AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Anna Piróg, 2010-11-03
Kąkolewnica

Przyroda, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

Anna Piróg
nauczyciel kontraktowy – przedmiot przyroda

Opiekun stażu:

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2010r

Planowany termin zakończenia stażu: 31.05.2013r


Cel główny: zdobycie stopnia zawodowego nauczyciela mianowanego
Data zatwierdzenia: …………………………………Plan rozwoju napisany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

§ 7 ust. 2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

Zadania do wykonania Formy realizacji Termin realizacji Potwierdzenie realizacji

1. Poznanie procedur awansu zawodowego. - analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli.
Zapoznanie z:
• rozporządzeniem MENiS z 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004r. Nr 860, poz. 2593 z późniejszymi zmianami),
• Ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami).

- przedłożenie wniosku o rozpoczęcie stażu

- opracowanie planu rozwoju zawodowego
wrzesień 2010- notatki
- wniosek w dokumentacji szkolnej

- plan rozwoju zawodowego

2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.

- rozmowy z opiekunem stażu,
- zawarcie kontraktu i omówienie zasad współpracy,

- ustalenie terminów spotkań z opiekunem stażu, wrzesień 2010 - kontrakt,
- zapis w dokumentacji przebiegu stażu,
- arkusze autoewaluacji.


3. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej. - opracowanie przedmiotowego systemu oceniania z przyrody,

- opracowanie planów dydaktycznych z przyrody,

- stosowanie aktywnych metod nauczania i doskonalenie pracy np.
• metaplan
• drzewo decyzyjne
• mapa mentalna,

- opracowanie pomocy dydaktycznych: karty pracy, testy, sprawdziany, gazetki, prezentacje w Power Poincie itp.

- opracowywanie własnych narzędzi pomiaru dydaktycznego – testy ,

- ewaluacja własnych działań, bieżący obraz własnej pracy, równomierne rozłożenie planowanych prac, monitorowanie własnych osiągnięć, uzupełnianie braków,

- gromadzenie własnej biblioteki warsztatu pracy,

- prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu,

- udział w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu,

- uczestnictwo w WDN,

- udział w zewnętrznych formach doskonalenia
• studia podyplomowe
• warsztaty, konferencje, spotkania metodyczne i inne krótkie formy doskonalenia wrzesień 2010

wrzesień 2010

praca ciągłaokres stażu
okres stażu

raz na dwa miesiące

raz na dwa miesiące


okres stażu

okres stażu - kryteria oceniania,

- plany dydaktyczne,- testy,
- sprawdziany,
- analiza wyników,
- pomoce dydaktyczne,
- scenariusze zajęć, przedstawień
- arkusze ewaluacyjne.

- konspekty zajęć


- arkusz pohospitacyjny


- zaświadczenia

- świadectwa, zaświadczenia

4. Publikowanie własnych prac. - opublikowanie planu rozwoju zawodowego na stronie WWW,

- opublikowanie kilku konspektów
na wybranej stronie internetowej o tematyce szkolnej. październik 2010

okres stażu
- potwierdzenia.

5. Prowadzenie dokumentacji szkolnej - poprawne prowadzenie dzienników lekcyjnych, dzienników zajęć pozalekcyjnych,
na bieżąco - dzienniki lekcyjne,

§ 7 ust. 2 pkt 2

Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

Zadania do wykonania Formy pracy Termin realizacji Potwierdzenie realizacji

1. Poznanie środowiska lokalnego i rodzinnego uczniów. - diagnozowanie środowiska uczniów,
(rozmowy, ankiety)

- przeprowadzenie ankiet na temat sytuacji rodzinnej wychowanków,

- organizowanie spotkań z rodzicami uczniów mających kłopoty z nauką i zachowaniem,

- obserwacja i analiza możliwości uczniów okres stażu

wg potrzeb - ankiety,- wpis w dzienniku

2. Poszerzenie oferty szkoły o dodatkowe zajęcia w zakresie potrzeb uczniów - opracowanie planu pracy zajęć zgodnych z art. 42 ust.2 Karty Nauczyciela,
- przygotowanie uroczystości szkolnych zgodnie z harmonogramem prac, okres stażu - dzienniki zajęć
- scenariusze uroczystości, zdjęcia

3. Współpraca z lokalną prasą.
- promocja szkoły poprzez zamieszczanie artykułów w lokalnym tygodniku Wspólnota

okres stażu
- ksero artykułów.

4. Dostosowanie działań edukacyjnych do potrzeb poszczególnych uczniów.
- wyrównywanie szans edukacyjnych,
- zaplanowanie działań dydaktycznych służących wyeliminowaniu niepowodzeń i porażek uczniów w dalszej pracy (np. program),

- opieka i pomoc uczniom z trudnościami w nauce,

- prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla klas szóstych w celu lepszego przygotowania ich do testu kompetencji,
wg potrzeb


wg potrzeb - dostosowane wymagania programowe do potrzeb indywidualnych ucznia mającego trudności w nauce i ucznia zdolnego.

