Katalog

Joanna Wójcik, 2011-01-02
Nowy Targ

Język niemiecki, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju na stopień nauczyciela dyplomowanego

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO
I. Informacje personalne:
1. Imię i nazwisko nauczyciela: Joanna Wójcik
2. Nauczany przedmiot: język niemiecki
3. Czas stażu: 01.09.2010 – 31.05.2013
4. Kompetencje przedmiotowo-metodyczne: tytuł magistra Filologii Germańskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim

Zastrzega się możliwość modyfikacji Planu Rozwoju Zawodowego w trakcie trwania stażu.
Niniejszy Plan Rozwoju Zawodowego opracowany został zgodnie z § 8 Rozporządzenia MENiS z dn. 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2004r., Nr 260, poz. 2593).


II. Zadania wynikające z Rozporządzenia MENiS:

§ 8 ust.2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.


Lp.

Zadania

Formy realizacji
Termin
Sposób dokumentowania
1. Organizacja oraz rozwój własnego warsztatu pracy
- wyszukiwanie dodatkowych pomocy dydaktycznych
- studiowanie literatury pedagogicznej
- udział w wybranych szkoleniach dla nauczycieli języków obcych cały okres stażuwg potrzeb - materiały
- notatki


- materiały
- zaświadczenia
2. Poszerzenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnątrzszkolnym doskonaleniu zawodowym - czynny udział w posiedzeniach
Rady Pedagogicznej (prezentacja np. losów
absolwentów)
- obserwacje zaplanowanych lekcji otwartych w
ramach nauczanego przedmiotu;
- uczestnictwo w szkoleniach
przygotowujących do pełnienia funkcji
egzaminatora maturalnego z języka
niemieckiego organizowanych przez OKE Wg harmonogramu
maj każdego roku -notatkizaświadczenia potwierdzające uczestnictwo
3. Doskonalenie umiejętności wychowawczych - udział w wybranych szkoleniach/kursach
MCDN doskonalących warsztat pracy
Wg potrzeb - zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
- notatki

4. Organizowanie lub współorganizowanie imprez klasowych i szkolnych oraz konkursów przedmiotowych - organizacja klasowych mikołajek, wigilii
- organizacja konkursu języka niemieckiego

cały okres stażu
5. Prowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych - zajęcia edukacyjne dla przyszłych
maturzystów
- zajęcia wyrównawcze dla uczniów mających
trudności w nauce Okres stażu - dziennik zajęć
§ 8 ust.2 pkt 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.


Lp.

Zadania

Formy realizacji
Termin
Sposób dokumentowania

1. Stosowanie technologii informacyjnej
i komunikacyjnej.
Korzystanie z interaktywnych stron internetowych. - wykorzystywanie serwisów edukacyjnych
do wymiany poglądów i materiałów
związanych z nauką języka niemieckiego
- przygotowywanie pomocy dydaktycznych
do pracy z uczniami
okres trwania stażu - wykaz serwisów
edukacyjnych
- przykładowe pomoce
dydaktyczne

2. Wykorzystanie technologii komputerowej i informatycznej
w pracy pedagogicznej. - pozyskanie informacji z Internetu
dotyczących awansu zawodowego oraz z
zakresu prawa oświatowego
- korzystanie z dodatkowych materiałów
dydaktycznych z internetu
- sporządzanie materiałów: kart pracy, testów
- przeprowadzenie lekcji z wykorzystaniem
internetu okres trwania stażu - adresy stron
internetowych
- przykładowe materiały
- dokumentacja z
przebiegu stażu w wersji
wydrukowanej
- scenariusz zajęć


3. Doskonalenie umiejętności obsługi komputera. - przygotowywanie materiałów w programach
Power point, Excel
- wykorzystywanie urządzeń multimedialnych
na lekcji na bieżąco - materiały§ 8 ust.2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć


Lp.

