Katalog

Monika Koszalińska, 2011-01-20
Łódź

Anita Kanwal
Język angielski, Program nauczania

Innowacja programowa "Angielski nie tylko na lekcjach angielskiego"

- n +

INNOWACJA PROGRAMOWA
„ANGIELSKI NIE TYLKO NA LEKCJACH ANGIELSKIEGO”ANITA KANWAL
MONIKA KOSZALIŃSKA
Łódź, 23.03.2009Kuratorium Oświaty w Łodzi
Al. Kościuszki 120 a
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 56, poz. 506) w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki, w dniu 23 marca 2009 r. Rada Pedagogiczna Publicznego Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Królowej Jadwigi w Łodzi podjęła uchwałę o wprowadzeniu w klasach pierwszych, w których realizowany będzie kontynuacyjny program nauczania języka angielskiego w gimnazjum DKW – 4014 – 123/99, innowacji pedagogicznej „Angielski nie tylko na lekcjach angielskiego” od 1 września 2009 roku. Innowacja ta będzie trwała 3 lata.

Łódź, 23.03.2009Wydział Edukacji
Urzędu Miasta Łodzi
Łódź, ul. Sienkiewicza 5
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 56, poz. 506) w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki, w dniu 23 marca 2009 r. Rada Pedagogiczna Publicznego Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Królowej Jadwigi w Łodzi podjęła uchwałę o wprowadzeniu w klasach pierwszych, w których realizowany będzie kontynuacyjny program nauczania języka angielskiego w gimnazjum DKW – 4014 – 123/99, innowacji pedagogicznej „Angielski nie tylko na lekcjach angielskiego” od 1 września 2009 roku. Innowacja ta będzie trwała 3 lata.


KARTA WDROŻENIA INNOWACJI
„ANGIELSKI NIE TYLKO NA LEKCJACH ANGIELSKIEGO”
ROK SZKOLNY 2009/2010

1. Informacje o szkole:

Nazwa szkoły: Publiczne Gimnazjum nr 2
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Królowej Jadwigi
Adres szkoły: 90-262 Łódź, ul. Jaracza 26
Telefon / fax: 042-6331996
e-mail: gim2_lodz@gazeta.pl
Imię i nazwisko dyrektora: mgr Maria Dyhdalewicz

2. Informacje o autorach innowacji:

• Imię i nazwisko: Anita Kanwal
Zajmowane stanowisko: nauczyciel języka angielskiego
Stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany

• Imię i nazwisko: Monika Koszalińska
Zajmowane stanowisko: nauczyciel języka angielskiego
Stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany

3. Informacje dotyczące innowacji:

Rodzaj innowacji: innowacja programowa
Zakres innowacji: klasy pierwsze, w których realizowany
będzie kontynuacyjny program nauczania języka angielskiego
w gimnazjum DKW – 4014 – 123/99
Zajęcia edukacyjne: język angielski
Czas trwania innowacji: III etap edukacyjny (lata 2009-2012)

DOKUMENTY WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA
O DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ


• Uchwała Rady Pedagogicznej w sprawie wprowadzenia innowacji w klasach pierwszych, w których realizowany będzie kontynuacyjny program nauczania języka angielskiego w gimnazjum
DKW – 4014 – 123/99.
• Zgoda zespołu autorskiego na wprowadzenie innowacji.
• Zgoda nauczycieli, którzy będą brać udział w innowacji oraz współpracujących z nimi nauczycieli uczących biologii, geografii oraz wiedzy o społeczeństwie.
• Opinia Rady Pedagogicznej.

