Katalog

Renata Chylińska, 2011-01-28
Gdańsk

Religia, Konspekty

Kanonizacja - etapy i znaczenie

- n +

KLASA I

TEMAT: Kanonizacja – etapy, znaczenie

CELE:
· znajomość znaczenia terminów: patron, beatyfikacja, kanonizacja, relikwie
· umiejętność podania kilku przykładów patronowania świętych
· rozumienie znaczenia procesu kanonizacyjnego w Kościele
· korzystanie z pośrednictwa świętych w życiu duchowym


POMOCE DYDAKT.:
Ř kartki z krzyżówkami „Święci patronowie”


LITERATURA:
· „Gdańskie Materiały Katechetyczne” nr 17
· www. e. kai. pl
· www. opoka. org. pl


PRZEBIEG:


WPROWADZENIE

1. Praca w grupach – rozwiązywanie krzyżówki „Święci patronowie” z hasłem KANONIZACJA.
Sprawdzenie poprawności wykonania oraz komentarz:
- Co oznacza słowo „patron”? (opiekun, orędownik)
- Jakie jest hasło krzyżówki? (kanonizacja)
- Co to jest „kanonizacja”? (uroczyste ogłoszenie przez Kościół/papieża jakiejś osoby za świętą, tzn. przebywającą w Niebie), którą należy czcić.
- Określenie „kanonizacja” wiąże się bezpośrednio z tym, że papież wpisuje taką osobę do kanonu (spisu) świętych. O kanonizacji mówi się też, że jest „wyniesieniem kogoś na ołtarze” – oznacza to, że dany święty otrzymuje swój dzień w roku liturgicznym, kiedy wspomina się go podczas liturgii (Mszy Św.) przy ołtarzu.
kartki z krzyżówkami
2. Zapis tematu katechezy oraz początek notatki:

KANONIZACJA – uroczyste ogłoszenie przez Kościół (papieża) jakiejś osoby za świętą, tzn. przebywającą w Niebie.ROZWINIĘCIE

3. Omówienie przez N procesu kanonizacyjnego (wykład) połączone z bieżącym zapisem najważniejszych treści – U sporządzają notatkę w zeszytach.
- Czy wiecie, jak dochodzi do kanonizacji danej osoby?(nie dzieje się to z chwili na chwilę, decyzję papieża poprzedza specjalny PROCES KANONIZACYJNY, podczas którego specjalna komisja bada dokładnie przebieg życia ziemskiego danej osoby) )
- Czy wiecie, kiedy można rozpocząć starania o proces kanonizacyjny danej osoby? (nie wcześniej niż 5 lat po śmierci tej osoby, ale też nie później niż 30 lat – chodzi o dotarcie do możliwie najpełniejszej prawdy nt. tego człowieka, aby stwierdzić, czy można uznać go za świętego)
- WYJĄTKI, np. Matka Teresa z Kalkuty czy Jan Paweł II
- Starania te to początek pierwszego etapu całego procesu.

PROCES KANONIZACYJNY

I ETAP (diecezjalny):

prośba do biskupa miejsca, w którym żył lub umarł kandydat, o rozpoczęcie procesu


- Zainteresowane środowisko, np. zgromadzenie zakonne, w którym żył dany czł., przekonane o jego świętości, zwraca się z prośbą do bpa o rozpoczęcie procesu. W imieniu inicjatorów procesu działa promotor, który pisze do bpa list. List taki musi zawierać życiorys kandydata na ołtarze i uzasadnienie, dlaczego właściwie ta osoba powinna zostać uznana za świętą.
- Co dalej? Prośba ta musi uzyskać aprobatę Stolicy Apostolskiej (Kongregacji ds. Kanonizacyjnych).


zgoda Stolicy Apostolskiej


- Po uzyskaniu takiej zgody bp powołuje specjalny trybunał (zespół ludzi), którego zadaniem jest zebranie informacji dotyczących kandydata na ołtarze (dokumenty, relacje świadków).


biskup powołuje trybunał zbierający informacje o kandydacie na ołtarze (określanym od tego momentu jako
Sługa Boży)


- Pierwszy etap procesu polega głównie na przesłuchiwaniu świadków. Pytań jest wiele i są one bardzo wnikliwe. Zarówno pytania jak i odpowiedzi są objęte tajemnicą. Po każdym przesłuchaniu jego spisana treść zostaje zamknięta w kopercie. Świadkowie składają przysięgę, że zachowają tajemnicę co do treści przesłuchania. Cała zebrana dokumentacja zabezpieczona w zalakowanych teczkach zostaje przesłana do Rzymu i złożona na ręce wspomnianej Kongregacji ds. Kanonizacyjnych.przesłanie zebranej dokumentacji do Rzymu

II ETAP (w Rzymie)

badanie i ocena dokumentacji


- Po przestudiowaniu dokumentacji przez specjalną komisję: teologów, kardynałów, biskupów, Kongregacja przedstawia swoje wnioski papieżowi do ostatecznej oceny i osądu. Jeśli papież stwierdzi, że Sługa Boży naprawdę prowadził heroiczne życie chrześcijańskie, jest on odtąd nazywany „czcigodnym Sługą Bożym”.


aprobata Papieża


- Następnym krokiem w kierunku kanonizacji jest stwierdzenie zaistnienia przynajmniej jednego cudu za pośrednictwem cz. S. B.