Zadania

Formy realizacji
Termin
Sposób dokumentowania

1. Prowadzenie lekcji w obecności studentów germanistyki - opracowanie konspektów lekcji
- przeprowadzenie zajęć
- omówienie lekcji i wyciągnięcie wniosków cały okres stażu. - scenariusze, konspekty
- arkusze obserwacji zajęć
2. Uczestnictwo w pracach zespołu językowego. - aktywny udział w spotkaniach zespołu
językowego (omawianie bieżących spraw,
rozwiązywanie problemów)
- przygotowywanie zaplanowanych przez
zespół przedsięwzięć
- prezentacja materiałów uzyskanych na
szkoleniach dot. nauczanego przedmiotu na bieżąco
- harmonogram działań
3. Publikacja materiałów w internecie. - zamieszczanie scenariuszy zajęć, sprawozdania z realizacji planu rozwoju w internecie
na bieżąco - adresy stron internetowych
§ 8 ust.2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

Lp.

Zadania

Formy realizacji
Termin
Sposób dokumentowania
1. Opracowanie i realizacja programów, regulaminów i innych przedsięwzięć edukacyjnych - opracowanie planu pracy wychowawcy
- opracowanie programu zajęć pozalekcyjnych
- przygotowanie regulaminu konkursu
Każdy rok stażu - treść programu w wersji
drukowanej

2. Praca w szkolnych komisjach - współpraca z zespołem opracowującym
program profilaktyczny szkoły
na bieżąco - potwierdzenie dyrektora
szkoły
3. Dostosowanie programu nauczania do indywidualnych możliwości uczniów
i warunków nauczania. - modyfikowanie wybranego programu
nauczania Każdy rok stażu - rozkłady materiałów
- programy§8 ust 2 pkt 4b
Wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji
kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy

Lp.

Zadania

Formy realizacji
Termin
Sposób dokumentowania
1. Wykonywanie zadań egzaminatora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej
- odbywanie szkoleń w systemie moodle
- ocenianie części wewnętrznej i zewnętrznej
egzaminu maturalnego z języka niemieckiego
Na bieżąco
Maj każdego roku
- zaświadczenie OKE


§ 8 ust.2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

Lp.

Zadania

Formy realizacji
Termin
Sposób dokumentowania
1. Organizacja konkursów języka niemieckiego. - przygotowanie uczniów do konkursu
„Deutschfreund” i jego przeprowadzenie w
szkole
- organizacja szkolnego konkursu wiedzy o
Niemczech
- przygotowanie „Dnia Językowego” w szkole
1 raz w danym roku szkolnym - sprawozdanie z
przebiegu konkursu
2. Uzyskanie kwalifikacji nauczyciela bibliotekarza. - studia podyplomowe bibliotekoznawstwo
X 2011 – II 2013 - dyplom§ 8 ust.2 pkt 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.


Lp.

Zadania

Formy realizacji
Termin
Sposób dokumentowania
1. Przygotowanie uczniów do udziału w życiu kulturalnym i korzystania z dóbr kultury - pomoc w organizowaniu
imprez szkolnych (akademia)
- organizacja wycieczek uczniów do teatru,
kina, muzeów 1 raz w roku - potwierdzenie dyrektora
2. Współpraca z pedagogiem szkolnym - konsultacje z pedagogiem szkolnym
dotyczące bieżących problemów
cały okres stażu - poświadczenie pedagoga
3. Praca na rzecz pomocy społecznej - opiniowanie wniosków uczniów o pomoc z
ośrodka pomocy społecznej
- udział w akcjach charytatywnych
organizowanych w szkole 1 raz w roku

Wg potrzeb

- potwierdzenie dyrektora


§ 8 ust.2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły.


Lp.

Zadania

Formy realizacji
Termin
Sposób dokumentowania
1. Poszerzanie wiedzy w zakresie diagnozowania trudności ucznia. - samodzielna lektura okres trwania stażu - wykaz przeczytanych
pozycji książkowych

2. Współpraca z rodzicami. - spotkania i pedagogizacja rodziców według planu spotkań z rodzicami
- lista obecności na
określonym spotkaniu
3. Współpraca z pedagogiem szkolnym. - stały kontakt z pedagogiem szkolnym w
celu monitorowania bieżących problemów.
Na bieżąco - potwierdzenie pedagoga
4. Monitorowanie potrzeb uczniów
w procesie edukacyjnym. - diagnoza wybranych problemów
edukacyjnych lub wychowawczych
ustalenie i zastosowanie środków
zaradczych
cały okres stażu - opis przypadku

Wyświetleń: 3676


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.