Czytelny podpis autorów: Pieczątka i podpis
1. Anita Kanwal Dyrektora Szkoły:


2. Monika Koszalińska


Uchwała Nr 9 / 2008/2009
Rady Pedagogicznej Publicznego Gimnazjum nr 2
z Oddziałami Integracyjnymi im. Królowej Jadwigi w Łodzi
z dnia 23 marca 2009 r.
w sprawie wprowadzenia innowacji


Zgodnie z Rozporządzeniem MENiS z dnia 9 kwietnia 2002 r. (Dz. U. z 2002 r.
Nr 56, poz. 506) w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej
i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki oraz statutem szkoły:
§ 1
Rada Pedagogiczna w dniu 23 marca 2009 r. podjęła Uchwałę Nr
o wdrożeniu innowacji pedagogicznej „Angielski nie tylko na lekcjach angielskiego” autorstwa Anity Kanwal i Moniki Koszalińskiej z dniem 1 września 2009 r.
§ 2
Innowacja ma charakter programowy.
§ 3
Innowacja programowa obejmuje zasięgiem uczniów klas pierwszych, w których realizowany będzie kontynuacyjny program nauczania języka angielskiego w gimnazjum DKW – 4014 – 123/99. Realizowana będzie w cyklu trzyletnim, na 6 godzinach w roku, po 3 godziny w semestrze w każdej grupie objętej programem innowacyjnym (po jednej godzinie na przedmiot – biologia, geografia i wiedza o społeczeństwie) na lekcjach języka angielskiego w ramach siatki godzin.
§ 4
Innowacja programowa będzie realizowana na zajęciach języka angielskiego przez autorów innowacji: Anitę Kanwal i Monikę Koszalińską.
§ 5
Odpowiedzialność za wdrożenie i realizację innowacji powierza się Dyrektorowi Szkoły.Podpisy członków Rady Pedagogicznej: Dyrektor Szkoły:

OPINIA RADY PEDAGOGICZNEJ O INNOWACJI
Założenia innowacji „Angielski nie tylko na lekcjach angielskiego” zostały przedstawione na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 23 marca 2009 r.
Rada Pedagogiczna Publicznego Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Królowej Jadwigi w Łodzi uważa, że innowacja ta jest zgodna z misją i wizją szkoły i realizuje jej podstawowe zadania. Szczególnie ważne w realizacji programu innowacji jest:
• wprowadzenie uczniów w świat wiedzy naukowej
• wdrażanie uczniów do samodzielności
• pomoc w podejmowaniu decyzji dotyczącej dalszej edukacji
• przygotowanie do aktywnego udziału w życiu społecznym


ZGODA ZESPOŁU AUTORSKIEGO
NA WPROWADZENIE INNOWACJI W SZKOLEPanie: Anita Kanwal i Monika Koszalińska wyrażają zgodę na wprowadzenie innowacji „Angielski nie tylko na lekcjach angielskiego” w roku szkolnym 2009/2010 w klasach pierwszych, w których realizowany będzie kontynuacyjny program nauczania języka angielskiego w gimnazjum DKW – 4014 – 123/99
w Publicznym Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Królowej Jadwigi w Łodzi.

Podpisy zespołu autorskiego: Podpis Dyrektora Szkoły:
1. Anita Kanwal


2. Monika Koszalińska

ZGODA NAUCZYCIELI, KTÓRZY BĘDĄ BRAĆ UDZIAŁ W INNOWACJIPanie: Anita Kanwal i Monika Koszalińska będą realizować innowację „Angielski nie tylko na lekcjach angielskiego” w roku szkolnym 2009/2010
w klasach pierwszych, w których realizowany będzie kontynuacyjny program nauczania języka angielskiego w gimnazjum DKW – 4014 – 123/99
w Publicznym Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Królowej Jadwigi w Łodzi we współpracy z nauczycielami uczącymi następujących przedmiotów: biologii, geografii oraz wiedzy o społeczeństwie.
Podpisy nauczycieli realizujących innowację: Podpis Dyrektora Szkoły:
1. Anita Kanwal


2. Monika Koszalińska


Podpisy nauczycieli współpracujących:
Biologia

Geografia

Wiedza o społeczeństwie

OPIS ZASAD FUNKCJONOWANIA INNOWACJI


1. Innowacja wprowadzana jest od roku szkolnego 2009/2010 i trwa 3 lata (jeden cykl nauczania).

2. Innowacja prowadzona jest na zajęciach języka angielskiego w grupach, które realizują kontynuacyjny program nauczania języka angielskiego w gimnazjum DKW – 4014 – 123/99.

