Katalog

Izabela Bakula, 2011-03-01
Czestochowa

Język niemiecki, Program nauczania

Program własny "Praktyczne wiadomości na temat Niemiec i nie tylko"

- n +

NIEMCY
czyli
Praktyczne wiadomości na temat Niemiec
i nie tylkoProgram własny


Opracowała:
mgr Izabela Bakuła
nauczyciel języka niemieckiego
w Technicznych Zakładach Naukowych
w Częstochowie


Częstochowa 2008


Wstęp
Program przewidziany jest do realizacji w szkole ponadgimnazjalnej w ramach obowiązkowych lub dodatkowych zajęć dydaktycznych z języka niemieckiego.

Podstawa programowa, która wynika z obowiązującego zakresu materiału nauczania w szkole ponadgimnazjalnej jest realizowana na bazie podstawowego programu nauczania, jakim jest Program Nauczania języka niemieckiego w liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym i technikum, kształcenie w zakresie podstawowym, numer dopuszczenia DKOS-4015-119/02. Treści realioznawcze znajdujące się w podstawowym programie stanowią bazę wyjściową dla wprowadzenia niniejszego programu nauczania, który będzie je poszerzał.

1. Założenia programowe
Proponowany program opiera się na założeniu, że odpowiednio dobrane i przekazane informacje z dziedziny realioznawstwa powinny stanowić ważny element wzbogacający i uatrakcyjniający proces nauczania i uczenia się języka obcego. Bodźcem do stworzenia programu było wyjście na przeciw oczekiwaniom uczniów. Podczas realizacji programu poruszane będą treści, które po przeprowadzonej wśród uczniów diagnozie wydają się być dla nich szczególnie interesujące, a które nie były do tej pory szczegółowo omawiane na zajęciach w sposób usystematyzowany. Zdobyte przez uczniów informacje będą stanowić dla nich kompendium wiedzy na temat praktycznej sfery życia w Niemczech i ułatwią im odnalezienie się i funkcjonowanie w trakcie pobytu w Niemczech. Program ma spełniać także zadanie motywujące uczniów do aktywnego uczestnictwa w zajęciach i nauki języka niemieckiego, ma umocnić ich wiarę we własne możliwości. Program ma wzbudzić w nich nie tylko zainteresowanie kulturą Niemiec, lecz także będzie wdrażał uczniów do samodzielności w procesie uczenia się. Program zakłada w głównej mierze pracę z autentycznym materiałem językowym, poszukiwanie informacji w Internecie i w niemieckich przeglądarkach internetowych oraz pracę i zajęcia z wykorzystaniem komputera, co niewątpliwie będzie dla uczniów atrakcyjne i motywujące.

Materiały do nauczania oraz inne materiały przygotowywane w trakcie trwania realizacji programu przez uczniów i nauczyciela, jak i zdobyte doświadczenie będą wykorzystane w innych projektach i przedsięwzięciach organizowanych na terenie szkoły.


2. Warunki realizacji założeń programowych
Program adresowany jest do uczniów klas II i III technikum i liceum profilowanego, którzy posiadają już pewien zasób słownictwa i umiejętności językowe.

Program przeznaczony jest do realizacji w ciągu 18 godzin lekcyjnych w trakcie trwania dwóch lat nauki w klasie drugiej i trzeciej.

Do częściowej realizacji programu niezbędne będą stanowiska pracy przy komputerze dla uczniów i nauczyciela z dostępem do Internetu, a także dostęp do odtwarzacza video lub DVD.

Program realizowany będzie przez nauczyciela posiadającego kwalifikacje językowe i dydaktyczne wymagane przez władze oświatowe do nauczania języka niemieckiego.

3. Cele programu
3.1. Cele szczegółowe
Cele szczegółowe zakładają:
-rozwijanie czterech podstawowych sprawności językowych: słuchania, mówienia, czytania i pisania,
-poznanie specyfiki kulturowej Niemiec (historia, religia, styl życia, film, muzyka, język młodzieżowy, subkultury młodzieżowe, mniejszości narodowe),
-wzbogacenie zasobu słownictwa,
-kształtowanie umiejętności poszukiwania, wykorzystania i selekcjonowania informacji z różnych źródeł,
-kształtowanie umiejętności prezentacji własnych dokonań.,
-stworzenie bazy materiałów realioznawczych do późniejszego wykorzystania podczas innych projektów.

