AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Małgorzata Kamińska-Haczyk, 2010-11-25
Kielce

Biologia, Sprawdziany i testy

Test "Biochemia komórki. Metabolizm"

- n +

Test A
1.Który szereg pierwiastków zawiera wyłącznie pierwiastki biogenne?
a)N, P, C
b)Cu, Fe, Mg
c)Cl, Fe, Zn
d)Cu, Mn, Mo

2. Do pierwiastków szkieletotwórczych należą:
a)Fe, Cu, H, S
b)B, Na, O
c)Zn, C, Ca, I
d)Ca, Mg, P

3. Niedobór tego pierwiastka powoduje krzywicę, łatwość złamań kości, choroby zębów, trudności w krzepnięciu krwi:
a)Mg
b)Mo
c)Fe
d)Ca

4. Przemiany kataboliczne:
a)wymagają dostarczenia energii świetlnej
b)prowadzą do uwolnienia energii
c)wymagają dostarczenia energii w postaci ATP
d)energia ich substratów przewyższa energię produktu

5. Przemianą kataboliczną jest:
a)synteza glikogenu
b)fotosynteza
c)oddychanie komórkowe
d)cykl mocznikowy

6. Bezpośrednim akumulatorem energii jest:
a)enzym
b)białko
c)węglowodan
d)ATP

7. W postaci anionów rośliny pobierają z gleby:
a)S, P, Fe, Ca
b)Zn, P, Mg, N
c)S, P, Cl, N
d)Na, P, S, Cu

8. Kataliza enzymatyczna polega na:
a)obniżeniu energii aktywacji
b)podwyższaniu energii aktywacji reakcji
c)obniżaniu energii substratu, przez co więcej energii zużywane jest do zainicjowania reakcji
d)brak prawidłowej odpowiedzi

9. Wskaż prawdziwe stwierdzenie dotyczące enzymów:
a)są biokatalizatorami, niewrażliwymi na temperaturę otoczenia
b)przyspieszają przebieg reakcji, gdyż zwiększają energię aktywacji substratów
c)inicjują przebieg reakcji biochemicznych, które bez ich udziału nie mogłyby przebiegać
d)przyspieszają przebieg reakcji, gdyż obniżają energię aktywacji substratów

10. Centrum aktywne enzymu tworzą:
a)spolaryzowane grupy funkcyjne części niebiałkowej enzymu
b)wolne grupy funkcyjne aminokwasów w zagłębieniu cząsteczki koenzymu
c)wolne grupy funkcyjne aminokwasów w zagłębieniu makrocząsteczki koenzymu
d)brak prawidłowej odpowiedzi

11. Wybierz właściwe określenie:
a)miejscem działania mechanizmu aktywnego pobierania i transportu wody w roślinie jest korzeń, a pasywnego liść
b)miejscem działania mechanizmu pasywnego pobierania i transportu wody jest korzeń, a aktywnego liść
c)miejscem działania mechanizmu aktywnego i pasywnego pobierania i transportu wody jest korzeń w zależności od warunków zewnętrznych
d)miejscem działania mechanizmu aktywnego i pasywnego pobierania i transportu wody jest liść w zależności od ilości wody w glebie

12. Woda migruje do walca osiowego ponieważ:
a)idąc do wnętrza korzenia wzrasta stężenie soku komórkowego kolejnych warstw komórek
b)komórki włośnikowe aktywnie wciskają wodę do komórek kory pierwotnej
c)idąc do wnętrza korzenia maleje stężenie soku komórkowego kolejnych warstw komórek
d)jest cieczą o bardzo dużej ciągliwości i cieple właściwym

13. Jeżeli komórkę umieścimy w roztworze hipotonicznym w stosunku do jej środowiska wewnętrznego to zaobserwujemy:
a)zjawisko plazmolizy
b)zjawisko pęcznienia
c)zjawisko kurczenia się
d)brak jakichkolwiek zmian

14. Turgor to:
a)stan napięcia błony komórkowej pod wpływem ciśnienia osmotycznego
b)stan napięcia błony wakuoli pod wpływem ciśnienia osmotycznego
c)siła, z jaką komórka pobiera wodę z zewnątrz
d)siła, z jaką komórka oddaje wodę na zewnątrz

15. W stanie maksymalnego turgoru komórki siła ssąca:
a)maleje
b)wzrasta
c)nie zmienia się
d)zanika

16. Transpiracja to proces:
a)pobierania i przewodzenia wody w roślinie
b)wyparowywania wody z rośliny
c)przenikania substancji przez błonę półprzepuszczalną
d)pobierania i transportu soli mineralnych

17. Parcie korzeniowe to:
a)aktywny transport wody do naczyń
b)dyfuzja cząsteczek wody w przestrzeniach międzykomórkowych
c)przenikanie cząsteczek wody z komórek korzenia przy udziale nośników
d)aktywny transport wody z gleby do włośników

