AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Krzysztof Kowalczyk, 2011-01-18
Kcynia

Zawodowe, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju nauczyciel zawodu

- n +

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela kontraktowego

Imię i nazwisko nauczyciela stażysty: Krzysztof Kowalczyk
Nazwa szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa przy Zakładzie Poprawczym w Kcyni
Adres szkoły: ul. J. Kantego 1 89-240 Kcynia
Stanowisko: nauczyciel praktycznej nauki zawodu
Posiadane wykształcenie: zawodowe z przygotowaniem pedagogicznym
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2010 r.
Data ukończenia stażu: 31.05.2011 r.
Opiekun stażu: Ryszard Gąsiorowski

Cel główny podejmowanego stażu: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.
Cele szczegółowe:
1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.
2. Poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole i sposobów jej prowadzenia.
3. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków odbywania zajęć.
4. Uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym.
5. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i ich omawianie.
6. Uczestniczenie w wewnątrzszkolnych i samokształceniowych formach doskonalenia zawodowego.

ZNAJOMOŚĆ ORGANIZACJI I ZASAD FUNKCJONOWANIA SZKOŁY
(§ 6 ust. 2 pkt 1)

LP. ZADANIE,FORMA REALIZACJI,TERMIN REALIZACJI,DOWODY REALIZACJI,UWAGI

1.Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego •Analiza aktów prawnych dotyczących awansu zawodowego nauczycieli:
- Rozporządzenie MENiS z dnia
1.12.2004r. w sprawie uzyskania stopni
awansu zawodowego nauczycieli,
- Rozporządzenie MEN z dnia
14.11.2007r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie uzyskania stopni awansu
zawodowego nauczycieli,
- Karta Nauczyciela ustawa z dnia
26.01.1982r.z późniejszymi zmianami.
• Napisanie własnego planu rozwoju zawodowego. Wrzesień 2010r.
• Znajomość wymienionych aktów prawnych.
• Poprawne opracowany plan rozwoju zawodowego.
2. Nawiązanie kontaktu z opiekunem stażu • Bezpośrednia rozmowa na temat awansu zawodowego oraz współpracy w trakcie odbywania stażu.
• Zawarcie kontraktu z opiekunem stażu określająca zasady współpracy w czasie odbywania stażu i pomocy ze strony opiekuna w realizacji planu rozwoju Wrzesień 2010r.
• Kontrakt.
3. Zapoznanie się z ustawami i rozporządzeniami Analiza :
- Ustawy o systemie oświaty z dnia
7.09.1991r.,
- Ustawy o postępowaniu w sprawach
nieletnich z dnia 26.10.1982r.,
- Rozporządzenia Ministra
Sprawiedliwości w sprawie
zakładów poprawczych i schronisk
dla nieletnich z dnia 17
października 2001r. z późniejszymi
zmianami. Grudzień 2010r.
• Znajomość poznanych aktów prawnych.
4. Zapoznanie się z zasadami funkcjonowania Zakładu Poprawczego w Kcyni, w szczególności szkoły i warsztatów szkolnych • Analiza następujących dokumentów:
- Regulamin Zakładu Poprawczego w Kcyni,
- Plan Ochrony Zakładu Poprawczego w Kcyni,
- Statut Szkoły,
- Program Wychowawczy,
- Wewnątrzszkolny System Oceniania,
- Zakładowy System Resocjalizacji. Październik 2010r. • Znajomość organizacji i zasad funkcjonowania zakładu poprawczego, szkoły.
• Stosowanie się do odpowiednich przepisów w codziennej pracy.
• Przestrzeganie obowiązujących procedur.
5. Poznanie zasad prowadzenia obowiązującej dokumentacji ; tworzenie dokumentów szkolnych • Zapoznanie się z rodzajem oraz sposobem prowadzenia dokumentacji:
- dziennik lekcyjny,
- arkusze ocen,
- dziennik zajęć pozalekcyjnych,
- protokoły Pady Pedagogicznej i Rady Zakładu,
- dokumentacja osobopoznawcza wychowanka(IPR).
• Opracowanie Przedmiotowego Systemu Oceniania i planów wynikowych. Wrzesień 2010r. • Przestrzeganie procedur związanych z procesem oceniania.
• Posiadanie planów wynikowych.
• Prawidłowo prowadzona dokumentacja osobopoznawcza wychowanka i inna dokumentacja szkolna.
6. Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole oraz przepisami przeciwpożarowymi. • Udział w szkoleniu.
• Lektura obowiązujących przepisów.
• Stosowanie zasad BHP w codziennej pracy. Okres stażu • Zaświadczenie o ukończeniu kursu.
7. Uczestnictwo w pracach organów zakładu poprawczego, związanych z realizacją jego podstawowych funkcji i wynikających z niej zadań • Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej i Rady Zakładu.
• Udział w zespołach oceniających postępy wychowanków w procesie resocjalizacji . Okres stażu • Listy obecności.
8. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego • Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, scenariuszy lekcji itp. Okres stażu • Teczka stażysty.
9. Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego • Autoanaliza i autorefleksja.
• Opis realizacji planu rozwoju zawodowego. Maj 2011 • Sprawozdanie z realizacji stażu.
10. Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego • Sporządzenie wniosku oraz przygotowanie dokumentacji. Maj 2011 • Wniosek oraz dokumentacja z realizacji stażu.

