Katalog

Aleksandra Smolec, 2011-01-12
Krępa

Język angielski, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju na nauczyciela dyplomowanego.

- n +


PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGOMgr ALEKSANDRA SMOLEC

NAUCZYCIEL MIANOWANYI. Podstawowe dane personalne:
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2008
Cały okres stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Data zakończenia stażu: 31.05.2011
Zajmowane stanowisko: nauczyciel
Nauczany przedmiot: język angielski
Miejsce odbywania stażu: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
w Gołczy
Data zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego: 30.09.2008Gołcza, 1 września 2008 r.

II. Zagadnienia organizacyjne
L.p. Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji
1. Poznanie procedur awansu zawodowego pozwalających ubiegać się o stopień nauczyciela dyplomowanego
• analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli
• dyskusje i wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami
• sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu
• opracowanie i złożenie planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego sierpień/wrzesień 2008 - wniosek o rozpoczęcie stażu,
- zatwierdzony plan rozwoju zawodowego
2. Dokumentowanie realizacji planu
rozwoju zawodowego • zbieranie informacji o realizacji zadań
gromadzenie materiałów, zaświadczeń,
sprawozdań i innych dokumentów
cały okres
stażu
- zaświadczenia, programy, scenariusze, zdjęcia, nagrania, opracowane materiały, kserokopie, załączniki do planu,
3.
Sporządzenie sprawozdania z realizacji zadań zawartych w planie rozwoju. • opracowanie zgromadzonej dokumentacji
• przygotowanie sprawozdania
• autorefleksja i analiza realizacji podjętych zadań, sformułowanie wniosków, ewaluacja maj 2011 - sprawozdanie
.
4. Złożenie wniosku o postępowanie kwalifikacyjne.
• poprawne sformułowanie i złożenie wniosku o postępowanie kwalifikacyjne
• uzyskanie oceny dorobku zawodowego maj 2011
- wniosek o postępowanie kwalifikacyjne


III. Zadania wynikające z rozporządzenia
§ 8. ust. 2. pkt 1.
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły
L.p. Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji
1.
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych. • aktywny udział w różnych zewnątrzszkolnych dostępnych formach kształcenia i doskonalenia zawodowego adekwatnego do potrzeb nauczyciela i szkoły
• udział w warsztatach metodycznych cały okres stażu - zaświadczenia o udziale w różnych formach kształcenia i doskonalenia zawodowego.

2.
Udział w procesie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli, rady szkoleniowe, warsztaty zgodnie z planem pracy szkoły
• aktywny udział w kursach, szkoleniach i warsztatach zorganizowanych w ramach WDN
cały okres stażu
(zgodnie z terminami rad szkoleniowych, warsztatów i szkoleń)
- poświadczenie Dyrektora szkoły o udziale w szkoleniach
- dokumentacja z posiedzeń Rady Pedagogicznej (księga protokołów)

3.
Doskonalenie warsztatu pracy.
• systematyczne wzbogacanie biblioteczki i videoteki anglisty
• opracowanie plansz, tablic gramatycznych, ankiet
• gromadzenie obrazków i plakatów do nauki języka angielskiego

cały okres stażu

- wykaz literatury
- spis pomocy audiowizualnych, książek, płyt, plansz4. Zorganizowanie pracowni językowej.
• zaadaptowanie sali lekcyjnej na pracownię językową poprzez wyposażenie jej w pomoce metodyczne: plakaty, , słowniki i inną literaturę językową, gry planszowe, sprzęt RTV (telewizor, odtwarzacz DVD, radioodtwarzacz) filmy na DVD, itd.
• dbałość o sprzęt, wystrój i estetykę utworzonej pracowni językowej
na bieżąco przez cały okres stażu
- zdjęcia pracowni językowej
- spis zgromadzonych materiałów

5.


Samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych.

