Katalog

kheiri al ghazali, 2011-02-02
Siemiatycze

Język angielski, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju awansu na nauczyciela dyplomowanego

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGOrealizowany od dnia 01.09.2011 do 31.05.2014r.
Kheiri Al Ghazali
nauczyciel języka angielskiego
Szkoła Podstawowa w CzartajewieLp.
Zadania do realizacji
Forma realizacji
Termin
Dowody realizacji
Czynności organizacyjne
1.2.


3.


4.
Poznanie procedury awansu zawodowego

Przygotowanie planu rozwoju zawodowego
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju
Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju
- analiza nowych przepisów prawa oświatowego dotyczących reformy oświaty
- wniosek o rozpoczęcie stażu
- plan rozwoju zawodowego


- gromadzenie dokumentacji


- przygotowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju
- uzyskanie oceny dorobku zawodowego

Sierpień 2011

Wrzesień 2011


Cały okres stażu

Maj 2014


Czerwiec 2014
Plan rozwoju zawodowego

Dokumentacja


Sprawozdanie


Ocena dorobku zawodowego
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienia jakości pracy szkoły
(§ 8 ust.2 pkt.1).
1.
Poszerzanie wiedzy i umiejętności podejmowania działań na rzecz podwyższenia jakości pracy szkoły
- aktywny udział w opracowaniu Planu Pracy Szkoły na rok szkolny 2011/2012
- praca w Samorządzie Szkolnym
- zachęcanie uczniów do brania udziału w konkursach oraz pomoc w przygotowaniu do nich
- organizowanie konkursów wewnątrzszkolnych

Sierpień 2011

Cały staż
Cały staż


Cały staż
Plan Pracy Szkoły 2011/2012
Zaświadczenia
Podziękowania, dyplomy

zaświadczenia
2.
Doskonalenie umiejętności oceniania osiągnięć uczniów
- aktywny udział we wdrażaniu WSO
- opracowanie wymagań z języka angielskiego oraz rozkładów materiału
- przeprowadzenie testu z języka angielskiego w klasie IV sprawdzającego wiadomości i umiejętności oraz opracowanie planu naprawczego
- przeprowadzenie testu z języka angielskiego diagnozującego wiadomości i umiejętności uczniów po klasie V, porównanie wyników.

Cały staż

Sierpień 2011

Wrzesień każdego rokuCzerwiec każdego roku


Wymagania i rozkłady materiału
Wyniki i ich analiza oraz plan naprawczy


Wyniki i ich analiza
3.
Doskonalenie kompetencji zawodowych
- aktywny udział w różnych formach doskonalenia zawodowego adekwatnego do potrzeb nauczyciela i szkoły
- udział w szkoleniowych radach pedagogicznych
- udział w warsztatach metodycznych organizowanych przez wydawnictwa Longman , Express Publishing i Oxford.

Cały okres stażu
zaświadczenia
4.
Samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności
- prenumerowanie czasopism anglojęzycznych „Factfiles” oraz „Penguin readers easystars”
- studiowanie literatury fachowej i wykorzystanie Internetu w celu aktualizacji problemów oświatowych oraz poszukiwania nowych pomysłów
- współpraca z doradcami metodycznymi i przedstawicielami wydawnictw Longman, Express Publishing i Oxford.
Cały okres stażu
Zaświadczenia, dowody prenumeraty
Wykorzystanie w pracy technologii informatycznej i komunikacyjnej (§ 8 ust.2 pkt.2).
1.
Stosowanie techniki komputerowej w pracy pedagogicznej
- przygotowanie pomocy dydaktycznych do pracy na lekcji, wykorzystanie Internetu jako źródła informacji
- wykorzystanie Internetu do kontaktów z przedstawicielami wydawnictw
- wykorzystanie serwisów edukacyjnych związanych z nauką języka obcego
- utworzenie na szkolnej stronie internetowej kącika anglisty- początkujący.
- zamieszczenie na stronie internetowej naszej szkoły informacji o niej w języku angielskim

Cały okres stażu
Przykładowe pomoce
Materiały, strona do wglądu
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami (§ 8 ust.2 pkt.3)
1.
Kształtowanie umiejętności przekazywania wiedzy i doświadczenia innym nauczycielom
- prowadzenie zajęć otwartych
- konsultacje z nauczycielami języka angielskiego z innych szkół wiejskich.
- przygotowanie i prezentacja referatu na spotkaniu zespołu przedmiotowego
- pełnienie funkcji opiekuna stażu ( o ile zaistnieje taka potrzeba)

Okres stażu
Zaświadczenia


Referat, zaświadczenia


zaświadczenia
2.Upowszechnienie i promocja własnych doświadczeń, metod, form pracy