18. Grupa prostetyczna to:
a)białkowa część enzymu
b)trwale związana z apoenzymem część białkowa enzymu
c)nietrwale związana z koenzymem część niebiałkowa enzymu
d)trwale związana apoenzymem część niebiałkowa enzymu

19. ATP powstaje w trakcie fosforylacji:
a)redukcyjnej, oksydującej, fotosyntetycznej
b)oksydacyjnej, produktywnej, redukcyjnej
c)oksydacyjnej, fotosyntetycznej, substratowej
d)wszystkie odpowiedzi prawidłowe

20. Hydrolazy to enzymy:
a)przenoszące grupy chemiczne z jednego związku na drugi
b)katalizujące reakcje oksydoredukcyjne
c)biorące udział w reakcjach hydrolizy
d)katalizujące łączenie dwóch cząsteczek

21. Przykładami koenzymów są:
a)H2O, ATP, PP
b)FAD, ATP, biotyna
c)jony Ca2+,Mg2+
d)prawidłowe odpowiedzi b i c

22. Dyfuzja ułatwiona to:
a)dyfuzja wspomagana energetycznie
b)dyfuzja wbrew gradientowi stężeń
c)dyfuzja prosta
d)dyfuzja wspomagana przez białkowe nośniki

23. Za pomocą dyfuzji ułatwionej przenoszone są:
a)witaminy
b)wielocukry
c)jony K+, Cl-
d)lipidy

24. Wskaż prawidłowe stwierdzenie:
WODA
a)nie jest zbyt dobrym rozpuszczalnikiem dla jonów soli
b)stanowi środek transportu dla hormonów, witamin, enzymów
c)ma małą gęstość
d)nie wywiera wpływu na ciśnienie osmotyczne

25. Obecność w roztworze substancji osmotycznie czynnych powoduje:
a)zwiększenie potencjału wody
b)obniżenie potencjału wody
c)obniżenie ciepła parowania wody
d)prawidłowe odpowiedzi a i c

26. Wskaż błędne stwierdzenia:
a)u młodych organizmów przeważają procesy egzoergiczne
b)u młodych organizmów przeważają procesy endoergiczne
c)w komórce reakcje endoergiczne sprzężone są z reakcjami egzoergicznymi
d)w trakcie zachodzenia reakcji egzoergicznych uwalniana jest energia

27. Wskaż prawidłowe stwierdzenia dotyczące metabolizmu:
a)jest równoznaczny z homeostazą
b)przemiana materii łączy się zawsze z przepływem energii
c)jednym z jego przejawów są szlaki metaboliczne
d)prawidłowa odpowiedź b i c

Test B

1.Który szereg pierwiastków zawiera wyłącznie makroelementy?
a)N, P, C
b)Cu, Fe, Mg
c)H, Fe, Zn
d)Cu, Mn, Mo

2. Do pierwiastków biogennych nie należą:
a)O, C, P
b)Fe, Cu, Na. K
c)S, H, N
d)brak prawidłowej odpowiedzi

3. Niedobór tego pierwiastka powoduje kurcze mięśniowe, słabość mięśniową, osłabienie i nieregularność pracy serca:
a)Mg
b)Mo
c)Fe
d)Ca

4. Przemiany anaboliczne:
a)wymagają dostarczenia energii świetlnej
b)wymagają dostarczenia energii w postaci ATP
c)nie muszą być sprzężone z enzymami katabolicznymi
d)prowadzą do uwolnienia energii

5. Przemianą anaboliczną jest:
a)glikogenoliza
b)fotosynteza
c)oddychanie komórkowe
d)cykl mocznikowy

6. Na schemacie:
CO2 + H2O + energia →cukier→ CO2 + H2O + energia

zaznaczono przemiany:
a)I i II - kataboliczne
b)I i II - anaboliczne
c)I – anaboliczne, II - kataboliczne
d)I – kataboliczne, II - anaboliczne

7.ATP – uniwersalny nośnik energii jest syntetyzowany w:
a)jądrze komórkowym
b)aparacie Goldiego
c)siateczce śródplazmatycznej
d)mitochondriach

8. Kataliza enzymatyczna polega na:
a)podwyższaniu energii aktywacji reakcji
b)obniżaniu energii substratu, przez co więcej energii zużywane jest do zainicjowania reakcji
c)obniżeniu energii aktywacji
d)brak prawidłowej odpowiedzi

9. Siła ssąca komórki ma:
a)taką samą wartość jak potencjał wodny komórki
b)taką samą wartość jak potencjał wodny komórki, ale znak przeciwny
c)taką samą wartość jak ciśnienie turgorowe
d)większa wartość niż potencjał wodny

10. Wszystkie wymienione poniżej substancje są enzymami z wyjątkiem:
a)amylazy
b)ATP –azy
c)hemocyjaniny
d)kinazy

11. Specyficzność substratowa enzymu oznacza, że:
a)enzym łączy się w trwały kompleks z substratem
b)cząsteczki enzymu i substratu są zbliżonej wielkości
c)enzym wykazuje powinowactwo tylko do określonego substratu
d)wszystkie cząsteczki enzymu muszą być wysycone substratem

