Katalog

Dorota Drążek, 2010-11-07
Bychawa

Zajęcia zintegrowane, Plany rozwoju zawodowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

- n +


Dorota Drążek
Nauczycielka kształcenia zintegrowanego
w Szkole Podstawowej w Bychawie


PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGOCZĘŚĆ INFORMACYJNA
mgr Dorota Drążek – nauczyciel kształcenia zintegrowanego

Staż pracy pedagogicznej: 20 lat
Miejsce zatrudnienia: Szkoła Podstawowa w Bychawie
Stopień awansu, o który się ubiegam: nauczyciel dyplomowany
Rozpoczęcie stażu: 1. 09. 2010 r.
Czas odbywania stażu: 2 lata i 9 miesięcy

WYKSZTAŁCENIE
1983 – 1987
Liceum Pedagogiczne dla Wychowawczyń Przedszkoli im. Jadwigi Młodowskiej w Chełmie;

1988 – 1990
Studium Nauczycielskie w Lublinie, kierunek Wychowanie Przedszkolne;

1995 – 1998
Kolegium Teologiczne Archidiecezji Lubelskiej;

1998 – 2001
Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, kierunek Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna z podst. logopedii;

2008 – 2010
Studia Podyplomowe z Informatyki - Katolicki Uniwersytet Lubelski wydz. Matematyczno – Przyrodniczy w Lublinie

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
1990 – 1995
nauczyciel w Samorządowym Przedszkolu nr 1
w Bychawie;

1995 – 2001
nauczyciel religii w Szkole Podstawowej w Bychawie;

2001 – do dziś
nauczyciel nauczania zintegrowanego w Szkole Podstawowej w Bychawie;

UKOŃCZONE FORMY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
Warsztaty
1.„Awans zawodowy nauczycieli”
2.„Jak oceniać czyli o ewaluacji? Stosowanie metod i technik ewaluacyjnych w procesie edukacyjnym”
3.„Kształcenie umiejętności kluczowych w procesie dydaktyczno- wychowawczym”
4.„Opowiadanie jako forma wypowiedzi ustnej i pisemnej w nauczaniu początkowym”
5.„Jak pracować z zadaniami trudnymi i nietypowymi”
6.„Pisanie twórcze w oparciu o podręczniki MOJA SZKOŁA”
7.„Twórczość dzieci – redagowanie gazetki szkolnej”
8.„Matematyka bez niepowodzeń – nowa koncepcja edukacji matematycznej w pakiecie Wesoła Szkoła”
9.„Postawy rodzicielskie i ich wpływ na zachowanie dziecka- ucznia”
10.„Coś z niczego czyli dla każdego coś ciekawego”
11.„...Te rzeczy proste i wspaniałe niech zaczarują nas swym czarem...”
12.„Rozwiązywanie konfliktów – negocjacje, mediacje”
13.„Wielkanoc zaklęta w przedmiotach”
14.„Higiena i emisja głosu nauczycieli”

Kursy
1.„Mierzenie jakości pracy szkoły”
2.„Prowadzenie placówek wsparcia dziennego metodą Akademii Młodzieżowej”
3.„Wykorzystanie zabaw i gier matematycznych w edukacji wczesnoszkolnej”
4.„Metoda projektu w praktyce szkolnej”
5.„Integracja pedagogiczna zespołu klasowego”
6.„Hospitacja diagnozująca”
7.„Dzieci z rodzin dysfunkcyjnych – jak im pomóc?”
8.„Jak budować plan wynikowy?”
9.„Zrozumieć dziecko dyslektyczne i pomóc mu”
10.„Muzykoterapia poprzez sztukę”
11.„Agresja wśród dzieci i młodzieży”
12.„Przygotowanie nauczyciela do zajęć dydaktycznych”
13.„Co mam zrobić, aby mój uczeń szybciej się uczył?”
14.„Wspomaganie rozwoju dziecka poprzez techniki arteterapii”
15.„Praca z uczniem zdolnym”
16.„Skuteczność realizacji podstawy programowej w zakresie zagadnień związanych z nauczaniem i wychowaniem w kontekście praw człowieka”
17.„Lekcje twórczości –radość tworzenia”
18.„Metodyka prowadzenia gir i zabaw ruchowych”
19.„Asy z mojej klasy, czyli jak pracować głosem”
20.„Emisja głosu nauczyciela”
21.„Pierwsza pomoc przedmedyczna”

Konferencje
1.Niech się Pani na mnie nie wydziera!... Komunikacja z dzieckiem w sytuacji konfliktu