- opublikowanie w portalu internetowym swojego planu rozwoju zawodowego
- przygotowanie artykułów i materiałów do publikacji

Okres stażu
Zaświadczenia


Zaświadczenia, materiały

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich (§ 8 ust.2 pkt.4 a)
1.
Nabywanie umiejętności autorskiego projektowania własnych działań
- opracowanie programu kółka z języka angielskiego poświęconemu konwersacji i rozwijaniu umiejętności komunikowania się
- wsłópraca z nauczycielami nad planem pracy wychowawcy zgodnego z Programem Wychowawczym Szkoły
- opracowanie planu pracy z uczniem zdolnym
- opracowanie programu kółka z j. angielskiego i wdrożenie go
-opracowanie programu pracy z uczniem słabszym.
-opracowanie program pracy z uczniem upośledzonym umysłowo w stopniu lekkim.

Okres stażu
Program kółka konwersacji


Plan pracy wychowawcy


Plan pracy z uczniem zdolnym
plan pracy z uczniem słabszym
plan pracy z uczniem upośledzonym

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych ( § 8 ust.2 pkt.4 c)
1.
Rozwijanie zainteresowań młodzieży
- organizowanie wyjść i wycieczek dydaktyczno-wychowawczych
- prowadzenie nieodpłatnego kółka języka angielskiego oraz konsultacji
- angażowanie młodzieży do opracowywania materiałów do kącika anglisty-początkujący do szkolnej gazetki.
- zachęcanie uczniów do korespondowania z uczniami z innych krajów w języku angielskim
- przygotowanie lekcji związanych z zainteresowaniami uczniów

Cały okres stażu
Zaświadczenia

Plany, listy obecności


Materiały


Materiały, konspekty lekcji

2.
Wychodzenie naprzeciw potrzebom uczniów
- zdiagnozowanie potrzeb i trudności uczniów, opracowanie planu naprawczego
- zorganizowanie i prowadzenie nieodpłatnych konsultacji dla uczniów mających problemy w nauce języka angielskiego
- zorganizowanie cyklu lekcji z native speakerem języka angielskiego w klasach z rozszerzonym angielskim
- zorganizowanie lekcji pokazowych w klasach IV-VI z przedstawicielami i doracami wydawnictw Longman i Oxford

Cały okres stażu
Wyniki testów na wstępie, plan naprawczy
Plan zajęć, listy obecności


Zaświadczeniazaświadczenie
3.
Organizowanie i przeprowadzenie konkursów szkolnych
- opracowanie scenariuszy konkursów i quizów wiedzy oraz regulaminów, zorganizowanie nagród
- zachęcanie uczniów do brania udziału w konkursach
- przeprowadzenie pozaszkolnych konkursów języka angielskiego
- pomoc w przygotowaniu Dnia Języków Obcych

Cały okres stażu
Pytania konkursowe, regulaminy, zaświadczenia


Zaświadczenia

zaświadczenia
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowanie w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami
( § 8 ust.2 pkt.4 e)
1.
2.
Pogłębianie wiedzy na temat problemów uczniów, ich sytuacji rodzinnej i stosunków interpersonalnychWzbogacenie i wyposażenie pracowni- zdiagnozowanie sytuacji rodzinnej i materialnej uczniów
- integracja zespołu klasowego przez imprezy klasowe, wycieczki, pomoc koleżeńską
-zachęcanie rodziców do współpracy ze szkołą.
-pozyskiwanie sponsorów.
-współpraca z pedagogim szkoły, pielęgniarką, komenda policji i innymi instytucjami .Cały okres stażu

Ankieta

Zdjęcia

zaświadczenieUmiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony
( § 8 ust.2 pkt.5)
1.
Rozpoznanie i rozwiązanie problemów
- diagnoza wybranych problemów edukacyjnych lub wychowawczych
- znalezienie rozwiązania i zastosowanie go

Okres stażu
Opis przypadku


Zatwierdzam do realizacji: Kheiri Al Ghazali


….......................................... …...........................
podpis i pieczatka Dyrektora Szkoły


Kheiri Al Ghazali Czartajew, 31.08.2011.
nauczyciel mianowany
języka angielskiego
Szkoła Podstawowa
w Czartajewie
Podanie
o rozpoczęcie stażu na nauczyciela dyplomowanegoDo Dyrektora Szkoły Podstawowej
w CzartajewieZwracam się z uprzejmą prośbą o umożliwienie mi rozpoczęcia stażu na nauczyciela dyplomowanego w wymiarze 2 lat i 9 miesięcy w terminie od 01.09.2011. do 31.05.2014 roku.Z poważaniem

Kheiri Al Ghazali
Wyświetleń: 5167


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.