stwierdzenie cudu za pośrednictwem kandydata na ołtarze (czcigodnego Sługi Bożego)- Cud jest to nadzwyczajne zdarzenie, które jest niewytłumaczalne naukowo. W procesie kanonizacyjnym chodzi o cud, który dokonał się w wyniku modlitwy o wstawiennictwo kandydata na ołtarze. Zazwyczaj badane są przez ekspertów cudowne uzdrowienia, ponieważ najłatwiej je udokumentować. Cud taki służy za dowód świętości Sługi Bożego. Jest on znakiem potwierdzenia przez Boga świętości danego człowieka.


aprobata Papieża


BEATYFIKACJA (Sługa Boży nazywany jest odtąd błogosławionym)


- Wtedy zostaje określona data uroczystego wspomnienia danego błogosławionego w kalendarzu liturgicznym.
- Beatyfikacja jest etapem w procesie kanonizacyjnym. Przez nią papież zezwala na publiczny kult danej osoby w Kościele lokalnym, np. w obrębie danego zgromadzenia zakonnego czy w obrębie danej diecezji (w miejscach, które otrzymują takie pozwolenie).
- Beatyfikacja nie jest jeszcze definitywnym sądem Kościoła o zbawieniu danej osoby. Jest nim kanonizacja, ale przedtem konieczne jest stwierdzenie jeszcze jednego, kolejnego cudu za wstawiennictwem danego błogosławionego.


stwierdzenie kolejnego cudu za wstawiennictwem błogosławionego


KANONIZACJA (ogłoszenie świętym)

- Kanonizacja jest równoznaczna z pewnością co do tego, że dana osoba jest w Niebie. Wiąże się z kultem danego świętego w całym Kościele (na całym świecie).


ZAKOŃCZENIE

4. Podsumowanie – znaczenie kanonizacji:
- Jak myślicie, jaki jest cel kanonizacji, po co Kościół ogłasza niektórych świętymi? (po to, żeby poprzez przykłady konkretnych osób ukazać, na czym ma polegać wiara; żeby dostarczyć przykładów do naśladowania; żeby pokazać, że świętość jest możliwa do osiągnięcia..
- Kanonizacja jest też sposobem złożenia Bogu dziękczynienia za Jego miłość i łaskę, która uwidoczniła się w życiu danego świętego. Bo tak naprawdę cześć oddawana świętym jest czcią wobec Boga, dzięki któremu osiągnęli świętość.
- Dzięki kanonizacji wiemy, kogo możemy w naszej ziemskiej pielgrzymce prosić o wstawiennictwo u Boga, o pomoc. Zyskujemy opiekunów – patronów.
- A po co tak wiele kanonizacji, tak wielu świętych? (żeby ukazać, jak wieloma drogami można dojść do Boga – każdy święty jest inny)
- Jak myślicie, czy trzeba czcić świętych, wzywać ich pomocy, czy to jest obowiązek chrześcijanina? (nie, Kościół już w XVI w.- na Soborze Trydenckim – podkreślił, że oddawanie czci świętym pozostawia wolnej decyzji każdego katolika. Kościół proponuje ich ochrzczonym jako przyjaciół i towarzyszy w drodze do Nieba, jako przykład do naśladowania i jako orędowników przed Bogiem).
- Czy mieszkańcy Nieba to tylko ci, którzy zostali uznani za świętych przez Kościół? (oczywiście, że nie, każdy człowiek żyjący w łączności z Bogiem i czyniący dobro jest święty. Tylko nielicznych spotyka zaszczyt kanonizacji. Jeżeli ktoś jest przekonany, że zmarła osoba z jego rodziny jest w Niebie, to może również do niej kierować swoje osobiste prośby o wstawiennictwo).

RELIKWIE – szczątki ciała świętego lub przedmioty przez niego używane (również narzędzia męki, jeśli był męczennikiem) otaczane czcią przez Kościół. Gd. Mat. Katechet. nr 17

5. Praca domowa:
Jaki cel i znaczenie mają Kościelne kanonizacje?

6. Jeżeli jest na to czas, CIEKAWOSTKI:

- w najwcześniejszym okresie chrześcijaństwa cześć jako święta odbierała przede wszystkim Matka Jezusa - Maryja
- „kategorie” świętych: męczennicy (od poł. II w.) i wyznawcy (od IV w.)
- do X w. nie było procesów kanonizacyjnych; o świętości zmarłych decydowała opinia publiczna potwierdzona aprobatą miejscowego duchowieństwa z biskupem na czele (Ţ z czasem zaczęło dochodzić do nadużyć i zaczęto domagać się jednolitych procedur i decydującego głosu papieża)
- pierwszym kanonizowanym przez papieża (Jana XV - w 993 r.) świętym był Ulryk, bp Augsburga
- do grona pierwszych uroczyście kanonizowanych należy również Patron Kościoła Gdańskiego – św. Wojciech (ogł. św. w 999 r.)
- wydaje się, że łączna liczba osób wyniesionych na ołtarze w ciągu wieków może dochodzić do 10 tys.
- w II etapie procesu kanonizacyjnego znaczącą rolę odgrywa promotor wiary (dawniej nazywany advocatus diaboli – adwokatem diabła), którego zadaniem jest wyszukiwanie słabych stron kandydata i ujawnianie wszelkich wątpliwości co do jego świętości
- oprócz kościoła katolickiego swoich świętych mają także chrześcijanie prawosławni, podczas gdy protestantyzm zdecydowanie odrzuca kult świętych uważając, że przesłania on Boga.

Wyświetleń: 2442


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.