AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Agnieszka Flis, 2011-01-17
świdnik

Pedagogika, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

- n +

& 8 ust. 2 pkt. 1
Uzyskiwanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie własnej pracy i podniesienie jakości pracy szkoły
Lp Zadania Formy realizacji Termin Uwagi
1.

Poznanie procedury awansu zawodowego.
Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli (Karta Nauczyciela,
Rozp. MEN z dn.01.12.2004r., broszury ,,Awans zawodowy nauczycieli”, ,,Głos Nauczycielski”).
Analiza własnych umiejętności
Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu
IX. 2008

Wniosek o rozpoczęcie stażu, wszczęcie postępowania, plan rozwoju zawodowego2.

Określenie drogi rozwoju zawodowego.
Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
IX. 2008

Plan rozwoju zawodowego


3.Dokumentowanie realizacji planu rozwoju.


Gromadzenie dokumentów i materiałów.


Okres stażuŚwiadectwa, zaświadczenia, scenariusze

4

Przygotowanie projektu sprawozdania.
Autorefleksja, analiza, opis realizacji planu rozwoju zawodowego.
IV-V.2011

sprawozdanie z przebiegu stażu

5.
Rozwijanie i doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela. Doskonalenie umiejętności pedagogicznych i dydaktycznych.
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez uczestnictwo w wewnątrzszkolnych radach szkoleniowych i warsztatach organizowanych dla nauczycieli
Studia podyplomowe.
Okres stażu
zaświadczenia z ukończonych form doskonalenia zawodowego

6.

Dostosowanie wychowawczych planów pracy do potrzeb klasy.
Realizacja nieodpłatnie godziny wychowawczej wspólnie z wychowawcą klasy.
Opracowanie wspólnie z wychowawcą tematyki godzin wychowawczych.
Wspólne prowadzenie zajęć wg programów profilaktycznych: „Bezpieczne gimnazjum” i „Spójrz inaczej”.
Okres stażu
Plan pracy wychowawczej w kl.I- III

7
Wprowadzanie nowoczesnych metod nauczania w pracy z dzieckiem z orzeczeniem PPP Stosowanie metod aktywizujących
i rozwijających twórcze postawy
uczniów.
Systematyczne studiowanie literatury
fachowej dotyczącej pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie
Cały okres stażu Scenariusze zajęć


& 8 ust.2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Lp. Zadania Formy realizacji Termin Uwagi
1Wykorzystanie technologii komputerowej i informatycznej w pracy pedagogicznej i dydaktycznej.Stosowanie technologii komputerowej w opracowywaniu dokumentacji, przygotowaniu pomocy dydaktycznych do pracy z dziećmi, korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych.
Poszukiwanie informacji, monitorowanie przepisów oświatowych
systematyczne korzystanie z bazy informacyjnej Internetu.
Strona MENiS, Kuratorium Oświaty, korzystanie z ofert szkoleniowych CEN, OKUN, MENiS drogą elektroniczną.
Na bieżaco
2008-2011 Przykładowe pomoce dydaktyczne
przykładowe informacje

Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem technologii informacyjnej.okres stażu
według potrzebscenariusze zajęć, testy, sprawdziany, kary pracy, ankiety

Korzystanie z internetu i technologii komunikacyjnej przy wyszukiwaniu informacji o szkoleniach, kursach potrzebnych do pracy, śledzenie nowinek dotyczących pracy z dzieckiem niepełnosprawnym
Gromadzenie ciekawych artykułów i
wykorzystanie ich w pracy nauczycielskiej. okres stażu

Wykaz adresów stron internetowych, artykułów prasowych
Ukończenie form doskonalenia w zakresie posługiwania się technologią komputerową okres stażu kserokopia zaświadczenia potwierdzającego ukończenie kursu
Opublikowanie w portalu internetowym „planu rozwoju zawodowego”2008r.
Publikacja w internecie2 Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego. Tworzenie i opracowywanie materiałów i dokumentów dotyczących stażu. okres stażu zaświadczenia, potwierdzenia , opracowane materiały


& 8 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami w tym przez prowadzenie otwartych zajęć w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnętrznego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

Lp. Zadania Formy realizacji Termin Uwagi
1.

Pełnienie funkcji opiekuna stażu Prowadzenie zajęć otwartych dla stażysty, hospitowanie i ocenianie zajęć, prowadzenie i kontrolowanie dokumentacji
2008-2009

Potwierdzenie Dyrektora placówki, dokumenty świadczące o pełnieniu tej funkcji. Opis i analiza działań


2.


Opracowanie i udostępnienie materiałów dydaktycznych.

Opracowanie i udostępnienie scenariuszy zajęć, testów, kart pracy
Przekazywanie materiałów ze szkoleń, kursów do biblioteki szkolnej -założenie specjalnego segregatora.okres stażu


materiały dydaktyczne

Potwierdzenia przekazania materiałów do biblioteki


3.


Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli stażystów i kontraktowych.
Opracowanie scenariuszy zajęć i prowadzenie lekcji dla nauczycieli.

okres stażu


scenariusz zajęć, potwierdzenie dyrektora szkoły
4. Współpraca z pedagogiem wspomagającym z innej klasy integracyjnej Opracowanie jednolitych wzorów dokumentacji prowadzonej dla uczniów niepełnosprawnych.
okres stażu
przykładowy dokument lub jego wzór
5.


Praca w zespole wychowawczym.