Sympozjum
1.Dydaktyka nauczania religii (chrystocentryzm w katechezie),

WSTĘP
Przedstawiony plan rozwoju zawodowego jest dla mnie okazją do szczegółowego udokumentowania wszystkiego, co składa się na moją codzienną pracę nauczycielską. Będąc w grupie nauczycieli mianowanych, mam szansę awansu, uzyskania statusu nauczyciela dyplomowanego. Jest to dla mnie szczególne wyzwanie, a jednocześnie okazja do autorefleksji i zweryfikowania opinii, jakim jestem nauczycielem. Równocześnie zdaje sobie sprawę z faktu, jak trudna jest próba, której zdecydowałam się podjąć. Długo dojrzewałam do decyzji podjęcia awansu zawodowego. Dzisiaj jestem pewna, że mogę wyruszyć w drogę, prowadzącą do zwycięstwa, którym będzie pokonanie kolejnego szczebla w drabinie mojej kariery zawodowej. Myślę, że działania zrealizowane według opracowanego przeze mnie planu rozwiną moje umiejętności dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, a przede wszystkim przyniosą korzyści uczniom, rodzicom i szkole. Dadzą mi satysfakcję, że dokonałam tak wiele i wzmocnią moje poczucie wartości. Dzięki nim udoskonalę swoje kompetencje zawodowe, ale również zdobędę autorytet i prestiż moich wychowanków, ich rodziców i grona pedagogicznego.


§ 8 ust.2pkt1
„Uzyskanie pozytywnych efektów pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań, mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły”

ZADANIA DO REALIZACJI
1.1 Poznanie procedury awansu zawodowego i przygotowanie planu rozwoju zawodowego.
FORMY REALIZACJI
- Analiza dokumentów prawnych, śledzenie strony internetowej MEN.
- Sporządzenie planu rozwoju zawodowego.
TERMIN REALIZACJI
Wrzesień 2010
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
Opracowany projekt i plan rozwoju zawodowego
___________________________________________________________
ZADANIA DO REALIZACJI
1.2 Systematyczne poszerzanie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej.
FORMY REALIZACJI
-Udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego: szkoleniach, warsztatach, kursach zgodnie z własnymi zainteresowaniami i potrzebami szkoły – prowadzonych przez ośrodki doskonalenia nauczycieli.
- awans zawodowy nauczycieli;
- praca z uczniem zdolnym;
- praca z uczniem mającym trudności w nauce;
- praca z uczniem o specyficznych potrzebach edukacyjnych.
- technika i technologia komputerowa.
TERMIN REALIZACJI
Okres stażu.
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
Zaświadczenia o ukończonych formach doskonalenia zawodowego.
___________________________________________________________
ZADANIA DO REALIZACJI
1.3 Udział w pracach Zespołu ds. Profilaktyki
FORMY REALIZACJI
- Monitoring i ewaluacja Szkolnego Programu Profilaktyki.
TERMIN REALIZACJI
Okres stażu
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
Potwierdzenie przewodniczącej zespołu.
___________________________________________________________
ZADANIA DO REALIZACJI
1.4 Organizacja i wdrożenie klasowego konkursu czytelniczego „Czy znasz lektury?”
FORMY REALIZACJI
- Opracowanie regulaminu konkursu.
- Opracowanie założeń cyklicznego klasowego konkursu czytelniczego:
- „Czy znasz lektury?” dla klasy III c.
- „Czy znasz lektury?” dla klasy pierwszej.
- „Czy znasz lektury?” dla klasy drugiej.
- Wdrożenie przedsięwzięcia wraz z uczniami.
- Rozstrzygnięcie konkursu.
TERMIN REALIZACJI
Rok szkolny
2010/2011
2011/2012
2012/2013
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
Zapis w dzienniku lekcyjnym. Regulamin konkursu.
Sprawozdanie.
Protokół konkursu.
___________________________________________________________
ZADANIA DO REALIZACJI
1.5 Organizacja na terenie Szkoły Podstawowej w Bychawie - Ogólnopolskiego Testu Ortograficznego
FORMY REALIZACJI
Pełnienie funkcji koordynatora pracy nauczycieli.
TERMIN REALIZACJI
Rok szkolny 2010/2011
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
Dokumentacja konkursu
Dyplom poświadczający współorganizowanie ogólnopolskiego, ponadprogramowego konkursu.
___________________________________________________________

