AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Przemysław Piestrzyński, 2010-10-26
Brzeziny

Historia, Wymagania

PROGRAM WŁASNY KOŁA MODELARSKIEGO

- n +

PROGRAM WŁASNY KOŁA MODELARSKO-HISTORYCZNEGO DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ


MODELARSTWO
NAUKA I ZABAWA W JEDNYM
PROJEKT „II WOJNA ŚWIATOWA”

autor – mgr Przemysław Piestrzyński (nauczyciel historii w SP nr 2 w Brzezinach)
Czas realizacji: rok szkolny 2009/2010

I ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE.

W dzisiejszych czasach dzieci coraz częściej ograniczają swoje zainteresowania do gier komputerowych, telewizji i Internetu. Coraz trudniej znaleźć dziedzinę, która by przyciągnęła uczniów a jednocześnie posiadała walory edukacyjne, poznawcze, sprzyjała rozwojowi twórczych zainteresowań, rozwijała umysł i zdolności manualne oraz wychowywała. Warto przy tym pamiętać, że zajęcia pozalekcyjne powinny pozwolić wypełnić czas wolny uczniów. Edmund Wnuk-Lipiński podaje funkcje czasu wolnego podzielone na 6 głównych aspektów :
1.funkcje edukacyjne - czyli bezinteresowne i niewymuszone poszerzenie własnych horyzontów umysłowych;
2.funkcje wychowawcze - polegające na przyswojeniu sobie lub wpajaniu komuś określonych norm światopoglądowych;
3.funkcje integracyjne - związane z zaspokajaniem potrzeby przynależności, uznania, osiągnięć;
4.funkcje rekreacyjne - polegające na odpoczynku psychicznym i fizycznym
5.funkcje kulturalne - których celem jest tworzenie lub "pojmowanie" i przyswajanie wartości kulturowych;
6.funkcje kompensacyjne - czyli wyrównujące niezaspokojone potrzeby;
Wydaje się, że między innymi modelarstwo znakomicie pozwala te funkcje wypełnić. „Spędzając czas wolny w sposób twórczy, dziecko pobudza swoją wyobraźnię, kreatywność, zręczność i sprawność manualną, poszerza zakres swoich umiejętności, uczy się koncentracji i planowanego działania, podkreśla własną indywidualność. Realizując czynnie swoje zamiłowania i pasje, czuje się dowartościowane i spełnione. Z większym optymizmem podchodzi do codziennych obowiązków.”
Przez okres mojej pracy w szkole prowadziłem koło modelarskie i przekonałem się, że właśnie modelarstwo jest taką dziedziną, wiele dającą a jednocześnie zabawą. Dlatego postanowiłem stworzyć program autorski dla koła modelarskiego. Wcześniej przez kilka lat zdobywałem niezbędne doświadczenie, realizowałem z uczniami projekty, braliśmy udział w akcji „Uczeń z klasą”, gdzie dzieciaki wykonywały makiety i zdobywały wiadomości o polskich pilotach z czasów II wojny światowej czy w akcji organizowanej przez CEO.
Ponieważ w tym roku przypada rocznica wybuchu II wojny światowej, to taka właśnie tematyka będzie przyświecała prowadzonym zajęciom. W ich trakcie uczniowie będą realizować kilka projektów, w ramach których będą składać modele samolotów, czołgów, okrętów i innego sprzętu wojskowego oraz zapoznają się z historią jego użycia, wyszukiwać informacji, tworzyć opisy do każdego modelu.. Zajęcia mają rozbudzać zainteresowanie przeszłością i pogłębiać wiedzę historyczną. Doskonalić zdolność pracy samodzielnej oraz pracy w grupie. Rozwijać zdolności manualne i techniczne. Nawyki wypracowane w trakcie składania modeli mają szansę pozostać w pamięci dzieci na zawsze, albowiem w modelarstwie każdy błąd powoduje konieczność powrotu do poprzedniej czynności i wprowadzenia ewentualnej korekty a to skutkuje obniżeniem jakości sklejonego modelu. Dlatego staranność i dokładność podczas tworzenia makiet i modeli jest niezbędna, a cechy te są niezbędne do kształtowania charakteru młodego człowieka. Ponadto zajęcia mają zapoznawać z techniką wojskową ze szczególnym uwzględnieniem jej rozwoju i zastosowania bojowego w aspekcie wydarzeń historycznych. Wychowywać w duchu patriotycznym, promować tolerancję i koleżeństwo. Zapoznawać z dziejami Brzezin i regionu. A wszystko to łącząc przyjemne z pożytecznym.
Program uwzględnia między innymi priorytet Ministra Edukacji Narodowej - 3. Przeciwdziałanie nadużyciom powstałym w związku z rozwojem i użytkowaniem technologii informacyjnych i multimedialnych.II CELE I ZADANIA OGÓLNE.