3.2 Cele ogólnowychowawcze
Cele ogólnowychowawcze są zgodne z założeniami podstawy programowej i zakładają:
-kształtowanie u uczniów postawy tolerancji i otwartości wobec kultury innych krajów,
-kształcenie umiejętności pracy indywidualnej i w zespole,
-rozwój umiejętności wykorzystywania doświadczeń nabytych w uczeniu się innych przedmiotów takich jak historia, język polski, geografia,
-pobudzenie ciekawości uczniów wobec innych kultur, w szczególności kultury Niemiec,
-rozwój własnej tożsamości kulturowej.

4. Treści nauczania
4.1. Rozwijanie sprawności językowych
Program zakłada rozwijanie sprawności językowych: słuchania, mówienia, czytania i pisania, jednak ze względu na niski poziom umiejętności językowych grupy docelowej nauczyciel będzie wspomagał się językiem polskim podczas prowadzenia zajęć tj. analiz tekstu czytanego, naprowadzenia ucznia w problematykę teksu słuchanego.

Rozwijanie sprawności słuchania poprzez:
-rozumienie poleceń nauczyciela,
-rozumienie prostych pytań i odpowiedzi,
-rozumienie ogólnego sensu i intencji wypowiedzi
-globalne rozumienie dłuższych tekstów słuchanych (audycji telewizyjnych, wypowiedzi w mowie potocznej)

Rozwijanie sprawności mówienia poprzez:
-formułowanie krótkich wypowiedzi na określone tematy,
-wyrażanie własnych opinii za pomocą prostych środków językowych,
-zadawanie prostych pytań i udzielanie prostych odpowiedzi z zakresu omawianego materiału,
-poprawną wymowę w zakresie poznanego materiału językowego.

Rozwijanie sprawności czytania poprzez:
-globalne i szczegółowe rozumienie autentycznych tekstów (artykuły prasowe, posty internetowe, wywiady),
-wyszukiwanie konkretnych informacji w autentycznych tekstach częściowo niezrozumiałych.

Rozwijanie sprawności pisania poprzez:
-dostrzeganie różnicy pomiędzy fonetyczną a graficzną formą wyrazu,
-pisanie krótkich tekstów odtwórczych i twórczych (notatka).

4.2. Tematyka zajęć i planowane osiągnięcia

Tematyka zajęć ujęta w działach
Tematyka zajęć z podziałem na jednostki lekcyjne
Planowane osiągnięcia

I Życie w Niemczech
1. Warunki i koszty życia w Niemczech, zarobki – rozumienie tekstu czytanego, wyszukiwanie informacji w niemieckim Internecie.
2. Czas wolny - oferta kulturalna i możliwości spędzania czasu wolnego przez młodzież w Niemczech, praca z tekstem czytanym.
3. Niemiecki savoir vivre - praca z tekstem czytanym, rozwiązywanie
testu dotyczącego zwyczajów zachowań w Niemczech w sytuacjach życia codziennego.
4. Slang młodzieżowy – tworzenie scenek sytuacyjnych z wykorzystaniem nowego słownictwa.
Uczeń rozeznaje się w obecnych cenach poszczególnych usług i produktów w Niemczech, zarobkach, zna system zabezpieczenia socjalnego, zna podstawowe zwyczaje panujące w codziennym życiu (godziny otwarcia sklepów i przerw, ograniczenia młodzieży wynikające z wieku, zwyczaje zachowań w codziennych kontaktach międzyludzkich), zna możliwości spędzania wolnego czasu w mieście i poza nim, ofertę kulturalną, zna popularne słowa ze slangu młodzieżowego i umie ich używać w kontekście.
II Muzyka
1. Muzyka młodzieżowa – tłumaczenie tekstu wybranej piosenki.
2. Muzyka młodzieżowa – przegląd imprez rozrywkowych w Niemczech..
3. DJs w Niemczech – rozwój i rozmiar sztuki tworzonej przez didżejów w Niemczech, rozumienie tekstu słuchanego i czytanego.
Uczeń zna przedstawicieli dzisiejszej sceny młodzieżowej w Niemczech i związane z nią imprezy rozrywkowe, rozpoznaje ich utwory, potrafi przetłumaczyć tekst prostej piosenki niemieckiej.
III Film
1. Młode kino niemieckie – rozwój kina w Niemczech od 1994 r., wprowadzenie do projekcji filmu „Lola rennt”
2/3. Projekcja filmu „Lola rennt” – dyskusja na temat filmu.
Uczeń zna tytuły docenianych w świecie niemieckich produkcji i ich twórców.
Zna problematykę wybranego filmu kina niemieckiego.
IV Historia Niemiec od 1945 r. do zjednoczenia
1. Od podziału do zjednoczenia – praca z tekstem czytanym.
2. Berlin jako kulturalna metropolia w sercu Europy – przegląd miejsc, które warto odwiedzić.
3. Ossis i Wessis – wyjaśnienie pojęć, zrozumienie podłoża
konfliktu, rozumienie tekstu czytanego.
4/5. Projekcja filmu „Good Bye, Lenin” – dyskusja na temat filmu.
Uczeń zna podstawowe fakty historyczne dotyczące Niemiec w latach od 1945 do 1990, zna podłoże konfliktu między mieszkańcami byłego NRD i RFN, rozeznaje się w sytuacji życia Niemców spowodowanej upadkiem muru, potrafi wymienić najważniejsze zabytki Berlina, rozpoznaje je na zdjęciach, umie odszukać pożądane miejsca na planie miasta.
V Religia
1. Religia w Niemczech – rozumienie tekstu czytanego.
2/3. Mniejszości narodowe – rozumienie tekstu słuchanego i czytanego.
Uczeń rozeznaje się w sytuacji wyznaniowej w Niemczech, potrafi wymienić mniejszości narodowe, zna sytuację muzułmanów mieszkających w Niemczech.


