Katalog

Agnieszka Kazimierczuk, 2011-01-25
Osów

Język niemiecki, Plany rozwoju zawodowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

- n +


PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO


INFORMACJE O NAUCZYCIELU:

1) Imię i Nazwisko: Agnieszka Kazimierczuk
2) Nazwa Szkoły: Szkoła Podstawowa w ……………….
3) Stanowisko: nauczyciel języka niemieckiego, wychowawca świetlicy
4) Wykształcenie: licencjat z języka niemieckiego,
studia podyplomowe z pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej


Data rozpoczęcia stażu: 01 września 2010
Planowany termin zakończenia stażu: 31 maja 2013
Miejsce odbywania stażu: Szkoła Podstawowa w …………….


Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
Cele szczegółowe:
- uczestnictwo w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego;
- pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego;
- poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły
- organizowanie i doskonalenie warsztatu pracy, dokonywanie ewaluacji własnych działań, a także ocenianie ich skuteczności i dokonywanie zmian w tych działaniach
- uwzględnianie w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych;
- wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej;
- stosowanie wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych zadań;
- posługiwanie się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły

Akty prawne:
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 97, poz. 674),
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004 r. nr 260, poz. 2593). 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z dnia 16 listopada 2007 r. Nr 214, poz. 1580)
Rodzaj działań i przedsięwzięć wynikających z wymagań rozporządzenia MEN z dnia 1 grudnia 2004r. Formy realizacji Termin Dowody realizacji

§ 7 ust.1 pkt.1 uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego

1. Udział w pracach Rady Pedagogicznej, współpraca z gronem pedagogicznym:
- udział w pracach zespołu do
spraw ewaluacji
2. Współpraca z Samorządem Uczniowskim:
- współpraca podczas organizacji imprez i uroczystości szkolnych, środowiskowych
3. Sprawowanie opieki nad uczniami podczas wycieczek, imprez i wyjść pozaszkolnych.

Zgodnie z harmonogramem posiedzeń Rady Pedagogicznej


Według terminarza imprez i uroczystości szkolnych

Wg potrzebPotwierdzenie obecności na Radach
Karty wycieczek

§ 7 ust.1 pkt.2 pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego

1. Poszerzanie wiedzy i umiejętności poprzez uczestnictwo w wewnątrzszkolnym i zewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli:
- szkoleniowych radach pedagogicznych
- konferencjach metodycznych
- warsztatach/seminariach oferowanych przez WOM w Gorzowie Wlkp.
- studia licencjackie z języka angielskiego
2. Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej, psychologicznej i metodycznej:
- poszerzanie wiedzy z wybranych zagadnień psychologii, pedagogiki, dydaktyki oraz ogólnych problemów oświatowych.
3. Tworzenie własnego warsztatu pracy - budowanie bazy materiałów dydaktycznych, testów, czasopism, plakatów itp.

W okresie trwania stażu.

2010-2013


Zaświadczenia z ukończonych form szkolenia


Spis zebranych/
przyswojonych pozycji


§ 7 ust.1 pkt.3 poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły
1. Analiza przepisów dotyczących systemu oświaty: ustaw, rozporządzeń i innych publikacji interpretujących zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego (publikacje w prasie oświatowej, Internet).
2. Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego.
3. Bieżąca analiza dokumentacji dotyczącej organizacji pracy szkoły:
- zapoznanie z programem wychowawczym i profilaktycznym szkoły, analizowanie dokumentacji: statutu, WSO, planów, regulaminów.
4. Zapoznanie się z Prawami Ucznia i Konwencją o Prawach Dziecka:
- analiza Praw Ucznia, Karty
Praw Dziecka i Powszechnej
Deklaracji Praw Człowieka
W okresie trwania stażu
Spis zebranych/
przyswojonych pozycji, notatki

§ 7 ust.2 pkt.1
organizacja i doskonalenie warsztatu pracy, dokonywanie ewaluacji własnych działań, a także ocenianie ich skuteczności i dokonywanie zmian w tych działaniach


1. Współpraca z opiekunem stażu.
- zawarcie kontraktu i omówienie zasad współpracy.
- przygotowanie planu rozwoju zawodowego.
- ustalenie terminów spotkań z opiekunem.
- obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli – wnioski z obserwacji.
- Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu – konsultacje, opracowanie konspektów zajęć, analiza.
- Określenie mocnych i słabych stron własnej działalności.
2. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej:
- uzupełnianie zaplecza samodzielnie przygotowanych środków/pomocy dydaktycznych
- stosowanie aktywnych metod nauczania
- dobieranie różnorodnych metod i narzędzi w procesie sprawdzania i oceniania
3. Publikowanie własnych prac:
- opublikowanie planu rozwoju zawodowego na stronie www.
- publikacja scenariuszy lekcji.
4. Prowadzenie dokumentacji szkolnej, dzienniki lekcyjne, ścieżki edukacyjne, dzienniki zajęć pozalekcyjnych, arkusze ocen.Wrzesień 2010
Raz w miesiącu

W ciągu całego roku szkolnego.


