AWANS Dla nauczyciela Dla ucznia


Katalog

Małgorzata Marcinkowska, 2011-02-22
Piaseczno

Zajęcia zintegrowane, Plany pracy

Plan pracy wyrównawczej kl II

- n +


Treści programowe:

EDUKACJA MATEMATYCZNA
1. Zbiory.
Ćwiczenia utrwalające pojęcie zbioru. Klasyfikacja zbiorów ze względu na ich liczebność, przeliczanie elementów zbiorów. Uzupełnianie elementów w zbiorze.
Ustalanie równoliczności zbiorów na podstawie przeliczenia i łączenia w pary.
Znajdowanie części wspólnej, złączenia zbiorów oraz wyodrębnienie podzbioru.

2. Dodawanie i odejmowanie liczb.
Powtórzenie zapisu liczb z wyróżnieniem cyfry dziesiątek i cyfry jedności.
Usprawnienie techniki rachunkowej i umiejętności dodawania i odejmowania liczb poprzez zabawy.
Prawidłowe umiejscawianie liczb na osi liczbowej.
Ćwiczenia w dodawaniu i odejmowaniu liczb z wykorzystaniem tabelek, grafów, drzewek.
Różne sposoby dodawania i odejmowania bez przekroczenia progu dziesiątkowego.
Różne sposoby dodawania i odejmowania z przekroczeniem progu dziesiątkowego.
Porównywanie różnicowe ( O ile więcej? O ile mniej?)

3. Mnożenie i dzielenie.
Zastępowanie mnożenia dodawaniem jednakowych składników.
Ćwiczenia w mnożeniu i dzieleniu liczb na konkretach. Dzielenie liczby przez liczbę jako działanie odwrotne do mnożenia.
Różne sposoby obliczania iloczynów z wykorzystaniem rozdzielności mnożenia względem dodawania.
Praktyczne poznawanie i stosowanie umów dotyczących kolejności wykonywania działań.
Porównywanie ilorazowe.

4. Rozwiązywanie zadań tekstowych.
Rozwiązywanie prostych zadań tekstowych. Dokładna analiza treści zadań, wyróżnianie danych i niewiadomych.
Przekształcanie treści zadań.
Układanie treści zadań do rysunku i działania matematycznego.
Układanie pytań do zadań tekstowych.
Rozwiązywanie łatwych zadań złożonych.

5. Utrwalanie pojęć geometrycznych.
Rozpoznawanie figur geometrycznych na rysunku i w otoczeniu.
Własności prostokąta, kwadratu, trójkąta, koła.
Rysowanie figur geometrycznych, konstruowanie


6. Wiadomości i umiejętności praktyczne.
Mierzenie czasu. Obliczenia zegarowe i kalendarzowe. Pisanie dat.
Pieniądze, liczenie pieniędzy, płacenie, zabawa w sklep,
Pomiar długości, ciężaru i pojemności.
Termometr i odczytywanie temperatury.

Treści programowe są zgodne z podstawą programową dla I etapu edukacyjnego w zakresie edukacji matematycznej.

EDUKACJA POLONISTYCZNA
A. Ćwiczenia w mówieniu i pisaniu
- Ćwiczenia w stosowaniu w mowie elementów języka mówionego: pauz, tempa, siły głosu i odpowiedniej intonacji.
- Ćwiczenia doskonalące dłuższe wypowiedzi na temat historyjek obrazkowych.
- Doskonalenie porządkowania zdań w chronologicznej kolejności.
- Doskonalenie umiejętności układania i pisania zdań na temat różnych przedmiotów.
- Ćwiczenia w rozpoznawaniu przedmiotów na postawie ich opisów.
- Angażowanie dzieci do wzajemnego okazywania sobie życzliwości w formie korespondencji. Pisanie listów i życzeń .
B. Ćwiczenia w czytaniu i opracowywaniu tekstów
- Ćwiczenia zmierzające do osiągnięcia płynności głośnego czytania.
- Ćwiczenia zmierzające do wzmożenia tempa czytania cichego ze zrozumieniem.
- Opracowywanie dodatkowych tekstów literackich dotyczących ulubionych przez dzieci tematów.
- Doskonalenie umiejętności ustalania kolejności zdarzeń w opowiadaniach.
- Ilustrowanie treści pracami plastycznymi wymagającymi większego nakładu prac manualnych.
- Wykorzystanie historyjek obrazkowych i układanek ,potrzebujących rozwijania wyobraźni wzrokowej .

C. Ćwiczenia gramatyczno-ortograficzne z elementami wiedzy o języku
- Ćwiczenia utrwalające rozpoznawanie zdań oznajmujących, pytających i rozkazujących; kropka, znak zapytania, wykrzyknik na końcu zdania.
- Analiza obrazków przedstawiających wykonywanie czynności. Odróżnianie nazwy bohatera od nazwy wykonywanej przez niego czynności.
- Rozpoznawanie w treści (opisującej ilustracje)rzeczowników i czasowników oparte na analizie obrazków.
- Poszerzanie zdań o przymiotniki określające rzeczowniki podczas analizy ilustracji zawierających dużo szczegółów.
- Ćwiczenia utrwalające pisownię wyrazów z : ó, rz, h,”nie” z przymiotnikiem.
D. Ćwiczenia słownikowo-frazeologiczne i syntaktyczne
- Ćwiczenia poznawania przez dotyk przedmiotów :ich kształtu, wielkości i tworzywa, z którego zostały wykonane. Rozwijanie zdolności poznawczych z zaangażowaniem zmysłu dotyku.
- Ćwiczenia manualne polegające na zbieraniu wyrazów ( zapisanych- każdy na oddzielnym kartoniku) należących do tej samej rodziny.
- Doskonalenia układania zdań z rozsypanki wyrazowej.
- Ćwiczenia doskonalące rozwijanie zdań lub ograniczanie liczby ich składników.
- Doskonalenie przekształcania zdań pojedynczych w złożone.


PLAN PRACY WYRÓWNAWCZEJ
W KLASIE II A
ROK SZKOLNY 2010/2011M.MARCINKOWSKA
Wyświetleń: 2361


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.