4.3. Gramatyka
Program nie zakłada wprowadzania nowych struktur gramatycznych. W trakcie realizacji programu uczniowie będą posługiwać się znanymi im strukturami gramatycznymi wynikającymi z realizacji programu podstawowego.

4.4. Słownictwo
Wybrane zakresy tematyczne słownictwa, wprowadzane na bazie programu podstawowego, będą rozszerzane. Nauka dodatkowego słownictwa będzie obejmować przede wszystkim następujące działy:
-czas wolny,
-żywienie,
-życie codzienne,
-kultywowanie tradycji i zwyczajów,
-komunikacja i przepływ informacji,
-elementy kultury ze szczególnym uwzględnieniem zainteresowań młodzieży,
-elementy życia społecznego,
-stosunki międzyludzkie,
-zdrowie,
-zakupy.

5. Procedury osiągania celów szczegółowych
Cele szczegółowe możliwe są do osiągnięcia poprzez stosowanie różnorodnych pomocy dydaktycznych oddziałujących na wszystkie zmysły uczniów. Rozbudzają one zainteresowanie uczniów przedmiotem. Także metody pracy są równie ważne. Nauczanie grupowe pozwala maksymalnie zaktywizować proces nauczania i przybliżyć go do warunków naturalnych.

5.1. Materiały do nauczania
Na zajęciach wykorzystywane będą następujące materiały do nauczania:
-podręcznik,
-fotografie,
-pocztówki
-ilustracje z czasopism, folderów,
-nagrania płytowe,
-programy telewizyjne,
-filmy na płycie DVD lub kasecie VHS
-komputer,
-mapy,
-słowniki dwujęzyczne,
-materiały autentyczne (artykuły prasowe, wywiady, posty internetowe)
-karty pracy dla ucznia

5.2. Metody i techniki pracy
Metodami pracy będą:
-praca w parach i grupach,
-praca indywidualna,
-burza mózgów,
-praca metodą dramy.
Stosowane będą poniższe techniki rozwijające cztery sprawności językowe:
Techniki rozwijające sprawność mówienia
Obrazek jako bodziec:
-technika opisu drogi na podstawie planu miasta,
-technika wypowiedzi na temat informacji przedstawionych na mapie,
-odgadywanie treści obrazka,
-technika układania dialogu między przedstawionymi na obrazku osobami.

Słowo jako bodziec:
-technika stawiania pytań i udzielania odpowiedzi,
-technika odtwarzania treści na podstawie sporządzonych notatek,
-technika streszczenia,
-technika symulacji i odgrywania ról,
-technika zbierania argumentów.

Techniki rozwijające sprawność słuchania
Techniki poprzedzające słuchanie:
-wzbudzenie zainteresowania tematyką tekstu,
-technika obrazka,
-technika wprowadzenia nowego materiału językowego występującego w tekście,
-technika czytania wspierającego słuchanie – zapoznanie się z tekstem poruszającym te same zagadnienia.

