Katalog

MONIKA KUBASIAK, 2011-01-31
USTKA

Zajęcia pozaszkolne, Referaty

PROBLEMATYKA DZIECI WIEJSKICH W OPARCIU O DZIAŁALNOŚC ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W GĄBINIE.

- n +

Świetlica - współcześnie budynek lub pomieszczenie przeznaczone do spędzania czasu wolnego, rekreacji, rozwijania zainteresowań a także integracji lokalnych społeczności. Najczęściej spotykane: świetlica szkolna, świetlica wiejska, świetlice przy domach kultury, świetlice środowiskowe.
Świetlice wiejskie, to na ogół centra prowadzące działalność kulturalną i edukacyjną na rzecz społeczności lokalnej.
Zgodnie z przepisami prawa, świetlice mogą także funkcjonować jako placówki wsparcia dziennego lub specjalistyczne placówki wsparcia dziennego.
Są wówczas placówkami opiekuńczo-wychowawczymi i podlegają przepisom z zakresu pomocy społecznej.
Działania świetlic – czy też placówek wsparcia dziennego najczęściej ukierunkowane są na dzieci i młodzież wywodzące się z rodzin patologicznych, obciążonych nadużywaniem alkoholu lub zaawansowaną już chorobą alkoholową rodzica , obojga rodziców bądź mających trudną sytuację materialną. To młodzi ludzie mający problemy ,posiadający duży bagaż nie zawsze dobrych doświadczeń życiowych w związku z tym placówki te stwarzają w szczególności warunki dzieciom, młodzieży do:
• fizycznego, psychicznego i poznawczego rozwoju siebie jako dziecka, osoby dorastającej;
• poszanowania podmiotowości ja – dziecko , wysłuchiwania jego zdania i w miarę możliwości uwzględniania jego wniosków we wszelkich dotyczących go sprawach oraz informowania dziecka o podejmowanych wobec niego działaniach;
• zapewnienia im poczucia bezpieczeństwa;
• dbałości o poszanowanie i podtrzymanie związków emocjonalnych dziecka z rodzicami, rodzeństwem i z innymi osobami, zarówno spoza placówki i placówki np. wsparcia dziennego, jak i przebywającymi lub zatrudnionymi w tych placówkach;
• uczenia nawiązywania więzi uczuciowych oraz związków interpersonalnych;
• poszanowania potrzeb religijnych dziecka i młodzieży
• zapewnienia warunków sprzyjających utrzymywaniu osobistych kontaktów z rodziną;
• uczenia poszanowania tradycji i ciągłości kulturowej;
• uczenia planowania i organizowania codziennych zajęć stosownie do wieku
• uczenia organizowania czasu wolnego, w tym uczestniczenia w zajęciach kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych;
• kształtowania nawyków i uczenia zachowań prozdrowotnych;
• przygotowywania do ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie oraz uczenia samodzielności w życiu;
• wyrównywania deficytów rozwojowych
• uzgadniania istotnych decyzji dotyczących ich jako dziecka z jego rodzicami lub opiekunami prawnymi.
• pomoc w nauce,
• organizację czasu wolnego,
• rozwój zainteresowań,
• organizacji zabaw i zajęć sportowych.
Często podczas zajęć na świetlicy wiejskiej są realizowane z młodzieżą programy wychowawczo- opiekuńcze i edukacyjno-rozwojowe z elementami socjoterapii i profilaktyki uzależnień .
Takie też zagadnienia realizowane są w świetlicy wiejskiej w Gąbinie , gdzie znajduje się Szkoła Podstawowa w której nauczam. Dzieci nie radzące sobie z własnymi osobistymi problemami i problemami domu rodzinnego mogą liczyć na pomoc i wsparcie w celu:
• podniesienia poziomu wiedzy i umiejętności w celu akceptacji siebie i innych
• podniesienia poziomu własnej wartości w celu pokonania nieśmiałości
• rozwój własnych relacji interpersonalnych, kształtowanie umiejętności i współpracy i wspólnej zabawy
• wyrabiania odpowiedzialności za własne zdrowie i życie
• wyrabiania umiejętności asertywnego zachowania i rozwiązywania konfliktów
• promowania zdrowego i właściwego spędzania czasu wolnego poprzez zajęcia sportowe, turystyczne i rozwijanie zainteresowań indywidualnych oraz grupowych
• integracji grupy i doskonalenie umiejętności komunikacji dzieci
• kształtowania prawidłowej postawy wobec uzależnień od narkotyków, alkoholu, palenia papierosów i innych zagrożeń
• rozwoju więzi społecznych w grupie
• budowania wzajemnego zaufania i poczucia bezpieczeństwa w grupie
• szeroko pojętej współpracy z rodzicami uczestników zajęć
• kształtowania postawy otwartości i budowanie wiary we własne siły
Dana placówka( prowadząca zajęcia p. Małgosia L.) pomagając dzieciom i młodzieży z miejscowości Gąbino posługuje się w swojej pracy następującymi metodami :
- Praca w kręgu i rundki
- Burza mózgów
- Praca w małych grupach
- Praca indywidualna z dzieckiem
- Pogadanki tematyczne
- Zajęcia plastyczne
- Śpiew i tance grupowe
- Inscenizacje, odgrywanie scenek
- Zabawy i gry sportowe, ruchowe, psychozabawy
- Techniki relaksacyjne
Zajęcia odbywają się we wtorki i środy w godz. 15-19
Tematyka zajęć np.:
(odczytanie kilku przykładu zajęć z planu działań świetlicy)
Monika Kubasiak
Wyświetleń: 1421


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.