Stała współpraca z wychowawcą , pedagogiem, psychologiem i nauczycielami.
Aktywny udział w pracy zespołu wychowawczego-przygotowywanie planów pracy zespołu wychowawczego na dany rok, udział we wszystkich spotkaniach zespołu wychowawczego, analiza bieżących problemów wychowawczych dotyczących klasy, wspólne rozwiązywanie ich z wychowawcą, pedagogiem
i psychologiem.
Udział w szkoleniach wynikających z zadań pracy zespołu.okres stażupotwierdzenie dyrektora
zaświadczenia,


6. Dzielenie się swoją wiedzą
i doświadczeniem z innymi nauczycielami Informacje i wskazówki
dla nauczycieli uczących w klasie integracyjnej dotyczące trudności w pracy z dzieckiem niepełnosprawnym.
Według potrzeb Opis działań

Opublikowanie w portalu internetowym „planu rozwoju zawodowego”.
Przygotowanie planu i przesłanie na strony internetowe.
2008 r. Publikacja materiałów internecie
Udostępnianie materiałów własnych i wypracowanych pomocy dydaktycznych Okres stażu
Przygotowanie „biblioteczki pedagoga wspomagającego” Pozyskiwanie artykułów z zakresu pedagogiki, psychologii, dydaktyki przydatnych w pracy nauczyciela.
Okres stażu

7. Aktywna współpraca z nauczycielami prowadzącymi zajęcia dydaktyczne

Dostosowanie programów do potrzeb i indywidualnych możliwości dziecka,
modyfikacje w rozkładzie zgodnie z możliwościami i ograniczeniami uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Okres stażu Przykładowy dokument
& 8 ust. 2 pkt. 4a
Opracowanie i wdrożenie programu dotyczącego działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

Lp. Zadania Formy realizacji Termin Uwagi

1.Opracowanie i wdrażanie wspólnie z wychowawcą programów dotyczących działań wychowawczych.
Z wychowawcą współtworzę i wdrażam program wychowawczy klasy
2008-2011

opracowane programy wychowawcze
2.

Opracowanie i wdrożenie programu edukacyjnego


-Stworzenie projektu wyrównywania szans dla dzieci z orzeczeniami PPP- program„Mogę więcej- rozwój daje mi szansę” – zajęcia stymulujące rozwój dziecka
-Opracowanie, wdrożenie i udostępnienie koleżankom
„Programu zajęć rewalidacji indywidualnej dla dziecka upośledzonego w stopniu lekkim”.
-Opracowanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla uczniów upośledzonych w stopniu lekkim, dla dziecka z ADHD i autystycznego. 2008-2009


opracowany program

&8. Ust. 2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.


Lp. Zadania Formy realizacji Termin Uwagi
1. Wspomaganie ucznia mającego trudności w nauce.

Opieka nad uczniami przygotowującymi się do konkursów i egzaminu gimnazjalnego. Okres stażu
Prowadzenie społecznych zajęć dydaktycznych (godzina wychowawcza) Okres stażu

2. Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków. Prowadzenie wywiadów środowiskowych.
Okres stażu. Przykładowa ankieta

Systematyczny kontakt z rodzicami i opiekunami uczniów.

Okres stażu


Prowadzenie spotkań indywidualnych dla dzieci z orzeczeniami PPP nauczyciel wspomagający-uczeń - rodzic Raz w semestrze z rodzicem Harmonogram spotkań
Karta spotkania
3. Włączanie rodziców do aktywnego udziału w życiu klasy i szkoły. Aktywna i systematyczna współpraca z rodzicami na płaszczyźnie dydaktycznej, podnoszenie kultury pedagogicznej rodziców (pogadanki)
Okres stażu
Współdziałanie w organizowaniu wycieczek i imprez klasowych wspólnie z wychowawcą.
Okres stażu
5. Nawiązanie współpracy ze szkołami podstawowymi. Uczestnictwo w akcjach promocji szkoły.
Okres stażu6. Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego i wykorzystanie zdobytych umiejętności w podnoszeniu jakości pracy szkoły Okres stażu Zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego, potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniowych radach pedagogicznych
& 8 ust. 2 pkt.4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

Lp. Zadania Formy realizacji Termin Uwagi
1.


Organizacja imprez
Udział w organizowaniu imprez szkolnych Okres stażu Sprawozdania z imprez

Udział w akcji ,,Sprzątanie Świata”

Pozyskiwanie pozabudżetowych środków finansowych na rzecz klasy

Potwierdzenie dyrektora


2.
Aktywna i systematyczna współpraca z organizacjami działającymi na rzecz edukacji
Współpraca z psychologiem i pedagogiem szkolnym

Współpraca z Miejskim Centrum Profilaktyki

Współpraca z Poradnią Pedagogiczno- Psychologiczną

Współpraca z Warsztatami Terapii Zajęciowej -udział w zajęciach prowadzonych przez terapeutów .Kontakt z osobami niepełnosprawnymi. Kształtowanie postaw szacunku i tolerancji.

Współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w miejscu zamieszkania dzieci - pomoc dzieciom i ich rodzinom w ramach potrzeb
Okres stażu zaświadczenie& 8 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność rozpoznawania oraz rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych
Lub innych z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest
zatrudniony.

Lp. Zadania Formy realizacji Termin Uwagi
1. Opis i analiza dwóch przypadków trudności edukacyjnych lub wychowawczych. Diagnoza i rozpoznanie trudnych przypadków pedagogicznych.
Systematyczna obserwacja wybranego ucznia.
Rozmowy z uczniem i rodzicami.
Dobór odpowiedniego działania pedagogicznego i rozwiązanie problemu. W miarę potrzeb


Zgłoś błąd    Wyświetleń: 2980


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.