• studiowanie literatury metodycznej
• wykorzystanie publikacji internetowych w celu pogłębienia i aktualizacji problemów oświatowych oraz poszukiwania nowych pomysłów
• współpraca z doradcami metodycznymi i przedstawicielami wydawnictwa: Longman,

na bieżąco przez cały okres stażu

- spis przeczytanych pozycji i stron internetowych
- potwierdzenie współpracy

6.
Tworzenie lub współtworzenie dokumentów regulujących prawne podstawy funkcjonowania szkoły
Praca nad stworzeniem i aktualizowaniem:
a) Statutu Szkoły
b) Regulaminu Wycieczek Szkolnych

na bieżąco przez cały okres stażu

- Gotowe dokumenty
- Poświadczenie Dyrektora szkoły

7

Podnoszenie efektywności prowadzonych zajęć.
• Podnoszenie atrakcyjności zajęć poprzez prezentowanie materiałów, zdjęć i wiadomości nabytych podczas corocznych wyjazdów do Wielkiej Brytanii.
na bieżąco przez cały okres stażu

- przykłady wykorzystania nabytej wiedzy w nauczaniu języka

8.
Doskonalenie umiejętności oceniania osiągnięć uczniów
• aktywny udział we wdrażaniu WSO.
• opracowanie wymagań z j.angielskiego
• opracowanie i przeprowadzanie sprawdzianów poziomu wiadomości i umiejętności językowych w klasie VI i opracowanie planu naprawczegocały okres stażu

- wymagania z j.angielskiego
- wyniki sprawdzianów, ich analiza oraz plan naprawczy

§ 8. ust. 2. pkt 2.
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
L.p. Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji

1.
Poszerzanie wiedzy i umiejętności poprzez udział w szkoleniach z zakresu stosowania technologii informacyjnej.

• ukończenie kursu komputerowego z zakresu praktycznego zastosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej


2010/2011
- zaświadczenie o ukończeniu kursu

2.
Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych oraz prowadzenie dokumentacji w formie elektronicznej.
• opracowywanie testów i sprawdzianów oraz scenariuszów lekcji
• dokumentowanie realizacji planu
rozwoju zawodowego przy użyciu technik komputerowych
• przygotowywanie pomocy i materiałów dydaktycznych na zajęcia, spotkania z rodzicami,
• przygotowywanie dokumentów szkolnych, dyplomów, zaproszeń,
• komputerowe wypisywanie świadectw oraz wyników próbnych sprawdzianów z języka angielskiego
• pisanie protokołów z RP w formie komputerowej
• wykorzystanie drukarki i skanera w codziennej pracy
cały okres stażu


- przykładowe pomoce dydaktyczne, testy, sprawdziany i scenariusze lekcji, zaproszenia, dokumenty szkolne
- poświadczenie Dyrektora szkoły
- protokoły RP

3.
Zajęcia dydaktyczne z wykorzystaniem technologii informacyjnej.
• praca z komputerowymi programami językowymi oraz słownikami multimedialnymi
• wyszukiwanie informacji w Internecie (angielskie wyszukiwarki)
• nawiązywanie kontaktów z innymi szkołami za granicą, za pośrednictwem poczty elektronicznej,

2010/2011

- wykaz przeprowadzonych lekcji
- przykładowe scenariusze lekcji
- adresy WWW

4.
Wykorzystanie Internetu jako źródła aktualnej informacji

• udział w życiu portali edukacyjnych i nauczycielskich
• bieżące zapoznawanie się z przepisami prawa oświatowego
• wykorzystanie serwisów edukacyjnych z zakresu języka angielskiego i wyszukiwanie informacji o krajach anglojęzycznych.
Cały okres stażu
- adresy WWW


5.
Wykorzystanie na lekcjach urządzeń multimedialnych, dostępnych programów edukacyjnych
• udział w warsztatach: ‘Sztuka tworzenia dydaktycznych prezentacji multimedialnych’
• przygotowywanie i pokazy prezentacji multimedialnych z wykorzystaniem projektora
• wspomaganie uczniów w przygotowaniu prezentacji multimedialnych
cały okres stażu

- poświadczenie Dyrektora szkoły
- przykładowe materiały
- płyty z prezentacjami

6.

