Katalog

Barbara Kudra, 2010-11-30
Warszawa

Język rosyjski, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego

- n +


PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
nauczyciela mianowanego
ubiegającego się o stopień
nauczyciela dyplomowanego
Imię i nazwisko: mgr Barbara Kudra
Stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany
Nazwa i adres szkoły: Szkoła Podstawowa nr 321 w Warszawie
Nauczany przedmiot: język angielski
Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu: 1 września 20010 roku
Przewidywana data zakończenia stażu: 31 maja 2013 rokuAutor zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego planu zgodnie z potrzebami szkoły lub samego nauczyciela


CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE
Lp. Zadania do realizacji Forma realizacji Termin Dowody realizacji
1. Poznanie procedury awansu zawodowego pozwalającej ubiegać się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego i przygotowanie planu rozwoju zawodowego - analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego,
- wniosek o rozpoczęcie stażu
- sporządzenie planu rozwoju zawodowego wrzesień 2010
kopia wniosku
plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły
2. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego - gromadzenie dokumentacji okres stażu dokumentacja
3. Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego - uzyskanie oceny dorobku zawodowego,
- opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego maj – czerwiec 2013

ocena dorobku zawodowego
sprawozdanie


ZADANIA WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA
§8 ust.2 pkt.1 „Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły”
Lp. Zadania do realizacji Forma realizacji Termin Dowody realizacji
1. Poszerzanie wiedzy i umiejętności podejmowania działań na rzecz podniesienia jakości pracy szkoły - uczestnictwo w pracach rady pedagogicznej
- aktywny udział w tworzeniu dokumentów szkolnych
- organizacja Konkursu Języka Angielskiego
- prowadzenie koła English Club dla uczniów zdolnych
- pomoc w organizacji pracowni językowej
okres stażu

okres stażu

okres stażu

2011-2012
według potrzeb
protokoły rady

potwierdzenie dyrektora
protokół konkursu


2. Poszerzanie wiedzy i umiejętności w celu doskonalenia warsztatu i metod pracy - aktywny udział w różnych formach doskonalenia zawodowego adekwatnego do potrzeb nauczyciela i szkoły (szkolenia, kursy, warsztaty)
- szkolenie internetowe: kurs dla nauczycieli „Jak uczestniczyć w Programie eTwinning?”
okres stażuwrzesień - listopad 2010
zaświadczenia, certyfikaty
3. Samodzielne poszerzanie wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki i metodyki przedmiotu - studiowanie literatury fachowej
- gromadzenie i aktualizowanie własnej biblioteczki przedmiotu
- współpraca z doradcami metodycznymi i przedstawicielami wydawnictw
- wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami języka angielskiego okres stażu


okres stażu

okres stażu
okres stażu notatki własne
4. Doskonalenie umiejętności oceniania osiągnięć uczniów - opracowanie przedmiotowego systemu oceniania z języka angielskiego
- aktywny udział we wdrażaniu WSO
- przeprowadzenie testu z języka angielskiego sprawdzającego wiadomości i umiejętności uczniów po klasie trzeciej
wrzesień 2010


okres stażu
czerwiec 2011 PSO

§8 ust.2 pkt.2 Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
Lp. Zadania do realizacji Forma realizacji Termin Dowody realizacji
1. Wykorzystanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej do prowadzenia dokumentacji pracy dydaktycznej i wychowawczej
- opracowywanie testów, sprawdzianów
- pisanie sprawozdań, planów itp.
- wykorzystanie Internetu w projekcie Programu etwinning
- przygotowywanie pomocy dydaktycznych
okres stażu


okres stażu Testy, sprawdziany, scenariusze zajęć,
2. Wykorzystanie Internetu w pracy dydaktyczno-wychowawczej - regularna analiza przepisów prawnych i innych informacji dotyczących spraw oświaty i wychowania
- korzystanie z portali internetowych skierowanych do nauczycieli i wykorzystywanie w praktyce pomysłów tam zawartych okres stażu


okres stażu notatki własne
3. Wykorzystanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej na lekcjach języka angielskiego - prowadzenie zajęć w pracowni komputerowej i wykorzystanie sprzętu komputerowego oraz programów multimedialnych do nauki języka angielskiego
okres stażu zapisy w dziennikach, scenariusze lekcji

§8 ust.2 pkt.3 Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenia zajęć otwartych, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenia zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

Lp. Zadania do realizacji Forma realizacji Termin Dowody realizacji
1. Kształtowanie umiejętności dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami - prowadzenie zajęć otwartych
- konsultacje z innymi nauczycielami
- przeprowadzenie szkolenia w zespole przedmiotowym lub dla całej rady pedagogicznej
- pełnienie roli opiekuna nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
według terminu

okres stażu
2011-2012


według potrzeb


potwierdzenie uczestnictwa w zajęciach
2. Upowszechnianie własnych doświadczeń, metod i form pracy - opublikowanie na portalu internetowym zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego
- publikacja przygotowanych testów, sprawdzianów itp.
- udostępnianie zainteresowanym nauczycielom opracowanych scenariuszy zajęć 2010


okres stażu

okres stażu publikacje www§8 ust.2 pkt.4a Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich
Lp. Zadania do realizacji Forma realizacji Termin Dowody realizacji
1. Kształtowanie umiejętności autorskiego projektowania własnych działań - opracowanie programu koła English Club skierowanego do ucznia zdolnego 2010, 2011

Program koła§8 ust.2 pkt.4c Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

Lp. Zadania do realizacji Forma realizacji Termin Dowody realizacji
1. Rozwijanie zainteresowań uczniów
- przygotowanie i przeprowadzenie projektu w ramach unijnego Programu eTwinning mającym na celu łączenie i współpracę bliźniaczych przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych w Europie za pośrednictwem mediów elektronicznych i promowania szkolenia nauczycieli
okres stażu

potwierdzenie dyrektora
notatki własne

2. Praca na rzecz prezentacji szkoły - założenie i opracowanie profilu szkoły na portalu eTwinning okres stażu Potwierdzenie dyrektora
3. Wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom uczniów - pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb wychowawczych uczniów
- praca z
uczniem zdolnym oraz
mającym trudności w nauce,
okres stażu

okres stażu notatki własne

notatki własne
§8 ust.2 pkt.4d.Uzyskanie umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie zaawansowanym
Lp. Zadania do realizacji Forma realizacji Termin Dowody realizacji
1. Uzyskanie umiejętności posługiwania się językiem francuskim w stopniu zaawansowanym - udział w kursie językowym z j. francuskiego
-samodoskonalenie okres stażu Zaświadczenie lub certyfikat

§8 ust.2 pkt.5 Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych i innych z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

Lp. Zadania do realizacji Forma realizacji Termin Dowody realizacji
1. Kształtowanie umiejętności rozpoznawania i rozwiązywania problemów uczniów - opis i analiza
postępowania ucznia z
trudnościami
wychowawczymi

- badanie wpływu
sytuacji rodzinnej na zachowanie ucznia

- współpraca z pedagogiem szkolnym
- stała współpraca z rodzicami w zakresie niesienia pomocy uczniom z problemami dydaktycznymi lub wychowawczymi
okres stażu


okres stażu

okres stażu
okres stażu opis przypadku


potwierdzenia


notatki własne

Wyświetleń: 1746


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.