3. Innowacja jest realizowana na godzinach lekcyjnych języka angielskiego w ramach siatki godzin.

4. Zajęcia w ramach innowacji prowadzone są na 6 godzinach lekcyjnych w roku, po 3 godziny w każdym semestrze (jedna godzina na każdy przedmiot) w każdej grupie objętej programem innowacyjnym.

5. Tematyka innowacji obejmuje treści programowe następujących przedmiotów: biologii, geografii, wiedzy o społeczeństwie; metody pracy i wymagania językowe są zgodne programem nauczania języka angielskiego.

6. Materiał nauczania programu innowacyjnego jest oparty o plany wynikowe następujących przedmiotów: biologii, geografii, wiedzy o społeczeństwie.

7. Lekcje prowadzone są przede wszystkim metodą komunikacyjną, a uczniowie pracują metodami aktywizującymi (praca w parach, dialogi, teksty z lukami, projekty).

8. Praca na lekcji i prace domowe są oceniane zgodnie z przedmiotowym systemem oceniania z języka angielskiego.

9. Uczniowie dokonują ewaluacji innowacji na bieżąco i pod koniec każdego roku szkolnego (ankieta).

10. Autorami i realizatorami innowacji są nauczyciele Anita Kanwal i Monika Koszalińska.WSTĘP

Wprowadzenie innowacji zbiegło się z wprowadzeniem w życie nowej podstawy programowej i wynika z faktu, iż na III etapie edukacyjnym coraz większy nacisk kładzie się na nauczanie języków obcych, w tym obowiązku nauczania drugiego języka obcego we wszystkich oddziałach oraz nauczania tych języków na różnych poziomach zaawansowania, w zależności od posiadanych przez uczniów umiejętności.
Znajomość języków obcych jest warunkiem pełnej i aktywnej przynależności młodzieży polskiej do społeczności europejskiej, a to jest jednym z priorytetów Unii Europejskiej.
Za podstawowy cel kształcenia w nauczaniu języków obcych przyjęto skuteczne porozumiewanie się zarówno w mowie jak i w piśmie, a treści nauczania obejmują różnorodną tematykę z wielu dziedzin życia. Umiejętności, jakie zdobywa uczeń umożliwiają mu komunikowanie się w danym języku w różnych sytuacjach życia codziennego, a więc powinny to być umiejętności jak najbardziej praktyczne.
Zadaniem nauczyciela na lekcjach języka obcego jest nie tylko nauczanie uczniów posługiwania się językiem obcym, ale również rozbudzanie u nich zainteresowania różnymi zagadnieniami kulturowymi, społecznymi oraz dotyczącymi ogólnej wiedzy o otaczającym nas świecie. Program nauczania języka angielskiego w gimnazjum obejmuje zagadnienia kulturowe, których dwa główne obszary to poznawanie instytucji, wydarzeń i zwyczajów innych krajów oraz poznawanie zasad właściwego zachowania podczas pobytu w krajach anglojęzycznych. Możliwość kontynuowania nauki na IV etapie edukacyjnym w klasach dwujęzycznych stwarza dodatkowe szanse dla uczniów, ale co za tym idzie dodatkowe wyzwania dla nich i dla nauczycieli.
Kierując się tymi przesłaniami, uznałyśmy za celowe opracowanie innowacji, której celem jest poszerzenie nauczanego materiału z języka angielskiego o treści poznane podczas lekcji z innych przedmiotów oraz w ten sposób zapoznanie wybranych grup uczniów z dwujęzycznością, która na dobre wkroczyła do polskich szkół i toruje drogę młodym ludziom do pełnego udziału w życiu społecznym i zawodowym.
Wprowadzana innowacja ma charakter pilotażowy i jest kierowana do uczniów kontynuujących naukę języka angielskiego. Analizując umiejętności uczniów w naszej szkole nie widzimy podstaw do utworzenia odrębnej klasy dwujęzycznej, ale z kolei nie chciałybyśmy zamykać drogi rozwoju wąskiej, ale istniejącej grupie uczniów o większych możliwościach językowych.
Innowacja ma za zadanie zapoznanie uczniów z elementami dwujęzyczności. Ze względu na jej pilotażowy charakter oraz poziom zaawansowania językowego naszych uczniów zaproponowana ilość godzin (6 w roku szkolnym dla każdej z grup objętej innowacją) wydaje się wystarczająca. Zajęcia te będą realizowane w ramach siatki godzin przewidzianej na język angielski i nie zaburzą realizacji podstawy programowej z języka angielskiego.
Do prowadzenia innowacji wybrano trzy przedmioty: biologię, geografię i wiedzę o społeczeństwie. Wybór padł na te przedmioty ze względu na ich tematykę, która pokrywa się z treściami nauczania przewidzianymi w podstawie programowej języka angielskiego. Materiał nauczania został opracowany i podporządkowany wymaganiom podstawowym przedstawionym w poszczególnych planach wynikowych. Te zostały opracowane zgodnie z następującymi programami nauczania:

• Program nauczania biologii w gimnazjum
DKW – 4014 – 100/99
• „Wędrówki geograficzne” – program do nauczania geografii w gimnazjum
DKW – 4014 – 43/01
• Program nauczania wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum
DKW – 4014 – 240/99

Autorkami innowacji są nauczyciele języka angielskiego w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Łodzi: Anita Kanwal i Monika Koszalińska. Obie nauczycielki poza posiadaniem pełnych kwalifikacji do nauczania języka angielskiego są magistrami biologii, z uprawnieniami do nauczania również tego przedmiotu.


CELE I TREŚCI NAUCZANIA INNOWACJI

Nauczając języka obcego zwracamy uwagę na różne aspekty tego procesu. Wśród celów nauczania możemy wyróżnić cele językowe, cele w zakresie integracji międzyprzedmiotowej i kulturowej oraz cele w zakresie rozwijania umiejętności samodzielnego uczenia się. Na zajęciach ćwiczymy różne sprawności: słuchania, czytania, mówienia i pisania. Treści nauczania obejmują tematykę i związane z nią słownictwo, funkcje językowe i materiał gramatyczny. W naszej innowacji, która ma charakter interdyscyplinarny, kładziemy nacisk na tematykę, rozwijając jednocześnie wszystkie sprawności językowe.Cele główne

• Rozszerzenie zakresu słownictwa na lekcjach języka angielskiego o dodatkową tematykę biologiczną, geograficzną i społeczną.
• Rozwijanie umiejętności językowych ze szczególnym naciskiem na praktyczne zastosowanie języka obcego w życiu codziennym.
• Zapoznanie uczniów z elementami nauczania dwujęzycznego wskazując w ten sposób różne możliwości kierunku dalszej edukacji.Cele szczegółowe

1. Cele językowe

• Uczeń skutecznie posługuje się językiem angielskim w mowie
i w piśmie w sytuacjach życia codziennego.
• Uczeń rozumie różne teksty mówione i pisane.
• Uczeń potrafi wyszukać określoną informację w wypowiedziach ustnych i pisemnych.

2. Cele w zakresie integracji międzyprzedmiotowej

• Uczeń posługuje się specyficznym dla różnych przedmiotów szkolnych słownictwem.
• Uczeń korzysta z materiałów o różnorodnej tematyce w języku angielskim przy wykonywaniu projektów o charakterze międzyprzedmiotowym.3. Cele w zakresie rozwijania umiejętności samodzielnego uczenia się

• Uczeń samodzielnie korzysta z różnych materiałów źródłowych.
• Uczeń współpracuje z innymi w parach i w grupach.
• Uczeń pracując metodami aktywizującymi odkrywa rozmaite sposoby zapamiętywania i uczenia się.
• Uczeń dokonuje ewaluacji własnego procesu uczenia się
i przydatności zajęć.