ZADANIA DO REALIZACJI
1.6 Współpraca z rodzicami.
FORMY REALIZACJI
- Angażowanie rodziców do współpracy w organizowaniu klasowych i szkolnych uroczystości
- Prowadzenie zajęć otwartych „Dzień Rodziny”.
TERMIN REALIZACJI
Okres stażu.
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
Potwierdzenie Klasowej Rady Rodziców o współpracy.
___________________________________________________________
ZADANIA DO REALIZACJI
1.7 Opracowanie referatów dla rodziców.
FORMY REALIZACJI
- Opracowanie i wygłoszenie referatu dla rodziców:
- „Pozwólcie mi coś robić”
- „ Gdy dziecko idzie do szkoły”
- „Jak pomóc dziecku w odrabianiu pracy domowej”
TERMIN REALIZACJI
Rok szkolny
2010/2011
2011/2012
2012/2013
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
Zapis w dzienniku lekcyjnym.
Potwierdzenie rodziców z Klasowej Rady Rodziców.
Referaty.
___________________________________________________________
ZADANIA DO REALIZACJI
1.8 Prowadzenie kroniki szkolnej – przy wykorzystaniu techniki i technologii komputerowej
FORMY REALIZACJI
- Gromadzenie informacji, zdjęć, systematyczna praca kronikarska.
TERMIN REALIZACJI
Okres stażu.
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
Kronika
___________________________________________________________
ZADANIA DO REALIZACJI
1.9 Promocja szkoły w środowisku.
FORMY REALIZACJI
- Przygotowanie i zamieszczenie w prasie lokalnej artykułów dotyczących wydarzeń z życia klasy i szkoły.
TERMIN REALIZACJI
Okres stażu
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
Artykuły w prasie.
___________________________________________________________
ZADANIA DO REALIZACJI
1.10 Rozwijanie zainteresowań informatycznych uczniów.
FORMY REALIZACJI
- Samodzielne opracowanie i wdrożenie programu
„Koło Małego Informatyka” dla uczniów klas III.
TERMIN REALIZACJI
Październik 2010 – maj 2011
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
Program. Opinia programu.
Zapisy w dzienniku zajęć pozalekcyjnych.
Prace wykonane przez uczniów zapisane na elektronicznych nośnikach.

§ 8 ust.2 pkt.2
„Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej”

ZADANIA DO REALIZACJI
2.1 Wykorzystanie technologii komputerowej w pracy pedagogicznej.
FORMY REALIZACJI
1. Wykorzystanie pakietu MS Office do opracowywania dokumentacji oraz wszelkiego rodzaju pomocy dydaktycznych
2. Korzystanie z aplikacji „Ocena opisowa” przy redagowaniu ocen końcoworocznych wraz z drukowaniem świadectw.
3. Tworzenie prezentacji i wykorzystywanie ich na lekcjach
TERMIN REALIZACJI
1.Okres stażu
2.Czerwiec 2011
Czerwiec 2012
Czerwiec 2013
3.Okres stażu
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
1.Karty pracy, scenariusze, dyplomy itp.
2.Oceny opisowe uczniów.
3.Wykaz prezentacji.
Zapisy w dzienniku lekcyjnym.
___________________________________________________________

ZADANIA DO REALIZACJI
2.2 Wykorzystywanie Internetu.
FORMY REALIZACJI
1.Opublikowanie swojego planu rozwoju zawodowego na stronach portalu edukacyjnego.
2.Umieszczenie publikacji w Internecie
http://www.publikacje.edux.pl
http://www.45minut.pl
http://www.profesor.pl
3.Publikacja autorskiego zestawu gier i zabaw dydaktycznych dla edukacji wczesnoszkolnej.
TERMIN REALIZACJI
1.Październik 2010
2.Okres stażu.
3.Wrzesień 2011
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
Zaświadczenia o publikacjach wydane przez portale edukacyjne.
___________________________________________________________

ZADANIA DO REALIZACJI
2.3 Stworzenie własnej strony internetowej
FORMY REALIZACJI
- Samodzielne stworzenie i administrowanie własną stroną internetową
TERMIN REALIZACJI
Okres stażu
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
Adres strony na serwerze www.


§ 8 ust.2 pkt.3
„Umiejętności dzielenia się wiedzą i doświadczeniami z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć”