5. Praca z uczniem zdolnym - przygotowanie uczniów do udziału w przedmiotowych konkursach przyrodniczych,

- udział uczniów w szkolnych konkursach związanych z przedmiotem przyroda,
na bieżąco - potwierdzenia,
- ksero dyplomów uczniów,

6. Poszerzanie wiedzy
i umiejętności uczniów.
- przygotowanie uroczystości związanych z Dniem Ziemi oraz o tematyce przyrodniczo-ekologicznej,

- organizowanie lub współorganizowanie wycieczek dydaktycznych,

- udział uczniów w lokalnych imprezach środowiskowych, konkursach,

- przygotowywanie uczniów do konkursów szkolnych, pozaszkolnych,

- współtworzenie gazetek szkolnych (gromadzenie materiałów w zależności od tematu realizowanej gazetki oraz wykonanie gazetki)

- organizacja pogadanek, spotkań z ciekawymi ludźmi (np. leśnikiem)
okres stażu
praca ciągła
okres stażu - scenariusze,
- zdjęcia,
- potwierdzenia
- sprawozdania,
- adnotacje w dzienniku lekcyjnym lub pozalekcyjnym
- notatki,§ 7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność uwzględniania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Zadania do wykonania Formy pracy Termin realizacji Potwierdzenie realizacji

1. Doskonalenie umiejętności korzystania z komputera i Internetu na lekcjach przyrody - udział w szkoleniach z zakresu obsługi komputera,

- korzystanie z programów komputerowych oraz internetu na lekcjach:

- przygotowanie narzędzi potrzebnych na lekcjach przyrody na komputerze (sprawdziany, testy, notatki dla uczniów),

- wykorzystanie sprzętu multimedialnego oraz Internetu do przeprowadzenia lekcji przyrody,

- wykorzystanie zasobów Internetu do bogacenia własnej wiedzy dotyczącej nauczania przedmiotu, awansu zawodowego,

- wykorzystanie bazy szkolnej oraz Internetu do przygotowania pomocy dydaktycznych dla uczniów i przez uczniów,

- uaktualnianie strony internetowej szkoły. okres stażu

praca ciągła
wg potrzeb
praca ciągła
na bieżąco - materiały dydaktyczne,
- dokumentacja przebiegu stażu wykonana przy użyciu komputera.

2. Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w praktyce i na zajęciach lekcyjnych - korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych,

- korzystanie z Internetu (wykorzystanie zasobów portali edukacyjnych do doskonalenia pracy własnej),

- wykonywanie pomocy dydaktycznych,

- dokumentowanie przebiegu stażu,

- aktualizacja strony internetowej szkoły,
wg potrzeb


praca ciągła

okres stażu

na bieżąco - konspekty lekcji,
- pomoce.
- scenariusze, dyplomy
- plany pracy
- testy, sprawdziany pisane przy pomocy komputera
- zapisy w dzienniku

3. Korzystanie z edukacyjnych serwerów internetowych. - śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego nauczyciela,

- korzystanie ze stron MENiS, www.literka.pl, www.publikacje.edu.pl, www.edux.pl, www.interklasa.pl, www.szkola.net/awans/ i innych
okres stażupraca ciągła wydruki


§ 7 ust. 2 pkt 4

Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

Zadania do wykonania Formy pracy Termin realizacji Potwierdzenie realizacji

1. Pogłębianie wiedzy z zakresu dydaktyki, psychologii oraz pedagogiki. - aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki na kursach, szkoleniach, warsztatach,

- udział w szkoleniach rady pedagogicznej oraz konferencjach,

- korzystanie ze zbiorów biblioteki pedagogicznej (nowości książkowe, czasopisma).
okres stażu
- zaświadczenia,
- potwierdzenia,
- wpisy w dzienniku.
- notatki (ksero) z literatury
- potwierdzenie opiekuna stażu


2. Aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych. - aktywna praca nad samokształceniem,
- imprezy szkolne (Andrzejki, spotkanie ze Św. Mikołajem, spotkanie opłatkowe, zabawa karnawałowa, Dzień Dziecka),

- uwzględnianie treści ścieżek edukacyjnych w nauczaniu przyrody,

- opieka nad uczniami w czasie wycieczek, imprez, wyjść pozaszkolnych, przerw międzylekcyjnych,

- utrzymywanie kontaktu z rodzicami uczniów, zebrania z rodzicami, spotkania indywidualne, rozmowy telefoniczne. na bieżąco
wg harmonogramu uroczystości i imprez szkolnych

na bieżąco

okres stażuwg potrzeb - karty wycieczek
- wpisy w dzienniku
- potwierdzenia§ 7 ust. 2 pkt 5

Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

Zadania do wykonania Formy pracy Termin realizacji Potwierdzenie realizacji

1. Poznanie procedury awansu zawodowego nauczyciela.
- analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego: Karta Nauczyciela (rozdział 3a dot. Awansu zawodowego nauczycieli),

- sporządzenie planu rozwoju zawodowego,

- przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego,

- złożenie wniosku o postępowanie egzaminacyjne okres stażu


wrzesień 2010

maj-czerwiec 2013

czerwiec 2013
- teczka,


- plan rozwoju

- sprawozdanie

- wniosek


2. Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji zadań szkoły. - analiza dokumentacji: Statutu, WSO, regulaminów, Programu Profilaktycznego, Programu Wychowawczego,

- stworzenie podręcznej biblioteki podstawowych aktów prawnych obowiązujących w szkole,


- opracowanie planów wynikowych z przyrody w oparciu o program nauczania

- opracowanie kryteriów oceniania z przyrody
pierwszy rok stażuokres stażu


okres stażu
- notatki

- plan wynikowy

- kryteria oceniania


Data i podpis nauczyciela kontraktowego : ………………………………………………
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 2109


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.