Współpraca z administratorem szkolnej strony internetowej.
• opracowywanie materiałów informacyjnych i przekazywanie ich administratorowi strony
do umieszczenia na stronie szkoły
• przygotowanie do umieszczenia na stronie informacji o szkole w języku angielskim
• przekazywanie do umieszczenia na stronie dodatkowych materiałów do nauki języka angielskiego

na bieżąco
- poświadczenie administratora strony
- wykaz umieszczonych materiałów informacyjnych oraz materiałów do nauki języka angielskiego


7.
Dokumentacja życia szkoły w postaci zdjęć.
• obsługa fotograficzna imprez, wycieczek i uroczystości szkolnych
• przekazywanie zdjęć do umieszczenia na szkolnej stronie internetowej
• umieszczanie zdjęć na gazetkach ściennych

cały okres stażu
- przykładowe zdjęcia,
- zdjęcia gazetek ściennych
§ 8. ust. 2. pkt 3.
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami
L.p. Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji

1.
Kształtowanie umiejętności przekazywania wiedzy i doświadczenia innym nauczycielom.

• prowadzenie otwartych lekcji dla nauczycieli, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych
• funkcja opiekuna praktyki studenckiej (nauczyciel pracujący w szkole i studiujący)


cały okres stażu

- scenariusze lekcji
- poświadczenie dyrektora szkoły o prowadzeniu lekcji
- poświadczenie opieki nad praktyką studencką i sprawozdanie z wykonanych zadań

2.
Prowadzenie i organizacja szkoleń dla grona pedagogicznego w ramach WDN.

• przygotowywanie referatów szkoleniowych o tematyce metodycznej i wychowawczej
cały okres stażu
- referaty szkoleniowe
- protokoły RP3.
Udostępnianie własnych materiałów do wykorzystania w bibliotece szkolnej
• opracowanie materiałów (scenariusze zajęć,,
scenariusze uroczystości szkolnych, konkursów,
testów, referatów, itd.) i przekazanie ich
bibliotece szkolnej
cały okres stażu
- wykaz udostępnionych materiałów
- poświadczenie bibliotekarza

4.
Współpraca z innymi nauczycielami.
• udział w lekcjach prowadzonych przez innych nauczycieli i wymiana doświadczeń
• współpraca przy organizowaniu imprez szkolnych i międzyszkolnych
• konsultacje z nauczycielami języka angielskiego, wymiana poglądów
• współpraca z innymi nauczycielami przy realizacji projektu „English – step by step”
• współdziałanie z innymi nauczycielami mające na celu rozpoznanie bieżących problemów wychowawczych
• cały okres stażu
- scenariusze lekcji
- scenariusze imprez
- poświadczenie dyrektora
- poświadczenia nauczycieli
współpracujących

5.

Upowszechnianie i promocja własnych doświadczeń, metod i form pracy.
• publikacja artykułów dotyczących efektów
pracy na łamach prasy
• opublikowanie na edukacyjnych portalach internetowych swoich planów rozwojów oraz sprawozdań z ich realizacji
• zamieszczanie w Internecie własnych opracowań i materiałów
• dzielenie się swoją wiedzą poprzez nauczycielskie fora internetowe

cały okres stażu
- artykuły w gazecie
- wykaz adresów WWW, na których są zamieszczone moje materiały
§ 8. ust. 2. pkt 4. a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

L.p. Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji

1.
Opracowanie, wdrożenie i realizacja programu pracy dla „Koła Miłośników Języka Angielskiego”

• opracowanie planu pracy dla „Koła Miłośników Języka Angielskiego”
• przygotowanie pomocy dydaktycznych i prowadzenia lekcji

2010/2011
- program pracy
§ 8. ust. 2. pkt 4. c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
L.p. Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji

1.
Organizowanie, współorganizowanie oraz przygotowywanie uczniów do udziału w różnych konkursach i olimpiadach językowych
• udział w ogólnopolskich konkursach i olimpiadach z języka angielskiego: BIG CHALLENGE, TEST OXFORD PLUS, OLIMPUS i inne
• organizowanie szkolnych i gminnych konkursów z języka angielskiego


zgodnie z harmonogramami konkursów
2008-2011
- spis przeprowadzonych i zorganizowanych konkursów i olimpiad,
- zaświadczenia udziału w ogólnopolskich konkursach i olimpiadach,
- poświadczenia Dyrektora szkoły
- regulaminy konkursów
- testy językowe
- zdjęcia

2.
Organizacja imprez i uroczystości szkolnych
• przygotowywanie imprez i uroczystości szkolnych
cały okres stażu
- scenariusze imprez
- zdjęcia
-podziękowania
- artykuły prasowe

3.
Założenie i prowadzenie teatrzyku wystawiającego przedstawienia w języku angielskim
• zorganizowanie grupy chętnych uczniów
• wybór scenariuszy przedstawień
• wystawianie przedstawień dla uczniów i rodziców
• organizacja Gminnych Międzyszkolnych Festiwali Małych Form Teatralnych
cały okres stażu
- scenariusze przedstawień
- poświadczenie dyrektora szkoły
- zdjęcia

4
Organizacja i współorganizacja wycieczek szkolnych
• zorganizowanie wycieczek krajowych i zagranicznych,
• wyjazdy do kina, teatru i innych ciekawych miejsc cały okres stażu
- dokumentacja wycieczek
- poświadczenie dyrektora szkoły

5.
Pogłębianie wiedzy na temat problemów uczniów, ich sytuacji rodzinnej i stosunków interpersonalnych poprzez sprawowanie roli wychowawcy klasowego. • opracowanie i realizacja planu wychowawczego klasy szóstej i klasy piątej
• działania na rzecz integracji zespołu klasowego (rozmowy, lekcje wychowawcze, imprezy klasowe, wycieczki)
• współpraca z pedagogiem i pielęgniarką
• rozwiązywanie bieżących problemów
• zorganizowanie samopomocy koleżeńskiej
• rozwijanie współpracy z rodzicami uczniów 2009/2010
2010/2011 - plan wychowawczy
- zapisy w dzienniku lekcyjnym
- poświadczenie dyrektora szkoły

6.
Pomoc uczniom mającym trudności w nauce języka obcego.
• zorganizowanie i prowadzenie nieodpłatnych zajęć i wyrównawczych dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej mających trudności w nauce języka obcego.2010/2011
- program zajęć
- lista uczestników zajęć
- poświadczenie dyrektora szkoły


7.

Pozyskiwanie sponsorów.
• dofinansowanie organizowanych przeze mnie wycieczek szkolnych
• pozyskiwanie darmowych podręczników do nauki języka angielskiego dla uczniów mających trudna sytuację materialną
• pozyskanie dodatkowych funduszy poprzez kiermasze przekazanych bezpłatnie kartek świątecznych


cały okres stażu
- potwierdzenie dyrektora szkoły
- spis nagród i otrzymanych funduszy
- lista uczniów, którzy otrzymali darmowe podręczniki (poświadczenie dyrektora szkoły o otrzymaniu bezpłatnych podręczników)

8. Nawiązanie kontaktu z szkołą z Wielkiej Brytanii • prowadzenie zajęć rozwijających umiejętność pisania listów w języku angielskim
• korespondencja uczniów z rówieśnikami zza granicy
2008/2009
2009/2010 - plan zajęć
- tematyka listów
§ 8. ust. 2. pkt 4. e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.
L.p. Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji

1.
Współpraca z wydawnictwem językowym ‘Longman’ .
• organizowanie nagród dla uczniów
• pozyskiwanie dodatkowych materiałów i pomocy dydaktycznych
• zorganizowanie lekcji pokazowej z przedstawicielem wydawnictwa Longman
cały okres stażu
- poświadczenie współpracy
- spis otrzymanych nagród
- wnioski z lekcji pokazowej


2.
Współpraca z pielęgniarką w zakresie profilaktyki zdrowotnej i higieny osobistej uczniów. • konsultacje wychowawcy z pielęgniarką
• zorganizowanie pogadanek na interesujące uczniów tematy
• pozyskiwanie materiałów w zakresie profilaktyki zdrowotnej do lekcji wychowawczej i gazetek ściennych


cały okres stażu
- poświadczenie współpracy
- zdjęcia gazetek

3.