ZADANIA DO REALIZACJI
3.1 Praca w zespole samokształceniowym nauczycieli kształcenia zintegrowanego.
FORMY REALIZACJI
1.Prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli szkoły;
2.Udział w lekcjach koleżeńskich.
3.Opracowanie programu szkolenia.
4.Przeprowadzenie wewnątrzszkolnego szkolenia dla nauczycieli kształcenia zintegrowanego z zakresu tworzenia prezentacji multimedialnych
TERMIN REALIZACJI
1.2012
2. i 3. Okres stażu
3.Listopad 2010
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
1.Konspekt zajęć.
Potwierdzenie przeprowadzonych zajęć w protokole zespołu.
2. i 3. Potwierdzenie w protokole zespołu.
3.Potwierdzenie przeprowadzonego szkolenia w protokole zespołu.
Program szkolenia.
___________________________________________________________
ZADANIA DO REALIZACJI
3.2 Wygłoszenie referatu dla zespołu samokształceniowego nauczycieli kształcenia zintegrowanego.
FORMY REALIZACJI
Opracowanie referatów:
- „Najwcześniejsze, największe i najgorsze błędy w czytaniu małych i dużych Polaków”.
- „Wspomagająca rola gier i zabaw dydaktycznych w edukacji dzieci w młodszym wieku szkolnym”.
- Wygłoszenie referatów dla nauczycieli.
TERMIN REALIZACJI
2010/2011
2012/2013
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
Potwierdzenie w protokole zespołu.
Referat.
___________________________________________________________

ZADANIA DO REALIZACJI
3.3 Opracowanie i udostępnianie w szkole scenariuszy imprez i uroczystości klasowych i szkolnych
FORMY REALIZACJI
- Opracowywanie scenariuszy uroczystości i udostępnianie w bibliotece szkolnej.
- Publikowanie opracowanych materiałów na własnej stronie Internetowej
TERMIN REALIZACJI
Okres stażu.
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
Scenariusze uroczystości.
Potwierdzenie nauczyciela bibliotekarza.
Adres strony na serwerze www.

§ 8 ust.2 pkt.4a
„Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych i innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich”

ZADANIA DO REALIZACJI
4.1 Samodzielne opracowanie programu edukacyjnego dla uczniów klasy I Szkoły Podstawowej w Bychawie
„ Matematyka może być łatwa” w ramach projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej”
FORMY REALIZACJI
- Wdrożenie do realizacji opracowanego programu.
TERMIN REALIZACJI
2011/2012
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
Program, ewaluacja programu


§ 8 ust. 2 pkt. 4c
„Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych”

ZADANIA DO REALIZACJI
5.1 Organizacja wycieczek dydaktycznych i turystyczno – krajoznawczych.
FORMY REALIZACJI
- Pełnienie funkcji kierownika wycieczki.
- Zorganizowanie wycieczek szkolnych dla uczniów w celu integracji grupy.
TERMIN REALIZACJI
Okres stażu
Rok szkolny
2010/2011,
2011/2012,
2012/2013
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
Karty wycieczki
Zapisy w dzienniku lekcyjnym
___________________________________________________________
ZADANIA DO REALIZACJI
5.2 Przygotowanie uczniów do konkursów.
FORMY REALIZACJI
- Przygotowanie - podczas zajęć pozalekcyjnych - uczniów do udziału w konkursach matematycznym, recytatorskim, plastycznym
TERMIN REALIZACJI
Okres stażu
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
Potwierdzenie dyrektora szkoły, podziękowania, dyplomy
___________________________________________________________
ZADANIA DO REALIZACJI
5.3 Organizacja imprez i uroczystości klasowych oraz wyjazdów.
FORMY REALIZACJI
1.Dzień Chłopaka
2.Andrzejki
3.Mikołajki
4.Opłatek klasowy
5.Dzień Kobiet
6.Dzień Rodziny
7.Dzień Matki
8.Wycieczki do kin i teatrów.
TERMIN REALIZACJI
1.Wrzesień 2010, 2011, 2012
2.Listopad 2010, 2011, 2012
3.Grudzień 2010, 2011, 2012
4.Grudzień 2010, 2011, 2012
5.Marzec 2011, 2012, 2013
6.Czerwiec 2011
7.Maj 2012
8.W miarę potrzeb
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
Okres stażu
Zapis w dzienniku lekcyjnym.
Scenariusz uroczystości.
Karty wycieczki
__________________________________________________________

ZADANIA DO REALIZACJI
5.4 Współorganizowanie uroczystości szkolnych.
FORMY REALIZACJI
- Opracowanie i przygotowanie wraz z innymi nauczycielami uroczystości szkolnych:
- „Odzyskanie przez Polskę Niepodległości”
- „Ślubowanie klas pierwszych”
- Przydział ról. Przygotowanie dzieci do występów.
TERMIN REALIZACJI
Listopad 2010
Październik 2011
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
Scenariusze uroczystości.
Potwierdzenia wicedyrektora szkoły.
___________________________________________________________

ZADANIA DO REALIZACJI
5.5 Wzbogacanie pracowni kształcenia zintegrowanego o nowe materiały dydaktyczne dla uczniów klas I-III
FORMY REALIZACJI
- Wykonanie tablic demonstracyjnych, elementów dekoracyjnych.
TERMIN REALIZACJI
Okres stażu
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
Potwierdzony spis wykonanych materiałów.
Zdjęcia tablic, elementów dekoracyjnych na własnej stronie internetowej.