- Rozwijanie umiejętności sklejania modeli i tworzenia makiet.
- Zaproponowanie uczniom alternatywy spędzania wolnego czasu wobec Internetu, gier komputerowych i telewizji. ( zgodnie z priorytetem MEN)
- Zapoznanie się z historią II wojny światowej ze szczególnym uwzględnieniem działań oddziałów Wojska Polskiego (piechoty, wojsk pancernych, lotnictwa, marynarki wojennej i innych).
- Wpajanie szacunku i przywiązania do tradycji własnego narodu i jego osiągnięć,
- Zapoznanie się z historią Brzezin podczas II wojny światowej.
- Rozwijanie umiejętności planowania, odpowiedzialności, przestrzegania terminów, itp.( zgodnie z priorytetem MEN)
- Rozwijanie umiejętności szukania informacji w różnych źródłach (Internet, biblioteki, antykwariaty, kontakty z innymi hobbystami).
- Zapoznanie z pojęciami technicznymi, historycznymi.
- Rozwijanie umiejętności samodzielnej pracy.
- Rozwijanie umiejętności pracy w grupie, pomaganie innym na miarę swoich możliwości.
- Rozwijanie umiejętności posługiwania się różnymi narzędziami.
- Rozwijanie umiejętności improwizowania.
- Rozwijanie umiejętności organizowania stanowiska pracy.
- Ćwiczenie zdolności manualnych i technicznych, cierpliwości, staranności, dokładności.
- Rozwijanie umiejętności pokonywania problemów i uczenia się na własnych błędach.
- Rozwijanie umiejętności czytania instrukcji obsługi.
- Kształtowanie poczucia własnej wartości.( zgodnie z priorytetem MEN)
- Kształcenie szacunku do drugiego człowieka( zgodnie z priorytetem MEN)
- Uczenie się tolerancji i zrozumienia dla drugiego człowieka.( zgodnie z priorytetem MEN)
- Rozwijanie umiejętności pracy za pomocą metody projektu.
III CELE OPERACYJNE.

UCZEŃ:
- Potrafi starannie wykonywać modele i makiety historyczne.
- Potrafi pracować ze źródłem historycznym.
- Potrafi korzystać z instrukcji obsługi.
- Potrafi zaplanować działania potrzebne przy budowie modelu czy makiety.
- Zna i potrafi korzystać z różnych źródeł informacji.
- Zna historię II wojny światowej ze szczególnym uwzględnieniem działań oddziałów Wojska Polskiego (piechoty, wojsk pancernych, lotnictwa, marynarki wojennej i innych.
- Rozpoznaje oznaczenia polskich sił zbrojnych i innych biorących udział w wojnie.
- Zna wojenną historię Brzezin.
- Wie, że jest Polakiem i co to jest patriotyzm.
- Potrafi współdziałać w grupie i pracować samodzielnie.
- Potrafi posługiwać się narzędziami modelarskimi.
- Uświadamia sobie swoje mocne strony.
- Nabywa umiejętność pozytywnego myślenia o sobie, doceniania własnej pracy.
- Potrafi przygotować swoje stanowisko pracy pod kątem ergonomii
- Potrafi twórczo radzić sobie z problemami, improwizować, wyciągać wnioski i uczyć się na swoich błędach.
- Potrafi słuchać innych i rozumie co to jest konstruktywna krytyka.
- Potrafi pracować metodą projektu.
- Potrafi zaprezentować swoje dokonania.
- Jest świadomy odpowiedzialności za wykonanie powierzonych zadań podczas pracy w grupie.
- Potrafi przestrzegać zasad bezpieczeństwa podczas zajęć.

IV FORMY I METODY REALIZACJI.