Techniki towarzyszące słuchaniu:
-technika wyboru,
-technika porządkowania kolejności wypowiedzi na podstawie usłyszanego tekstu,
-technika uzupełniania tekstu,
-technika notowania.

Techniki po usłyszeniu tekstu:
-stawianie pytań i udzielanie odpowiedzi,
-wyrażania własnego zdania na temat poruszony w tekście,
-prawda/fałsz.

Techniki rozwijające sprawność czytania
-technika formułowania głównej myśli tekstu,
-technika informacji szczegółowej,
-technika notowania,
-technika prawda/fałsz,
-pytania/odpowiedzi,
-technika wyszukiwania potrzebnych informacji w tekście.

Techniki rozwijające sprawność pisania:
-technika sporządzania krótkich notatek na podstawie usłyszanego lub przeczytanego tekstu,
-technika uzupełniania tekstu lukami,

Do nauki słownictwa wykorzystywane będą poniższe techniki.
Podczas wprowadzania słownictwa:
-demonstracja,
-parafrazy, synonimy, antonimy,
-kontekst,
-zdefiniowanie,
-objaśnienie za pomocą języka polskiego.

Utrwalenie słownictwa nastąpi poprzez:
-wielokrotne powtarzanie,
-użycie nowego wyrazu, zwrotu w zdaniach,
-technikę KIM – próbę zapamiętania możliwie jak najwięcej wyrazów z 10 możliwych,
-technikę wielokrotnego słuchania, czytania, śpiewania tekstu z nową leksyką,

Powtarzaniu i utrwaleniu słownictwa będą służyły techniki:
-technika odnajdywania wyrazu niepasującego do innych,
-rozwiązywanie krzyżówek,
-diagramy literowe.

6. Opis założonych osiągnięć ucznia
Zakłada się, że po zakończeniu realizacji programu uczeń poszerzy swą wiedzę o wiadomości realioznawcze dotyczące Niemiec (patrz tabela str. 4 - planowane osiągnięcia), będzie potrafił odnaleźć się i zachować podczas pobytu w Niemczech, dostosować się do reguł tam panujących . Uczeń w trakcie trwania realizacji programu będzie rozwijał cztery podstawowe sprawności językowe, co pomoże mu opanować materiał nauczania wynikający z podstawowego programu nauczania realizowanego podczas całego etapu edukacyjnego w szkole ponadgimnazjalnej. Ponadto uczeń będzie potrafił: sięgać do różnych źródeł (niemiecki Internet, prasa niemiecka) w celu wyszukania niezbędnych mu informacji, zbierać i selekcjonować informacje na wybrany temat, twórczo wykorzystać zdobytą wiedzę do dalszego własnego rozwoju intelektualnego.

7. Kontrola i ocena osiągnięć uczniów
Kontrola osiągnięć uczniów będzie zgodna z wewnątrzszkolnym systemem oceniania Technicznych Zakładów Naukowych w Częstochowie.

Ocenie podlegać będą:
-wypowiedzi ustne,
-prace pisemne,
-praca na lekcji – aktywność,
-praca domowa uczniów,
-wysiłek wkładany w wywiązywanie się z obowiązków,
-wytwory pracy.

8. Ewaluacja
W trakcie realizacji programu metodą ewaluacji będzie bieżąca kontrola osiągnięć uczniów oraz quiz podsumowujący zajęcia.

W celu określenia wartości i przydatności programu cenne będą opinie uczestników programu.

Po zakończeniu pracy z uczniami narzędziem ewaluacji będzie ankieta ewaluacyjna.
Wyniki ewaluacji pozwolą na ustalenie mocnych i słabych stron programu oraz wskażą kierunek dalszych działań w ramach realizacji w/w programu.


Bibliografia

Komorowska H.: O programach prawie wszystko, Warszawa 1999
Komorowska H.: Metodyka nauczania języków obcych, Warszawa 2002
Łuniewska K./ Wąsik Z./ Tworek U./ Zagórna M.: alles klar 1, książka nauczyciela z programem nauczania, Warszawa 2002
Okoń W.: Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Warszawa 1996
Węglińska M.: Jak przygotować się do lekcji, Kraków 1998
Wyświetleń: 2263


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.