Co roku
Cały okres stażu.


Kontrakt


Plan rozwoju zawodowegoKonspekty
Konspekty, notatki
arkusz samooceny nauczycielaWpisy w dokumentacji szkolnej

§ 7 ust.2 pkt.2 umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

1. Przygotowywanie/udział w organizacji uroczystości szkolnych.
2. Organizowanie szkolnych wycieczek edukacyjnych (krajowych i zagranicznych).
3. Przygotowywanie ściennych gazetek o różnorodnej tematyce.
4. Praca z uczniem słabym i zdolnym:
- realizacja programu edukacyjnego eTwinning.
- organizowanie konkursów, olimpiad z języka niemieckiego.
- prowadzenie dodatkowych zajęć z języka niemieckiego (Szkolne koło eTwinning, Koło miłośników języka niemieckiego)
4. Współpraca ze środowiskiem lokalnym:
- współpraca z różnego typu organizacjami i instytucjami, m.in. z Muzeum w Drezdenku
- udział w akcjach charytatywnych organizowanych przez szkołę
- współpraca z innymi wychowawcami,
- prowadzenie spotkań /rozmów indywidualnych z rodzicami
Według planu imprez i uroczystości szkolnych


W ciągu całego stażu

Scenariusze

Potwierdzenia/ wpisy w dokumentacji szkolnej

§ 7 ust.2 pkt.3 umiejętność uwzględniania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Wykorzystanie technologii informatycznej: przesyłanie prac i dokumentów drogą internetową, udział w życiu portali edukacyjnych, śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego, publikowanie własnych materiałów na stronach WWW.
2. Opracowanie przy użyciu technik komputerowych różnych narzędzi pomiaru dydaktycznego testów, sprawdzianów, dokumentacji szkolnej, dyplomów.
3. Przygotowanie scenariuszy lekcji, konspektów przy użyciu komputera i Internetu.
4. Przygotowanie dokumentacji załączonej do wniosku, systematyczne dokumentowanie realizacji planu rozwoju.
5. Realizacja programu edukacyjnego eTwinning.

Cały okres stażu


adresy stron


Testy, dyplomy
konspekty


Plan rozwoju zawodowego

§ 7 ust.2 pkt.4
umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień w zakresie oświaty realizowanych zadań przez nauczyciela

1. Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych:
2. Udział w kursach, warsztatach służących poszerzeniu wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, czy też umiejętności wychowawczych.
3. Pełnienie funkcji wychowawcy klasy oraz współpraca ze szkołą:
- Współpraca z uczniem:
• poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków, rozmowy wychowawcze, obserwacja uczniów
• pomoc w rozwiązywaniu problemów uczniów (wychowawczych lub dydaktycznych)
• rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych i wychowawczych uczniów sprawiających trudności dydaktyczne i wychowawcze
• objęcie szczególną troską uczniów z trudnościami w nauce
• opieka nad uczniami uzdolnionymi - motywowanie ich do dalszego poszerzania wiedzy poprzez udział w konkursach (indywidualna pomoc w przygotowywaniu się do tych konkursów) i kołach zainteresowań
- Współpraca z rodzicami:
• kontakty podczas wywiadówek i spotkań indywidualnych, współpraca z trójką klasową
• uwzględnienie propozycji rodziców w tworzeniu planu wychowawczego klasy
• angażowanie rodziców w działalność organizatorską i usługową
• informowanie o postępach uczniów w nauce
4. Aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki:
• korzystanie z biblioteki szkolnej, miejskiej
• studiowanie literatury z dziedziny psychologii, pedagogiki, dydaktyki
• wdrażanie propozycji metodycznych zaczerpniętych
z literatury fachowej
Przez cały okres stażu
notatki/
zaświadczenia

dokumentowanie wszystkich zadań wychowawczych w postaci zapisów w dzienniku lekcyjnym

notatki (ksero) z literatury
potwierdzenie opiekuna stażu

§ 7 ust.2 pkt.5 umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły
1. Aktywne uczestnictwo
w kreowaniu prawa wewnątrzszkolnego:
- udział w radach pedagogicznych, szkoleniowych i zespołach samokształceniowych
- praca w komisjach/zespołach powoływanych w szkole
2. Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w celu udzielania pomocy dzieciom z trudnościami edukacyjnymi i wychowawczymi.
3. Analiza przepisów prawa oświatowego.
4. Organizowanie i współorganizowanie wycieczek szkolnych (krajowych i zagranicznych).
5. Konstruowanie planów wynikowych, przedmiotowych systemów nauczania i innych dokumentów nauczania.
Cały okres stażupotwierdzeniadokumentacja

Opracowała:
Agnieszka Kazimierczuk

Wyświetleń: 3641


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.