Współpraca z Native Speakerem.
• nawiązanie kontaktu z Native Speakerem języka angielskiego
• zorganizowanie spotkania i zajęć językowych w starszych klasach
2009/2010
- poświadczenie współpracy
- tematyka i treść spotkania i zajęć językowych

4.
Współpraca z biblioteką szkolną
• rozbudzanie potrzeb czytelniczych w ramach lekcji i wychowawczych ,
• przygotowanie i przeprowadzenie szkolnego konkursu czytelniczego z języka angielskiego na podstawie zasobów szkolnej biblioteczki językowej,


cały okres stażu
- poświadczenie o współpracy,
- zapis w dzienniku lekcyjnym
- regulamin konkursu
5.

Pozyskanie dofinansowania z zewnętrznych funduszy poprzez współpracę z Nidzicką Fundacją Rozwoju NIDA.

• opracowanie planu projektu „ENGLISH – STEP BY STEP” i przygotowanie wniosku aplikacyjnego
• otrzymanie dotacji dla szkoły w wysokości 11.800 zł na realizację projektu związanego z nauczaniem języka angielskiego w ciekawej, pozalekcyjnej formie
• realizacja zadań zawartych w projekcie
• rozliczenie i podsumowanie projektu

2009/2010
- dokumentacja dotycząca realizacji projektu
- zdjecia
6.

Współpraca z Domem Kombatanta w Miechowie.

• nawiązanie kontaktu z dyrekcją Domu Kombatanta w Miechowie
• zorganizowanie spotkania uczniów klasy szóstej z pensjonariuszami : występ uczniów, rozmowy z pensjonariuszami, zwiedzanie budynku


2009/2010
- poświadczenie współpracy
- zdjęcia

7.
Współpraca z Państwową Strażą Pożarną
• nawiązanie kontaktu z dyrekcją PSP w Miechowie,
• zorganizowanie wyjazdu uczniów klasy szóstej do PSP w Miechowie: zapoznanie się z pracą strażaka, pojazdami, sprzętem gaśniczym, konkurencje sprawnościowe

2009/2010
- poświadczenie współpracy
- zdjęcia
8.

Współpraca z Senatem R.P.
• nawiązanie kontaktu z Kancelarią Senatu R.P.
• przygotowanie programu wizyty
• zwiedzanie budynku Senatu i Sejmu R.P. połączone z symulacją obrad senatu staropolskiego

2009/2010
- poświadczenie współpracy
- zdjęcia

9.
Współpraca z zespołem tańca irlandzkiego i szkockiego COMHLAN. • nawiązanie kontaktu z zespołem COMHLAN
• zorganizowanie występu zespołu dla szkół z terenu gminy Gołcza: pokaz tańców irlandzkich oraz szkockich wraz z animacją publiczności

2009/2010 - poświadczenie współpracy
- zdjęcia

§ 8. ust. 2. pkt 4. f
uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej
1.
Inne osiągnięcia zawodowe
• dokumentowanie i gromadzenie innych osiągnięć zawodowych
cały okres stażu
- nagrody
- podziękowania
- poświadczenia
§ 8 ust.2 pkt.5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony
L.p. Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji

1.
Opis i analiza przypadku.


• analiza dwóch przypadków uczniów z problemami edukacyjnymi lub wychowawczymi
• opracowanie i wdrożenie działań naprawczych w celu rozwiązania problemu

cały okres stażu
- opis i analiza przypadku

Podpis nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy

……………………………………………………………………………….

Plan rozwoju zawodowego jest otwarty i może ulec zmianom.
Wyświetleń: 7635


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.