12. Wybierz właściwe określenie:
a)miejscem działania mechanizmu aktywnego i pasywnego pobierania i transportu wody jest korzeń w zależności od warunków zewnętrznych
b)miejscem działania mechanizmu aktywnego pobierania i transportu wody w roślinie jest korzeń, a pasywnego liść
c)miejscem działania mechanizmu aktywnego i pasywnego pobierania i transportu wody jest liść w zależności od ilości wody w glebie
d)miejscem działania mechanizmu pasywnego pobierania i transportu wody jest korzeń, a aktywnego liść

13. Główna siła i mechanizm pobierania biernego i aktywnego transportu wody a wraz z nią soli mineralnych jest wynikiem:
a)pobierania wody przez korzeń
b)ssącego działania liścia
c)siły spójności cząsteczek wody
d)przekazywania wody z komórki do komórki

14. Jeżeli komórkę umieścimy w roztworze hipertonicznym w stosunku do jej środowiska wewnętrznego to zaobserwujemy:
a)zjawisko plazmolizy
b)zjawisko pęcznienia
c)zjawisko kurczenia się
d)brak jakichkolwiek zmian

15. W miarę pobierania wody przez komórkę wzrasta jej objętość:
a)oraz turgor i siła ssąca
b)oraz turgor a siła ssąca maleje
c)a turgor i siła ssąca maleją
d)oraz siła ssąca, zaś turgor maleje

16. Transpiracja to proces:
a)pobierania i przewodzenia wody w roślinie
b)pobierania i transportu soli mineralnych
c)przenikania substancji przez błonę półprzepuszczalną
d)wyparowywania wody z rośliny

17. Zjawisko deplazmolizy:
a)zachodzi, kiedy odwodnioną komórkę umieścimy w roztworze hipertonicznym
b)zachodzi, kiedy odwodnioną komórkę umieścimy w roztworze izotonicznym
c)zachodzi, kiedy odwodnioną komórkę umieścimy w roztworze hipotonicznym
d)zachodzi tylko, kiedy nie działa siła ssąca komórki

18. Nośniki białkowe to:
a)białkowa część enzymu
b)trwale związana z apoenzymem część białkowa enzymu
c)białka wspomagające transport przez błony plazmatyczne
d)centrum aktywne enzymu

19. ATP nie powstaje w trakcie fosforylacji:
a)redukcyjnej, oksydującej, fotosyntetycznej
b)mitochondrialnej, produktywnej, oksydującej
c)oksydacyjnej, fotosyntetycznej, substratowej
d)wszystkie odpowiedzi prawidłowe

20. Transferazy to enzymy:
a)przenoszące grupy chemiczne z jednego związku na drugi
b)katalizujące reakcje oksydoredukcyjne
c)biorące udział w reakcjach hydrolizy
d)katalizujące łączenie dwóch cząsteczek

21. Przykładami apoenzymów są:
a)H2O, ATP, PP
b)FAD, ATP, biotyna
c)trypsyna, pepsyna, fibrynogen
d)brak prawidłowej odpowiedzi

22. Wybierz definicję najtrafniej określająca transport bierny w komórce:
a)dzieli się na dyfuzje prostą i ułatwioną
b)dyfuzja wbrew gradientowi stężeń
c)dyfuzja prosta
d)dyfuzja wspomagana przez białkowe nośniki

23. Za pomocą transportu aktywnego przenoszone są :
a)witaminy
b)wielocukry
c)jony K+, Cl-
d)prawidłowe odpowiedzi a i b

24. Ujemny bilans wodny objawia się:
a)u roślin więdnięciem, u zwierząt osłabieniem
b)u roślin kwitnieniem, u zwierząt osłabieniem
c)u roślin więdnięciem, u zwierząt odwodnieniem
d)nie objawia się zewnętrznie

25. Wskaż prawdziwe stwierdzenia:
a)u młodych organizmów przeważają procesy egzoergiczne
b)u młodych organizmów przeważają procesy endoergiczne
c)w komórce reakcje endoergiczne sprzężone są z reakcjami egzoergicznymi
d)prawidłowe odpowiedzi a i c
e)prawidłowe odpowiedzi b i c

26. Czysta woda ma potencjał osmotyczny:
a)równy zero
b)większy od jedności
c)mniejszy od jedności
d)równy jedności

27. Energia aktywacji to:
a)ilość energii zmagazynowanej w produkcie reakcji
b)ilość energii zgromadzonej w substratach
c)ilość energii niezbędnej do zapoczątkowania reakcji
d)prawidłowa odpowiedź a i cZgłoś błąd    Wyświetleń: 10712


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 4.33Ilość głosów: 3

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.