Treści nauczania

• Człowiek (dane personalne, wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, uczucia i emocje).
• Praca (popularne zawody, miejsce pracy, dokumenty związane ze staraniem się o pracę).
• Żywienie (artykuły spożywcze, grupy żywności, piramida pokarmowa).
• Zakupy i usługi (towary, sprzedawanie i kupowanie, korzystanie z usług bankowych, reklama).
• Podróżowanie i turystyka (środki transportu, orientacja terenie, nazwy geograficzne, własny region).
• Zdrowie (higieniczny tryb życia, choroby i ich objawy, samopoczucie)
• Nauka i technika (odkrycia naukowe, wynalazki, technologie).
• Świat przyrody (pogoda, rośliny i zwierzęta, krajobraz, zagrożenia
i ochrona środowiska, klęski żywiołowe).
• Życie społeczne (problemy społeczne, formy władzy).
• Elementy wiedzy o kraju ojczystym oraz o krajach obszaru nauczanego języka, z uwzględnieniem kontekstu międzykulturowego oraz tematyki integracji europejskiej (państwa Unii Europejskiej, miejsce Polski w UE).Materiał nauczania i opis założonych osiągnięć ucznia


Klasa pierwsza:Przedmiot: BIOLOGIA

1. Dział: Oddychanie
Temat: Higiena układu oddechowego
At the doctor’s
Opis założonych osiągnięć ucznia:
Uczeń:
• Zna nazwy częstych chorób i dolegliwości
• Potrafi odpowiedzieć na pytania o swój stan zdrowia

2. Dział: Wydalanie i skóra
Temat: Skóra a promieniowanie UV
The dark side of the sun
Opis założonych osiągnięć ucznia:
Uczeń:
• Zna rodzaje promieniowania UV
• Określa skutki promieniowania UV na nasz organizm
• Zna sposoby ochrony przed szkodliwym działaniem promieniowania UVPrzedmiot: GEOGRAFIA

1. Dział: Mapa jednym ze sposobów przedstawiania zjawisk występujących na Ziemi
Temat: Obecny obraz powierzchni Ziemi. Lądy i oceany.
Geographical features – continents and oceans
Opis założonych osiągnięć ucznia:
Uczeń:
• Zna nazwy i wskazuje na mapie kontynenty i oceany
• Zna zasadę i potrafi użyć przedimki w połączeniu z nazwami geograficznymi (np. morza, rzeki, jeziora, łańcuchy górskie)
• Wskazuje wybrane morza, rzeki, jeziora, łańcuchy górskie

2. Dział: Współczesny obraz świata jako wynik wzajemnego oddziaływania sfer Ziemi i działalności człowieka
Temat: Zróżnicowanie świata zwierzęcego i roślinnego na lądach
Plant and animal life on our planet
Opis założonych osiągnięć ucznia:
Uczeń:
• Zna najważniejsze formacje roślinne na świecie i potrafi je wskazać na mapie
• Podaje przykłady zwierząt charakterystycznych dla danych obszarów Ziemi
• Potrafi scharakteryzować regiony pod wg klimatycznym, roślinnym i zwierzęcym


Przedmiot: WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

1. Dział: Ja - człowiek
Temat: Człowiek i jego tożsamość
Our identity
Opis założonych osiągnięć ucznia:
Uczeń:
• Zna przymiotniki wygląd i określające cechy charakteru
• Potrafi scharakteryzować siebie i swojego kolegę

2. Dział: Inni wokół mnie
Temat: Zadania gospodarstwa domowego
Household tasks
Opis założonych osiągnięć ucznia:
Uczeń:
• Zna pojęcie gospodarstwa domowego i źródła dochodu domowego
• Rozumie pojęcia rozchodu i przychodu
• Potrafi wypełnić ankietę dotyczącą budżetu domowego
Klasa druga:
Przedmiot: BIOLOGIA

1. Dział: Ekologia i ochrona środowiska
Temat: Dlaczego jedne gatunki są rzadkie a inne pospolite?
Adapt and survive – different types of habitats
Opis założonych osiągnięć ucznia:
Uczeń:
• Wymienia siedliska różnych gatunków zwierząt
• Podaje przykłady wpływu różnych czynników na populacje

2. Dział: Jedność budowy organizmów
Temat: Znaczenie składników pokarmowych dla organizmów
The food pyramid – ford groups and nutrients
Opis założonych osiągnięć ucznia:
Uczeń:
• Zna rodzaje składników pokarmowych i wie, w jakich pokarmach występują
• Zna rolę poszczególnych składników pokarmowych
• Wie, jak wygląda prawidłowa piramida żywienia