- Program będzie realizowany na zajęciach koła modelarskiego, dodatkowej godzinie [ X ] oraz w czasie społecznie poświęconym przez nauczyciela.
- Planowane jest wykonanie 5 projektów tematycznych.
- Wystawa modeli w muzeum regionalnym.
- Wprowadzeniem programu poprzedzę omówieniem jego założeń i celów z uczestnikami koła, uczniowie będą mieli wpływ na wybór i kolejność tematów zajęć.

Zajęcia praktyczne - wykonanie makiet i modeli w ramach projektów tematycznych
Prezentacja modeli i makiet
Współpraca z muzeum regionalnym
Współpraca z ZHP
Współpraca z innymi modelarniami.
Przeprowadzenie zajęć otwartych
Konkurs modelarski
Przygotowanie gazetki tematycznej
Oglądanie filmów tematycznych
Dyskusja o wydarzeniach historycznych przy okazji projektów tematycznych lub filmu
Wycieczka na wystawę modelarską
Możliwe spotkanie z doświadczonym modelarzem
Możliwe spotkanie ze świadkiem wydarzeń z okresu II wojny światowej
Współudział przy realizacji różnych uroczystości szkolnych
V PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW.

- Po każdym ukończeniu projektu nastąpi omówienie i rozliczenie z powierzonych zadań.
- Na bieżąco dzieci będą otrzymywały punkty za wykonanie poszczególnych zadań umieszczane w specjalnie przygotowanej do tego celu tabeli.
- Punktacja za wykonanie poszczególnych zadań:
- Za pojedynczy model, notatkę itp. - 1punkt.
- Za prowadzenie grupy w projekcie – 1 punkt.
- Za ukończenie projektu - 2 punkty.
- Za zaangażowanie , pomocy innym i różne zadania dodatkowe – 3 punkty.
Osoby, które uzyskają największą ilość punktów będą nagrodzone na corocznym podsumowaniu szkolnych i międzyszkolnych konkursów w miesiącu czerwcu. Zwycięzcy otrzymają atrakcyjne modele.

VI TREŚCI PROGRAMU.

W trakcie roku szkolnego zaplanowana jest realizacja 5 projektów tematycznych. Na każdy projekt zarezerwowałem okres około 2 miesięcy. Jednak specyfika zajęć wymusza pewną elastyczność w tym względzie.

Tematyka projektów:
1. Agresja Niemiec i ZSRR na Polskę we wrześniu 1939 roku.
2. Wojsko Polskie w działaniach zbrojnych w okresie IV-VI 1940 r. [działania w obronie Norwegii i Francji]
3. Udział Polaków w bitwie o Anglię (VII-XI 1940 r.)
4. Powstanie Warszawskie i działania zbrojne na froncie wschodnim z tego okresu (lato-jesień 1944)
5. Udział Polaków w walkach z hitlerowcami na froncie włoskim i zachodnim (1943-1945 r.)
Podsumowanie, ewaluacja i wręczenie nagród nastąpi w czerwcu przy okazji stosownych apeli.

VII SPOSOBY EWALUACJI.


- Frekwencja i zaangażowanie uczniów.
- Wykonane makiety i modele.
- Ilość uczniów chcących w przyszłości kontynuować podobne działania.
- Ankieta wśród kółkowiczów.
- Elementy samooceny uczniów jako formy oceniania kształtującego w postaci dokończenia zdań:
Dzięki zajęciom udało mi się ...
Praca na zajęciach pozwoliła mi ...
Na zajęciach podobało mi się…
Na zajęciach zainteresowało mnie ...
- Obserwacja dokonań i postępów uczniów.
- Współzawodnictwo w konkursie modelarskim

VIII.TEMATYKA ZAJĘĆ Z ROZŁOŻENIEM NA POSZCZEGÓLNE PROJEKTY

Dwumiesięczny cykl projektów i cele właściwie takie same (poza tłem historycznym) przy każdym z projektów powodują, że zapis w tabeli – cele jest powielany.

