturalnych, właściwe zachowanie

4. Poznajemy i dbamy o piękno naszej okolicy - na bieżąco
- Wycieczki po najbliższej okolicy
- Akcja „Sprzątanie Świata”
- Rozmowy i wdrażanie do dbania o czystość chodników, wrzucania śmieci do koszy
- Rozbudzanie potrzeby kontaktu z przyrodą

5. Nabywanie umiejętności dbania o własne zdrowie- wg potrzeb
- Kształtowanie prawidłowej postawy ciała (zwracanie szczególnej uwagi na postawę ciała podczas pisania)
- Realizacja programu zdrowotnego „Zdrowie przede wszystkim”

6. Współpraca domu ze szkołą - na bieżąco
- Organizowanie spotkań z rodzicami, lekcja otwarta
- Pomoc rodziców w organizowaniu imprez klasowych, szkolnych i wycieczek
- Szacunek wobec rodziców i nauczycieli

7. Praca z uczniem słabym i zdolnym - na bieżąco
- Poświęcenie więcej czasu uczniom słabym, z trudnościami wychowawczymi
- Dodatkowe materiały dla dzieci zdolnych
Wyświetleń: 1326


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.