Przedmiot: GEOGRAFIA

1. Dział: Współczesne przemiany społeczne na świecie
Temat: Zróżnicowanie ludności świata
Languages
Opis założonych osiągnięć ucznia:
Uczeń:
• Zna przykłady najczęściej i najrzadziej używanych języków na świecie
• Rozumie znaczenie języka ojczystego dla podtrzymywania tożsamości narodowej

2. Dział: Przejawy działalności gospodarczej człowieka
Temat: Transport i łączność jako dział komunikacji
Means of transport
Opis założonych osiągnięć ucznia:
Uczeń:
• Wymienia rodzaje i środki transportu
• Zna słownictwo charakterystyczne dla różnego rodzaju transportu (np. podróż kolejowa, lotnicza, autokarowa)Przedmiot: WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

1. Dział: Obywatel w demokratycznym państwie
Temat: Państwo jako forma organizacji społeczeństwa
Parliament in the UK
Opis założonych osiągnięć ucznia:
Uczeń:
• Zna formy władzy w wybranych krajach anglojęzycznych
• Umie wskazać różnice w formie władzy w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych

2. Dział: Człowiek i gospodarka
Temat: Rola pieniądza w działalności gospodarczej
Money
Opis założonych osiągnięć ucznia:
Uczeń:
• Zna waluty obowiązujące w wybranych krajach
• Rozumie pojęcia: pieniądz, moneta, banknot, czek, karta kredytowa itp.

Klasa trzecia:Przedmiot: BIOLOGIA

1. Dział: Dziedziczność
Temat: Praktyczne znaczenie genetyki
Genetic engineering
Opis założonych osiągnięć ucznia:
Uczeń:
• Rozumie pojęcie inżynierii genetycznej
• Zna praktyczne przykłady zastosowania inżynierii genetycznej
• Rozumie konieczność zachowania ostrożności w stosowaniu inżynierii genetycznej

2. Dział: Procesy życiowe a środowisko życia organizmów
Temat: Różnorodność form życia
Biodiversity – Can we save the world?
Opis założonych osiągnięć ucznia:
Uczeń:
• Zna pojęcia różnorodności gatunkowej
• Zna zagrożenia dla różnorodności gatunkowej i ich przyczyny
• Zna sposoby ochrony zagrożonych gatunkówPrzedmiot: GEOGRAFIA

1. Dział: Współczesne przemiany społeczne na świecie
Temat: Unia Europejska jako przykład integracji ekonomicznej państw
European Union
Opis założonych osiągnięć ucznia:
Uczeń:
• Zna nazwy państw wchodzących w skład Unii Europejskiej i potrafi wskazać je na mapie
• Nazywa wspólną walutę krajów UE
• Opisuje flagę UE

2. Dział: Miejsce w moim regionie
Temat: Region, w którym mieszkam
My hometown
Opis założonych osiągnięć ucznia:
Uczeń:
• Określa położenie własnej miejscowości
• Opisuje swoje miasto i wymienia charakterystyczne dla niego miejsca

Przedmiot: W WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

1. Dział: Obrona cywilna i jej zadania w zakresie bezpieczeństwa ludności w państwie
Temat: Przykłady zagrożeń dla ludzi i środowiska oraz ochrony ludności przed skutkami klęsk żywiołowych
Natural disasters
Opis założonych osiągnięć ucznia:
Uczeń:
• Zna nazwy klęsk żywiołowych
• Zna zasady zachowania się podczas klęsk żywiołowych

2. Dział: Przekształcenia ustroju gospodarczego w Polsce po 1989 roku
Temat: Jak ubiegać się o pracę?
Applying for a Job
Opis założonych osiągnięć ucznia:
Uczeń:
• Zna różne zawody
• Umie uzupełnić dokumenty potrzebne do podjęcia pracy (np. CV, list motywacyjny)
• Rozumie pojęcie rozmowy kwalifikacyjnej


Wyświetleń: 8031


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.