UMIEJĘTNOŚĆ PROWADZENIA ZAJĘĆ W SPOSÓB
ZAPEWNIAJĄCY WŁAŚCIWĄ REALIZACJĘ STATUTOWYCH ZADAŃ SZKOŁY
(§ 6 ust. 2 pkt 2)

1. Wstępna ocena własnych umiejętności • Określenie mocnych i słabych stron własnej działalności dydaktyczno-wychowawczej.
• Analiza własnej pracy i możliwości samorozwoju. Wrzesień 2010r. • Wdrożenie wniosków do planu rozwoju.
2. Poszerzenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu zawodowym • Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego.
• Lektura czasopism pedagogicznych oraz książek o tematyce pedagogiczno- psychologicznej i literatury zawodowej. Okres stażu • Lista obecności
• Notatki własne
• Zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w warsztatach.
3. Tworzenie własnego warsztatu pracy • Tworzenie zestawów testów, konspektów( scenariuszy zajęć)
• Gromadzenie pomocy dydaktycznych Okres stażu • Pomoce dydaktyczne
4. Doskonalenie technik multimedialnych • Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, internetu.
• Wykorzystanie komputera do przygotowania zajęć.
• Przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej. Okres stażu • Płyta z zapisem elektronicznym.
• Konspekty zajęć.
5. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innego nauczyciela • Obecność na lekcjach opiekuna stażu i innych nauczycieli.
• Krótkie omówienie spostrzeżeń. Jeden raz w miesiącu • Arkusze obserwacji lekcji.
• Wnioski z obserwacji.
6. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrektora • Opracowanie konspektu (scenariusza) zajęć.
• Ocena i analiza słabych i mocnych stron przeprowadzonych zająć. Jeden raz w miesiącu • Konspekty z zajęć.
• Wnioski i uwagi do realizacji na przyszłość.

ZNAJOMOŚĆ ŚRODOWISKA UCZNIÓW, ICH PROBLEMÓW
ORAZ UMIEJĘTNOŚĆ WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM UCZNIÓW
(§ 6 ust. 2 pkt 3)

1. Zapoznanie się ze sposobami gromadzenia informacji o środowisku uczniów. • Współpraca z zespołem diagnostyczno-korekcyjnym, wychowawcami prowadzącymi, wychowawcami klas. Okres stażu • Potwierdzenie pedagoga, wychowawcy prowadzącego i klasy.2. Pogłębienie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb opiekuńczo-wychowawczych uczniów • Czytanie literatury pedagogicznej.
• Rozmowy w zespole oceniającym postępy w resocjalizacji wychowanka. Okres stażu • Spis przeczytanych książek i uwagi do ich treści.
• Notatki własne.
3. Obserwacja i analiza możliwości uczniów • Gromadzenie informacji o uczniach na podstawie obserwacji.
• W razie konieczności dostosowanie wymagań edukacyjnych do możliwości uczniów zgodnie z zaleceniami poradni psychologiczno-pedagogicznej. Okres stażu • Wdrażanie wniosków do codziennej pracy.
4, Aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych • Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień.
• Pomoc uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych lub mających trudności w nauce. Okres stażu • Zapis w dokumentach przebiegu stażu.

UMIEJĘTNOŚĆ OMAWIANIA PROWADZONYCH I OBSERWOWANYCH ZAJĘĆ
(§ 6 ust. 2 pkt 4)

1. Ustalenie z opiekunem stażu terminów i tematyki zajęć obserwowanych i prowadzonych • Opracowanie terminów i tematyki zajęć. Wrzesień 2010r. • Potwierdzenie opiekuna stażu.
2. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna lub nauczyciela • Obserwacja zajęć według wcześniej opracowanych narzędzi.
• Omówienie i zapisanie wniosków. Jeden raz w miesiącu • Arkusze obserwacji.
• Wnioski z obserwacji.
3. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub kierownika warsztatów • Opracowanie scenariuszy zajęć.
• Konsultacja z opiekunem stażu.
• Omówienie zajęć i ewaluacja. Jeden raz w miesiącu • Scenariusze zajęć.
• Arkusze obserwacji prowadzonych przez opiekuna.
• Wnioski i uwagi do realizacji.
4. Analiza i samoocena prowadzonych lekcji • Analiza prowadzonych lekcji.
• Analiza notatek i rozmów pohospitacyjnych.
• Wnioski do dalszej pracy. Jeden raz w miesiącu • Dokumenty pohospitacyjne.
• Arkusze obserwacji lekcji.
5. Określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego • Samoocena, wnioski na przyszłość Maj 2011 • Dokumentacja stażysty.
....................................
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 2441


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.