§ 8 ust.2 pkt. 4 e
„Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej, lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami”

ZADANIA DO REALIZACJI
6.1 Współpraca z Miejską Biblioteką Publiczną w Bychawie.
FORMY REALIZACJI
- Współorganizowanie lekcji bibliotecznych w Miejskiej Bibliotece Publicznej.
- Prowadzenie we współpracy z pracownikiem Miejskiej Biblioteki Publicznej lekcji muzealnej w „Bychawskiej Izbie Regionalnej”
TERMIN REALIZACJI
W zależności od potrzeb
Marzec 2011
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
Potwierdzenie współpracy.
___________________________________________________________
ZADANIA DO REALIZACJI
6.2 Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Bychawie
FORMY REALIZACJI
- Wstępna diagnoza problemu występującego w klasie;
- zgłoszenie ucznia na badanie w Poradni.
- Konsultacja z pracownikiem Poradni w sprawie ucznia.
TERMIN REALIZACJI
Okres stażu
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
Potwierdzenie współpracy.
___________________________________________________________
ZADANIA DO REALIZACJI
6.3 Współpraca z Komisariatem Policji w Bychawie
FORMY REALIZACJI
- Zorganizowanie spotkania uczniów z policjantem na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego
- Pogadanki na temat bezpieczeństwa.
TERMIN REALIZACJI
Rok szkolny
2011/2012
2012/2013
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
Zapisy w dziennikach lekcyjnych. Poświadczenia współpracy.
___________________________________________________________

ZADANIA DO REALIZACJI
6.4 Współpraca ze Strażą Pożarną w Bychawie
FORMY REALIZACJI
- Zorganizowanie spotkania uczniów ze strażakami na temat przyczyn i skutków zagrożenia pożarowego. Poznanie pracy strażaka podczas wizyty w placówce Straży Pożarnej w Bychawie.
- Udział w konkursach o tematyce pożarniczej
TERMIN REALIZACJI
Okres stażu.
Październik 2010
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
Zapisy w dziennikach lekcyjnych. Poświadczenia współpracy.
Poświadczenia współpracy.
___________________________________________________________

ZADANIA DO REALIZACJI
6.5 Współpraca z Parafią Rzymsko-Katolicką w Bychawie
FORMY REALIZACJI
- Współudział w organizowaniu pielgrzymki do Wąwolnicy dla uczniów klasy II.
- Pełnienie roli kierownika pielgrzymki.
- Opieka nad uczniami w trakcie pielgrzymki.
TERMIN REALIZACJI
Maj 2013
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
Zapisy w dziennikach lekcyjnych. Karta pielgrzymki.
___________________________________________________________

ZADANIA DO REALIZACJI
6.6 Współpraca z Bychawskim Centrum Kultury.
FORMY REALIZACJI
- Przygotowanie uczniów do konkursów organizowanych przez BCK
- „Jesienny Konkurs Recytatorski”
- „Mały Konkurs Recytatorski”
TERMIN REALIZACJI
Okres stażu.
Październik 2010
Maj 2011, 2012
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
Podziękowania, dyplomy.
___________________________________________________________

ZADANIA DO REALIZACJI
6.7 Propagowanie akcji charytatywnych
FORMY REALIZACJI
- Udział wraz z uczniami i rodzicami w akcjach charytatywnych organizowanych przez różne instytucje:
- „Góra Grosza”,
- „Pomóż Dzieciom Przetrwać
Zimę”
TERMIN REALIZACJI
Listopad-grudzień 2010, 2011, 2012
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
Potwierdzenie dyrektora szkoły.


§ 8 ust. 2 pkt. 5
„Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony”

ZADANIA DO REALIZACJI
7.1 Opis i analiza dwóch przypadków edukacyjnych lub wychowawczych.
FORMY REALIZACJI
- Zdiagnozowanie dwóch przypadków edukacyjnych lub wychowawczych.
- Ustalenie metod pracy z dziećmi i oddziaływań wychowawczych.
- Podsumowanie, wnioski
TERMIN REALIZACJI
2010/2011
2011/2012
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
Opis i analiza dwóch przypadków


Zatwierdzam do realizacji Opracowała : Dorota Drążek
………………………………… ……………………………………….
/podpis dyrektora szkoły/ /podpis nauczyciela/

Wyświetleń: 3525


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.