TERMIN
TEMAT PROJEKTU
CELE
METODY I ŚRODKI
IX-X 2009
(24 godz.)
1. Agresja Niemiec i ZSRR na Polskę we wrześniu 1939 roku.
UCZEŃ:
- Potrafi starannie wykonywać modele i makiety historyczne.
- Potrafi pracować ze źródłem historycznym.
- Potrafi korzystać z instrukcji obsługi.
- Potrafi zaplanować działania potrzebne przy budowie modelu czy makiety.
- Zna i potrafi korzystać z różnych źródeł informacji.
- Zna historię września 1939 r.
- Rozpoznaje oznaczenia polskich sił zbrojnych i innych biorących udział w wojnie.
- Wie, że jest Polakiem i co to jest patriotyzm.
- Potrafi współdziałać w grupie i pracować samodzielnie.
- Potrafi posługiwać się narzędziami modelarskimi.
- Uświadamia sobie swoje mocne strony.
- Nabywa umiejętność pozytywnego myślenia o sobie, doceniania własnej pracy.
- Potrafi przygotować swoje stanowisko pracy pod kątem ergonomii
- Potrafi twórczo radzić sobie z problemami, improwizować, wyciągać wnioski i uczyć się na swoich błędach.
- Potrafi słuchać innych i rozumie co to jest konstruktywna krytyka.
- Potrafi pracować metodą projektu.
- Potrafi zaprezentować swoje dokonania.
- Jest świadomy odpowiedzialności za wykonanie powierzonych zadań podczas pracy w grupie.
- Potrafi przestrzegać zasad bezpieczeństwa podczas zajęć.
Zapoznanie z programem i metodą projektu
Praca metodą projektu
Ogląd filmu historycznego
Spotkanie z uczestnikiem walk
Analiza źródeł historycznych
Gazetka ścienna
Wystawa modeli i makiety.
XI-XII 2009
(18 godz.)
2. Wojsko Polskie w działaniach zbrojnych w okresie IV-VI 1940 r. [działania w obronie Norwegii i Francji]
- Zna udział Polaków w walkach podczas operacji zajęcia Skandynawii i zachodniej Europy przez Niemców.
- pozostałe cele j.w.
Praca metodą projektu
Ogląd filmu historycznego
Wycieczka na Festiwal modelarstwa
Analiza źródeł historycznych
Gazetka ścienna
Wystawa modeli i makiety.
Współpraca z drużyną ZHP
I-II 2010
(24 godz.)
3. Udział Polaków w bitwie o Anglię (VII-XI 1940 r.)
- Zna zmagania podczas walk obronnych Wielkiej Brytanii z 1940 roku i udział polskiego lotnictw i marynarki wojennej w tych zmaganiach.
- pozostałe cele j.w.
Praca metodą projektu
Ogląd filmu historycznego
Analiza źródeł historycznych
Gazetka ścienna
Wystawa modeli i makiety.
III-IV 2010
(24 godz.)
4. Powstanie Warszawskie i działania zbrojne na froncie wschodnim z tego okresu (lato-jesień 1944)
- Zna wydarzenia związane z powstaniem Warszawskim.
- pozostałe cele j.w.
Praca metodą projektu
Ogląd filmu historycznego
Wycieczka na konkurs i wystawę modeli redukcyjnych w Łodzi
Analiza źródeł historycznych
Gazetka ścienna
Wystawa modeli i makiety.
V-VI 2010
(18 godz.)
5. Udział Polaków w walkach z hitlerowcami na froncie włoskim i zachodnim (1943-1945 r.)
- Zna najważniejsze wydarzenia związane z walkami Polaków pod Monte Casino oraz podczas walk w zachodniej Europie z naciskiem na udział polskiego lotnictwa.
- pozostałe cele j.w.
Praca metodą projektu
Ogląd filmu historycznego
Wycieczka do muzeum
Analiza źródeł historycznych
Gazetka ścienna
Wystawa modeli i makiety.IX LITERATURA
Izdebska J., Czynniki różnicujące strukturę budżetu czasu wolnego uczniów
Maternicki J., Szkolne kółka historyczne
Maternicki J., Majorek Cz., Suchański A., Dydaktyka historii
Taraszkiewicz M., Od nieświadomej niekompetencji do świadomej kompetencji
Wnuk – Lipiński E., Czas wolny - współczesność i perspektywy
Wojtych E., 101 sposobów by pochwalić dziecko
Multimedialna baza projektów oraz materiały do kursu „Praca metodą projektu” CEO
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 1293


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.